Preken downloaden

[./Luisterboeken/Kand. R.J. Jansen - preken selectie/(.) Prekenserie over de zendbrief aan de Galaten]
downloadplay(2018-04-03 Alblasserdam) Gal. 1 vs 1-5 Paulus, een apostel,, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus.mp3downloadplay(2018-04-17 Alblasserdam) Gal. 1 vs 6-10 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.mp3downloadplay(2018-05-01 Alblasserdam) Gal. 1 vs 11-17 Maar wanneer het Gode behaagd heeft, ...Zijn Zoon in mij te openbaren, ...zo ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed.mp3downloadplay(2018-05-15 Alblasserdam) Gal. 1 vs 18 - Gal. 2 vs 10 En dat om der ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren, om te verspieden onze vrijheid.mp3downloadplay(2018-05-29 Alblasserdam) Gal. 2 vs 11-18 En toen Petrus te Antiochie gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was.mp3downloadplay(2018-06-12 Alblasserdam) Gal. 2 vs 19-21 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij.mp3downloadplay(2018-06-26 Alblasserdam) Gal. 2 vs 21- Gal. 3 vs 1 Ik doe de genade Gods niet te niet; want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven.mp3downloadplay(2018-07-10 Alblasserdam) Gal. 3 vs 2-5 Dit alleen wil ik van u leren; hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs.mp3downloadplay(2018-07-24 Alblasserdam) Gal. 3 vs 6-9 Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met den gelovigen Abraham.mp3downloadplay(2018-08-21 Alblasserdam) Gal. 3 vs 10-14 Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek.mp3downloadplay(2018-09-04 Alblasserdam) Gal. 3 vs 15-18 Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis.mp3downloadplay(2018-10-02 Alblasserdam) Gal. 3 vs 19-25 Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden.mp3downloadplay(2018-10-16 Alblasserdam) Gal. 3 vs 26-29 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.mp3downloadplay(2018-10-18 Voorthuizen) Gal. 3 vs 26-29 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.mp3downloadplay(2018-10-30 Alblasserdam) Gal. 4 vs 1-7 Doch ik zeg, zo langen tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles.mp3downloadplay(2018-11-01 Voorthuizen) Gal. 4 vs 1-7 Maar hij is onder voogden en verzorgers, tot den tijd van den vader te voren gesteld.mp3downloadplay(2018-11-13 Alblasserdam) Gal. 4 vs 8-11 Ik vrees voor u, dat ik niet enigszins tevergeefs aan u gearbeid heb.mp3downloadplay(2018-11-27 Alblasserdam) Gal. 4 vs 12-20 Mijn kinderkens, die ik wederom arbeide te baren, totdat Christus een gestalte in u krijge.mp3downloadplay(2018-12-11 Alblasserdam) Gal. 4 vs 21-31 Werp de dienstmaagd uit en haar zoon; want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon der vrije.mp3downloadplay(2018-12-13 Voorthuizen) Gal. 4 vs 21-31 Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije.mp3downloadplay(2019-01-22 Alblasserdam) Gal. 5 vs 1-5 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft.mp3downloadplay(2019-02-05 Alblasserdam) Gal. 5 vs 6-9 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht noch voorhuid, maar het geloof, door de liefde werkende.mp3downloadplay(2019-02-07 Voorthuizen) Gal. 5 vs 6-9 Gij liept wel; wie heeft u verhinderd der waarheid niet gehoorzaam te zijn.mp3downloadplay(2019-02-21 Voorthuizen) Gal. 5 vs 10-12 Ik vertrouw van u in den Heere, dat gij niet anders zult gevoelen; maar die u ontroert, zal het oordeel dragen.mp3downloadplay(2019-03-05 Alblasserdam) Gal. 5 vs 13-15 Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees.mp3downloadplay(2019-03-19 Alblasserdam) Gal. 5 vs 16-18 Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.mp3downloadplay(2019-03-21 Voorthuizen) Gal. 5 vs 16-18 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander.mp3downloadplay(2019-04-02 Alblasserdam) Gal. 5 vs 19-21 De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid.mp3downloadplay(2019-04-16 Alblasserdam) Gal. 5 vs 22-23 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof.mp3downloadplay(2019-05-02 Voorthuizen) Gal. 5 vs 24-26 Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.mp3downloadplay(2019-05-14 Alblasserdam) Gal. 6 vs 1-5 Broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad, gij, die geestelijk zijt.mp3downloadplay(2019-05-16 Voorthuizen) Gal. 6 vs 1-5 ...brengt den zodanige te recht met den geest der zachtmoedigheid; ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt.mp3downloadplay(2019-05-28 Alblasserdam) Gal. 6 vs 6-10 En die onderwezen wordt in het Woord, dele mede van alle goederen dengene, die hem onderwijst.mp3downloadplay(2019-06-11 Alblasserdam) Gal. 6 vs 11-14 Al degenen, die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden.mp3downloadplay(2019-06-13 Voorthuizen) Gal. 6 vs 11-14 ...alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden.mp3downloadplay(2019-06-27 Voorthuizen) Gal. 6 vs 15-18 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een nieuw schepsel.mp3up..