Preken downloaden

[./Ds. K. Veldman/Papendrecht 2009 - 2011]
up.. Avondmaal des Heeren - Dec. 2009 Avondmaal des Heeren - Dec. 2010 Avondmaal des Heeren - Maart 2010 Avondmaal des Heeren - Sept. 2010 downloadplayBevestiging door ds. N. den Ouden en intrede ds. KV te Papendrecht.mp3downloadplayH.C. Zondag 01 - De enige Troost in leven en sterven.mp3downloadplayH.C. Zondag 02 - Waaruit kent gij uw ellende.mp3downloadplayH.C. Zondag 03 - Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen.mp3downloadplayH.C. Zondag 05 - Is er enig Middel, waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen.mp3downloadplayH.C. Zondag 06 - Waarom moet Hij tegelijk waarachtig God zijn.mp3downloadplayH.C. Zondag 07 - Wat is een waar geloof.mp3downloadplayH.C. Zondag 08 - Hoe worden deze Artikelen gedeeld.mp3downloadplayH.C. Zondag 09 - Ik geloof in God den Vader.mp3downloadplayH.C. Zondag 10 - Wat gelooft gij van de voorzienigheid Gods.mp3downloadplayH.C. Zondag 11- Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker, genoemd.mp3downloadplayH.C. Zondag 12 - Waarom wordt gij een christen genaamd.mp3downloadplayH.C. Zondag 13 - Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd.mp3downloadplayH.C. Zondag 14 - Die ontvangen is van de Heilige Geest.mp3downloadplayH.C. Zondag 15 - Geleden en gekruisigd.mp3downloadplayH.C. Zondag 16 (vr. 40-44) Waarom heeft Christus Zich tot in den dood moeten vernederen.mp3downloadplayH.C. Zondag 17 (a) Wat nut ons de opstanding van Christus.mp3downloadplayH.C. Zondag 17 (b) Wat nut ons de opstanding van Christus.mp3downloadplayH.C. Zondag 18 - Wat verstaat gij daarmee, opgevaren ten hemel.mp3downloadplayH.C. Zondag 19 - Waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods.mp3downloadplayH.C. Zondag 20 - Wat gelooft gij van den Heiligen Geest.mp3downloadplayH.C. Zondag 21 - Wat gelooft gij van de heilige algemene Christelijke Kerk.mp3downloadplayH.C. Zondag 22 - Wat gelooft gij van de vergeving der zonden.mp3downloadplayH.C. Zondag 23 - Over de baten des geloofs.mp3downloadplayH.C. Zondag 24 - Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God zijn.mp3downloadplayH.C. Zondag 25 - Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig.mp3downloadplayHand. 02 vs 14-47 Prediking van Petrus op de Pinksterdag.mp3downloadplayHand. 10 - Petrus ontboden bij het huis van Cornelius te Joppe.mp3downloadplayJes. 09 vs 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder.mp3downloadplayJob 33 vs 22-25 En zijn ziel nadert ten verderve, en zijn leven tot de dingen, die doden.mp3downloadplayJoh. 01 vs 14 - En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond.mp3downloadplayJoh. 01 vs 4-9 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepe.mp3downloadplayJoh. 03 vs 3 - Voorwaar, voorwaar zeg Ik u; Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.mp3downloadplayJoh. 21 vs 15-17 De Heere Jezus met Petrus bij de zee van Tiberias.mp3downloadplayJohannes (1) 1 vers 7 - Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander.mp3downloadplayJohannes (1) 2 vers 17 - De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid.mp3downloadplayKoningen (1) 17 vs 8-24 (Biddag) De weduwe van Zarfath.mp3downloadplayLukas 01 vers 8-25 De voorzegging van de geboorte van Joh. de doper.mp3downloadplayLukas 02 vers 21-24 Het Kerstfeest van Anna de profetes.mp3downloadplayLukas 02 vers 40 - En het Kindeken wies op, en werd gesterkt in den geest, en vervuld met wijsheid; en de genade Gods was over Hem.mp3downloadplayLukas 02 vers 7 - En zij wond Hem in doeken.mp3downloadplayLukas 02 vs 06-13 En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude.mp3downloadplayLukas 05 vs 12-14 Indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.mp3downloadplayLukas 07 vers 11-15 De opwekking van de jongeling te Nain.mp3downloadplayLukas 18 vers 14 - De Farizeer en de tollenaar.mp3downloadplayLukas 18 vs 10 Twee mensen gingen op in den tempel om te bidden, de een was een Farizeer, en de ander een tollenaar.mp3downloadplayLukas 23 vers 33 (Goede vrijdag) De Heere Jezus gekruisigd in het midden van twee moordenaars.mp3downloadplayLukas 24 vs 49-53 En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel.mp3downloadplayMarkus 10 vs 13-15 En zij brachten kinderkens tot Hem, opdat Hij ze aanraken zou.mp3downloadplayMarkus 10 vs 46-52 En horende, dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen; Jezus, Gij Zone Davids! ontferm U mijner.mp3downloadplayMarkus 16 vs 11-16 En als dezen hoorden, dat Hij leefde, en van haar gezien was, geloofden zij het niet.mp3downloadplayMatth. 07 vers 24-27 De gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer.mp3downloadplayMatth. 07 vs 24-27 Het huis op de rots gebouwd.mp3downloadplayMatth. 20 vers 1-16 Want het Koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes, die met den morgenstond uitging.mp3downloadplayMatth. 22 vers 1-15 Gelijkenis van de Koninklijke bruiloft.mp3downloadplayMatth. 26 vers 45-68 De Heere Jezus voor het Sanhedrin, de kerkelijke rechtbank.mp3downloadplayMatth. 27 vers 11-26 De Heere Jezus voor Pilatus, de wereldlijke rechtbank.mp3downloadplayMatth. 28 vers 18-20 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes.mp3downloadplayOpenbaringen 21 vers 1 - En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.mp3downloadplayPsalm 40 vs 1-4 Ik heb den HEERE lang verwacht; en Hij heeft Zich tot mij geneigd, en mijn geroep gehoord.mp3downloadplayRom. 03 vs 19-22 Herdenkingdienst van kerkhervorming en reformatie 1517.mp3downloadplayRom. 08 vs 31-39 Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn.mp3