Preken downloaden

[./Ds. W.J. Op het Hof/(.) VHG Driedorp - jaargang 2023]
downloadplay(2023-01-01) 1 Tim. 1 vers 16 - Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven.mp3downloadplay(2023-01-01) HC zondag 44, vraag 115b - Waarom laat ons dan God alzo scherp de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven kan houden.mp3downloadplay(2023-01-15) HC zondag 45, vraag 116 - Waarom is het gebed den christenen van node.mp3downloadplay(2023-01-15) Openb. 13 vers 11-13 En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak.mp3downloadplay(2023-01-22) HC zondag 45, vraag 117 - Wat behoort tot zulk een gebed, dat Gode aangenaam is en van Hem verhoord wordt.mp3downloadplay(2023-01-22) Openb. 13 vers 14-15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken.mp3downloadplay(2023-01-25) Matth. 5 vers 12 - Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u.mp3downloadplay(2023-01-29) HC zondag 45, vraag 118-119 Wat heeft ons God bevolen van Hem te bidden.mp3downloadplay(2023-01-29) Openb. 13 vers 16-17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.mp3downloadplay(2023-02-08) Matth. 11 vers 28 - Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aan ziet, om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar.mp3downloadplay(2023-02-12) HC zondag 46, vraag 120a - Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken; Onze Vader.mp3downloadplay(2023-02-12) Openb. 13 vers 18 - Hier is de wijsheid die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.mp3downloadplay(2023-02-19) HC zondag 46, vraag 120b - Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken; Onze Vader.mp3downloadplay(2023-02-19) Openb. 14 vers 1-3 En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend.mp3downloadplay(2023-02-26) HC zondag 46, vraag 121 - Waarom wordt hier bijgevoegd; Die in de hemelen zijt.mp3downloadplay(2023-02-26) Openb. 14 vers 4-5 Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden; dezen zijn het, die het Lam volgen.mp3downloadplay(2023-03-08) 1 Petrus 5 vers 7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.mp3downloadplay(2023-03-08) Spreuken 15 vers 16 - Beter is weinig met de vreze des HEEREN, dan een grote schat, en onrust daarbij.mp3downloadplay(2023-03-12) HC zondag 47, vraag 122a - Over de eerste bede; Uw Naam worde geheiligd.mp3downloadplay(2023-03-12) Openb. 14 vers 6-7 En ik zag een anderen engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwige Evangelie.mp3downloadplay(2023-03-19) HC zondag 47, vraag 122b - Over de eerste bede; Uw Naam worde geheiligd.mp3downloadplay(2023-03-19) Openb. 14 vers 8 - Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken hebben gedrenkt.mp3downloadplay(2023-03-26) HC zondag 47, vraag 122c - Over de eerste bede; Uw Naam worde geheiligd.mp3downloadplay(2023-03-26) Openb. 14 vers 9-11 Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand.mp3downloadplay(2023-03-29) Matth. 11 vers 29 - Indien dan uw rechteroog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde.mp3downloadplay(2023-04-07) Lukas 23 vers 34 - Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. En verdelende Zijn klederen, wierpen zij het lot.mp3downloadplay(2023-04-07) Lukas 23 vers 46a - En Jezus, roepende met grote stemme, zeide; Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest.mp3downloadplay(2023-04-09) Lukas 24 vs 30-31 En het geschiedde, als Hij met hen aanzat, nam Hij het brood, en zegende het, en als Hij het gebroken had, gaf Hij het.mp3downloadplay(2023-04-09) Psalm 16 vers 10-11 Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de verderving zie.mp3downloadplay(2023-04-10) Lukas 24 vs 41-43 En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, en zich verwonderden, zeide Hij tot hen; Hebt gij hier iets om te.mp3downloadplay(2023-04-16) HC zondag 48, vraag 123a - Over de tweede bede; Uw Koninkrijk kome.mp3downloadplay(2023-04-16) Lukas 22 vers 15a - En Hij zeide tot hen; Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde.mp3downloadplay(2023-04-26) Matth. 11 vers 30 - En indien uw rechterhand u ergert, houwt ze af, en werpt ze van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde.mp3downloadplay(2023-04-30) Lukas 22 vers 15b - En Hij zeide tot hen; Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde.mp3downloadplay(2023-04-30) Lukas 22 vers 16 - Want Ik zeg u, dat Ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods.mp3downloadplay(2023-05-14) HC zondag 48, vraag 123b - Over de tweede bede; Uw Koninkrijk kome.mp3downloadplay(2023-05-18) Lukas 24 vers 50-51 En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel.mp3downloadplay(2023-05-21) HC zondag 49, vraag 124 - Over de derde bede; Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.mp3downloadplay(2023-05-21) Lukas 24 vers 52-53 En zij aanbaden Hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap.mp3downloadplay(2023-05-28) Hand. 2 vers 17-18 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw doch.mp3downloadplay(2023-05-28) Hand. 2 vers 21 - En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.mp3downloadplay(2023-06-07) Ezech. 37 vers 1-3 De hand des HEEREN was op mij, en de HEERE voerde mij uit in den geest, en zette mij neder in het midden ener vallei.mp3downloadplay(2023-06-11) HC zondag 50, vraag 125 - Over de vierde bede; Geef ons heden ons dagelijks brood.mp3downloadplay(2023-06-11) Openb. 14 vers 12 - Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.mp3downloadplay(2023-06-18) HC zondag 51, vraag 126 - Over de vijfde bede; Vergeef ons onze schulden.mp3downloadplay(2023-06-18) Openb. 14 vers 13 - Zalig zijn de doden, die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid.mp3downloadplay(2023-06-25) HC zondag 52, vraag 127a - Over de zesde bede; Leid ons niet in verzoeking.mp3downloadplay(2023-06-25) Openb. 14 vers 14-16 En ik zag, en ziet, een witte wolk, en op de wolk was Een gezeten, des mensen Zoon gelijk.mp3downloadplay(2023-07-05) Ezech. 37 vers 4-6 Profeteer over deze beenderen, en zeg tot dezelve; Gij dorre beenderen! hoort des HEEREN Woord.mp3downloadplay(2023-07-09) HC zondag 52, vraag 127b - Over de zesde bede; Maar verlos ons van den boze.mp3downloadplay(2023-07-09) Openb. 14 vs 17-20 En een andere engel kwam uit den tempel, die in den hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel.mp3downloadplay(2023-07-16) Openb. 15 vs 1-4 En ik zag een ander groot en wonderlijk teken in den hemel; namelijk zeven engelen, hebbende de zeven laatste plagen.mp3downloadplay(2023-07-23) HC zondag 52, vraag 128 - Over het woordje amen, het besluit van dit gebed.mp3downloadplay(2023-07-23) Openb. 15 vs 5-8 En na dezen zag ik, en ziet, de tempel des tabernakels der getuigenis in den hemel werd geopend.mp3downloadplay(2023-08-13) Openb. 16 vs 1-7 Gaat henen, en giet de zeven fiolen van den toorn Gods uit op de aarde.mp3downloadplay(2023-08-13) Psalm 78 vs 1-31 O mijn volk! neem mijn leer ter oren; neigt ulieder oor tot de redenen mijns monds.mp3downloadplay(2023-08-20) NGB artikel 1a - Over dat er een enig God is.mp3downloadplay(2023-08-20) Openb. 16 vs 8-12 En de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden den Naam Gods, Die macht heeft over deze plagen.mp3downloadplay(2023-08-27) NGB artikel 1b - Over dat er een enig God is.mp3downloadplay(2023-08-30) Ezech. 37 vers 7-10 Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was, en er werd een geluid, als ik profeteerde, en ziet een beroering.mp3downloadplay(2023-09-10) NGB artikel 2 - Door wat middel God van ons gekend wordt.mp3downloadplay(2023-09-10) Openb. 16 vs 15 - Zie, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn zijn schaamte niet zie.mp3downloadplay(2023-09-17) NGB artikel 3 - Van het geschreven Woord Gods.mp3downloadplay(2023-09-17) Openb. 16 vs 17-21 En de zevende engel goot zijn fiool uit in de lucht; en er kwam een grote stem uit den tempel des hemels, van den troon.mp3downloadplay(2023-09-24) NGB artikel 4-5 Over de kanonieke boeken der Heilige Schrift.mp3downloadplay(2023-09-24) Openb. 17 vs 1-8 Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben.mp3downloadplay(2023-09-27) Ezech. 37 vers 11-12 Mensenkind! deze beenderen zijn het ganse huis Israels; ziet, zij zeggen; Onze beenderen zijn verdord, en onze.mp3downloadplay(2023-10-08) NGB artikel 6 - Onderscheid tussen de kanonieke en apocriefe boeken.mp3downloadplay(2023-10-08) Openb. 17 vs 7-8 Ik zal u zeggen de verborgenheid der vrouw en van het beest, dat haar draagt, hetwelk de zeven hoofden heeft en de tien hoornen.mp3downloadplay(2023-10-15) Openb. 17 vs 9-14 Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de vrouw zit.mp3downloadplay(2023-10-18) NGB artikel 7 - Volkomenheid der Heilige Schrift om alleen te zijn een regel des geloofs.mp3downloadplay(2023-10-22) NGB artikel 8 - Dat God enig is in Wezen en nochtans in drie Personen onderscheiden.mp3downloadplay(2023-10-22) Openb. 17 vs 15-18 En hij zeide tot mij; de wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen, en natien, en tongen.mp3downloadplay(2023-11-01) 1 Tim. 6 vers 17 - Beveel den rijken in deze tegenwoordige wereld, dat zij niet hoogmoedig zijn, noch hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op den levenden God.mp3downloadplay(2023-11-01) 1 Tim. 6 vers 18-19 Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne mededelende zijn, en gemeenzaam.mp3downloadplay(2023-11-12) NGB artikel 9 - Bewijs van het voorgaande artikel van de drie-eenheid der Personen in een God.mp3downloadplay(2023-11-12) Openb. 18 vs 1-3 Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten.mp3downloadplay(2023-11-19) Filip. 3 vers 7-8 Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht.mp3downloadplay(2023-11-19) NGB artikel 10 - Dat de Heere Jezus Christus waarachtig en eeuwig God is.mp3downloadplay(2023-11-26) Filip. 3 vers 10-11 Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende.mp3downloadplay(2023-11-26) Filip. 3 vers 9 - En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus.mp3downloadplay(2023-11-29) Ezech. 37 vers 14 - Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult leven, en Ik zal u in uw land zetten; en gij zult weten, dat Ik, de HEERE.mp3up..