Preken downloaden

[./Ds. W.J. Op het Hof/(.) VHG Driedorp - jaargang 2021]
downloadplay(2021-01-01) Psalm 4 vs 7 - Nieuwjaars bede in corona tijd - De bange vraag in corona tijd - Een heerlijk antwoord.mp3downloadplay(2021-01-10) HC zondag 28, vraag 75 - Van het Heilig Avondmaal onzes Heeren, naar 1 Korinthe 11 vs 17-34.mp3downloadplay(2021-01-10) Openb. 7 vs 1 - Stilte voor de storm - Tussentijd - Staan - De vier weerhoudende engelen.mp3downloadplay(2021-01-17) HC zondag 28, vraag 76-77 Van het Heilig Avondmaal onzes Heeren, naar Johannes 6 vs 22-35.mp3downloadplay(2021-01-17) Openb. 7 vs 2-3 - De opschorting van het uitstel - De vijfde engel - Uitstel - Het doel van het uitstel.mp3downloadplay(2021-01-24) HC zondag 29, vraag 78 - Van het Heilig Avondmaal onzes Heeren, volgens Matth. 26 vs 17-30.mp3downloadplay(2021-01-24) Openb. 7 vs 4-8 - De verzegeling van de 144 duizend uit de geslachten van Israel.mp3downloadplay(2021-01-27) Psalm 91 vs 14 - Het eerste vers van de Godsspraak in Ps 91 - Aankleven - Uithelpen - Gods Naam kennen.mp3downloadplay(2021-02-14) HC zondag 29, vraag 79 - Van het Heilig Avondmaal onzes Heeren, volgens Joh. 6 vs 48-59.mp3downloadplay(2021-02-14) Openb. 7 vs 9 - De schare voor de troon van het Lam - Hun aantal - Internationaliteit - De houding - De kleding - Hun handgereedschap.mp3downloadplay(2021-02-21) HC zondag 30, vraag 80 - Van het Heilig Avondmaal onzes Heeren, volgens Hebr. 10 vs 1-18.mp3downloadplay(2021-02-21) Openb. 7 vs 10 - Het werk van de gezaligde in de hemel - Grootmaking - van God de Vader en van God de Zoon.mp3downloadplay(2021-02-24) Psalm 91 vs 10 - Toevlucht en mijn Burg- Aanroepen en verhoren -Benauwdheid en nabijheid - Uittrekken en verheerlijken.mp3downloadplay(2021-02-25) De Vermakelijke Wandeling Naar De Hemel - Lezing uit Jacobus Borstius [1612-1680] De heerlijkheid van het leven des geloofs.mp3downloadplay(2021-02-28) HC zondag 30, vraag 81 - Van het Heilig Avondmaal onzes Heeren, naar Psalm 32.mp3downloadplay(2021-02-28) Openb. 7 vs 11-12 - Amen voor - Amen na - 1. Staan - 2. Nedervallen - 3. Aanbidden.mp3downloadplay(2021-03-10) Hab. 3 vs 2b - In den toorn gedenk des ontfermens - Biddag in coronatijd - Inzicht in de tijd - Billijken van Gods toorn - Bede om Ontferming.mp3downloadplay(2021-03-10) Jesaja 26 vs 8a -Biddag is dag van verwachting -Wat verwachten is - Wanneer in de tekst verwacht wordt - Wie verwacht wordt.mp3downloadplay(2021-03-21) HC zondag 30, vraag 82 - Van het Heilig Avondmaal onzes Heeren, volgens Jozua 7.mp3downloadplay(2021-03-21) Openb. 7 vs 13-14 - De gezaligden in den hemel - Waar zij vandaan komen - Wat zij gedaan hebben.mp3downloadplay(2021-03-24) Psalm 91 vs 16 - Afsluitende belofte - Zat van dagen - Gods heil.mp3downloadplay(2021-03-25) Genesis 12 vs 1-5 deel 1 Abram uit Ur en Haram -- deel 2 -- Lezing uit Jacobus Borstius [1612-1680].mp3downloadplay(2021-03-28) HC zondag 30, vraag 82 - Van het Heilig Avondmaal onzes Heeren, volgens 1 Korinthe 11 vs 17-34.mp3downloadplay(2021-03-28) Openb. 7 vs 15a - De plaats en het werk van de gezaligden in den hemel.mp3downloadplay(2021-04-02) Joh. 19 vs 26 -Het eerste kruiswoord bij Johannes - De liefde van een gekruizigde Jezus voor Zijn moeder, en de betekenis van die liefde.mp3downloadplay(2021-04-02) Joh. 19 vs 28 - Mij Dorst - Dorst als vervulling van de schrift - De betekenis van die dorst.mp3downloadplay(2021-04-04) Joh. 20 vs 1 - Het begin van Pasen bij Johannes - Joh en Maria Magdalena - Maria en het 4e gebod, Maria in het duister, Maria en het geopende graf.mp3downloadplay(2021-04-04) Joh. 20 vs 16 - Maria bij haar naam genoemd - 1. Jezus kent Maria - 2. Maria herkent Jezus.mp3downloadplay(2021-04-05) Joh 20 vs 17a - Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader - 1. Wat Maria niet mag -2. Wat Jezus doet.mp3downloadplay(2021-04-18) HC zondag 31, vraag 83 - De sleutelen des hemelrijks - Hemelrijk - Koninkrijk, volgens Matth. 16 vs 13-20.mp3downloadplay(2021-04-18) Openb. 7 vs 15b-16 - De hemelse zaligheid - De positieve beschrijving - de eerste en de tweede negatieve beschrijving.mp3downloadplay(2021-04-22) HC zondag 31, vraag 83 - De sleutelen des hemelrijks - Hemelrijk - Koninkrijk naar Matth. 16 vs 13-20.mp3downloadplay(2021-04-22) Johannes 21 vs 19b - En dit gesproken hebbende, zeide Hij tot hem; Volg Mij.mp3downloadplay(2021-04-29) Gen.12 vs 3 - 1. Zegenen en vervloeken - 2. De vermakelijke wandeling naar De Hemel - Lezing uit Jacobus Borstius [1612-1680].mp3downloadplay(2021-05-02) Joh. 21 vs 1-6 - De laatste les van Christus aan Zijn discipelen - Het net leeg - Het net ter rechterzijde - Het net vol.mp3downloadplay(2021-05-09) HC zondag 31, vraag 84 - Ontsluiting en toesluiting door het Heilig Evangelie - Verkondiging op Zijn bevel - gelovig omhelsen van Zijn belofte, Joh. 1 vs 1-18.mp3downloadplay(2021-05-13) Lukas 24 vs 50-51 - Zegenende hemelvaart - zegening buiten Jerusalem - zegenend afscheid - blijvende zegening.mp3downloadplay(2021-05-16) Joh. 20 vs 9-14 - De heerlijkheid van de Heere - Alles in Christus - verschil Rechtvaardigmaking en Heiligmaking - leven uit de hand des Heeren.mp3downloadplay(2021-05-16) Joh. 21 vs 7 - Niet de vangst maar de Visser.mp3downloadplay(2021-05-23) Hand 2 vs 1a -De uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest -De dag van het feest, van de eerstelingen vd tarwenoogst, van de wetgeving.mp3downloadplay(2021-05-23) Hand 2 vs 1b -De discipelen voor, tijdens en na de Pinksterdag - Eendrachtiglijk bij elkaar.mp3downloadplay(2021-05-24) Hand 19 vs 1-7 - Hebt gij den Heilige Geest ontvangen - Geloof zonder Christus - Geloof in Christus - De gave van de Geest.mp3downloadplay(2021-05-24) Hand 2 vs 41a -junior- Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt.mp3downloadplay(2021-06-09) Hand 2 vs 39a - Want u komt de belofte toe, en uw kinderen - Strijbis.mp3downloadplay(2021-06-13) HC zondag 31, vraag 84b - De sleutelen des hemelrijks - Hemelrijk - Koninkrijk, naar Joh. 20 vs 19-23.mp3downloadplay(2021-06-13) Openb. 7 vs 16 - Jesaja 49 vs 10 -De belofte van de hemelse heerliikheid - Geen gebrek - Het Lam als Herder.mp3downloadplay(2021-06-20) HC zondag 31, vraag 84a - De sleutelen des hemelrijks - Hemelrijk - Koninkrijk, naar Matth. 18 vs 15-20.mp3downloadplay(2021-06-20) Openb. 7 vs 17 b en Jesaja 25 vs 8m - Het laatste onderdeel van de schildering des hemelse heerlijkheid - Tranen wissen.mp3downloadplay(2021-06-27) HC zondag 31, vraag 85 - De sleutelen des hemelrijks, naar Joh. 8 vs 1-11.mp3downloadplay(2021-06-27) Openb. 8 vs 1-2 en Joz. 6 vs 1-20 - De opening van het zevende zegel - stilte in den hemel - de zeven engelen en bazuinen.mp3downloadplay(2021-07-07) Exodus 4 vs 24-26 - Mozes terug naar Egypte - En de Heere kwam hem tegen - Bloedbruidegom.mp3downloadplay(2021-07-11) HC zondag 32, vraag 86a - Van de dankbaarheid, die men Gode voor de verlossing schuldig is, naar Psalm 145.mp3downloadplay(2021-07-11) Openb. 8 vs 3-4 - De positieve kant van het wierook vat - Gebeden der heiligen - Gezuiverd door het reukwerk - Verhoord door God.mp3downloadplay(2021-07-18) HC zondag 32, vraag 86b - Van de dankbaarheid, die men Gode voor de verlossing schuldig is, naar 1 Petrus 1 vs 1-11.mp3downloadplay(2021-07-18) Openb. 8 vers 5-6 De negatieve functie van het wierookvat - Verhoring gebeden -Hemels vuur op aarde - Aankondiging Gods toorn.mp3downloadplay(2021-07-25) HC zondag 32, vraag 87 - Geloof zonder werken dat dood is en zonder uitzicht, naar Openb. 22 vs 12-21.mp3downloadplay(2021-07-25) Openb. 8 vers 7-12 Het werk van de zeven bazuinen - 1. Uitleg - 2. Toepassing.mp3downloadplay(2021-08-08) HC zondag 33, vraag 88 - De waarachtige bekering, overeenkomstig Kolos. 3 vs 1-11.mp3downloadplay(2021-08-08) Openb. 8 vers 13 - De aan kondiging van de laatste drie bazuinen - De vliegende engel -Het drievoudige wee - De aardbewoners.mp3downloadplay(2021-08-15) HC zondag 33, vraag 89 - De afsterving van de oude mens, naar Psalm 51.mp3downloadplay(2021-08-15) Openb. 9 vers 1-4 De vijfde bazuin - Opening van de put uit de afgrond - De hel breekt los - Wie daardoor getroffen worden.mp3downloadplay(2021-08-18) Exodus 14 vs 14 - Als de nood het hoogst is, is de redding nabij - Goddelijke belofte -Aan deze geadresseerden - Opdracht voor deze.mp3downloadplay(2021-08-22) HC zondag, 33 vraag 90 - Bekering - Hartelijke vreugde in God door Christus, naar Jesaja 12.mp3downloadplay(2021-08-22) Openb. 9 vers 5-10 Het vervolg van de vijfde bazuin - Gegeven macht-om niet te doden-maar om te pijnigen.mp3downloadplay(2021-09-12) Openb. 9 vers 11-12 Het ene wee is weggegaan, ziet, er komen nog twee weeen na dezen.mp3downloadplay(2021-09-12) aanvang 15.30 uur.mp3downloadplay(2021-09-12) aanvang 18.30 uur.mp3downloadplay(2021-09-19) Openb. 9 vers 13-15 En de vier engelen zijn ontbonden geworden...(...)...opdat zij het derde deel der mensen zouden doden.mp3downloadplay(2021-09-19) aanvang 15.30 uur.mp3downloadplay(2021-09-19) aanvang 18.30 uur.mp3downloadplay(2021-09-26) Openb. 9 vers 16-19 En het getal van de heirlegers der ruiterij was tweemaal tien duizenden der tien duizenden; en ik hoorde hun getal.mp3downloadplay(2021-09-26) aanvang 15.30 uur.mp3downloadplay(2021-09-26) aanvang 18.30 uur.mp3downloadplay(2021-09-29) aanvang 19.30 uur.mp3downloadplay(2021-10-10) Openb. 9 vers 20-21 En de overige mensen, die niet gedood zijn door deze plagen, hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen.mp3downloadplay(2021-10-10) aanvang 15.30 uur.mp3downloadplay(2021-10-10) aanvang 18.30 uur.mp3downloadplay(2021-10-17) Openb. 10 vers 1-4 En hij had in zijn hand een boeksken, dat geopend was; en hij zette zijn rechtervoet op de zee, en den linker op de aarde.mp3downloadplay(2021-10-17) aanvang 18.30 uur.mp3downloadplay(2021-10-24) Openb. 10 vers 5-7 En de engel, dien ik zag staan op de zee, en op de aarde, hief zijn hand op naar den hemel.mp3downloadplay(2021-10-24) aanvang 18.30 uur.mp3downloadplay(2021-10-27) Mattheus 5 vers 4 - Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.mp3up.. downloadplayvhgdrie-2021-09-12-0841.mp3downloadplayvhgdrie-2021-09-12-1049.mp3downloadplayvhgdrie-2021-09-12-1521.mp3downloadplayvhgdrie-2021-09-12-1820.mp3downloadplayvhgdrie-2021-09-19-0838.mp3downloadplayvhgdrie-2021-09-19-1049.mp3downloadplayvhgdrie-2021-09-19-1519.mp3downloadplayvhgdrie-2021-09-19-1815.mp3downloadplayvhgdrie-2021-09-20-1915.mp3downloadplayvhgdrie-2021-09-26-0851.mp3downloadplayvhgdrie-2021-09-26-1049.mp3downloadplayvhgdrie-2021-09-26-1531.mp3downloadplayvhgdrie-2021-09-26-1818.mp3downloadplayvhgdrie-2021-09-29-1925.mp3downloadplayvhgdrie-2021-10-10-0849.mp3downloadplayvhgdrie-2021-10-10-1051.mp3downloadplayvhgdrie-2021-10-10-1821.mp3downloadplayvhgdrie-2021-10-17-0848.mp3downloadplayvhgdrie-2021-10-17-1054.mp3downloadplayvhgdrie-2021-10-17-1830.mp3downloadplayvhgdrie-2021-10-24-0843.mp3downloadplayvhgdrie-2021-10-24-1049.mp3downloadplayvhgdrie-2021-10-24-1815.mp3downloadplayvhgdrie-2021-10-27-1908.mp3downloadplayvhgdrie-2021-11-03-0852.mp3downloadplayvhgdrie-2021-11-03-1051.mp3downloadplayvhgdrie-2021-11-03-1520.mp3downloadplayvhgdrie-2021-11-03-1906.mp3downloadplayvhgdrie-2021-11-14-0845.mp3downloadplayvhgdrie-2021-11-14-1049.mp3downloadplayvhgdrie-2021-11-14-1816.mp3downloadplayvhgdrie-2021-11-21-0909.mp3downloadplayvhgdrie-2021-11-21-1521.mp3downloadplayvhgdrie-2021-11-21-1818.mp3downloadplayvhgdrie-2021-11-24-1917.mp3downloadplayvhgdrie-2021-12-05-0847.mp3downloadplayvhgdrie-2021-12-05-1053.mp3downloadplayvhgdrie-2021-12-05-1521.mp3downloadplayvhgdrie-2021-12-05-1821.mp3downloadplayvhgdrie-2021-12-19-0847.mp3downloadplayvhgdrie-2021-12-19-1050.mp3downloadplayvhgdrie-2021-12-19-1516.mp3downloadplayvhgdrie-2021-12-19-1817.mp3downloadplayvhgdrie-2021-12-25-0847.mp3downloadplayvhgdrie-2021-12-25-1052.mp3downloadplayvhgdrie-2021-12-25-1515.mp3downloadplayvhgdrie-2021-12-25-1814.mp3downloadplayvhgdrie-2021-12-26-0844.mp3downloadplayvhgdrie-2021-12-26-1050.mp3downloadplayvhgdrie-2021-12-26-1514.mp3downloadplayvhgdrie-2021-12-26-1815.mp3downloadplayvhgdrie-2021-12-31-1510.mp3downloadplayvhgdrie-2021-12-31-1921.mp3