Preken downloaden

[./Ds. W.J. Op het Hof/(.) VHG Driedorp - jaargang 2020]
downloadplay(2019-12-31) Openb. 22 vs 21 - De genade van onze Heere Jezus Christus met u allen. Amen - 1-Wat - 2-Van Wie - 3-Voor Wie.mp3downloadplay(2020-01-01) Genesis 1 vers 1 - In het beginne schiep God den hemel en de aarde. 1-Uit niets - 2-Alles.mp3downloadplay(2020-01-12) HC zondag 20, vraag 53 - De waarachtigheid - De echtheid - De eeuwigheid - Joh 16.mp3downloadplay(2020-01-12) Openb. 3 vs 21 - Twee heerlijke vruchten van de gemeenschap met Christus - 1- Overwinnen - 2- Zitten in Zijn Troon.mp3downloadplay(2020-01-19) HC zondag 21, vraag 54 - Wat geloofd gij van de heilige algemene christelijke kerk - Uitleg kerkisme - Joh 10.mp3downloadplay(2020-01-19) Openb. 3 vs 21 - Twee heerlijke vruchten van de gemeenschap met Christus - Koninklijk ambt alle gelovige - Zitten in de troon van Christus.mp3downloadplay(2020-01-26) HC zondag 21, vraag 54 - Enigheid des waren geloofs.. tot het einde, vergadert, beschermt en onderhoudt, ik.. een levend lidmaat, en eeuwig zal blijven.mp3downloadplay(2020-01-26) Openb. 3 vs 22 - Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeente zegt - Oproep tot horen - Het Woord van de Geest.mp3downloadplay(2020-02-09) HC zondag 21, vraag 54 - En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven Johannes 11 vs 20-29.mp3downloadplay(2020-02-09) Openb. 4 vs 1 Een blik in de hemel 1-Een geopende deur in de hemel 2- De toekomst.mp3downloadplay(2020-02-16) HC zondag 21, vraag 55 - Wat verstaat gij door.. de gemeenschap der heiligen... Hand. 2.mp3downloadplay(2020-02-16) Openb. 4 vs 2-3 - Een blik in de Troonzaal - 1. In den Geest 2.Troon 3. Troon Heer.mp3downloadplay(2020-02-23) HC zondag 21, vraag 56 - Wat geloofd gij van de ..vergeving der zonden.. Micha 7.mp3downloadplay(2020-02-23) Openb. 4 vs 4 - Een blik op de omgeving van de Troon - 1. Tronen - 2. 24 ouderlingen - 3. Witte klederen, gouden kronen.mp3downloadplay(2020-02-26) Jesaja 53 - Het welbehagen des Heeren.mp3downloadplay(2020-02-27) Lukas 16 vers 19-31 - De voorspoed der goddelozen - De ziekentroost nr.19.mp3downloadplay(2020-03-11 biddag) 1-Petrus 5 vs 6-7 - Ernstige oproep - 1. De Krachtige hand Gods 2. Zelfvernedering 3. Verhoging.mp3downloadplay(2020-03-11 biddag) Matth. 6 vs 19-34 - Biddag in de bergrede - 1. Heidense bezorgdheid 2. Heilige onbezorgdheid.mp3downloadplay(2020-03-22) HC zondag 22, vraag 57 - Wat troost geeft u de ..opstanding des vleses.. - 1-Korinthe 15.mp3downloadplay(2020-03-22) Openb. 4 vs 5 - Blik op de Troon - De ontoegankelijkheid van God - 2- De uitgang van God.mp3downloadplay(2020-03-25) Matth. 27 vs 29a - De doornenkroon 1. Corona leiders 2. De Corona drager.mp3downloadplay(2020-03-29) HC zondag 22, vraag 58 - Wat troost schept gij uit het artikel van het ...eeuwig leven.. Johannes 6 vs 35-59.mp3downloadplay(2020-03-29) Openb. 4 vs 6-8 - Een nadere blik op de omgeving van de troon -De glazen zee - De vier dieren - Het werk van die dieren.mp3downloadplay(2020-04-10) Lukas 23 vs 28 Twee-erlei wenen - niet wenen - wel wenen.mp3downloadplay(2020-04-10) Lukas 23 vs 46 Het sterven van Jezus - De nabijheid van Zijn Vader - Zijn vertrouwen op Zijn Vader.mp3downloadplay(2020-04-12) Lukas 24 vs 5b -- Wat zoekt gij den Levende bij de doden - Liefdevol zoeken - Verkeerd zoeken.mp3downloadplay(2020-04-12) Lukas 24 vs 6a - Christus opgestaan 1. Overwinnaar van... de Dood, ... de zonde, ... de duivel.mp3downloadplay(2020-04-13) Lukas 24 vs 34 - De Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien.mp3downloadplay(2020-04-19) HC zondag 23, vraag 59 - Maar wat baat het u nu gij dit alles geloofd - Galaten 3.mp3downloadplay(2020-04-19) Openb. 4 vs 9-11 Het doel van de schepping - De verheerlijking - De aanbidding - Het uiterste van die aanbidding.mp3downloadplay(2020-05-03) HC zondag 23, vraag 60 deel 1 - Hoe zijt gij rechtvaardig voor God - Galaten 3.mp3downloadplay(2020-05-03) Openb. 5 vs 1-4 Het boek in de hemel - Verzegeld - niemand waardig dit te verbreken - Het wenen van Johannes.mp3downloadplay(2020-05-10) HC zondag 23, vraag 60 deel 2 - Hoe zijt gij rechtvaardig voor God - Romeinen 4.mp3downloadplay(2020-05-10) Openb. 5 vs 5 Toch Een die waardig is - Niet wenen - De aanwijzing- en het werk van die leeuw -Resultaat van dat werk.mp3downloadplay(2020-05-12) Johannes 16 vs 7 - Het nut van de hemelvaart - Geen zaak van droefheid - De andere Trooster - het werk van die Trooster.mp3downloadplay(2020-05-21) Handelingen 1 vs 11 - Het onderwijs en onderwijs uit den hemel met hemelvaart - Berisping - Belofte.mp3downloadplay(2020-05-27) Handelingen 1 vs 4 - En als Hij met hen vergaderd was [en met hen at] - zie ook Lukas 24 vs 37 Hand. 10 vs 40-41.mp3downloadplay(2020-05-31) Handelingen 2 vs 4a - En zij werden vervuld met den Heilige Geest.mp3downloadplay(2020-05-31) Handelingen 2 vs 4b - De uiting van Pinksteren - Spreken - De wijze van spreken.mp3downloadplay(2020-06-01) Handelingen 2 vs 21 - Belofte met Pinksteren - Zalig worden - De Naam des Heeren aanroepen - Een iegelijk.mp3downloadplay(2020-06-07) HC zondag 23, vraag 61 - Waarom zegt gij, dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt Matth. 17.mp3downloadplay(2020-06-07) Openb. 5 v 6 De Leeuw als een Lam - Lam als Middelaar - Staat Zijner vernedering - Staat Zijner verhoging.mp3downloadplay(2020-06-10) 2-Kon. 2 vs 12b-13a Als hemelvaart en Pinksteren op een dag vallen - Niet zien - Elisas mantel - Elias mantel.mp3downloadplay(2020-06-14) HC zondag 24, vraag 62 - GERECHTIGHEID - Zacharias 3.mp3downloadplay(2020-06-14) Openb. 5 vs 7-8 Het Lam en het boek - De daad van het Lam - De aanbidding van het Lam.mp3downloadplay(2020-06-21) HC zondag 24, vraag 63 - HOE...Verdienen met belonen en goede werken......niet uit verdiensten,.. maar uit Genade [Matth 20].mp3downloadplay(2020-06-21) Openb. 5 vs 8 - Aanbidding van het Lam - De tijd.. -onderwerp.. -middelen.. en - en het voorwerp van de aanbidding.mp3downloadplay(2020-06-24) Ezechiel 36 vs 22 - Vers 22 is schanier tekst van hfdst 36 - 1. De Verlossing - 2. Wat de rede niet is 3. Wat de rede wel is.mp3downloadplay(2020-07-12) HC zondag 24, vraag 64 - Maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen - Matth 7 vs 15-23.mp3downloadplay(2020-07-12) Openb. 5 vs 9 - De aanbidding van het Lam - 1-Een nieuw lied 2- Het geslachte Lam 3- Gekocht met het bloed van het Lam.mp3downloadplay(2020-07-19) HC zondag 25, vraag 65 - Van de Sacramenten - Bepaald bij het geloof [in Christus] - Efeze 2 vs 1-8.mp3downloadplay(2020-07-19) Openb. 5 vs 10 - Het derde onderdeel van het nieuwe lied - 1. Gemaakt tot koninigen- 2. Gemaakt tot priesters - 3. Heersen op de aarde..mp3downloadplay(2020-07-22) Hosea 14 vs 9a - [deel 1] - Bekering met twee beloftes - 1. Bekering - 2. Verhoring - 3. Verzorging.mp3downloadplay(2020-07-26) HC zondag 25, vraag 66 - Heilige zichtbare waartekenen - Eed van trouw [ring] - Geloften - Beloften - [Gen. 17].mp3downloadplay(2020-07-26) Openb. 5 vr 11-12 - De aanbidding van het Lam door de engelen - 1. De aanbidding - 2. Hun aantal - 3. Hun loflied.mp3downloadplay(2020-08-02) HC zondag 25, vraag 67 - Het Woord en de sacramenten zijn daarheen, naar Christus gericht. [Galaten 3].mp3downloadplay(2020-08-02) Openb. 5 vs 13-14 - De finale van het loflied - Wie zingen- Wie toegezongen worden - Wat gezongen wordt.mp3downloadplay(2020-08-05) Hosea 14 vs 9b - [deel 2] - Nadere belofte - De Heere als ... 1- Boom - 2-Groenende denneboom - 3- Vrucht.mp3downloadplay(2020-08-09) HC zondag 25, vraag 68 - Hoeveel sacramenten heeft Christus ingezet - Heilige doop en Heilig Avondmaal [1 Joh. 5 vs 1-13].mp3downloadplay(2020-08-09) Openb. 6 vs 1-2 - Het eerste zegel - 1. De opening van het zegel 2. De inhoud van het zegel.mp3downloadplay(2020-08-11) Psalm 91 Voorwoord ivm covid - Veilig in de schuilplaats des Allerhoogste - 2. Vernachten in de schaduw der Almachtige.mp3downloadplay(2020-08-16) HC zondag 26, vraag 69 - Hoe wordt gij in den Heilige doop vermaand [leren] en verzekerd [Matth. 28 vs 16-20].mp3downloadplay(2020-08-16) Openb. 6 vs 3-4 - Het tweede zegel - 1. Herhaalde oproep 2. Het rode paard - 3. De ruiter op dat rode paard - 4. Sparend geduld.mp3downloadplay(2020-08-19) Psalm 91 vs 2 - VERDIEPING - 1- God Zelf als toevlucht en Burcht - 2. Het ware geloof.mp3downloadplay(2020-09-06) Efeze 5 vs 8a - Want gij waart eertijds duisternis.mp3downloadplay(2020-09-06) Efeze 5 vs 8a - deel 1 - Want gij waart eertijds duisternis - 1-Joh.1 vs 6.mp3downloadplay(2020-09-06) HC zondag 26, vraag 70 - Wat is dat - Met het Bloed en den Geest van Christus gewassen te zijn - 1-Petrus 1.mp3downloadplay(2020-09-13) Efeze 5 vs 8 b - deel 3 - Wandelt als kinderen des lichts .mp3downloadplay(2020-09-13) Efeze 5 vs 8m - deel 2 - Maar nu zijt gij licht in den Heeren - 1-Joh. 1 vs 5.mp3downloadplay(2020-09-20) HC zondag 26, vraag 71 - Waar heeft ons Christus toegezegd, dat Hij ons zekerlijk met Zijn bloed en Geest wassen wil, als wij met het Doopwater gewassen worden.mp3downloadplay(2020-09-20) Openb. 6 vs 5-6 - Het derde zegel - 1. Kom en zie - 2. Een zwart paard - 3. Genade tijd.mp3downloadplay(2020-09-30) Psalm 91 vs 3-4 - De belofte van bewaring - 1. Wie God bewaard . 2. Waarvan God bewaard - 3. Hoe God bewaard.mp3downloadplay(2020-10-11) HC zondag 27, vraag 72 - Het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonde - Wordt gereinigd door het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest.mp3downloadplay(2020-10-11) Openb. 6 vs 7-8 - De opening van het vierde zegel - 1. Kom en zie - 2. Het vale paard - 3. De ruiter op het vale paard.mp3downloadplay(2020-10-14) Psalm 91 vs 5-9 - ONBEVREESD - 1. Oproep - 2.Belofte - 3. Voor wie.mp3downloadplay(2020-10-18) HC zondag 27, vraag 73 - Waarom noemt de Heilige Geest de Doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonde.mp3downloadplay(2020-10-18) Openb. 6 vs 8b - Het werk van de drie verderf ruiters - 1. De hun door God gegven macht - 2. Tot het vierde deel der aarde.mp3downloadplay(2020-10-25) Openb. 6 vs 9 - Het begin van de opening vijfde zegel - De zielen onder het altaar - Die gedood waren om het Woord en Getuigenis die zij hadden.mp3downloadplay(2020-10-29) 2-Korinthe 5 vs 1-10 - ZIEKENTROOST Nr. 21 - Van het laatste oordeel.mp3downloadplay(2020-10-29) De vermakelijke Wandeling naar de Hemel -- Uit Jacobus Borstius [1612-1680].mp3downloadplay(2020-11-04) Lukas 22 vs 35 - Jezus zeide; heeft het u aan iets ontbroken - En zij zeiden - Niets - 1. De uitzendingen - 2. Vraag en antwoord - 3. Toepassing voor NU.mp3downloadplay(2020-11-04) Romeinen 2 vs 4 - Danken is zich bekeren - De goedertierenheid Gods - Het verkeerde gebruik en het juiste gebruik van deze goedertierenheid.mp3downloadplay(2020-11-08) Openb. 6 vs 10-11 - Een vraag en twee antwoorden - 1- het eerste antwoord - 2 het tweede antwoord.mp3downloadplay(2020-11-15) Openb. 6 vs 12-16 De opening van het zesde zegel - De afhandeling van God met de natuur en met de mensen - Wanhoop wens van de mensen.mp3downloadplay(2020-11-18) Psalm 91 vs 10-13 - De engelen als bewaarders van Gods volk.mp3downloadplay(2020-11-29) Open. 6 vs 17 - De laatste dag - 1. De grote dag 2. De toorn 3. Afrekening.mp3downloadplay(2020-12-13) Lukas 1 vs 7 - Onvruchtbaar - Een natuurlijke en een Geestelijke onvruchtbaarheid.mp3downloadplay(2020-12-20) Lukas 1 vs 13 - Bezoek uit de hemel - Vreest niet - Aankondiging Johannes.mp3downloadplay(2020-12-20) Lukas 1 vs 14 - Blijdschap en verheuging - blijdschap van Zacharias - de reden van die blijdschap - Nabetrachting HA.mp3downloadplay(2020-12-25) Lukas 2 vs 16 - De gang naar Bethlehem - de wijze en het resultaat van die gang.mp3downloadplay(2020-12-25) Lukas 2 vs 17 - De herders in Bethlehem - In de stal - Uit de stal.mp3downloadplay(2020-12-26) Lukas 2 vs 25-26 - SIMEON - De persoon van Simeon - De belofte van Simeon.mp3downloadplay(2020-12-31) Lukas 2 vs 29-30 - Het einde vrede - 1. Heengaan - 2. In vrede - 3. Naar Uw Woord.mp3up..