Preken downloaden

[./Ds. P.J. Dorsman]
(.) Leespredicaties in pdf (.) Luisterpreken CD kwaliteit ong. 150 MB up.. downloadplayAmos 8 vs 11-12 (dankdag) Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik een honger in het land zal zenden.mp3downloadplayDeut. 33 vs 27a - De eeuwige God zij u een woning, en van onder eeuwige armen.mp3downloadplayGenesis 33 vers 9-11 Ezau had veel, maar Jacob had alles.mp3downloadplayH.C. Zondag 01 (vraag 1) Wat is uw enige Troost beiden in leven en in sterven.mp3downloadplayH.C. Zondag 03 - Over des mensen verdorven aard.mp3downloadplayH.C. Zondag 09 (vr. 26) Ik geloof in God den Vader.mp3downloadplayH.C. Zondag 14 (vr. 35-36) Over de heilige ontvangenis van Jezus Christus.mp3downloadplayH.C. Zondag 30 (vr. 80) Over het H.A. en de paapse mis.mp3downloadplayH.C. Zondag 39 (vr. 104) Eert uw vader en uw moeder.mp3downloadplayH.C. Zondag 42 (vr. 110-111) Gij zult niet stelen.mp3downloadplayHand. 01 vs 9 - En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.mp3downloadplayHand. 07 vs 56-57 Ziet, ik zie de hemelen geopend, en den Zoon des mensen, staande ter rechter hand Gods.mp3downloadplayHand. 16 vs 30-31 Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde.mp3downloadplayHand. 16 vs 31-32 En zij zeiden; Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.mp3downloadplayHand. 27 vs 44 En alzo is het geschied, dat zij allen behouden aan het land gekomen zijn.mp3downloadplayJakobus 4 vers 14b - Want het is een damp, die voor een weinig tijds gezien wordt, en daarna verdwijnt.mp3downloadplayJeremia 07 vers 17-19 Ziet gij niet, wat zij doen in de steden van Juda, en op de straten van Jeruzalem.mp3downloadplayJeremia 07 vs 17-19 (Dankdag) Ziet gij niet, wat zij doen in de steden van Juda, en op de straten van Jeruzalem.mp3downloadplayJeremia 13 vs 16 (Dankdag) Geeft eer den HEERE, uw God, eer dat Hij het duister maakt.mp3downloadplayJeremia 13 vs 16 - Geeft eer den HEERE, uw God, eer dat Hij het duister maakt.mp3downloadplayJesaja 21 vers 11-12 Wachter! wat is er van den nacht.mp3downloadplayJob 16 vers 22 (nieuwjaar) Want weinige jaren in getal zullen er nog aankomen.mp3downloadplayJohannes (3) 1 vs 2 - Geliefde, voor alle dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart.mp3downloadplayKoningen (1) 02 vers 28-30 Joab vat de hoornen van het altaar.mp3downloadplayKoningen (1) 02 vs 28-30 Joab vat de hoornen van het altaar.mp3downloadplayKoningen (1) 10 vers 1 - De koningin van Scheba bezoekt koning Salomo.mp3downloadplayKronieken (2) 25 vers 14-15 Waarom hebt gij de goden van dat volk gezocht, die hun volk niet gered hebben uit uw hand.mp3downloadplayKronieken (2) 25 vs 14-15 Waarom hebt gij de goden van dat volk gezocht, die hun volk niet gered hebben uit uw hand.mp3downloadplayLukas 02 vs 8-12 En de engel zeide tot hen; Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal.mp3downloadplayLukas 02 vs 8-12 En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde.mp3downloadplayLukas 12 vers 16-21 Alzo is het met dien, die zichzelven schatten vergadert, en niet rijk is in God.mp3downloadplayLukas 18 vs 9-14 En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel.mp3downloadplayMarkus 16 vs 7 - Doch gaat heen, zegt Zijnen discipelen, en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea.mp3downloadplayMatth. 01 vs 21 (Advent) En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.mp3downloadplayMatth. 01 vs 21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.mp3downloadplayMatth. 06 vs 33 - Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.mp3downloadplayMatth. 07 vs 24-27 Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man.mp3downloadplayMatth. 09 vs 20-22 Want zij zeide in zichzelven; Indien ik alleenlijk Zijn kleed aanraak, zo zal ik gezond worden.mp3downloadplayMatth. 25 vers 1-2 De gelijkenis van de wijze en dwaze maagden.mp3downloadplayOpenb. 7 vs 9-10 Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten.mp3downloadplayPsalm 025 - Mijn God! op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden; laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij.mp3downloadplayPsalm 119 vers 155a - Het heil is verre van de goddelozen.mp3downloadplayPsalm 119 vs 97-120 (GBS dienst) Hoe lief heb ik Uw wet! Zij is mijn betrachting den gansen dag.mp3downloadplayPsalm 127 vs 1-2 (biddag) Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan.mp3downloadplayPsalm 140 vs 7 - Ik heb tot den HEERE gezegd; Gij zijt mijn God; neem ter ore, o HEERE! de stem mijner smekingen.mp3downloadplayPsalm 143 vs 2 (ambtsjubileum) En ga niet in het gericht met Uw knecht; want niemand, die leeft, zal voor Uw aangezicht rechtvaardig zijn.mp3downloadplayPsalm 144 vs 15 - Welgelukzalig is het volk, dien het alzo gaat; welgelukzalig is het volk, wiens God de HEERE is.mp3downloadplayRomeinen 3 vers 23-24 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods.mp3downloadplayRomeinen 8 vers 9 (a) Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.mp3downloadplayRomeinen 8 vers 9 (b) Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.mp3downloadplaySamuel (1) 22 vs 1-2 En tot hem vergaderde alle man, die benauwd was, en alle man, die een schuldeiser had.mp3downloadplaySamuel (1) 25 vs 6 - Vrede zij u, en uw huize zij vrede, en alles, wat gij hebt, zij vrede.mp3downloadplaySpreuken 30 vers 7-9 (a) Twee dingen heb ik van U begeerd, onthoud ze mij niet, eer ik sterve.mp3downloadplaySpreuken 30 vers 7-9 (b) Twee dingen heb ik van U begeerd, onthoud ze mij niet, eer ik sterve.mp3