Preken downloaden

[./Ds. J. Van Meggelen]
(.) Predicaties jaargang 2019 (.) Predicaties jaargang 2020 (.) Predicaties jaargang 2021 (.) Predicaties jaargang 2023 up.. downloadplay2017-11-19 HC zondag 6 (vraag 18) Heilbegerige vraag - Schenkend antwoord.mp3downloadplay2017-11-19 Mattheus 5 vs 4 Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.mp3downloadplay2017-11-26 HC zondag 6 (vraag 19) Getuigenissen - Vergeving der zonde - Geloof in Zijn Naam.mp3downloadplay2017-11-26 Hebr. 11 vs 27-28 Beproefd en bevestigd geloof.mp3downloadplay2017-12-10 HC zondag 7 (vraag 20-21) Noodzaak-Het voorwerp-De werkzaamheid en Bewerker van het geloof.mp3downloadplay2017-12-10 Jesaja 46 vs 12-13 Ver van gerechtigheid - Nabij de gerechtigheid.mp3downloadplay2017-12-17 Markus 9 vs 49-50 Zout voor het offer- Zout dat onzout wordt- Zout in uzelf.mp3downloadplay2017-12-24 Lukas 46 vs 47-48a De lofzang van Maria.mp3downloadplay2017-12-31 Psalm 143 vs 2 - Wie hier bidt - Tot wie hij bidt - Wat hij bidt.mp3downloadplay2018-01-14 Mattheus 5 vs 5 - Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beerven.mp3downloadplay2018-01-21 Exodus 13 vs 20-21 de reis - de gids - het volk.mp3downloadplay2018-01-21 HC zondag 7 (vraag 22-23) kracht en rechtvaardiging van God.mp3downloadplay2018-01-28 HC zondag 8 (vraag 24) Verlossing - Schepping - Heiligmaking.mp3downloadplay2018-01-28 Mattheus 5 vs 6 - Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.mp3downloadplay2018-02-11 HC zondag 8 (vraag 25) Het geheim vd drie-enige God.mp3downloadplay2018-02-18 HC zondag 9 (vraag 26) Wie - Wat - Hoe - Waartoe heeft Hij geschapen.mp3downloadplay2018-02-18 Psalm 42 vs 6 en Mattheus 26 vs 38 Voorzegging - Vervulling.mp3downloadplay2018-02-25 HC zondag 10 (vraag 27) De God van de voorzienigheid - Bij het werk - Het doel.mp3downloadplay2018-02-25 Psalm 110 vs 1 en Markus 14 vs 62 Voorzegging - Hoe God deze tekst gebruikt.mp3downloadplay2018-03-14 Daniel 6 vs 11 (biddag) En Daniel knielde drie tijden daags en hij bad.mp3downloadplay2018-03-14 Filippensen 4 vs 5b-7 Kwaal - Medicijn - Genezing.mp3downloadplay2018-03-18 Psalm 69 vs 22 en Joh 19 vs 28-29 Voorzegging - Haar vervulling.mp3downloadplay2018-03-25 Psalm 36 vs 10 Bij U is de Fontein des levens - in Uw Licht zien we licht.mp3downloadplay2018-03-30 Psalm 22 vs 2-4 en Mattheus 27 vs 46 Voorzegging en Vervulling.mp3downloadplay2018-04-01 Markus 16 vs 1-8 des morgens geween en in de avond gejuich.mp3downloadplay2018-04-02 Psalm 16 vs 10 en Handelingen - 2 vs 27 Voorzegging en Vervulling.mp3downloadplay2018-04-15 Petrus (1) 1 vs 3 De Auteur - Het werk en het Fundament van de wedergeboorte.mp3downloadplay2018-04-15 Prediker 12 vs 1 - Vrees God in uw jeugd - Godsvrucht is de hoofdsom van alle geboden.mp3downloadplay2018-04-22 Joh. 20 vs 24-26 Ik [Thomas] zal geenszins geloven.mp3downloadplay2018-04-22 Romeinen 8 vs 28 - Die naar Zijn voornemen geroepen zijn.mp3downloadplay2018-04-29 Joh. 20 vs 27-29 Gezien - Geloofd en Gelukzalig.mp3downloadplay2018-04-29 Romeinen 1 vs 28 - Oorzaak en Gevolg.mp3downloadplay2018-05-10 Psalm 68 vs 19 en Efeze 4 vs 8 Voorzegging en Vervulling.mp3downloadplay2018-05-13 Ezechiel 37 vs 14 De ervaring van de dood - De belofte vd Geest - De openbaring van God.mp3downloadplay2018-05-13 HC zondag 11 [vraag 29] Waarom wordt de Zone Gods, Jezus, dat is Zaligmaker genoemd.mp3downloadplay2018-05-20 Joel 2 vs 28-32 Belofte van de Geest - Voorzegging [Joel 2] - Vervulling [Hand 2].mp3downloadplay2018-05-21 Romeinen 8 vs 14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.mp3downloadplay2018-05-27 HC Zondag 11 [vraag 30] Het onderscheid tussen schijn en zijn.mp3downloadplay2018-06-10 HC Zondag 12 [vraag 31] Waarom is Hij Christus dat is een Gezalfde genaamd.mp3downloadplay2018-06-10 Johannes (1) 5 vs 12 Die de Zoon heeft die heeft het leven, Die de Zoon van God niet heeft die heeft het leven niet.mp3downloadplay2018-06-17 Petrus (2) 3 vs 18 Groei - Genade - Kennis.mp3downloadplay2018-06-24 HC Zondag 12 [vraag 32] 1-Joh 2 vs 27 Ontvangen - De leer - Het doel van deze zalving.mp3downloadplay2018-06-24 Mattheus 5 vs 7 Zalig zijn de barmhartigen want hun zal barmhartigheid geschieden.mp3downloadplay2018-07-08 HC Zondag 13 [vraag 33] De natuurlijke Zoon van God en aangestelde Koning- aangenomen kinderen.mp3downloadplay2018-07-08 Johannes 5 vs 39 - Onderzoek de schriften, want gij meent het eeuwige leven te hebben.mp3downloadplay2018-07-15 Exodus 14 vs 13-15a Gods leiding - Gods vijand - Gods volk.mp3downloadplay2018-07-15 Petrus (1) 1 vs 18-19 Heilige God - Een verlossende Heere - Een bevrijd volk.mp3downloadplay2018-07-22 HC zondag 14 [vraag 35] en Hebr 4 vs 15 Onze Hoge Priester - medelijdend en verzocht.mp3downloadplay2018-07-22 Mattheus 5 vs 8 Zalig zijn de reinen van hart want zij zullen God zien.mp3downloadplay2018-07-29 Hebreen 11 vs 29 Door het geloof behouden - door het ongeloof omgekomen.mp3downloadplay2018-08-12 HC zondag 15 [vraag 37] Kor. (2) 5 vs 21 - Geleden.mp3downloadplay2018-08-12 Mattheus 5 vs 9 Zalig zijn de vreedzamen want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.mp3downloadplay2018-08-26 HC zondag 15 [vraag 38] Luk 23 vs 24-25 - De onschuldige veroordeeld, en de schuldige vrijgesproken.mp3downloadplay2018-08-26 Mattheus 6 vs 33 - Zoek eerst het koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid.mp3downloadplay2018-09-09 Exodus 15 v 13 De lofzang van Mozes.mp3downloadplay2018-09-09 HC zondag 15 [vraag 39] Galaten 3 vs 13 - Gekruisigd - Vervloekt - Verlost.mp3downloadplay2018-09-16 Johannes 6 vs 56 Die Mijn vlees eet en bloed drinkt blijft in Mij en Ik in hem.mp3downloadplay2018-09-23 HC zondag 16 [vraag 40] Hebreen 9 vs 16-17 Het opstellen - De dood - Het uitkeren van het testament.mp3downloadplay2018-09-23 Matth. 5 vs 10-12 Zalig die vervolgd om de gerechtigheid wil - als u gesmaad wordt - verblijd en verheugd u.mp3downloadplay2018-09-30 Kronieken (2) 34 vs 3a Josia een jongeling - zocht de God van zijn vader David.mp3downloadplay2018-10-14 HC zondag 16 [vraag 41] Matth 27 vs 57-61 Waarom Hij werd begraven - Omdat Hij waarachtig was gestorven.mp3downloadplay2018-10-14 Johannes 15 vs 1-2 Ik ben de ware wijnstok en Mijn Vader is de landman.mp3downloadplay2018-10-21 HC zondag 16 [vraag 42] - Fillip 1 vs 23 - Sterven van- in- en zonder Christus.mp3downloadplay2018-10-21 Johannes 15 vs 1-2 Gode vruchten dragen.mp3downloadplay2018-10-28 Exodus 16 vs 4 Murmureren [zonde] - Manna [genade].mp3downloadplay2018-10-31 Romeinen 3 vs 21 Reformatie toen - Reformatie nu.mp3downloadplay2018-11-07 Jeremia 8 vs 20 Jeremias klacht - Gods uitstel.mp3downloadplay2018-11-07 Samuel (2) vs 3a Een onverwachte dankdag.mp3downloadplay2018-11-11 HC zondag 16 [vraag 43] Rom. 6 vs 6 Slavernij - Bevrijding.mp3downloadplay2018-11-18 Exodus 17 vs 15 De Heere is mijn banier - Een zwaard - een staf - een altaar.mp3downloadplay2018-11-18 HC zondag 16 [vraag 44] Luk 22 vs 44 De hoogste aanvechting van Christus - de hoogste aanvechting van een christen.mp3downloadplay2018-11-25 HC zondag 17 [vraag 45] 1-Kor. 15 vs 20 - De waarheid en nuttigheid van Christus opstanding.mp3downloadplay2018-11-25 Psalm 40 vs 8 Davids psalm - Christus komst.mp3downloadplay2018-12-09 HC zondag 18 [vraag 46] 1-Tim 3 vs 16 God is geopenbaard in het vlees.mp3downloadplay2018-12-09 Maleachi 3 vs 1-2 Waar is God - Zie Ik zend Mijn Engel de wegbereider.mp3downloadplay2018-12-16 Maleachi 3 vs 17 - Mij een eigendom - hoe God daarmee omgaat.mp3downloadplay2018-12-19 Jesaja 7 vs 14 Breroepingsdienst - Het Immanuelsteken.mp3downloadplay2018-12-23 Jesaja 7 vs 14 - Ziet een maagd zal een Zoon baren en zijn naam IMMANUEL heten.mp3downloadplay2018-12-25 Lukas 2 vs 14 - Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede en welbehagen.mp3downloadplay2018-12-30 HC zondag 18 [vraag 47-48] Matth 28 vs 20 Zendingsopdracht.mp3downloadplay2018-12-31 Petrus (2) 3 vs 10 - Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht.mp3