Preken downloaden

[./Kerkhistorische lezingen/(.) Laatste nieuwe preken]
downloadplay(2023-07-16 Culemborg) Ds. W.J. Op het Hof over Joh. 5 vs 1-16 De genezing van de lamme man te Bethesda.mp3downloadplay(2023-10-24 Voorthuizen) Van Keulen over Rom. 8 vers 1-8 in het verband van HC zondag 13, vraag 34 - Waarom noemt gij Hem onze Heere.mp3downloadplay(2023-10-25 Ingersoll CA) Ds. KV over Psalm 85 - Gij zijt Uw land gunstig geweest, HEERE; de gevangenis van Jakob hebt Gij gewend.mp3downloadplay(2023-10-29 HHG Urk, Elim) Van Keulen over Lukas 18 vs 40-41 Wat wilt gij dat Ik u doen zal. En Bartimeus zeide; Heere, dat ik ziende mag worden.mp3downloadplay(2023-10-29 HHG Urk, Elim) Van Keulen over Lukas 19 vers 3 - En Zacheus zocht Jezus te zien, wie Hij was.mp3(2023-10-31 Genemuiden) Herdenking kerkhervorming -- 95 stellingen van ds. D.J. Budding.pdf (2023-10-31 Genemuiden) Herdenking kerkhervorming -- Ds. D.J. Budding over reformatie nu.mp4 downloadplay(2023-10-31) A. VISSER VERKLARING D.L. (39) HET GEBED ALS MIDDEL TOT VOLHARDING - DEEL 6 - BIDDEN VOOR ANDEREN.MP3downloadplay(2023-11-01 Ingersoll CA) Ds. KV over Psalm 86 - HEERE, neig Uw oor, verhoor mij; want ik ben ellendig en nooddruftig.mp3downloadplay(2023-11-02 Culemborg) Ds. A. Kort over Jesaja 41 vs 9 - Gij, welken Ik gegrepen heb van de einden der aarde, en uit haar bijzondersten geroepen heb.mp3(2023-11-04) Ds. Chambertain -- Ernstige waarschuwing van de hemel, aan alle zondaren op aarde.pdf downloadplay(2023-11-05 HHG Urk, Elim) Van Keulen over 2 Sam. 6 vs 21-22 Voor het aangezicht des HEEREN zal ik spelen.mp3downloadplay(2023-11-05 HHG Urk, Elim) Van Keulen over 2 Sam. 6 vs 7 - Toen ontstak de toorn des HEEREN tegen Uza.mp3downloadplay(2023-11-06) A. VISSER VERKLARING D.L. (40) HET GEBED ALS MIDDEL TOT VOLHARDING - DEEL 7 - DE AFSLUITING VAN HET GEBED.MP3downloadplay(2023-11-07 Voorthuizen) Ds. M. Van Kooten over Gal. 4 vers 21-31 Werp de dienstmaagd uit en haar zoon.mp3downloadplay(2023-11-08 Ingersoll CA) Ds. KV over Psalm 87 - De HEERE bemint de poorten Sions, boven alle woningen Jakobs.mp3downloadplay(2023-11-08) Ds. J. Lohuis over Joh. 3 vers 3 - Voorwaar, voorwaar zeg Ik u; Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.mp3downloadplay(2023-11-10 Ontario, CA) Ds. KV over HC volgt Bijbelse rechtvaardigingsleer -- ellende, verlossing en dankbaarheid.mp3downloadplay(2023-11-13) A. VISSER VERKLARING D.L. (41) HET GEBED ALS MIDDEL TOT VOLHARDING - DEEL 8 - DE VREDE ALS VRUCHT VAN HET GEBED.MP3downloadplay(2023-11-15 HHG Achterberg) Van Keulen over Lukas 18 vers 40a - En Jezus, stilstaande.mp3downloadplay(2023-11-15 Ingersoll CA) Ds. KV over Psalm 88 - O HEERE, God mijns heils! bij dag, bij nacht roep ik voor U.mp3downloadplay(2023-11-19 HHG Voorburg) Van Keulen over 1 Joh. 3 vs 20-21 Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart, en Hij kent alle dingen.mp3downloadplay(2023-11-19 HHG Voorburg) Van Keulen over de zendbrief van Judas vers 3-4 Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel te voren opgeschreven zijn.mp3downloadplay(2023-11-19) Ds. A. Kort over 2 Sam. 23 vs 5 - Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is.mp3downloadplay(2023-11-19) Ds. A. Kort over HC zondag 31, vraag 83 - Wat zijn de sleutelen des hemelrijks.mp3downloadplay(2023-11-20) A. VISSER VERKLARING D.L. (42) GOD BEGINT, BEWAART, ACHTERVOLGT EN VOLBRENGT ZIJN WERK DOOR HET WOORD.MP3downloadplay(2023-11-21 Voorthuizen) Van Keulen over Rom. 8 vers 9-11 Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.mp3downloadplay(2023-11-22 Ingersoll CA) Ds. KV over Psalm 89 - Ik zal de goedertierenheid des HEEREN eeuwiglijk zingen; ik zal Uw waarheid met mijn mond bekend maken.mp3downloadplay(2023-11-27) A. VISSER VERKLARING D.L. (43) GOD BEGINT, BEWAART, ACHTERVOLGT EN VOLBRENGT ZIJN WERK DOOR HET SACRAMENT.MP3downloadplay(2023-11-29 Ingersoll CA) Ds. KV over Psalm 90 - Eer de bergen geboren waren, en Gij de aarde en de wereld voortgebracht hadt, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.mp3(2023-11-29) Het vergoten bloed der martelaren, was het zaad der kerk.pps downloadplay(2023-12-04) A. VISSER VERKLARING D.L. (44) GOD BEGINT, BEWAART, ACHTERVOLGT EN VOLBRENGT ZIJN WERK DOOR HET SACRAMENT.MP3downloadplay(2023-12-05 Voorthuizen) Van Keulen over 1 Joh. 5 vers 1-13 in het verband van HC zondag 32.mp3downloadplay(2023-12-06 Ingersoll CA) Ds. KV over Psalm 91 - Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.mp3up..