Preken downloaden

[./Ds. J. Van Meggelen/(.) Predicaties jaargang 2019]
up.. downloadplay2019-01-01 Petrus (2) 3 vs 11 tm 15a - Verlangen en voorbereiding (deel 1).mp3downloadplay2019-01-06 Petrus (2) 3 vs 11 tm 15a - Verlangen en voorbereiding (deel 2).mp3downloadplay2019-01-13 HC zondag 18 [vraag 49] Rom 8 vs 33-34 - Die ook voor ons Bidt.mp3downloadplay2019-01-20 Filippensen 2 vs 7a Maar heeft Zichzelven vernietigd - Christus als Borg en Voorbeeld.mp3downloadplay2019-01-20 HC zondag 19 [vraag 50} Efeze 1 vs 20 tm 23 Zittende ter rechterhand Gods.mp3downloadplay2019-01-27 Exodus 18 vs 9 tm12 Jethros belijdenis en raad.mp3downloadplay2019-01-27 HC zondag 19 [vraag 51] Joh 17 vs 11 De noodzaak- De manier- Het doel van Goddelijke bewaring.mp3downloadplay2019-02-10 HC zondag 19 [vraag 52] Openb 6 vs 9-11 Gedood-vs 9 - Gebed vs 10 - Gerust vs 11.mp3downloadplay2019-02-10 Jakobus 1 vs 1 - Afzender - Geadresseerde - Groet.mp3downloadplay2019-02-17 HC zondag 20 [vraag 53] Joh 15 vs 26-27 Wat geloofd gij in de Persoon en Werk van de Heilige Geest.mp3downloadplay2019-02-24 HC zondag 21 [vraag 54] Jesaja 43 vs 21 - Oorzaak van de Kerk - Doel van de Kerk.mp3downloadplay2019-02-24 Jakobus 1 vs 2 Mijn broeders - Verzoekingen - Grote Vreugde.mp3downloadplay2019-03-10 Jesaja 53 vs 6 Wij dwaalden allen als schapen - Onze schuld - Gods genade - Lijden van Christus.mp3downloadplay2019-03-13 Kronieken (2) 20 vs 12 b Want in ons is geen kracht - Nood - Bidden.mp3downloadplay2019-03-13 Psalm 4 vs 1-9 In benauwdheid hebt Gij mij ruimte gemaakt wees mij genadig en hoor mijn gebed.mp3downloadplay2019-03-24 Joh. (3) vs 4 Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin, dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.mp3downloadplay2019-04-03 Korinthe (1) 1 vs 25b Het zwakke Gods is sterker dan de mens - zwakheid en kracht van de prediking.mp3downloadplay2019-04-07 HC zondag 1 [vraag 1] Rom 8 vs 1 - Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven.mp3downloadplay2019-04-07 Jesaja 53 vs 11 Om de - Beloonde- arbeid Zijner ziel - Verzoende schuld.mp3downloadplay2019-04-14 HC zondag 2 [vraag 3-5] Rom 3 vs 20 Van des mensen ellende.mp3downloadplay2019-04-19 Markus 15 vs 37 tm 39 - Van God de Vader, Zoon en Heilige Geest.mp3downloadplay2019-04-21 Efeze 2 vs 4-5-6 Maar Gog rijk in barmhartigheid, toen wij dood waren, heeft ons mede opgewekt.mp3downloadplay2019-04-21 Mattheus 28 vs 1-10 De opstanding van de Heere Jezus Christus.mp3downloadplay2019-04-28 HC zondag 3 [vraag 6-8] Ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.mp3downloadplay2019-04-28 Johannes 20 vs 19-20 Christus komt - Christus spreekt - Christus toond Zijn handen en zijden.mp3downloadplay2019-05-12 HC zondag 4 [vraag 9-11] Markus 9 vs 47-48 - Waarschuwingen tegen het geven van ergenis.mp3downloadplay2019-05-12 Johannes 20 vs 21-23 Uitzending - Beloofd de Heilige Geest - De macht om zonde te vergeven.mp3downloadplay2019-05-19 HC zondag 5 [vraag 12-15] Psalm 130 vs 3 Van des mensen verlossing.mp3downloadplay2019-05-19 Johannes 20 vs 30-31 tekenen - geloven - leven.mp3downloadplay2019-05-26 Psalm 33 vs12 - De verkiezende God - Zijn verkoren erfenis.mp3downloadplay2019-05-30 Hebreen 4 vs 14 Onze grote Hogepriester Jezus Christus, die door de hemelen doorgegaan is.mp3downloadplay2019-06-02 HC zondag 6 [vraag 16-19] Kor. (1) 1 vs 30 - Die ons geworden is wijsheid van God, rechtvaardigheid en verlossing.mp3downloadplay2019-06-09 Handelingen 2 vs 1-4 De dag vervuld - Het huis vervuld - De discipelen vervuld.mp3downloadplay2019-06-10 Johannes 16 vs 1-15 Het werk van de Heilige Geest.mp3downloadplay2019-06-16 Daniel 3 vs 28 - Geloofd zij hun God, opdat zij geen god eerden nog aanbaden dan hun God.mp3downloadplay2019-06-16 Johannes 16 vs 8-11 De komst en het werk van de Heilige Geest.mp3downloadplay2019-06-23 Johannes 16 vs 15 (HA) Al wat de Vader heeft, is Mijn, dat Hij het uit het Mijne zal nemen en u verkondigen.mp3downloadplay2019-06-23 Thess. (2) 3 vs 15 Doch de Heere richte uw harten tot de liefde van God en tot de lijdzaamheid van Christus.mp3downloadplay2019-07-04 Jesaja 55 vs 1 O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk.mp3downloadplay2019-07-10 Psalm 119 vs 92 (GBS) Indien Uw wet niet ware gegeweest al mijn vermaking, ik ware in mijn druk al lang vergaan.mp3downloadplay2019-07-14 HC zondag 7 [vraag 20-23] Gen. 15 vs 6 Worden dan alle mensen zalig - wat is een waar geloof - wat is een christen nodig.mp3downloadplay2019-07-14 Jesaja 55 vs 1 - O alle gij dorstigen enz. De verkoper - De koper - De overeenkomst.mp3downloadplay2019-07-21 Exodus 23 vs 20 tm 23 Gods geleide.mp3downloadplay2019-07-21 HC zondag 8 [vraag 24-25] Kor. (2) 13 vs 13 De genade van de Heere Jezus Christis - De Liefde Gods - De gemeenschap vd Heilige Geest.mp3downloadplay2019-07-28 Jesaja 32 vs 2 Het rijk van Christus [man] De Naam - Beschermend werk - Zijn verkwikkende taak.mp3downloadplay2019-07-28 Jesaja 55 vs 2 - Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is - Waar bent u mee bezig.mp3downloadplay2019-08-25 HC zondag 9 [vraag 26] In den beginne - God de Vader - God de Schepper - God mijn Vader en mijn Schepper.mp3downloadplay2019-09-08 Exodus 24 vs 15-18 God zien van ver - God zien van dichtbij.mp3downloadplay2019-09-08 Genesis 22 vs 14 De Heere zal het voorzien.mp3downloadplay2019-09-15 HC zondag 11 [vraag 29-30] Hand 4 vs 12 - Van God de Zoon en onze verlossing.mp3downloadplay2019-09-15 Jesaja 55 vs 4 - Ziet, ik heb hem tot een getuigen der volken gegeven, een vorst en gebieder der volken.mp3downloadplay2019-09-22 HC zondag 12 [vraag 31-32] Psalm 45 vs 8b Christus is, maar ook een christen wordt gezalfd met Zijn vreugden olie.mp3downloadplay2019-09-22 Jesaja 55 vs 5 - Uitnodiging tot Gods genade verbond.mp3downloadplay2019-09-29 Petrus (2) 3 vs 18a - Maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus.mp3downloadplay2019-09-29 Psalm 23 vs 1b (HA) Mij zal niets ontbreken.mp3downloadplay2019-10-13 Exodus 32 vs 14 - De zonde van het volk - De vraag van God - Gebed van Mozes.mp3downloadplay2019-10-13 Johannes 20 vs 28 - En Thomas antwoorde en zei tot Hem, Mijn Heere en mijn God.mp3downloadplay2019-10-20 HC zondag 14 [vraag 35-36] Lukas 1 vs 35 - Van God den Zoon en onze verlossing.mp3downloadplay2019-10-20 Johannes 3 vs 8 - De wind en de Geest - Het vlees en de Geest - De geboorte uit de Geest.mp3downloadplay2019-10-27 HC zondag 15 [vraag 37-39] Van God den Zoon en onze verlossing.mp3downloadplay2019-11-06 Romeinen 1 vs 28 - Toestanden van het heidendom - Overgegeven om te doen dingen die niet betamen.mp3downloadplay2019-11-06 Lukas 12 vs 13-14 - Meester, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis dele - Mens, wie heeft Mij tot een rechter gesteld.mp3downloadplay2019-11-17 Exodus 32 vs 19 - Het verbond verbroken - Kalf wordt vernietigd - Aaron wordt bestraft - De straf wordt voltrokken.mp3downloadplay2019-11-17 HC zondag 16 [vraag 40-44] Joh. 19 vs 30 - Het is volbracht ! het hoofd buigende gaf den geest.mp3downloadplay2019-11-24 HC zondag 17 [vraag 45] Filippensen 3 vs 10a - Opdat ik Hem kenne en de kracht van Zijn opstanding.mp3downloadplay2019-11-24 Jesaja 55 vs 7 - De Goddeloze verlaten zijn weg - Lukas 15 vs 11-32 De verloren zoon.mp3downloadplay2019-12-08 HC zondag 18 [vraag 46-49 ] Hand. 1 vs 9 Gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest - En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen.mp3downloadplay2019-12-08 Lukas 1 vs 46-48a De lofzang van Maria.mp3downloadplay2019-12-15 Lukas 1 vs 48b-50 Van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten.mp3downloadplay2019-12-15 Mattheus 1 vs 21 (HA) De geboorte van Jezus Christus - betekekenis Naam - herkomst Naam - kennis van die Naam.mp3downloadplay2019-12-22 HC zondag 19 [vraag 50-52] Psalm 110 vs 1 - Belofte aan de priesterkoning.mp3downloadplay2019-12-22 Lukas 1 vs 51-55 - Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm - en Belofte.mp3downloadplay2019-12-25 Mattheus 1 vs 22-25 Dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is.mp3downloadplay2019-12-31 Lukas 13 vs 6-9 - Gelijkenis van de onvruchtbaren vijgeboom.mp3