Preken downloaden

[./Ds. W.J. Op het Hof/(.) VHG Driedorp - jaargang 2022]
downloadplay(2022-01-01) 1 Petrus 5 vers 6a - Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods.mp3downloadplay(2022-01-01) 1 Petrus 5 vers 6b - Opdat Hij u verhoge te Zijner tijd.mp3downloadplay(2022-01-09) HC zondag 15, vraag 38a - Waarom heeft Hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden.mp3downloadplay(2022-01-09) HC zondag 15, vraag 38b - Waarom heeft Hij onder den rechter Pontius Pilatus geleden.mp3downloadplay(2022-01-09) Openb. 11 vers 1-2a Sta op, en meet den tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden.mp3downloadplay(2022-01-09) Openb. 11 vers 1-2b En laat het voorhof uit, dat van buiten den tempel is, en meet dat niet, want het is den heidenen gegeven.mp3downloadplay(2022-01-16) HC zondag 15, vraag 38b.mp3downloadplay(2022-01-16) HC zondag 15, vraag 38c.mp3downloadplay(2022-01-16) Openb. 11 vers 3-4a En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed.mp3downloadplay(2022-01-16) Openb. 11 vers 3-4b Dezen zijn de twee olijfbomen, en de twee kandelaren, die voor den God der aarde staan.mp3downloadplay(2022-01-23) HC zondag 15, vraag 38c.mp3downloadplay(2022-01-23) HC zondag 15, vraag 38d.mp3downloadplay(2022-01-23) Openb. 11 vers 5-6a En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan, en zal hun vijanden verslinden.mp3downloadplay(2022-01-23) Openb. 11 vers 5-6b Dezen hebben macht den hemel te sluiten, opdat geen regen regene in de dagen hunner profetering.mp3downloadplay(2022-01-26) Matth. 5 vers 6 - Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.mp3downloadplay(2022-02-20) HC zondag 15, vraag 38d.mp3downloadplay(2022-02-20) Openb. 11 vers 7-10a En als zij hun getuigenis zullen geeindigd hebben, zal het beest, dat uit den afgrond opkomt, hun krijg aandoen.mp3downloadplay(2022-02-20) Openb. 11 vers 7-10b En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde bedrijven.mp3downloadplay(2022-03-09) Genesis 21 vers 19a - En God opende haar ogen, dat zij een waterput zag.mp3downloadplay(2022-03-09) Genesis 21 vers 19b - En zij ging, en vulde de fles met water, en gaf den jongen te drinken.mp3downloadplay(2022-03-09) Jeremia 14 vers 7 - Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, o HEERE! doe het om Uws Naams wil.mp3downloadplay(2022-03-13) HC zondag 15, vraag 38e.mp3downloadplay(2022-03-13) Openb. 11 vers 11-12 En na die drie dagen en een halven, is een geest des levens uit God in hen gegaan; en zij stonden op hun voeten.mp3downloadplay(2022-03-20) HC zondag 15, vraag 38f.mp3downloadplay(2022-03-20) Openb. 11 vers 13 - En in diezelfde ure geschiedde een grote aardbeving, en het tiende deel der stad is gevallen.mp3downloadplay(2022-03-23) Matth. 5 vers 7 - Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.mp3downloadplay(2022-03-27) HC zondag 15, vraag 38g.mp3downloadplay(2022-03-27) Openb. 11 vers 14 - Het tweede wee is weggegaan; ziet, het derde wee komt haast.mp3downloadplay(2022-04-03) HC zondag 15, vraag 39a - Heeft dat iets meer in, dat Hij gekruisigd is geweest, dan of Hij met een anderen dood gestorven ware.mp3downloadplay(2022-04-03) Openb. 11 vs 15 - De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.mp3downloadplay(2022-04-10) HC zondag 15, vraag 39b - Heeft dat iets meer in, dat Hij gekruisigd is geweest, dan of Hij met een anderen dood gestorven ware.mp3downloadplay(2022-04-10) Openb. 11 vers 16-17 En de vier en twintig ouderlingen, die voor God zitten op hun tronen, vielen neder op hun aangezichten.mp3downloadplay(2022-04-15) Markus 15 vers 26 - En het opschrift Zijner beschuldiging was boven Hem geschreven; De KONING DER JODEN.mp3downloadplay(2022-04-15) Markus 15 vers 34 - En ter negender ure, riep Jezus met een grote stem, zeggende; ELOI, ELOI, LAMMA SABACHTANI.mp3downloadplay(2022-04-17) Markus 16 vers 1-2 En zeer vroeg op den eersten dag der week, kwamen zij tot het graf, als de zon opging.mp3downloadplay(2022-04-17) Markus 16 vers 3-4 En opziende zagen zij, dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot.mp3downloadplay(2022-04-18) Markus 16 vers 9a - En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op den eersten dag der week.mp3downloadplay(2022-04-18) Markus 16 vers 9b - Verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had.mp3downloadplay(2022-05-08) 09.30 uur.mp3downloadplay(2022-05-08) 18.30 uur.mp3downloadplay(2022-05-15) Joh. 16 vers 10 - En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien.mp3downloadplay(2022-05-15) Joh. 16 vers 11 - En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.mp3downloadplay(2022-05-22) HC zondag 40, vraag 105a.mp3downloadplay(2022-05-22) Openb. 11 vers 18a - En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden, om geoordeeld te worden.mp3downloadplay(2022-05-26) Hand. 2 vers 36 - Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israels, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.mp3downloadplay(2022-06-05) Hand. 2 vers 3 - En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen.mp3downloadplay(2022-06-05) Hand. 2 vs 2 - En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten.mp3downloadplay(2022-06-06) Hand. 2 vers 38c - En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.mp3downloadplay(2022-06-12) HC zondag 40, vraag 105b.mp3downloadplay(2022-06-12) Openb. 11 vers 18b - Om het loon te geven Uw dienstknechten, den profeten, en den heiligen, en dengenen, die Uw Naam vrezen.mp3downloadplay(2022-06-19) HC zondag 40, vraag 106-107.mp3downloadplay(2022-06-19) Openb. 11 vs 19 - En de tempel Gods in de hemel is geopend geworden, en de ark Zijns verbonds is gezien in Zijn tempel.mp3downloadplay(2022-06-29) Matth. 5 vers 8 - Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.mp3downloadplay(2022-07-10) HC zondag 41, vraag 108a.mp3downloadplay(2022-07-10) Openb. 12 vers 1-4 En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten.mp3downloadplay(2022-07-17) Markus 10 vers 14.mp3downloadplay(2022-07-17) Openb. 12 vers 5 - En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede.mp3downloadplay(2022-07-24) HC zondag 41, vraag 108b.mp3downloadplay(2022-07-24) Openb. 12 vers 6 - En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid.mp3downloadplay(2022-08-14) HC zondag 41, vraag 108c.mp3downloadplay(2022-08-14) Openb. 12 vers 7-9 En er werd krijg in den hemel; Michael en zijn engelen krijgden tegen den draak.mp3downloadplay(2022-08-21) HC zondag 41, vraag 108d.mp3downloadplay(2022-08-21) Openb. 12 vers 10 - Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus.mp3downloadplay(2022-08-24) Matth. 5 vers 9 - Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.mp3downloadplay(2022-08-28) 1 Sam. 1 vers 22.mp3downloadplay(2022-08-28) Openb. 12 vers 11 - En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis.mp3downloadplay(2022-09-11) aanvang 09.30 uur.mp3downloadplay(2022-09-11) HC zondag 42, vraag 110.mp3downloadplay(2022-09-18) aanvang 09.30 uur.mp3downloadplay(2022-09-18) HC zondag 42, vraag 111.mp3downloadplay(2022-09-21) Bazuinkerk Kampen - aanvang 19.30 uur.mp3downloadplay(2022-09-25) HC zondag 42, vraag 110.mp3downloadplay(2022-09-25) Openb. 12 vers 15-16 En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de rivier.mp3downloadplay(2022-09-28) aanvang 19.30 uur.mp3downloadplay(2022-10-09) aanvang 09.30 uur.mp3downloadplay(2022-10-09) HC zondag 43, vraag 111.mp3downloadplay(2022-10-16) HC zondag 43, vraag 112.mp3downloadplay(2022-10-16) Openb. 12 vs 18 t-m Openb. 13 vs 4 - Wie is dit beest gelijk, en wie kan krijg voeren tegen hetzelve.mp3downloadplay(2022-10-23) HC zondag 43, vraag 113.mp3downloadplay(2022-10-23) Openb. 13 vers 5-7 En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en gods lasteringen te spreken.mp3downloadplay(2022-10-26) 2 Kon. 22.mp3downloadplay(2022-11-02) 1 Sam. 7 vs 12 - Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen.mp3downloadplay(2022-11-02) Efeze 5 vers 20 - Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus.mp3downloadplay(2022-11-13) HC zondag 44, vraag 114a.mp3downloadplay(2022-11-13) Openb. 13 vers 8-9 En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden.mp3downloadplay(2022-11-20) HC zondag 44, vraag 114b.mp3downloadplay(2022-11-20) Joh. 2 vers 1-8 Jezus zeide tot hen; Vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe.mp3downloadplay(2022-11-23) Matth. 5 vers 11 - Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.mp3downloadplay(2022-11-27) Joh. 2 vers 10c - maar gij hebt den goeden wijn tot nu toe bewaard.mp3downloadplay(2022-11-27) Joh. 2 vers 9a - Als nu de hofmeester het water, dat wijn geworden was, geproefd had.mp3downloadplay(2022-12-11) HC zondag 44, vraag 115 - Waarom laat ons dan God alzo scherpelijk de tien geboden prediken, terwijl toch niemand deze geboden in dit leven kan houden.mp3downloadplay(2022-12-11) Openb. 13 vers 10 - Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis; indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen.mp3downloadplay(2022-12-25) Lukas 2 vers 14a - Ere zij God in de hoogste hemelen.mp3downloadplay(2022-12-25) Lukas 2 vers 14b - En vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.mp3downloadplay(2022-12-26) Lukas 2 vs 15 - Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd.mp3downloadplay(2022-12-31) Matth. 25 vers 10b - En die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten.mp3up..