Preken downloaden

[./Ds. W.J. Teunissen]
(.) Alblasserdam 2017 - 2018 (.) DWAALLERING (.) Uitnodigingen 2013 - 2014 (.) Vriezenveen 2011 (.) Vriezenveen 2012 up.. downloadplayDaniel 3 - Sadrach, Mesech en Abednego weigeren te buigen voor het gouden beeld van Nebucadnezar.mp3downloadplayDaniel 3 vs 15-18 Zal het zo zijn, onze God, Dien wij eren, is machtig ons te verlossen uit den oven des brandenden vuurs.mp3downloadplayEsther 6 vs 1 - In denzelfden nacht was de slaap van den koning geweken.mp3downloadplayEzechiel 16 vers 6 - Als Ik bij u voorbijging, zo zag Ik u, vertreden zijnde in uw bloed.mp3downloadplayEzechiel 16 vers 8 - Als Ik nu bij u voorbijging, zag Ik u, en ziet, uw tijd was de tijd der minne; zo breidde Ik Mijn vleugel over u uit.mp3downloadplayFilemon vs 01a - Paulus, een gevangene van Christus Jezus.mp3downloadplayFilemon vs 10a - Ik bid u dan voor mijn zoon, denwelken ik in mijn banden heb geteeld.mp3downloadplayFilemon vs 10b - Denwelken ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus.mp3downloadplayGenesis 7 vs 16b En de HEERE sloot achter hem toe.mp3downloadplayH.C. Zondag 21 (a) Wat gelooft gij van de heilige algemene Christelijk Kerk.mp3downloadplayH.C. Zondag 21 (b) Wat gelooft gij van de vergeving der zonden.mp3downloadplayHand. 26 vs 18a - Om hun ogen te openen, en hen te bekeren van de duisternis tot het licht.mp3downloadplayHebr. 12 vers 1-2a Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende.mp3downloadplayHooglied 2 vs 1-3 Ik ben een Roos van Saron, een Lelie der dalen.mp3downloadplayJesaja 09 vs 1a Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien.mp3downloadplayJesaja 21 vs 11-12 De last van Duma. Men roept tot mij uit Seir; Wachter! wat is er van den nacht.mp3downloadplayJoh. 12 vs 3 De zalving van Christus door Maria te Bethanie.mp3downloadplayJoh. 19 vs 19 En Pilatus schreef ook een opschrift, en zette dat op het kruis.mp3downloadplayJoh. 20 vers 19-23 Als de deuren gesloten waren...., kwam Jezus en stond in het midden.mp3downloadplayJoh. 20 vers 19-23 Onthullend fragment van Ds. W.J. Teunissen.mp3downloadplayJoh. 21 vs 6 - En Hij zeide tot hen, Werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden.mp3downloadplayJona 1 vs 4-6 Toen vreesden de zeelieden, en riepen een iegelijk tot zijn god.mp3downloadplayJozua 3 vers 17b - En gans Israel ging over op het droge, totdat al het volk geeindigd had door de Jordaan te trekken.mp3downloadplayKorinthe (1) 9 vs 24 - De geestelijke wedloop.mp3downloadplayKron. (2) 20 vs 1-19 Josafat in krijgsnood zijnde, ropet een vasten uit en doet een gebed tot God.mp3downloadplayLukas 02 vs 25-38 En er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuel, uit den stam van Aser.mp3downloadplayLukas 02 vs 15-17 De herders en hun gang naar Bethlehem.mp3downloadplayLukas 18 vs 9-14 Twee mensen gingen op in den tempel om te bidden, de een was een Farizeer, en de ander een tollenaar.mp3downloadplayLukas 19 vs 41-42 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar.mp3downloadplayLukas 24 vs 13-32 De emmausgangers met Christus wandelende.mp3downloadplayMaleachi 4 vers 1-2 Want ziet, die dag komt, brandende als een oven.mp3downloadplayMatth. 13 vs 36-46 Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat, in den akker verborgen.mp3downloadplayMicha 1 vs 8 - Hierom zal ik misbaar bedrijven en huilen; ik zal beroofd en naakt gaan; ik zal misbaar maken als de draken.mp3downloadplayOpenb. 2 vs 08-11 Over het rijke armeluisleven van de gemeente van Smyrna.mp3downloadplayOpenb. 2 vs 1-7 Brief aan de gemeente van Efeze.mp3downloadplayOpenb. 2 vs 18-29 Brief aan aan de gemeente van Thyatire.mp3downloadplayOpenb. 3 vs 1-6 Brief aan de gemeente van Sardis.mp3downloadplayOpenb. 3 vs 14-22 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet.mp3downloadplayOpenb. 4 vs 2-4 En terstond werd ik in den geest; en ziet, er was een troon gezet in den hemel, en er zat Een op den troon.mp3downloadplayOpenb. 9 vs 1-3 En uit den rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven.mp3downloadplayPetrus (1) 5 vs 6-7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.mp3downloadplayPetrus (2) 1 vs 19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt.mp3downloadplayPsalm 027 - De HEERE is mijns levens kracht, voor wien zou ik vervaard zijn.mp3downloadplayPsalm 084 vs 7-8 Zij gaan van kracht tot kracht; een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion.mp3downloadplayPsalm 141 vers 2a - Mijn gebed worde gesteld als reukwerk voor Uw aangezicht.mp3downloadplayRicht. 07 vs 19a - Alzo kwam Gideon, en honderd mannen, die met hem waren, in het uiterste des legers.mp3downloadplayRicht. 16 - Simsons verzoeking door Delila en de Filistijnen, en Simsons einde.mp3downloadplaySamuel (2) 21 vs 1-14 David vraagt den Heere naar de oorzaak van de driejarige honger.mp3