Preken downloaden

[./Ds. W.J. Op het Hof/(.) Openbaringen aan Johannes]
downloadplay(2023-01-15) Openb. 13 vers 11-13 En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak.mp3downloadplay(2023-01-22) Openb. 13 vers 14-15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken.mp3downloadplay(2023-01-29) Openb. 13 vers 16-17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.mp3downloadplay(2023-02-12) Openb. 13 vers 18 - Hier is de wijsheid die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.mp3downloadplay(2023-02-19) Openb. 14 vers 1-3 En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend.mp3downloadplay(2023-02-26) Openb. 14 vers 4-5 Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden; dezen zijn het, die het Lam volgen.mp3downloadplay(2023-03-12) Openb. 14 vers 6-7 En ik zag een anderen engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwige Evangelie.mp3downloadplay(2023-03-19) Openb. 14 vers 8 - Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken hebben gedrenkt.mp3downloadplay(2023-03-26) Openb. 14 vers 9-11 Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand.mp3downloadplay(2023-06-11) Openb. 14 vers 12 - Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.mp3downloadplay(2023-06-18) Openb. 14 vers 13 - Zalig zijn de doden, die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid.mp3downloadplay(2023-06-25) Openb. 14 vers 14-16 En ik zag, en ziet, een witte wolk, en op de wolk was Een gezeten, des mensen Zoon gelijk.mp3downloadplay(2023-07-09) Openb. 14 vers 17-20 En een andere engel kwam uit den tempel, die in den hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel.mp3downloadplay(2023-07-16) Openb. 15 vers 1-4 En ik zag een ander groot en wonderlijk teken in den hemel; namelijk zeven engelen, hebbende de zeven laatste plagen.mp3downloadplay(2023-07-23) Openb. 15 vers 5-8 En na dezen zag ik, en ziet, de tempel des tabernakels der getuigenis in den hemel werd geopend.mp3downloadplay(2023-08-13) Openb. 16 vers 1-7 Gaat henen, en giet de zeven fiolen van den toorn Gods uit op de aarde.mp3downloadplay(2023-08-20) Openb. 16 vers 8-12 En de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden den Naam Gods, Die macht heeft over deze plagen.mp3downloadplay(2023-08-27) Openb. 16 vers 13-16 En ik zag uit den mond des draaks, en uit den mond van het beest, en uit den mond des valsen profeets, drie onreine geesten gaan, den vorsen gelijk.mp3downloadplay(2023-09-10) Openb. 16 vers 15 - Zie, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie.mp3downloadplay(2023-09-17) Openb. 16 vers 17-21 En de zevende engel goot zijn fiool uit in de lucht; en er kwam een grote stem uit den tempel des hemels, van den troon.mp3downloadplay(2023-09-24) Openb. 17 vers 1-8 Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben.mp3downloadplay(2023-10-08) Openb. 17 vers 7-8 Ik zal u zeggen de verborgenheid der vrouw en van het beest, dat haar draagt, hetwelk de zeven hoofden heeft en de tien hoornen.mp3downloadplay(2023-10-15) Openb. 17 vers 9-14 Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de vrouw zit.mp3downloadplay(2023-10-22) Openb. 17 vers 15-18 En hij zeide tot mij; de wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen, en natien, en tongen.mp3downloadplay(2023-11-12) Openb. 18 vers 1-3 Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten.mp3up..