Preken downloaden

[./Ds. J. Van Meggelen/(.) Predicaties jaargang 2021]
downloadplay(2021-01-01) Mattheus 5 vers 8 - Een Goddelijke Nieuwjaars zegen - Zalig de reine van hart.mp3downloadplay(2021-01-10) Mattheus 2 vers 11 - Zoekende Wijze uit het Oosten - Gevonden Koning.mp3downloadplay(2021-01-10) HC zondag 50, vraag 125 - Spreuken 30 vs 7-8 - 4e bede - Wat hier wordt gevraagd - Wat hier wordt beleden.mp3downloadplay(2021-01-17) Numeri 14 vs 17 - Laat toch de Kracht des Heeren groot worden - ongeloof-geloof-vergeving.mp3downloadplay(2021-01-24) HC zondag 51, vraag 126 - Matth. 18 vs 33 - Over de 5e bede - Gebed om vergeving - Het getuigenis van Gods genade.mp3downloadplay(2021-01-24) Romeinen 8 vers 9 - Kinderen van God vertroosten - Een nauw onderzoek.mp3downloadplay(2021-01-27) Jakobus 2 vs 5-7 - Hoe God en hoe rijke mensen met Gods arme kinderen omgaat.mp3downloadplay(2021-01-31) HC zondag 52, vraag 127-129 2-Kron. 32 vs 31 - Welke is de zesde bede.mp3downloadplay(2021-01-31) Numeri 17 vers 8 - De bloeiende staf van Aaron - Wat gebeurt hier - Wat heeft ons dit te zeggen.mp3downloadplay(2021-02-03) Jesaja 49 - Over de vrederaad Gods.mp3downloadplay(2021-02-07) 1 Johannes 4 vers 16 - God is liefde - De liefde die God tot ons heeft.mp3downloadplay(2021-02-07) Romeinen 8 vs 10-11 - Hoe God zorg draagt voor de ziel en het lichaam van een christen.mp3downloadplay(2021-02-14) Mattheus 26 vers 12 - De zalving van de Heere Jezus te Bethanie.mp3downloadplay(2021-02-21) Johannes 4 vers 24 - God is een Geest - Bidt Hem in Geest en waarheid.mp3downloadplay(2021-02-21) Mattheus 26 vs 39-40 - Een biddende Christus en slapende discipelen.mp3downloadplay(2021-02-24) Jakobus 2 vers 8-9 - Wetsvervulling voor Wet overtreding.mp3downloadplay(2021-02-28) Jesaja 40 vs 28-29 - De eeuwige God - De gevende God - God alleen is de Machtige.mp3downloadplay(2021-02-28) Mattheus 26 vs 64 - De rechtbank - De aangeklaagde - De aanklacht.mp3downloadplay(2021-03-10 biddag) Markus 5 vers 18-19 - Biddag in het land van de Gardarenen.mp3downloadplay(2021-03-10 biddag) Psalm 5 vers 2-5 Wie - Wanneer - Waarom - Tot wie - Hoe dit gebed verloopt.mp3downloadplay(2021-03-14) Maleachi 3 vers 6 - Want Ik, de Heere, wordt niet veranderd, daarom zijt gij niet verteerd.mp3downloadplay(2021-03-14) Mattheus 26 vers 69 tm Matth. 27 vs 10 - Petrus - Judas - Christus.mp3downloadplay(2021-03-18) Job 1 -- Over de voorzienigheid Gods.mp3downloadplay(2021-03-21) Mattheus 27 vers 20-26 Een zwijgende, een verworpen en gegijzelde Christus.mp3downloadplay(2021-03-21) Psalm 139 vers 7-10 Goddelijke alwetendheid.mp3downloadplay(2021-04-02) Mattheus 27 vers 50 - Christus gekruisigd - Christus bespot - Christus verlaten - Christus gestorven.mp3downloadplay(2021-04-04) Mattheus 27 vers 57 tm 28 vers 10 - De engel - de soldaten - de vrouwen.mp3downloadplay(2021-04-05) Mattheus 28 vers 8-10 - De opstanding.mp3downloadplay(2021-04-18) 1 Petrus 3 vers 18 - Wie - Voor wie - Waartoe Hij geleden heeft.mp3downloadplay(2021-04-18) Jeremia 32 vs 26-27 - Een machteloze Jeremia - De almachtige God.mp3downloadplay(2021-04-21) Jakobus 2 vs 10-11 - De wet - De overtreder.mp3downloadplay(2021-04-25) Mattheus 28 vers 16-20 - De opdracht aan de discipelen.mp3downloadplay(2021-04-25) Romeinen 11 vers 33 - Lofzang der wijsheid Gods.mp3downloadplay(2021-04-28) Genesis 4 vers 1-17 Het verbond der werken.mp3downloadplay(2021-05-02) Filippensen 3 vers 10-11 Opdat ik Hem kenne en de kracht van Zijn opstanding.mp3downloadplay(2021-05-02) Psalm 97 vers 2b - Gerechtigheid en gericht zijn de vastheid Zijns troons.mp3downloadplay(2021-05-13) Psalm 110 - De Koning op de troon, De Priester in eeuwigheid, aan welke kant staan wij.mp3downloadplay(2021-05-16) Johannes 14 vers 15-21 - De Zoon - De Heilige Geest - De Vader.mp3downloadplay(2021-05-16) Psalm 73 vers 1 - Immers is God Israels goed, dengenen, die rein van harte zijn.mp3downloadplay(2021-05-20) Psalm 51 - Van de zonde en Adams val.mp3downloadplay(2021-05-23) Handelingen 2 vers 14-21 Overvloed [14-18] Oordeel [19-20] Ontkoming [21].mp3downloadplay(2021-05-24) Romeinen 10 vs 11 - Want de schrift zegt; een iegenlijk die in Hem geloofd, die zal niet beschaamd worden.mp3downloadplay(2021-06-06) 2 Korinthe 4 vers 6 - Wat is de heerlijkheid Gods, Waar is Die te zien, Hoe kunnen we Die zien, in Jezus Christus.mp3downloadplay(2021-06-06) Handelingen 2 vs 37-41 Doorstoken harten, een gepredikte belofte, en toegebrachte zielen.mp3downloadplay(2021-06-06) Numeri 21 vers 4-9 Een verdrietige ziel, Een vurige slang, Een Goddelijke onderwijzing.mp3downloadplay(2021-06-09) Jakobus 2 vers 12-13 Het ware geloof is zonder aanzien des persoons.mp3downloadplay(2021-06-13) Johannes 6 vers 55 - Want Mijn vlees is waarlijk Spijs, en Mijn bloed is waarlijk Drank.mp3downloadplay(2021-06-20) 1 Koningen 19 vers 7 - De Engel roerde Elia aan - Sta op, eet, want de weg zou u te veel voor u zijn.mp3downloadplay(2021-06-20) 1 Koningen 19 vers 8 - Zo stond Elia op en at, en dronk, de kracht derzelve spijs 40 dagen en nachten, tot aan den berg Gods, Horeb.mp3downloadplay(2021-06-23) Jakobus 2 vers 14-17 Nutteloos geloof - Nutteloze woorden - Een dood geloof.mp3downloadplay(2021-06-27) HC zondag 1, vraag 1 - Hooglied 2 vs 16 - Wat is uw enige troost beide in het leven en sterven.mp3downloadplay(2021-06-27) Romeinen 8 vers 12-13 Over de Geest der aanneming tot kinderen.mp3downloadplay(2021-07-04) HC zondag 1, vraag 1 - 1 Petrus 1 vers 18-19 Die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonde volkomelijk betaald heeft.mp3downloadplay(2021-07-04) Mattheus 5 vers 9 - Zalig zijn de vreedzamen want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.mp3downloadplay(2021-07-04) Numeri 27 vers 12-13 Mozes krijgt bericht dat hij zal sterven en bidt voor een opvolger en God wijst Jozua aan.mp3downloadplay(2021-07-18) Johannes 8 vers 30-36 Abrahams kinderen - De slavernij van de zonde - De bevrijding door Christus.mp3downloadplay(2021-07-18) Romeinen 8 vers 14 - Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.mp3downloadplay(2021-07-25) Deut. 34 vs 5-6 Alzo stierf Mozes, de knecht des HEEREN, aldaar in het land van Moab, naar des HEEREN mond.mp3downloadplay(2021-07-25) HC zondag 1, vraag 1 - En alzo bewaart , dat zonder den wil mijns hemelsen Vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan.mp3downloadplay(2021-08-01) Mattheus 5 vers 10-12 Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.mp3downloadplay(2021-08-01) Rom. 8 vers 15 - Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming.mp3downloadplay(2021-08-01) Zacharia 3 vers 1 - Daarna toonde Hij mij Josua, den hogepriester, staande voor het aangezicht van den Engel des HEEREN.mp3downloadplay(2021-08-29) Rom. 8 vs 1-17 - HC zondag 1.mp3downloadplay(2021-09-05) Rom. 8 vers 17 - En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus.mp3downloadplay(2021-09-05) Zacharia 3 vers 3 - Josua nu was bekleed met vuile klederen, als hij voor het aangezicht des Engels stond.mp3downloadplay(2021-09-05) aanvang 18.30 uur.mp3downloadplay(2021-09-16) Psalm 50 vers 5 - Verzamelt Mij Mijn gunstgenoten, die Mijn verbond maken met offerande.mp3downloadplay(2021-09-19) 1 Korinthe 9 vers 24-25 Dezen dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke.mp3downloadplay(2021-09-22) Psalm 119 vers 92 - Indien Uw wet niet ware geweest al mijn vermaking, ik ware in mijn druk al lang vergaan.mp3downloadplay(2021-09-26) aanvang 09.30 uur (Bediening HA).mp3downloadplay(2021-09-26) aanvang 14.30 uur (Bediening HA).mp3downloadplay(2021-09-26) aanvang 18.30 uur (Bediening HA).mp3downloadplay(2021-10-03) HC zondag 2, vraag.mp3downloadplay(2021-10-03) Rom. 8 vers 18 - Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid.mp3downloadplay(2021-10-03) Zacharia 3 vers 4 - Daarna sprak Hij tot hem; Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen, en Ik zal u wisselklederen aandoen.mp3downloadplay(2021-10-17) HC zondag 3, vraag 6.mp3downloadplay(2021-10-17) Zacharia 3 vers 5 - Laat ze een reinen hoed op zijn hoofd zetten. En zij zetten dien reinen hoed op zijn hoofd, en zij togen hem klederen aan.mp3downloadplay(2021-10-20) aanvang 19.30 uur.mp3downloadplay(2021-10-24) Rom. 8 vers 19-22 Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods.mp3downloadplay(2021-10-31) herdenking kerkhervorming.mp3downloadplay(2021-11-03 dankdag) aanvang 09.30 uur.mp3downloadplay(2021-11-03 dankdag) aanvang 19.30 uur.mp3downloadplay(2021-11-14) aanvang 09.30 uur.mp3downloadplay(2021-11-14) aanvang 18.30 uur.mp3downloadplay(2021-11-21) aanvang 18.30 uur.mp3downloadplay(2021-11-28) aanvang 09.30 uur.mp3downloadplay(2021-11-28) aanvang 18.30 uur.mp3up..