Preken downloaden

[./Eerw. heer D.J. Van Keulen/(.) nieuwe preken 2015 - 2019]
downloadplay(2015-01-18 Loosduinen) Ezechiel 3 vs 27 Zo zegt de Heere HEERE, wie hoort, die hore, en wie het laat, die late het; want zij zijn een wederspannig huis.mp3downloadplay(2015-01-18 Loosduinen) Jesaja 41 vs 13 - Want Ik, de HEERE, uw God, grijp uw rechterhand aan, Die tot u zeg; Vrees niet, Ik help u.mp3downloadplay(2015-01-25 HHG Voorburg) Mattheus 19 vs 21 - Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in de hemel.mp3downloadplay(2015-02-15 Loosduinen) Filippenzen 3 vs 10 - Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens.mp3downloadplay(2015-02-15 Loosduinen) Markus 7 vs 34 - En opwaarts ziende naar den hemel, zuchtte Hij, en zeide tot hem; Effatha! dat is wordt geopend.mp3downloadplay(2015-03-01 HHG Voorburg) Joh. 19 vs 5 - Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon, en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen; Ziet, de Mens.mp3downloadplay(2015-03-15 Loosduinen) Mattheus 26 vs 75 - En terstond kraaide de haan; en Petrus werd indachtig het woord van Jezus, Die tot hem gezegd had.mp3downloadplay(2015-03-15 Loosduinen) Psalm 24 vs 5 - Die zal den zegen ontvangen van den HEERE, en gerechtigheid van den God zijns heils.mp3downloadplay(2015-04-05 Loosduinen) Markus 16 vs 2 - En zeer vroeg op den eersten dag der week, kwamen zij tot het graf, als de zon opging.mp3downloadplay(2015-04-05 Loosduinen) Mattheus 28 vs 18 - En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende; Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.mp3downloadplay(2015-04-12 HHG Voorburg) Joh. 5 vs 28-29 Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in dewelke allen, die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen.mp3downloadplay(2015-04-12 HHG Voorburg) Lukas 12 vs 27 - Aanmerkt de lelien, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet.mp3downloadplay(2015-04-19 Loosduinen) Joh. 11 vs 25-26 En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat.mp3downloadplay(2015-04-19 Loosduinen) Joh. 4 vs 49-50 Jezus zeide tot hem; Ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde het woord, dat Jezus tot hem zeide, en ging heen.mp3downloadplay(2015-05-24 Loosduinen) Joh. 16 vs 17 - Sommigen dan uit Zijn discipelen zeiden tot elkander; Wat is dit, dat Hij tot ons zegt; een kleinen tijd, en gij zult Mij niet zien.mp3downloadplay(2015-05-24 Loosduinen) Zach. 12 vs 10 - Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden.mp3downloadplay(2015-06-21 HHG Voorburg) Hand. 12 vs 23 - En van stonde aan sloeg hem een engel des Heeren, daarom dat hij Gode de eer niet gaf; en hij werd van de wormen gegeten.mp3downloadplay(2015-07-19 HHG Voorburg) Markus 3 vs 5 - Strek uw hand uit. En hij strekte ze uit; en zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere.mp3downloadplay(2015-07-19 Loosduinen) Lukas 5 vs 16 - Maar Hij vertrok in de woestijnen, en bad aldaar.mp3downloadplay(2015-08-09 HHG Urk, Elim) Lukas 6 vs 36 - Wees dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is.mp3downloadplay(2015-08-09 HHG Urk, Elim) Zach. 8 vs 3 - Alzo zegt de HEERE; Ik ben wedergekeerd tot Sion, en Ik zal in het midden van Jeruzalem wonen.mp3downloadplay(2015-08-30 HHG Voorburg) Hand. 4 vs 29-30 En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen, en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw woord te spreken.mp3downloadplay(2015-08-30 HHG Voorburg) Lukas 17 vs 32 - Gedenkt aan de vrouw van Lot.mp3downloadplay(2015-09-20 Loosduinen) Joh. 10 vs 26-27 Maar gijlieden gelooft niet; want gij zijt niet van Mijn schapen, gelijk Ik u gezegd heb.mp3downloadplay(2015-09-20 Loosduinen) Psalm 23 vs 3a - Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.mp3downloadplay(2015-10-25 HHG Voorburg) 1 Petrus 2 vs 7 - U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar den ongehoorzamen wordt gezegd; De Steen, Dien de bouwlieden verworpen hebben.mp3downloadplay(2015-10-25 HHG Voorburg) Jeremia 45 vs 5 - En zoudt gij u grote dingen zoeken. Zoek ze niet; want zie, Ik breng een kwaad over alle vlees, spreekt de HEERE.mp3downloadplay(2015-11-04 HHG Voorburg) Joel 2 vs 23 - En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in den HEERE, uw God; want Hij zal u geven dien Leraar ter gerechtigheid.mp3downloadplay(2015-11-08 HHG Urk, Elim) Hosea 3 vs 1 - En de HEERE zeide tot mij; Ga wederom henen, bemin een vrouw, die, bemind zijnde van haar vriend, nochtans overspel doet.mp3downloadplay(2015-11-08 HHG Urk, Elim) Mattheus 20 vs 33 - Zij zeiden tot Hem; Heere! dat onze ogen geopend worden.mp3downloadplay(2015-11-15 Loosduinen) 1 Thess. 5 vs 18 - Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.mp3downloadplay(2015-11-15 Loosduinen) Lukas 12 vs 20-21 Alzo is het met dien, die zichzelven schatten vergadert, en niet rijk is in God.mp3downloadplay(2015-12-06 Loosduinen) Mattheus 21 vs 37 - En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende; Zij zullen mijn zoon ontzien.mp3downloadplay(2015-12-06 Loosduinen) Zach. 12 vs 7 - Opdat de heerlijkheid van het huis Davids, en de heerlijkheid der inwoners van Jeruzalem, zich niet verheffe tegen Juda.mp3downloadplay(2015-12-13 Loosduinen) Efeze 4 vs 20 - Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd.mp3downloadplay(2015-12-13 Loosduinen) Filip. 3 vs 17-21 Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt.mp3downloadplay(2015-12-25 Loosduinen) 2 Petrus 3 vs 13 - Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.mp3downloadplay(2015-12-25 Loosduinen) Lukas 2 vs 7 - En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe.mp3downloadplay(2016-02-14 HHG Urk, Elim) Joh. 8 vs 10-11 En Jezus, Zich oprichtende, en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar; Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers.mp3downloadplay(2016-02-14 HHG Urk, Elim) Lukas 19 vs 41-42 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar.mp3downloadplay(2016-03-25 HHG Urk, Elim) Lukas 23 vs 46 - En Jezus, roepende met grote stemme, zeide; Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest.mp3downloadplay(2016-07-17 Loosduinen) 1 Kron. 13 vs 9-10 Toen zij aan den dorsvloer van Chidon gekomen waren, zo strekte Uza zijn hand uit, om de ark te houden, want de runderen struikelden.mp3downloadplay(2016-07-17 Loosduinen) Efeze 1 vs 20 - Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel.mp3downloadplay(2016-08-21 Loosduinen) 1 Tim. 3 vs 16 - En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest.mp3downloadplay(2016-08-21 Loosduinen) 2 Sam. 9 vs 6-8 Als nu Mefiboseth, de zoon van Jonathan, den zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht, en boog zich neder.mp3downloadplay(2016-09-18 Loosduinen) 1 Sam. 4 vs 18 - En het geschiedde, als hij van de ark Gods vermeldde, zo viel hij achterwaarts van den stoel af, aan de zijde der poort, en brak den nek.mp3downloadplay(2016-09-18 Loosduinen) 1 Sam. 4 vs 3 - Waarom heeft ons de HEERE heden geslagen voor het aangezicht der Filistijnen.mp3downloadplay(2019-03-31 NHE Gortel) Lukas 19 vs 41-44 Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen.mp3downloadplay(2019-09-01 NHE Gortel) Mattheus 12 vs 28-29 Maar indien Ik door den Geest Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen.mp3downloadplay(2019-12-01 NHE Gortel) Mattheus 1 vs 1 - Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David, den zoon van Abraham.mp3downloadplay(2019-12-25 NHE Gortel) Mattheus 1 vs 20-21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zal zalig maken van hun zonden.mp3up..