Preken downloaden

[./Ds. J. Van Meggelen/(.) Predicaties jaargang 2020]
up.. downloadplay2020-01-01 Psalm 16 vs 8 - Ik stel de HEERE geduriglijk voor mij.mp3downloadplay2020-01-12 HC zondag 20 [vraag 53] Rom. 8 vs 15 - De Persoon - De Gave - De werking van de Heilige Geest.mp3downloadplay2020-01-12 Lukas 2 vs 34-35 - Zie, Deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israel.mp3downloadplay2020-01-19 HC zondag 21 [vraag 54-56] 1-Petr.1 vs 2 Van God den Heilige Geest en onze heiligmakig.mp3downloadplay2020-01-19 Psalm 31 vs 25 - Zijt sterk, en Hij zal ulieder hart versterken, alleen gij die op de Heere hoopt!.mp3downloadplay2020-01-26 Exodus 32 vs 30-35 - Mozes bidt voor het volk dat een grote zonde gezondigd had.mp3downloadplay2020-01-26 HC zondag 22 [vraag 57-58] Matth. 22 vs 32 - God is niet een God der doden, maar der levenden.mp3downloadplay2020-02-09 HC zondag 23 [vraag 59-61] Lukas 18 vs 14 - Van de rechtvaardigmaking.mp3downloadplay2020-02-09 Jesaja 55 vs 8-9 Uitnodiging tot Gods genadeverbond.mp3downloadplay2020-02-16 HC zondag 24 [vraag 62-64] Lukas 7 vs 47 - Van de rechtvaardigmaking.mp3downloadplay2020-02-23 HC zondag 25 [vraag 65-68] Hebr. 6 vs 18 - Van de Sacramenten.mp3downloadplay2020-03-01 HC zondag 26 [vraag 69-71 ] Markus 16 vs 16 - Van den Heilige Doop.mp3downloadplay2020-03-08 HC zondag 27 [vraag 72-74] Hand. 2 vs 39 - Dat wij de doop niet overschatten en of onderschatten.mp3downloadplay2020-03-15 HC zondag 28 [vraag 75-77] Joh. 6 vs 56 - Van het Heilig Avondmaal onzes Heeren.mp3downloadplay2020-03-22 HC zondag 29 [vraag 78-79] Joh 6 vs 63 - Van het Heilig Avondmaal onzes Heeren - De Geest is het, Die levend maakt.mp3downloadplay2020-03-25 2-Samuel 24 vs 25 - En David bouwde de Heere een altaar - Toorn - Berouw - Verzoening.mp3downloadplay2020-03-29 HC zondag 30 [vraag 80-82] 1-Kor. 11 vs 26 - Voor wie wel en voor wie niet het Heilig Avondmaal.mp3downloadplay2020-04-10 Johannes 19 vs 34-35 - Van de fontein des levens - Goede Vrijdag dienst.mp3downloadplay2020-04-12 Johannes 20 vs 8-9 - De opstanding - Maria Magdalena - Petrus en Johannes - Geloof en ongeloof.mp3downloadplay2020-04-19 HC zondag 31 [vraag 83-85] Matth. 16 vs 19 - De belijdenis van Petrus.mp3downloadplay2020-04-19 Lukas 24 vs 32 - De Emmausgangers - Brandende harten - de oorzaak daarvan - Betekenis en gevolgen.mp3downloadplay2020-04-22 Jakobus 1 vs 5 Grote nood - Goede raad - Zekere uitkomst.mp3downloadplay2020-04-26 HC zondag 32 [vraag 86-87] Matth. 7 vs 17-18 Van de dankbaarheid, die men Gode voor de verlossing schuldig is.mp3downloadplay2020-04-26 Lukas 24 vs 45 - Christus verschijning - De schriften geopend - Discipelen uitgezonden.mp3downloadplay2020-04-29 Jakobus 1 vs 6-7-8 Volharding onder beproevingen - Een gelovig gebed - Een rusteloze zee - Een dubbel hart.mp3downloadplay2020-05-03 HC zondag 33 [vraag 88-91] Joh. 13 vs 10 - Van de dankbaarheid, die men Gode voor de verlossing schuldig is.mp3downloadplay2020-05-03 Hosea 13 vs 14 Doch Ik zal hen van het geweld der hel verlossen, Ik zal ze vrijmaken van de dood; o dood enz.- [ 1.Dood-2.Leven].mp3downloadplay2020-05-05 2-Koningen 9 vs 22 Wat vrede, zo lang uw moeder Izebel en haar toverijen zo vele zijn enz..mp3downloadplay2020-05-17 HC zondag 34 [vraag 92-95] 2-Kon. 1 vs 16 - Zieke Ahazia zond boodschappers naar Baal-Zebub de god van Ekron - dood van Ahazia.mp3downloadplay2020-05-17 Romeinen 5 vs 1-11 [10a] Verzoening met God en vrede door het geloof - Vijanden - kind des toorns -.mp3downloadplay2020-05-21 Lukas 24 vs 50-53 Betekenis zegening van de Heere Jezus - waarom waren ze zo blij op hemelvaartsdag.mp3downloadplay2020-05-24 Romeinen 5 vs 1-11 [10b] Veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door Zijn leven.mp3downloadplay2020-05-27 Jakobus 1 vs 12 Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen.mp3downloadplay2020-05-31 Handelingen 2 vs 6-11 Uitstorting van den Heilige Geest - De grote werken Gods in Christus.mp3downloadplay2020-06-01 Mattheus 16 vs 24 - Zo iemand achter Mij wil komen, die verlochenen zichzelve, en neme zijn kruis op, en volgen Mij.mp3downloadplay2020-06-10 Jakobus 1 vs 13-15 Gods Heiligheid - Onze verdorvenheid.mp3downloadplay2020-06-17 Jakobus 1 vs 16-17 -Dwaalt niet, mijn geliefd broeders! Alle goede gave en volmaakte giften is van boven van den Vader enz..mp3downloadplay2020-06-28 Exodus 33 vs 14-15 - Mozes pleitgrond - Gods belofte - Mozes voorbidding - Gods belofte voor het volk.mp3downloadplay2020-06-28 Psalm 119 vs 106 - Ik heb gezworen en zal het bevestigen, dat ik onderhouden zal de rechten Uwer gerechtigheid.mp3downloadplay2020-07-01 Jakobus 1 vs 19-20 - Niet aleen hoorders, maar ook daders.mp3downloadplay2020-07-08 Jakobus 1 vs 21 - Het afleggen van alle vuiligheid - Het ontvangen van het Woord.mp3downloadplay2020-07-12 Exodus 33 vs 18-19 - Joh. 4 vs 7 - Toon mij [mozes] nu Uw heerlijkheid -.mp3downloadplay2020-07-12 Mattheus 4 vs 1-3 Zalig wat houdt dat in - De arme van Geest - Want hunner is het koninkrijk der Hemelen.mp3downloadplay2020-07-15 Jakobus 1 vs 22-24 - Horen en doen - Verklaring van de tekst - wat wij hier uit kunnen leren.mp3downloadplay2020-07-26 HC zondag 39 [vraag 104] Efeze 6 vs 1-4 - Wat wil en wat beloofd God in het 5e gebod.mp3downloadplay2020-07-26 Rom. 8 vs 1 - Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Jezus Christus zijn niet naar het vlees maar door de Geest.mp3downloadplay2020-08-02 HC zondag 40 [vraag 105-107] Genesis 4 vs 9 - De Heere zei tot Kain, waar is Habel, uw broeder - ben ik mijns broeders hoeder.mp3downloadplay2020-08-23 Mattheus 5 vs 5 - Psalm 37 - Zalig zijn de zachtmoedigen want zij zullen de aardrijk beerven.mp3downloadplay2020-08-23 Romeinen 8 vs 2 De Geest der aanneming - de kracht van de zonde en de kracht van de Geest.mp3downloadplay2020-08-30 Exodus 34 vs 30 - Bedekte heerlijkheid - 2-Kor. 3 vs 18 Geopenbaarde heerlijkheid.mp3downloadplay2020-08-30 Mattheus 5 vs 6 - Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtighed, want zij zullen verzadigd worden.mp3downloadplay2020-09-06 HC zondag 41 [vraag 108-109] Genesis 2 vs 24 - Wat dit gebod ons leert - Wat dit gebod ond verbied.mp3downloadplay2020-09-06 Romeinen 8 vs 1-17 - De Geest der aanneming.mp3downloadplay2020-09-09 Jakobus 1 vs 25 - Die Mij liefheeft, bewaart mijn volmaakte wet der vrijheid, deze zal gelukzalig zijn in dit zijn doen.mp3downloadplay2020-09-13 Mattheus 22 vs 11-14 Geen bruiloftskleed - Velen zijn geroepen, weinig uitverkoren. vbHA.mp3downloadplay2020-09-13 Mattheus 22 vs 2-3 - Gelijkenis van de koninklijke bruiloft - de nodiging en de gasten.mp3downloadplay2020-09-20 Johannes 14 vs 6 -- IK ben de Waarheid.mp3downloadplay2020-09-20 Johannes 14 vs 6 -- IK ben de Weg.mp3downloadplay2020-09-20 Johannes 14 vs 6 -- IK ben het Leven.mp3downloadplay2020-10-11 HC zondag 42 [vraag 110-111] Lukas 19 vs 5 - Zacheus haast u en kom af - Stelen - Geven.mp3downloadplay2020-10-18 HC zondag 43 [vraag 112] Joh. 8 vs 32b En de waarheid zal u vrijmaken - 9e gebod.mp3downloadplay2020-10-18 Numeri 7 vs 66-89 - Offeranden der oversten bij de inwijding des tabernakels.mp3downloadplay2020-11-15 HC zondag 45 [vraag 116-118] Lukas 11 vs 10 - Die bidt ontvangt-Die zoekt die vind- Die klopt wordt opengedaan.mp3downloadplay2020-11-15 Romeinen 8 vs 7-8 - Wat is nou Gods bedoeling - Wat zegt de Heere precies - wat betekend dat voor u.mp3downloadplay2020-11-22 Johannes 20 vs 17 - Ik vaar op tot Mijn Vader en uw Vader Tot Mijn God en uw God.mp3downloadplay2020-11-29 HC zondag 47 [vraag 122, over de 1e bede] Joh. 17 vs 26 - Uw Naam worde geheiligd.mp3downloadplay2020-11-29 Jesaja 4 vs 2 - Van het Mesiaanse Heil.mp3downloadplay2020-12-02 Jakobus 2 vs 1-4 Het geloof van onze Heere Jezus Christus - Aannemingen des geloofs.mp3downloadplay2020-12-13 HC zondag 48 [vraag 123, over de 2e bede] Psalm 72 vs 1 - Uw koninkrijk kome.mp3downloadplay2020-12-13 Psalm 45 vs 3 - Genade is uitgestort in Uw lippen [Salomo vervuld in de Heere Jezus Christus].mp3downloadplay2020-12-20 HC zondag 49 [vraag 124, over de 3e bede] Wat wordt er bedoeld met Gods wil - wat vragen we met Uw wil geschiedde.mp3downloadplay2020-12-20 Maleachi 4 vs 2 - Verschijning van de Zon der gerechtigheid.mp3downloadplay2020-12-25 Lukas 2 vs 13-14 Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen.mp3downloadplay2020-12-26 Hebreen 2 vs 17-18 - Christus verzoent de zonde des volks.mp3downloadplay2020-12-31 Lukas 8 vs 8b - Doch de Zoon des mensen - Als Hij komt - Zal Hij ook geloof vinden op aarden.mp3