Preken downloaden

[./Kerkhistorische lezingen/(.) Laatste nieuwe preken]
downloadplay(2016-06-16 Giesenburg) Ds. KV over Psalm 32 - Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.mp3downloadplay(2017-05-16 Giesenburg) Ds. KV over Joh. 20 vers 19-31 En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen; Ontvangt den Heiligen Geest.mp3downloadplay(2017-06-06 Giesenburg) Ds. KV over Rom. 8 vers 1-23 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.mp3downloadplay(2018-01-09 Giesenburg) Ds. KV over Jesaja 1 vers 27 - Sion zal door recht verlost worden, en haar wederkerenden door gerechtigheid.mp3downloadplay(2021-05-18 Giesenburg) Ds. KV over Jeremia 3 vers 12-25 Bekeert u, gij afkerige kinderen! spreekt de HEERE, want Ik heb u getrouwd, en Ik zal u aannemen.mp3downloadplay(2021-07-06 Giesenburg) Ds. KV over 1 Petrus 1 vers 1-9 Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen.mp3downloadplay(2022-10-18 Giesenburg) Ds. KV over Gal. 3 vers 11 - En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal door het geloof leven.mp3downloadplay(2023-07-16 Culemborg) Ds. W.J. Op het Hof over Joh. 5 vs 1-16 De genezing van de lamme man te Bethesda.mp3downloadplay(2023-10-24 Voorthuizen) Dhr. D.J. Van Keulen over Rom. 8 vers 1-8 in het verband van HC zondag 13, vraag 34 - Waarom noemt gij Hem onze Heere.mp3downloadplay(2023-10-25 Ingersoll CA) Ds. KV over Psalm 85 - Gij zijt Uw land gunstig geweest, HEERE; de gevangenis van Jakob hebt Gij gewend.mp3downloadplay(2023-10-29 HHG Urk, Elim) Dhr. D.J. Van Keulen over Lukas 18 vs 40-41 Wat wilt gij dat Ik u doen zal. En Bartimeus zeide; Heere, dat ik ziende mag worden.mp3downloadplay(2023-10-29 HHG Urk, Elim) Dhr. D.J. Van Keulen over Lukas 19 vers 3 - En Zacheus zocht Jezus te zien, wie Hij was.mp3(2023-10-31 Genemuiden) Herdenking kerkhervorming -- 95 stellingen van ds. D.J. Budding.pdf (2023-10-31 Genemuiden) Herdenking kerkhervorming -- Ds. D.J. Budding over reformatie nu.mp4 downloadplay(2023-10-31) A. VISSER VERKLARING D.L. (39) HET GEBED ALS MIDDEL TOT VOLHARDING - DEEL 6 - BIDDEN VOOR ANDEREN.MP3downloadplay(2023-11-01 Ingersoll, CA) Ds. KV over Psalm 86 - HEERE, neig Uw oor, verhoor mij; want ik ben ellendig en nooddruftig.mp3downloadplay(2023-11-02 Culemborg) Ds. A. Kort over Jesaja 41 vs 9 - Gij, welken Ik gegrepen heb van de einden der aarde, en uit haar bijzondersten geroepen heb.mp3(2023-11-04) Ds. Chambertain -- Ernstige waarschuwing van de hemel, aan alle zondaren op aarde.pdf downloadplay(2023-11-05 HHG Urk, Elim) Dhr. D.J. Van Keulen over 2 Sam. 6 vs 07 - Toen ontstak de toorn des HEEREN tegen Uza.mp3downloadplay(2023-11-05 HHG Urk, Elim) Dhr. D.J. Van Keulen over 2 Sam. 6 vs 21-22 Voor het aangezicht des HEEREN zal ik spelen.mp3downloadplay(2023-11-06) A. VISSER VERKLARING D.L. (40) HET GEBED ALS MIDDEL TOT VOLHARDING - DEEL 7 - DE AFSLUITING VAN HET GEBED.MP3downloadplay(2023-11-07 Voorthuizen) Ds. M. Van Kooten over Gal. 4 vers 21-31 Werp de dienstmaagd uit en haar zoon.mp3downloadplay(2023-11-08 Ingersoll, CA) Ds. KV over Psalm 87 - De HEERE bemint de poorten Sions, boven alle woningen Jakobs.mp3downloadplay(2023-11-08) Ds. J. Lohuis over Joh. 3 vers 3 - Voorwaar, voorwaar zeg Ik u; Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.mp3downloadplay(2023-11-10 Ontario, CA) Ds. KV over HC volgt Bijbelse rechtvaardigingsleer -- ellende, verlossing en dankbaarheid.mp3downloadplay(2023-11-13) A. VISSER VERKLARING D.L. (41) HET GEBED ALS MIDDEL TOT VOLHARDING - DEEL 8 - DE VREDE ALS VRUCHT VAN HET GEBED.MP3downloadplay(2023-11-15 HHG Achterberg) Dhr. D.J. Van Keulen over Lukas 18 vers 40a - En Jezus, stilstaande.mp3downloadplay(2023-11-15 Ingersoll, CA) Ds. KV over Psalm 88 - O HEERE, God mijns heils! bij dag, bij nacht roep ik voor U.mp3downloadplay(2023-11-19 HHG Voorburg) Dhr. D.J. Van Keulen over 1 Joh. 3 vs 20-21 Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart, en Hij kent alle dingen.mp3downloadplay(2023-11-19 HHG Voorburg) Dhr. D.J. Van Keulen over de zendbrief van Judas vers 3-4 Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel te voren opgeschreven zijn.mp3downloadplay(2023-11-19) Ds. Kort over 2 Sam. 23 vs 5 - Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is.mp3downloadplay(2023-11-19) Ds. Kort over HC zondag 31, vraag 83 - Wat zijn de sleutelen des hemelrijks.mp3downloadplay(2023-11-20) A. VISSER VERKLARING D.L. (42) GOD BEGINT, BEWAART, ACHTERVOLGT EN VOLBRENGT ZIJN WERK DOOR HET WOORD.MP3downloadplay(2023-11-21 Voorthuizen) Van Keulen over Rom. 8 vers 9-11 Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.mp3downloadplay(2023-11-22 Ingersoll, CA) Ds. KV over Psalm 89 - Ik zal de goedertierenheid des HEEREN eeuwiglijk zingen; ik zal Uw waarheid met mijn mond bekend maken.mp3downloadplay(2023-11-27) A. VISSER VERKLARING D.L. (43) GOD BEGINT, BEWAART, ACHTERVOLGT EN VOLBRENGT ZIJN WERK DOOR HET SACRAMENT.MP3downloadplay(2023-11-29 Ingersoll, CA) Ds. KV over Psalm 90 - Eer de bergen geboren waren, en Gij de aarde en de wereld voortgebracht hadt, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.mp3(2023-11-29) Het vergoten bloed der martelaren, was het zaad der kerk.pps downloadplay(2023-12-04) A. VISSER VERKLARING D.L. (44) GOD BEGINT, BEWAART, ACHTERVOLGT EN VOLBRENGT ZIJN WERK DOOR HET SACRAMENT.MP3downloadplay(2023-12-05 Voorthuizen) Dhr. D.J. Van Keulen over 1 Joh. 5 vers 1-13 in het verband van HC zondag 32.mp3downloadplay(2023-12-06 Ingersoll, CA) Ds. KV over Psalm 91 - Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.mp3downloadplay(2023-12-07 Scheveningen) Ds. Kort over Efeze 1 vers 6 - Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde.mp3downloadplay(2023-12-11) A. VISSER VERKLARING D.L. (45) GOD BEGINT, BEWAART, ACHTERVOLGT EN VOLBRENGT ZIJN WERK DOOR HET SACRAMENT.MP3downloadplay(2023-12-13 Ingersoll, CA) Ds. KV over Psalm 92 - Het is goed, dat men den HEERE love, en Uw Naam psalmzinge, o Allerhoogste.mp3downloadplay(2023-12-18) A. VISSER VERKLARING D.L. (46) DE LEER VAN DE VOLHARDING DER WARE GELOVIGEN, MITSGADERS DE VERZEKERDHEID VAN DEZE VOLHARDING WORDT BESTREDEN.MP3downloadplay(2023-12-19 Voorthuizen) Dhr. D.J. Van Keulen over Rom. 8 vs 12-14, en Gen. 8 vs 20, Gen. 9 vs 1, Gen. 9 vs 8-17, met de regenboog als hoofdthema.mp3downloadplay(2023-12-24 Ingersoll, CA) Ds. KV over Psalm 93 - De HEERE regeert, Hij is met hoogheid bekleed; de HEERE is bekleed met sterkte, Hij heeft Zich omgord.mp3downloadplay(2023-12-31 NHE Gortel) Dhr. D.J. Van Keulen over Jes. 52 vers 11-12 Vertrekt, vertrekt, gaat uit van daar, raakt het onreine niet aan; gaat uit het midden van hen, reinigt u, gij, die de vaten des HEEREN draagt.mp3downloadplay(2024-01-01 VHG Vaassen) Dhr. D.J. Van Keulen over Lukas 13 vers 7-8 En hij zeide tot den wijngaardenier; zie, ik kome nu drie jaren, zoekende vrucht op dezen vijgeboom, en vind ze niet; houw hem uit.mp3downloadplay(2024-01-04 Culemborg) Ds. KV over Psalm 94 - O God der wraken! o HEERE, God der wraken! verschijn blinkende. Gij, Rechter der aarde! verhef U; breng vergelding weder over de hovaardigen.mp3downloadplay(2024-01-07 OGG Ede) Ds. KV over Matth. 25 vers 01-13 En de dwaze maagden zeiden tot de wijze maagden; geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit.mp3downloadplay(2024-01-07 OGG Ede) Ds. KV over Matth. 25 vers 14-30 Want het is gelijk een mens, die naar het buitenland reisde, zijn dienstknechten riep, en gaf hun zijn goederen over.mp3downloadplay(2024-01-08 Alblasserdam) Dhr. A. Visser over de Ned. Geloofsbelijdenis (01) inleiding.mp3(2024-01-08) DJK kanttekening bij deze leerzame inleiding inzake verhandeling NGB.pdf.pdf downloadplay(2024-01-09 Voorthuizen) Dhr. D.J. Van Keulen over Rom. 8 vers 1-4 en Lukas 11 vers 1-4 Over Abba Vader en het kindschap.mp3downloadplay(2024-01-10 Nieuw Beijerland) Ds. KV over 1 Petr. 1 vers 1-2 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, de uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes.mp3downloadplay(2024-01-11 HGC Urk) Ds. KV over 1 Petr. 1 vers 1-2 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, de uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes.mp3downloadplay(2024-01-14 Vriezenveen) Ds. KV over Gen. 12 vers 1-9 De HEERE nu had tot Abram gezegd; Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal.mp3downloadplay(2024-01-14 Vriezenveen) Ds. KV over Gen. 12 vers 10-20 En er was honger in dat land; zo toog Abram af naar Egypte, om daar als een vreemdeling te verkeren, dewijl de honger zwaar was in dat land.mp3downloadplay(2024-01-15 Alblasserdam) Dhr. A. Visser over de Ned. Geloofsbelijdenis (02) God maakt scheiding tussen dat wat Kerk is en wat kerk heet.mp3(2024-01-15) Fragment uit laatste brief van Guido de Bres vanuit zijn gevangenschap aan zijn lieve vrouw en moeder, d.d. 12 april 1567.pdf downloadplay(2024-01-17 HHG Achterberg) Dhr. D.J. Van Keulen over Joh. 11 vers 35 - Jezus weende.mp3downloadplay(2024-01-18 HGC Doorn) Dhr. D.J. Van Keulen over Lukas 7 vers 13a - En de Heere haar ziende.mp3downloadplay(2024-01-18 VHG Driedorp) Ds. KV over 1 Petr. 1 vs 1-2 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, den uitverkorenen naar de voorkennis van God.mp3downloadplay(2024-01-19 Culemborg) Ds. KV over Psalm 95 - Komt, laat ons den HEERE vrolijk zingen; laat ons juichen den Rotssteen onzes heils.mp3downloadplay(2024-01-21 HHG Vianen) Ds. KV over Lukas 7 vers 01-10 Heere, neem de moeite niet; want ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn dak zoudt inkomen.mp3downloadplay(2024-01-21 HHG Vianen) Ds. KV over Lukas 7 vers 11-17 En als Hij de poort der stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen, die een eniggeboren zoon zijner moeder was.mp3downloadplay(2024-01-22 Alblasserdam) Dhr. A. Visser over de Ned. Geloofsbelijdenis (03) Over het leven en sterven van Guido de Bres.mp3downloadplay(2024-01-25 HG Wekerom) Ds. KV tijdrede voor de SGP over Openb. 17 vers 1-6 Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren.mp3downloadplay(2024-01-28 Vriezenveen) Ds. K. Veldman over Genesis 14.mp3downloadplay(2024-01-28 Vriezenveen) Ds. K. Veldman over Genesis 15.mp3downloadplay(2024-01-29 Alblasserdam) Dhr. A. Visser over de Ned. Geloofsbelijdenis, artikel 1 - Over dat een enig God is.mp3downloadplay(2024-01-31 HHG Groenekan) Ds. KV over 1 Petrus 1 - Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.mp3downloadplay(2024-02-01 Culemborg) Ds. KV over Psalm 96 - Zingt den HEERE, looft Zijn Naam; boodschapt Zijn heil van dag tot dag.mp3downloadplay(2024-02-04 HHG Kesteren) Ds. KV over Lukas 4 vers 16-29 De Heere Jezus Christus door Nazareth verworpen.mp3downloadplay(2024-02-05 Alblasserdam) Dhr. A. Visser over de Ned. Geloofsbelijdenis, artikel 2 - Over de kennis van God uit de natuur en schriftuur.mp3downloadplay(2024-02-11 Vriezenveen) Ds. KV over Gen. 17 vers 1-14 En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten.mp3downloadplay(2024-02-11 Vriezenveen) Ds. KV over Gen. 22 vers 1-18 En Abraham ging, en nam dien ram, en offerde hem ten brandoffer in zijns zoons plaats.mp3downloadplay(2024-02-12 Alblasserdam) Dhr. A. Visser over de Ned. Geloofsbelijdenis, artikel 3 - Over het geschreven Woord Gods.mp3downloadplay(2024-02-13 Giesenburg) Ds. KV over Joh. 3 vers 1-17 Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.mp3downloadplay(2024-02-14 VHG Driedorp) Ds. KV over Hebr. 11 vers 17-18 Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Izak geofferd, en hij, die de beloften ontvangen had.mp3downloadplay(2024-02-15 Culemborg) Ds. KV over Psalm 97 - De HEERE regeert, de aarde verheuge zich; dat veel eilanden zich verblijden.mp3downloadplay(2024-02-18 HHG Bleskensgraaf) Ds. KV over Lukas 18 vers 9-14 Twee mensen gingen op in den tempel om te bidden, de een was een Farizeer, en de ander een tollenaar.mp3downloadplay(2024-02-20 Voorthuizen) Dhr. D.J. Van Keulen over Rom. 8 vers 28-39 en Matth. 26 vers 36-46.mp3downloadplay(2024-02-22 HGC Urk) Ds. KV over Matth. 27 vers 13-37 Maar Hij antwoordde hem niet op een enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde.mp3downloadplay(2024-02-23 VHG Elburg) Ds. KV over Joh. 10 vers 1-21 Die niet ingaat door de deur in den stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar.mp3downloadplay(2024-02-25 HHG Vianen) Ds. KV over Lukas 15 vers 11-32 Want deze mijn zoon was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, en is gevonden.mp3downloadplay(2024-02-26 Alblasserdam) Dhr. A. Visser over Ned. Geloofsbelijdenis, artikel 3 - Over dat dit Woord Gods niet is gezonden noch voort gebracht door de wil van mensen.mp3downloadplay(2024-02-28 HHG Vianen) Ds. KV over Openbaringen 3 vers 1-6 Aan de gemeente van Sardis....Ik weet uw werken, dat gij den naam hebt, dat gij leeft, en gij zijt dood.mp3downloadplay(2024-02-29 Culemborg) Ds. KV over Psalm 98 - Zingt den HEERE een nieuw lied; want Hij heeft wonderen gedaan; Zijn rechterhand, en de arm Zijner heiligheid, heeft Hem heil gegeven.mp3downloadplay(2024-03-03 HHG Oud Beijerland) Ds. KV over Markus 14 vers 66-72 En Simon Petrus begon zichzelf te vervloeken en te zweren; ik ken deze Mens niet, Dien gij zegt.mp3downloadplay(2024-03-04 Alblasserdam) Dhr. A. Visser over Ned. Geloofsbelijdenis, artikel 3 - Over dat God Zelf met Zijn eigen hand Zijn Heilige Wet heeft geschreven.mp3downloadplay(2024-03-05 Voorthuizen) Dhr. D.J. Van Keulen over Rom. 8 vers 28-34 Verkiezing, roeping, rechtvaardiging, en heerlijkmaking.mp3(2024-03-11) Prof. Walter J. Veith over occult symbolisme binnen rooms katholieke kerken, merk op en versta hoedanig de leeuw, de beer en de panter in dit beest uit de zee zijn verweven.mp4 downloadplay(2024-03-13 Katwijk aan zee) Ds. A.J.T. Ruis biddagpredicatie over Joh. 19 vers 28-29 Mij dorst.mp3downloadplay(2024-03-20 Voorthuizen) Dhr. D.J. Van Keulen over Rom. 8 vers 31-39 Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn.mp3downloadplay(2024-03-27 Ingersoll, CA) Ds. KV over Psalm 99 - De HEERE regeert, dat de volken beven; Hij zit tussen de cherubim; de aarde bewege zich.mp3downloadplay(2024-04-01 Alblasserdam) Dhr. A. Visser over de Ned. Geloofsbelijdenis (10) Zo heeft dan God Zijn rechtvaardigheid bewezen tegen Zijn Zoon, als Hij onze zonden op Hem gelegd heeft en heeft uitgestort Zijn goedheid en barmhartigheid over ons.mp3downloadplay(2024-04-02 Ingersoll, CA) Ds. KV over Psalm 100 - Dient den HEERE met blijdschap, komt voor Zijn aanschijn met vrolijk gezang.mp3downloadplay(2024-04-02 Voorthuizen) Dhr. D.J. Van Keulen over Rom. 8 vers 35-39 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus.mp3downloadplay(2024-04-12 Ingersoll, CA) Ds. K. Veldman meditatie at home over HC zondag 2 -- Waaruit kent gij uw ellende.mp3downloadplay(2024-04-15 Alblasserdam) Dhr. A. Visser over Ned. Geloofsbelijdenis (11) Zo geloven wij in een enigen God, Die een enig Wezen is, in Hetwelk Drie Personen zijn.mp3downloadplay(2024-04-16 Voorthuizen) Dhr. D.J. Van Keulen over Rom. 8 vers 35-39 en Psalm 44 vers 18-27 Als schapen ter slachting geleid.mp3(2024-04-17) The migrations of the 12 Tribes of Israel towards Europe.mp4 downloadplay(2024-04-22 Alblasserdam) Dhr. A. Visser over de Ned. Geloofsbelijdenis (12) De Vader is de oorzaak, de oorsprong en begin aller dingen, zowel zienlijke als onzienlijke.mp3downloadplay(2024-04-24 Kampen) Dhr. D.J. Van Keulen over Openb. 21 vers 5 - Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij; Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.mp3downloadplay(2024-04-30 Voorthuizen) Dhr. D.J. Van Keulen over Rom. 9 vers 1-5 Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus, voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees.mp3downloadplay(2024-05-01 Ingersoll, CA) Ds. KV at home over HC zondag 3, vraag 6 -- Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen.mp3downloadplay(2024-05-06 Alblasserdam) Dhr. A. Visser over Ned. Geloofsbelijdenis (13) De Zoon is het Woord, de Wijsheid, en het Beeld des Vaders.mp3(2024-05-06) LOUIS GAUSSEN -- VERHANDELING OVER DE DROMEN EN VISIOENEN VAN DE PROFEET DANIEL.PDF downloadplay(2024-05-13 Alblasserdam) Dhr. A. Visser over Ned. Geloofsbelijdenis (14) De Heilige Geest de eeuwige Kracht en Mogendheid, uitgaande van de Vader en van de Zoon.mp3downloadplay(2024-05-14 Voorthuizen) Kerkhistorische lezing over Maarten Luther en de Turken -- door ds. M. Van Kooten.mp3(2024-05-16) DJK -- MYSTERY BABYLON MOEDER DER HOERERIJEN EN VELE GRUWELEN DER AARDE.PDF up..