Preken downloaden

[./Ds. W.J. Op het Hof/(.) Heidelberger Catechismus]
up.. downloadplayHC zondag 20, vraag 53 - De waarachtigheid - De echtheid - De eeuwigheid - Joh 16.mp3downloadplayHC zondag 21, vraag 54 - En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven Johannes 11 vs 20-29.mp3downloadplayHC zondag 21, vraag 54 - Enigheid des waren geloofs...tot het einde, vergadert, beschermt en onderhoudt, ik...een levend lidmaat, en eeuwig zal blijven.mp3downloadplayHC zondag 21, vraag 54 - Wat geloofd gij van de heilige algemene christelijke kerk - Uitleg Kerkisme - Joh 10.mp3downloadplayHC zondag 21, vraag 55 - Wat verstaat gij door.. de gemeenschap der heiligen... Hand. 2.mp3downloadplayHC zondag 21, vraag 56 - Wat geloofd gij van de ..vergeving der zonden.. Micha 7.mp3downloadplayHC zondag 22, vraag 57 - Wat troost geeft u de ..opstanding des vleses.. - 1-Korinthe 15.mp3downloadplayHC zondag 22, vraag 58 - Wat troost schept gij uit het artikel van het ...eeuwig leven.. Johannes 6 vs 35-59.mp3downloadplayHC zondag 23, vraag 59 - Maar wat baat het u nu gij dit alles geloofd - Galaten 3.mp3downloadplayHC zondag 23, vraag 60 (deel 1) Hoe zijt gij rechtvaardig voor God - Galaten 3.mp3downloadplayHC zondag 23, vraag 60 (deel 2) Hoe zijt gij rechtvaardig voor God - Romeinen 4.mp3downloadplayHC zondag 23, vraag 61 - Waarom zegt gij, dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt Matth. 17.mp3downloadplayHC zondag 24, vraag 62 - GERECHTIGHEID - Zacharias 3.mp3downloadplayHC zondag 24, vraag 63 - HOE...Verdienen met belonen en goede werken......niet uit verdiensten,.. maar uit Genade [Matth 20].mp3downloadplayHC zondag 24, vraag 64 - Maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen - Matth 7 vs 15-23.mp3downloadplayHC zondag 25, vraag 65 - Van de Sacramenten - Bepaald bij het geloof [in Christus] - Efeze 2 vs 1-8.mp3downloadplayHC zondag 25, vraag 66 - Heilige zichtbare waartekenen - Eed van trouw [ring] - Geloften - Beloften - [Gen. 17].mp3downloadplayHC zondag 25, vraag 67 - Het Woord en de sacramenten zijn daarheen, naar Christus gericht. [Galaten 3].mp3downloadplayHC zondag 25, vraag 68 - Hoeveel sacramenten heeft Christus ingezet - Heilige doop en Heilig Avondmaal [1 Joh. 5 vs 1-13].mp3downloadplayHC zondag 26, vraag 69 - Hoe wordt gij in den Heilige doop vermaand, onderwezen en verzekerd [Matth. 28 vs 16-20].mp3downloadplayHC zondag 44, vraag 115b - Waarom laat ons dan God alzo scherp de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven kan houden.mp3downloadplayHC zondag 45, vraag 116 - Waarom is het gebed den christenen van node.mp3downloadplayHC zondag 45, vraag 117 - Wat behoort tot zulk een gebed, dat Gode aangenaam is en van Hem verhoord wordt.mp3downloadplayHC zondag 45, vraag 118-119 Wat heeft ons God bevolen van Hem te bidden.mp3downloadplayHC zondag 46, vraag 120a - Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken; Onze Vader.mp3downloadplayHC zondag 46, vraag 120b - Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken; Onze Vader.mp3downloadplayHC zondag 46, vraag 121 - Waarom wordt hier bijgevoegd; Die in de hemelen zijt.mp3downloadplayHC zondag 47, vraag 122a - Over de eerste bede; Uw Naam worde geheiligd.mp3downloadplayHC zondag 47, vraag 122b - Over de eerste bede; Uw Naam worde geheiligd.mp3downloadplayHC zondag 47, vraag 122c - Over de eerste bede; Uw Naam worde geheiligd.mp3downloadplayHC zondag 48, vraag 123a - Over de tweede bede; Uw Koninkrijk kome.mp3downloadplayHC zondag 48, vraag 123b - Over de tweede bede; Uw Koninkrijk kome.mp3downloadplayHC zondag 49, vraag 124 - Over de derde bede; Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.mp3downloadplayHC zondag 50, vraag 125 - Over de vierde bede; Geef ons heden ons dagelijks brood.mp3downloadplayHC zondag 51, vraag 126 - Over de vijfde bede; Vergeef ons onze schulden.mp3downloadplayHC zondag 52, vraag 127a - Over de zesde bede; Leid ons niet in verzoeking.mp3downloadplayHC zondag 52, vraag 127b - Over de zesde bede; Maar verlos ons van den boze.mp3downloadplayHC zondag 52, vraag 128 - Over het woordje amen, het besluit van dit gebed.mp3