Preken downloaden

[./Eerw. heer E. Van Ittersum/Heidelberger Catechismus]
up.. downloadplayH.C. Zondag 01 (a) Wat is uw enige Troost.mp3downloadplayH.C. Zondag 01 (b) Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in dezen troost zaliglijk leven en sterven moogt.mp3downloadplayH.C. Zondag 03 - Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen.mp3downloadplayH.C. Zondag 04 - Is dan God ook niet barmhartig.mp3downloadplayH.C. Zondag 05 - Is er dan nog een Middel waardoor ik zalig kan worden.mp3downloadplayH.C. Zondag 06 - Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn.mp3downloadplayH.C. Zondag 07 - Wat is een waar geloof.mp3downloadplayH.C. Zondag 08 - Wat is een christen dan nodig te geloven.mp3downloadplayH.C. Zondag 09 - Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.mp3downloadplayH.C. Zondag 11 - Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker, genoemd.mp3downloadplayH.C. Zondag 12 - Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd.mp3downloadplayH.C. Zondag 13 - Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd.mp3downloadplayH.C. Zondag 14 - Ontvangen van de Heilige Geest.mp3downloadplayH.C. Zondag 15 - Geleden en gekruisigd.mp3downloadplayH.C. Zondag 16 (vr. 40-42) Waarom heeft Christus Zich tot in den dood moeten vernederen.mp3downloadplayH.C. Zondag 16 (vr. 43-44) Waarom volgt daar Nedergedaald ter helle.mp3downloadplayH.C. Zondag 17 vr. 45 - Wat nut ons de opstanding van Christus.mp3downloadplayH.C. Zondag 18 - Wat verstaat gij daarmee, opgevaren ten hemel.mp3downloadplayH.C. Zondag 19 - Waarom wordt daarbij gezet - zittende ter rechterhand Gods.mp3downloadplayH.C. Zondag 20 - Wat gelooft gij van den Heiligen Geest.mp3downloadplayH.C. Zondag 21 - Wat gelooft gij van de heilige algemene Christelijk Kerk.mp3downloadplayH.C. Zondag 21 - Wat gelooft gij van de vergeving der zonden.mp3downloadplayH.C. Zondag 22 - Wat troost schept gij uit de opstanding des vleses, en het artikel van het eeuwige leven.mp3downloadplayH.C. Zondag 23 - Over de baten des geloofs.mp3downloadplayH.C. Zondag 24 - Over de goede werken.mp3downloadplayH.C. Zondag 25 - Over de Sacramenten des geloofs.mp3downloadplayH.C. Zondag 26 - Wat is dat, met het bloed en den Geest van Christus gewassen te zijn.mp3downloadplayH.C. Zondag 27 - Waarom noemt dan de Heilige Geest den Doop het bad der wedergeboorte.mp3downloadplayH.C. Zondag 28 - Over het Heilig Avondmaal.mp3downloadplayH.C. Zondag 29 - Waarom noemt dan Christus het brood Zijn lichaam en den drinkbeker Zijn.mp3downloadplayH.C. Zondag 30 - Wat onderscheid is er tussen het Avondmaal des Heeren en de paapse Mis.mp3downloadplayH.C. Zondag 31 (vr. 83-85) Wat zijn de sleutelen des hemelrijks.mp3downloadplayH.C. Zondag 32 - Over het stuk der dankbaarheid.mp3.mp3downloadplayH.C. Zondag 33 - In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen.mp3.mp3downloadplayH.C. Zondag 34 (1e gebod) - Over de heilige wet Gods.mp3downloadplayH.C. Zondag 35 (2e gebod) - Over de beeldendienst.mp3downloadplayH.C. Zondag 36 (3e gebod) - Over het vloeken en valselijk zweren.mp3downloadplayH.C. Zondag 38 (4e gebod) - Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.mp3downloadplayH.C. Zondag 39 (5e gebod) - Eert uw vader en uw moeder.mp3downloadplayH.C. Zondag 43 (9e gebod) Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.mp3downloadplayH.C. Zondag 44 (10e gebod) Gij zult niet begeren.mp3downloadplayH.C. Zondag 44 - Waarom laat ons dan God alzo scherpelijk de tien geboden prediken.mp3downloadplayH.C. Zondag 45 - Waarom is het gebed den Christenen van node.mp3downloadplayH.C. Zondag 46 - Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken Onze Vader.mp3downloadplayH.C. Zondag 47 (vr. 112) Uw Naam worde geheiligd.mp3downloadplayH.C. Zondag 48 (vr.123) Uw Koninkrijk kome.mp3downloadplayH.C. Zondag 49 - Uw wil geschiede gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.mp3downloadplayH.C. Zondag 50 - Geef ons heden ons dagelijks brood.mp3downloadplayH.C. Zondag 51 - Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.mp3downloadplayHC zondag 52 (a) Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.mp3downloadplayHC zondag 52 (b) Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.mp3