Preken downloaden

[./Ds. K. Veldman/Vriezenveen 2006 - 2007]
(.) Avondmaal des Heeren up.. downloadplay1 Koningen 17 (biddag) - Elia bij de weduwe te Zarfath.mp3downloadplay1 Koningen 18 (biddag) - Elia en koning Achab.mp3downloadplay2 Timotheus 4 (oudjaar) Ik heb den goeden strijd gestreden.mp3downloadplayDeut. 6 vers 5-9 Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel.mp3downloadplayDs. KV met ds. Ralevic (2005) Joh. 14 vers 6 - Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.mp3downloadplayGalaten 4 - Want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon der vrije.mp3downloadplayH.C. Zondag 39 - Eert uw vader en uw moeder.mp3downloadplayHand. 02 vers 1-21 (Pinksteren) De discipelen vervuld met de H. Geest.mp3downloadplayHand. 02 vers 39 (Pinksteren) Want u komt de belofte toe.mp3downloadplayHand. 11 vers 1-18 Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken.mp3downloadplayHand. 20 vers 1-16 Weest niet beroerd; want zijn ziel is in hem.mp3downloadplayHand. 27 vers 8-44 (dankdag) Mannen, ik zie, dat de vaart zal geschieden met hinder en grote schade.mp3downloadplayHandelingen 2 vers 1-4 En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest.mp3downloadplayHandelingen 2 vers 41 De bekering van de 3000 pinksterlingen.mp3downloadplayHebreen 4 vers 11-14 - (Hemelvaart) Laat ons dan ons benaarstigen, om in die rust in te gaan.mp3downloadplayHooglied 1 vs 12 (HA) Terwijl de Koning aan Zijn ronde tafel is, geeft mijn nardus zijn reuk.mp3downloadplayHosea 14 vers 01-03 Bekeer u, o Israel! tot den HEERE, uw God.mp3downloadplayHosea 14 vers 04-05 Ik zal hunlieder afkering genezen, Ik zal hen vrijwilliglijk liefhebben; want Mijn toorn is van hem gekeerd..mp3downloadplayJesaja 09 vers 01-06 Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien.mp3downloadplayJesaja 25 vers 6 (Bed. HA) Een maaltijd van reinen wijn, van vet, vol mergs, van reine wijnen.mp3downloadplayJesaja 25 vers 6 (Nabetr. HA) Van reine wijnen, die gezuiverd zijn.mp3downloadplayJesaja 28 vs 16 (HA) Ziet, Ik leg een grondsteen in Sion, een beproefden steen, een kostelijken hoeksteen.mp3downloadplayJesaja 53 vers 10 - De lijdende verbrijzelde Borg.mp3downloadplayJesaja 53 vers 11 - De Kerk in Zijn arbeid rechtvaardig voor God.mp3downloadplayJoh. 04 vers 29 - Jezus en de Samaritaanse vrouw.mp3downloadplayJoh. 04 vers 35b - De landen zijn alrede wit om te oogsten.mp3downloadplayJoh. 09 - Jezus en de blindgeborene.mp3downloadplayJoh. 19 vers 16-42 (goede vrijdag) De lijdende en stervende Christus.mp3downloadplayJoh. 20 vers 1-18 (Pasen) Jezus met de wenende Maria Magdalena.mp3downloadplayJoh. 20 vers 1-23 (Pasen) De opgestane Christus.mp3downloadplayJoh. 21 vers 1-14 (Voorber. HA) Kinderkens hebt gij niet enige toespijs.mp3downloadplayJoh. 21 vers 5-14 (Bed. HA) Christus, de toespijs voor Zijn Kerk.mp3downloadplayJohannes 02 vers 7 - De bruiloft te Kana.mp3downloadplayJohannes 03 vers 1-21 Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.mp3downloadplayJohannes 13 vers 01-17 De viering van het Pascha.mp3downloadplayJohannes 19 vers 28-30 Het is volbracht.mp3downloadplayJohannes 20 vers 17 - De steen, dien de bouwlieden verworpen hebben, deze is tot een hoofd des hoeks geworden.mp3downloadplayJohannes 20 vers 24-31 Jezus en Thomas.mp3downloadplayKorinthe (1) 15 vers 17-21 - Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens.mp3downloadplayLukas 01 vers 74-75 Lofzang van Zacharias - deel I.mp3downloadplayLukas 01 vers 76-79 Lofzang van Zacharias - deel II .mp3downloadplayLukas 02 vers 07 En zij baarde haar Zoon, de Eerstgeborene, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe.mp3downloadplayLukas 02 vers 08-12 - Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.mp3downloadplayLukas 02 vers 21 - De besnijdenis van de Heere Jezus.mp3downloadplayLukas 02 vers 29-31 Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord.mp3downloadplayLukas 03 vers 8a (deel I) Brengt dan vruchten voort der bekering waardig.mp3downloadplayLukas 03 vers 8a (deel II) Brengt dan vruchten voort der bekering waardig.mp3downloadplayLukas 04 vers 16-31 De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden.mp3downloadplayLukas 05 vers 17-32 (Voorber. HA) Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering.mp3downloadplayLukas 05 vers 27-29 (Nabetr. HA) De roeping van Levi.mp3downloadplayLukas 05 vers 30-32 (Bed. HA) Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.mp3downloadplayLukas 14 vers 25-35 Alzo dan een iegelijk van u, die niet verlaat alles, wat hij heeft, die kan Mijn discipel niet zijn.mp3downloadplayLukas 20 vers 1-4 Zeg ons, door wat macht Gij deze dingen doet.mp3downloadplayLukas 23 vers 28-31 Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden.mp3downloadplayLukas 24 vers 13-35 Jezus en de Emmausgangers.mp3downloadplayLukas 24 vers 13-35 .mp3downloadplayLukas 24 vers 46-49 ( Nabetr. HA) En gij zijt getuigen van deze dingen.mp3downloadplayMarkus 02 vers 21-22 Nieuwen wijn moet men in nieuwe leder zakken doen.mp3downloadplayMarkus 04 vers 1-20 De gelijkenis van het zaad.mp3downloadplayMarkus 04 vers 26-29 Eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar.mp3downloadplayMarkus 04 vers 26-29 En Hij zeide, Alzo is het Koninkrijk Gods, gelijk of een mens het zaad in de aarde wierp.mp3downloadplayMarkus 04 vers 30-32 De gelijkenis van het mosterdzaad.mp3downloadplayMarkus 10 vers 23-52 - (Voorber. HA) Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen, om gediend te worden, maar om te dienen.mp3downloadplayMatth. 01 vers 8-25 Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren.mp3downloadplayMatth. 02 (Kerst) De wijzen uit het oosten.mp3downloadplayMatth. 27 vers 25-51 (goede vrijdag) De lijdende en stervende Christus.mp3downloadplayMattheus 08 vers 05-13 Heere! ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn dak zoudt inkomen.mp3downloadplayMattheus 28 vers 18-20 Het zendingsbevel van Jezus aan Zijn apostelen.mp3downloadplayPetrus (1) 1 vers 23 - Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad.mp3downloadplayPsalm 003 - Heere, sla mijn vijanden op de kaken.mp3downloadplayPsalm 003 vers 1-4 Het huisgezin van David.mp3downloadplayPsalm 032 vers 1-5 Welgelukzalig is de mens, dien de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent.mp3downloadplayPsalm 032 vers 8-11 Verblijdt u in den HEERE, en verheugt u, gij rechtvaardigen.mp3downloadplayPsalm 073 vers 22-25 Wien heb ik nevens U in den hemel Nevens U lust mij ook niets op de aarde!.mp3downloadplayPsalm 130 vers 1-4 Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.mp3downloadplayRom. 2 vers 4 (dankdag) Niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt.mp3downloadplayRom. 3 vers 19-23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods.mp3downloadplayRom. 4 vers 5 God rechtvaardigt de goddeloze.mp3downloadplayRom. 8 vers 1-27 (Pinksteren) Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn.mp3