Preken downloaden

[./Luisterboeken/Ds. T. Cabaret - memoires en enkele preken/Hooglied van Salomo]
(.) DJK - Een enkele kanttekening omtrent de leer en prediking van ds. T. Cabaret.pdf up.. downloadplayHoogl. 1 vs 04 Trek mij, wij zullen U nalopen! De Koning heeft mij gebracht in Zijn binnenkameren.mp3downloadplayHoogl. 1 vs 06 - Ziet mij niet aan, dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen; de kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken.mp3downloadplayHoogl. 1 vs 07-08 Zeg mij aan, Gij, Dien mijn ziel liefheeft, waar Gij weidt, waar Gij de kudde legert in den middag.mp3downloadplayHoogl. 1 vs 09-11 Mijn vriendin! Ik vergelijk u bij de paarden aan de wagens van Farao. Uw wangen zijn liefelijk in de spangen, uw hals in de parelsnoeren.mp3downloadplayHoogl. 1 vs 12 - Terwijl de Koning aan Zijn ronde tafel is, geeft mijn nardus zijn reuk.mp3downloadplayHoogl. 1 vs 13-14 Mijn Liefste is mij een bundeltje mirre, dat tussen mijn borsten vernacht.mp3downloadplayHoogl. 1 vs 15-17 Zie, gij zijt schoon, Mijn vriendin! Zie, gij zijt schoon; uw ogen zijn duiven ogen. Zie, gij zijt schoon, mijn Liefste.mp3downloadplayHoogl. 2 vs 01-02 Ik ben een Roos van Saron, een Lelie der dalen. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is Mijn vriendin onder de dochteren.mp3downloadplayHoogl. 2 vs 02-03 Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn Liefste onder de zonen; ik heb groten lust in Zijn schaduw, en zit er onder.mp3downloadplayHoogl. 2 vs 04 Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is Zijn banier over mij.mp3downloadplayHoogl. 2 vs 05-06 Ondersteunt gijlieden mij met de flessen, versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde.mp3downloadplayHoogl. 2 vs 07 Ik bezweer u, gij, dochteren van Jeruzalem! die bij de reeen, of bij de hinden des velds zijt, dat gij die liefde niet opwekt.mp3downloadplayHoogl. 2 vs 08-09 Dat is de stem mijns Liefsten, ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen.mp3downloadplayHoogl. 2 vs 10-11 Mijn Liefste antwoordt, en zegt tot mij Sta op, Mijn vriendin, Mijn schone, en kom.mp3downloadplayHoogl. 2 vs 12-13 De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt, en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land.mp3downloadplayHoogl. 2 vs 14 - Mijn duive, zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene ener steile plaats, toon Mij uw gedaante, doe Mij uw stem horen.mp3downloadplayHoogl. 2 vs 15-16 Vangt gijlieden ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes.mp3downloadplayHoogl. 2 vs 17 - Totdat de dag aankomt, en de schaduwen vlieden; keer om, mijn Liefste! wordt Gij gelijk een ree, of een welp der herten, op de bergen van Bether.mp3downloadplayHoogl. 3 vs 01-03 De wachters, die in de stad omgingen, vonden mij ik zeide Hebt gij Dien gezien, Dien mijn ziel liefheeft.mp3downloadplayHoogl. 3 vs 04-05 Toen ik een weinigje van hen weggegaan was, vond ik Hem, Dien mijn ziel liefheeft; ik hield Hem vast, en liet Hem niet gaan.mp3downloadplayHoogl. 3 vs 06 - Wie is zij, die daar opkomt uit de woestijn, als rookpilaren, berookt met mirre en wierook, en met allerlei poeder des kruideniers.mp3downloadplayHoogl. 3 vs 07-08 Ziet, het bed, dat Salomo heeft, daar zijn zestig helden rondom van de helden van Israel.mp3downloadplayHoogl. 3 vs 09-10 De koning Salomo heeft zich een koets gemaakt van het hout van Libanon.mp3downloadplayHoogl. 3 vs 11 - Gaat uit, en aanschouwt, gij, dochteren van Sion! den koning Salomo, met de kroon, waarmede Hem Zijn moeder kroonde op den dag Zijner bruiloft.mp3downloadplayHoogl. 4 vs 01 - Zie, gij zijt schoon, Mijn vriendin! zie, gij zijt schoon; uw ogen zijn duiven ogen tussen uw vlechten.mp3downloadplayHoogl. 4 vs 02 - Uw tanden zijn als een kudde schapen, die geschoren zijn, die uit de wasstede opkomen; die al te zamen tweelingen voortbrengen.mp3downloadplayHoogl. 4 vs 03 - Uw lippen zijn als een scharlaken snoer, en uw spraak is liefelijk; de slaap uws hoofds is als een stuk van een granaatappel tussen uw vlechten.mp3downloadplayHoogl. 4 vs 06-07 Totdat de dag aankomt, en de schaduwen vlieden, zal Ik gaan tot den mirreberg, en tot den wierookheuvel.mp3downloadplayHoogl. 4 vs 08 - Bij Mij van den Libanon af, o bruid! kom bij Mij van den Libanon af; zie van den top van Amana, van den top van Senir en van Hermon.mp3downloadplayHoogl. 4 vs 09 - Gij hebt Mij het hart genomen, Mijn zuster, o bruid! gij hebt Mij het hart genomen, met een van uw ogen, met een keten van uw hals.mp3downloadplayHoogl. 4 vs 10-11 Hoe schoon is uw uitnemende liefde, Mijn zuster, o bruid! hoeveel beter is uw uitnemende liefde dan wijn.mp3downloadplayHoogl. 4 vs 12 - Mijn zuster, o bruid! gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein.mp3downloadplayHoogl. 4 vs 13-14 Uw scheuten zijn een paradijs van granaatappelen, met edele vruchten, cyprus met nardus.mp3downloadplayHoogl. 4 vs 15-16 O fontein der hoven, put der levende wateren, die uit Libanon vloeien.mp3downloadplayHoogl. 4 vs 16 - Ontwaak, noordenwind! en kom, Gij zuidenwind! doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien.mp3downloadplayHoogl. 5 vs 01 - k ben in Mijn hof gekomen, o Mijn zuster, o bruid! Ik heb Mijn mirre geplukt met Mijn specerij.mp3downloadplayHoogl. 5 vs 02-04 Mijn Liefste trok Zijn hand van het gat der deur; en mijn ingewand werd ontroerd om Zijnentwil.mp3downloadplayHoogl. 5 vs 05-07 Ik stond op, om mijn Liefste open te doen; en mijn handen drupten van mirre, en mijn vingers van vloeiende mirre.mp3downloadplayHoogl. 5 vs 08-10 Mijn Liefste is blank en rood, Hij draagt de banier boven tien duizend.mp3downloadplayHoogl. 5 vs 11-12 Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud; Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf.mp3downloadplayHoogl. 5 vs 15-16 Zijn gehemelte is enkel zoetigheid, en al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn Liefste; ja, zulk een is mijn Vriend.mp3downloadplayHoogl. 6 vs 01 - Waar is uw Liefste heengegaan, o gij schoonste onder de vrouwen. Waarheen heeft uw Liefste het aangezicht gewend.mp3downloadplayHoogl. 6 vs 08-09 Er zijn zestig koninginnen en tachtig bijwijven, en maagden zonder getal.mp3downloadplayHoogl. 6 vs 10 - Wie is zi, die er uitziet als de dageraad, schoon, gelijk de maan, zuiver als de zon, schrikkelijk als slagorden met banieren.mp3downloadplayHoogl. 6 vs 11-12 Ik ben tot den notenhof afgegaan om de groene vruchten der vallei te zien; om te zien, of de wijnstok bloeide.mp3downloadplayHoogl. 6 vs 13 - Keer weder, keer weder, o Sulammith! Keer weder, keer weder, dat wij u mogen aanzien.mp3downloadplayHoogl. 7 vs 01-02 Uw navel is als een ronde beker, dien geen drank ontbreekt; uw buik is als een hoop tarwe, rondom bezet met lelien.mp3downloadplayHoogl. 7 vs 03-04 Uw twee borsten zijn als twee welpen, tweelingen van een ree.mp3downloadplayHoogl. 7 vs 05-06 Uw hoofd op u is als Karmel, en de haarband uws hoofds als purper; de koning is als gebonden op de galerijen.mp3downloadplayHoogl. 7 vs 07-08 Ik zeide Ik zal op den palmboom klimmen, ik zal zijn takken grijpen; zo zullen dan uw borsten zijn als druif trossen aan den wijnstok.mp3downloadplayHoogl. 7 vs 09-10 En uw gehemelte als goede wijn, die recht tot mijn Beminde gaat, doende de lippen der slapenden spreken.mp3downloadplayHoogl. 7 vs 11-12 Kom, mijn Liefste! laat ons uitgaan in het veld, laat ons vernachten op de dorpen.mp3downloadplayHoogl. 7 vs 13 - De dudaim geven reuk, en aan onze deuren zijn allerlei edele vruchten, nieuwe en oude; o mijn Liefste! die heb ik voor U weggelegd.mp3downloadplayHoogl. 8 vs 01-02 Och, dat Gij mij als een Broeder waart, zuigende de borsten mijner moeder! dat ik U op de straat vond, ik zou U kussen.mp3downloadplayHoogl. 8 vs 05 - Wie is zij, die daar opklimt uit de woestijn, en liefelijk leunt op haar Liefste. Onder den appelboom heb ik u opgewekt.mp3downloadplayHoogl. 8 vs 06-07 Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen; ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken.mp3downloadplayHoogl. 8 vs 08-09 Wij hebben een kleine zuster, die nog geen borsten heeft; wat zullen wij onze zuster doen in dien dag, als men van haar spreken zal.mp3downloadplayHoogl. 8 vs 10 - Ik ben een muur en mijn borsten zijn als torens. Toen was ik in Zijn ogen als een, die vrede vindt.mp3downloadplayHoogl. 8 vs 11-12 Mijn wijngaard, dien ik heb, is voor mijn aangezicht; de duizend zilverlingen zijn voor u, o Salomo.mp3