Preken downloaden

[./Eerw. heer D.J. Van Keulen/(.) nieuwe preken 2023 - 2024]
downloadplay(2022-12-11 NHE Gortel) Matth. 5 vs 27-28 Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan.mp3downloadplay(2023-01-01 Loosduinen) Lukas 22 vs 27b - Maar Ik ben in het midden van u, als EEN die dient.mp3downloadplay(2023-01-01 Loosduinen) Openb. 3 vs 20 - Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen.mp3downloadplay(2023-01-08 NHE Gortel) Matth. 13 vs 58 - En Hij heeft aldaar niet vele krachten gedaan vanwege hun ongeloof.mp3downloadplay(2023-01-19 HGC Doorn) Matth. 14 vs 16 - Maar Jezus zeide tot hen; Het is hun niet van node heen te gaan; geeft gij hun te eten.mp3downloadplay(2023-01-22 Loosduinen) Matth. 14 vs 16 - Maar Jezus zeide tot hen; Het is hun niet van node heen te gaan, geeft gij hun te eten.mp3downloadplay(2023-01-22 Loosduinen) Matth. 9 vs 18 - Mijn dochter is nu terstond gestorven, doch kom en leg Uw hand op haar, en zij zal leven.mp3downloadplay(2023-02-12 VHG Vaassen) Lukas 22 vs 27b - Maar Ik ben in het midden van u als EEN die dient.mp3downloadplay(2023-02-15 Kampen) Gal. 2 vers 1-10 En dat om der ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren, om te verspieden onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben.mp3downloadplay(2023-03-22 Kampen) Gal. 3 vers 1-4 O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn. Hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs.mp3downloadplay(2023-04-07 Loosduinen) Markus 15 vs 37-38 En Jezus, een grote stem van Zich gegeven hebbende, gaf den geest. En het voorhangsel des tempels scheurde in tweeen, van boven tot beneden.mp3downloadplay(2023-04-09 Loosduinen) Lukas 24 vs 5-6 Wat zoekt gij den Levende bij de doden. Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan.mp3downloadplay(2023-04-23 NHE Gortel) Markus 16 vs 14-15 Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie alle creaturen.mp3downloadplay(2023-04-26 HHG Groenekan) Matth. 15 vs 32 - Ik word innerlijk met ontferming bewogen over de schare, omdat zij nu drie dagen bij Mij gebleven zijn.mp3downloadplay(2023-05-04 HGC Doorn) Lukas 20 vs 1 - En het geschiedde in een van die dagen, als Hij in den tempel het volk leerde.mp3downloadplay(2023-05-28 Loosduinen) Hand. 2 vs 01 - En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen.mp3downloadplay(2023-05-28 Loosduinen) Hand. 2 vs 37 - En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen; Wat zullen wij dan doen broeders.mp3downloadplay(2023-06-18 Loosduinen) HC zondag 11, vraag 29-30 Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker, genoemd.mp3downloadplay(2023-06-18 Loosduinen) Nummeri 11 vs 29 - Och, of al dat volk des HEEREN profeten waren, dat de HEERE Zijn Geest over hen gave.mp3downloadplay(2023-06-29 HGC Doorn) Markus 6 vs 45-46 En als Hij denzelven hun afscheid gegeven had, ging Hij op den berg om te bidden.mp3downloadplay(2023-07-02 NHE Gortel) Markus 12 vs 41a - En Jezus gezeten zijnde tegenover de schatkist, zag hoe de schare geld wierp in de schatkist.mp3downloadplay(2023-07-09 HHG Voorburg) Markus 12 vs 41a - En Jezus gezeten zijnde tegenover de schatkist, zag hoe de schare geld wierp in de schatkist.mp3downloadplay(2023-07-30 HHG Voorburg) Markus 6 vs 45-46 En als Hij denzelven hun afscheid gegeven had, ging Hij op den berg om te bidden.mp3downloadplay(2023-07-30 HHG Voorburg) Matth. 7 vs 24a - Een iegelijk dan die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet.mp3downloadplay(2023-08-03 HGC Doorn) Jacobus 5 vs 16-18 Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt.mp3downloadplay(2023-08-20 HHG Voorburg) Rom. 6 vs 8 - Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven.mp3downloadplay(2023-08-20 HHG Voorburg) Rom. 7 vs 4 - Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden.mp3downloadplay(2023-08-27 Loosduinen) 1 Samuel 14 vs 26a - Toen het volk in het woud kwam, ziet, zo was er een honigvloed.mp3downloadplay(2023-08-27 Loosduinen) HC zondag 12, vraag 31-32 Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd.mp3downloadplay(2023-09-06 HHG Groenekan) Joh. 2 vs 19 - Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven oprichten.mp3downloadplay(2023-09-24 Loosduinen) Hooglied 1 vs 2 - Hij kusse mij met de kussen Zijns monds; want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn.mp3downloadplay(2023-09-24 Loosduinen) Joh. 2 vs 19 - Jezus antwoordde en zeide tot hen; Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven oprichten.mp3downloadplay(2023-10-01 HHG Voorburg) Matth. 15 vs 25 - En zij kwam en aanbad Hem, zeggende; Heere, help mij.mp3downloadplay(2023-10-01 HHG Voorburg) Matth. 24 vs 22 - En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden.mp3downloadplay(2023-10-08 NHE Gortel) Joh. 9 vs 5 - Zolang Ik in de wereld ben, zo ben Ik het Licht der wereld.mp3downloadplay(2023-10-22 Loosduinen) HC zondag 13, vraag 33-34 Waarom is Hij Gods enig geboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn.mp3downloadplay(2023-10-22 Loosduinen) Joh. 9 vs 1 - En voorbijgaande, zag Hij een mens, blind van de geboorte af.mp3downloadplay(2023-10-24 Voorthuizen) Rom. 8 vers 1-8 in het verband van HC zondag 13, vraag 34 - Waarom noemt gij Hem onze Heere.mp3downloadplay(2023-10-29 HHG Urk, Elim) Lukas 18 vs 40-41 Wat wilt gij dat Ik u doen zal. En Bartimeus zeide; Heere, dat ik ziende mag worden.mp3downloadplay(2023-10-29 HHG Urk, Elim) Lukas 19 vers 3 - En Zacheus zocht Jezus te zien, wie Hij was.mp3downloadplay(2023-11-05 HHG Urk, Elim) 2 Sam. 6 vs 21-22 Voor het aangezicht des HEEREN zal ik spelen.mp3downloadplay(2023-11-05 HHG Urk, Elim) 2 Sam. 6 vs 7 - Toen ontstak de toorn des HEEREN tegen Uza.mp3downloadplay(2023-11-15 HHG Achterberg) Lukas 18 vers 40a - En Jezus, stilstaande.mp3downloadplay(2023-11-19 HHG Voorburg) 1 Joh. 3 vs 20-21 Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart, en Hij kent alle dingen.mp3downloadplay(2023-11-19 HHG Voorburg) Zendbrief van Judas vs 3-4 Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel te voren opgeschreven zijn.mp3downloadplay(2023-11-21 Voorthuizen) Rom. 8 vers 9-11 Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.mp3downloadplay(2023-12-31 NHE Gortel) Jesaja 52 vers 11-12 Vertrekt, vertrekt, gaat uit van daar, raakt het onreine niet aan; gaat uit het midden van hen, reinigt u, gij, die de vaten des HEEREN draagt.mp3downloadplay(2024-01-01 VHG Vaassen) Lukas 13 vers 7-8 En hij zeide tot den wijngaardenier; zie, ik kome nu drie jaren, zoekende vrucht op dezen vijgeboom, en vind ze niet; houw hem uit.mp3downloadplay(2024-01-17 HHG Achterberg) Joh. 11 vers 35 - Jezus weende.mp3downloadplay(2024-01-18 HGC Doorn) Lukas 7 vers 13a - En de Heere haar ziende.mp3up..