Preken downloaden

[./Ds. K. Veldman/Harskamp 2000 ]
up.. downloadplay1 Joh. 4 (Bed. HA) Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.mp3downloadplay1 Joh. 4 vs 1-3 Hieraan kent gij den Geest van God; alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God.mp3downloadplay1 Petr. 4 v 2-3 (Oudjaar) Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar den wil van God, den tijd, die overig is in het vlees, te leven.mp3downloadplayDaniel 7 vs 13-15 Mij, Daniel werd mijn geest doorstoken in het midden van het lichaam.mp3downloadplayGenesis 17 vers 10-11 Dit is Mijn verbond, dat gijlieden houden zult tussen Mij en tussen u.mp3downloadplayHand. 02 vs 39 - Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn.mp3downloadplayHand. 10 (Bevest. lidm.) De apostel Petrus ontboden bij het huis van Cornelius.mp3downloadplayHebreen 08 vs 8-13 Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken.mp3downloadplayHebreen 11 vers 17-19 Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Izak geofferd.mp3downloadplayJakobus 5 vs 9b (Oudjaar) Ziet, de Rechter staat voor de deur.mp3downloadplayJesaja 40 vs 31 - Maar dien den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen.mp3downloadplayJesaja 54 (Nabetr. HA) In een kleinen toorn heb Ik Mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen; maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij uwer ontfermen.mp3downloadplayJoh. 03 vs 3 - Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.mp3downloadplayJoh. 20 vs 19-23 En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen Ontvangt den Heiligen Geest.mp3downloadplayJozua 20 vs 3-5 Dat daarheen vliede de doodslager, die een ziel door dwaling, niet met wetenschap, verslaat.mp3downloadplayJozua 24 - Toen zeide het volk tot Jozua, neen, maar wij zullen den HEERE dienen.mp3downloadplayKlaagl. 3 vs 22-26 Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn.mp3downloadplayKorinthe (1) 02 vs 14-15 Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden.mp3downloadplayLukas 02 vs 1-20 En Maria baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe.mp3downloadplayLukas 02 vs 21-38 En Anna was een weduwe van omtrent vier en tachtig jaren, dewelke niet week uit den tempel, met vasten en bidden.mp3downloadplayLukas 02 vs 21-38 Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord.mp3downloadplayLukas 02 vs 8-20 En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde.mp3downloadplayLukas 03 vs 17 - Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren.mp3downloadplayLukas 07 vers 38 - En staande achter aan Zijn voeten, wenende, begon zij Zijn voeten nat te maken met tranen.mp3downloadplayLukas 17 vs 20-37 (Tijdrede) Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen.mp3downloadplayLukas 19 vs 27 - Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild, dat ik over hen koning zoude zijn, brengt ze hier.mp3downloadplayLukas 20 vs 1-19 Een iegelijk, die op dien steen valt, zal verpletterd worden, en op wien hij valt, dien zal hij vermorzelen.mp3downloadplayLukas 22 vs 32 - Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude.mp3downloadplayMarkus 13 vs 16-17 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn kleed te nemen.mp3downloadplayMarkus 13 vs 19-27 (Nabetr. HA) Want die dagen zullen zulke verdrukking zijn, welker gelijke niet geweest is van het begin der schepselen.mp3downloadplayMatth. 01 vs 16 - En Jakob gewon Jozef, den man van Maria, uit welke geboren is JEZUS, gezegd Christus.mp3downloadplayMatth. 05 vers 6 (Bed. HA) Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.mp3downloadplayMatth. 10 vs 16 Ziet, Ik zend u als schapen in het midden der wolven; zijt dan voorzichtig gelijk de slangen, en oprecht gelijk de duiven.mp3downloadplayMatth. 18 vers 21-35 De onbarmhartige dienstknecht.mp3downloadplayMatth. 22 vers 11-14 Vriend! hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende. En hij verstomde.mp3downloadplayMatth. 26 vs 29 - En Ik zeg u, dat Ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks, tot op dien dag.mp3downloadplayMatth. 26 vs 47-68 Het verraad van Judas en de gevangenneming van de Heere Jezus.mp3downloadplayMatth. 27 vs 10 - En hebben dezelve gegeven voor den akker des pottenbakkers.mp3downloadplayMatth. 27 vs 11-26 De Heere Jezus voor Pilatus, de wereldlijke rechtbank.mp3downloadplayMatth. 27 vs 27-32 En op Hem gespogen hebbende, namen zij de rietstok en sloegen op Zijn hoofd.mp3downloadplayMatth. 27 vs 50 (Goede Vrijdag) En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf den geest.mp3downloadplayMatth. 28 vers 18-20 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Geestes.mp3downloadplayOpenb. 22 vs 17 (Afscheid Harskamp) En de Geest en de Bruid zeggen; Kom! En die het hoort, zegge, Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.mp3downloadplayPsalm 022 vers 27 - De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; zij zullen den HEERE prijzen.mp3downloadplayPsalm 024 vs 3 - Wie zal klimmen op den berg des HEEREN, en wie zal staan in de plaats Zijner heiligheid.mp3downloadplayPsalm 024 vs 7-9 (Bed. HA) Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de Koning der ere inga.mp3downloadplayPsalm 127 vs 1-5 Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan.mp3downloadplayRicht. 2 - Daarom noemden zij den naam dier plaats Bochim; en zij offerden aldaar den HEERE.mp3downloadplayRicht. 3 vs 12-31 En de kinderen Israels dienden Eglon, koning der Moabieten, achttien jaren.mp3downloadplayRicht. 6 - Maar de kinderen Israels deden, dat kwaad was in de ogen des HEEREN; zo gaf hen de HEERE in de hand der Midianieten.mp3downloadplayRicht. 6 vs 23 - Doch de HEERE zeide tot hem; Vrede zij u, vrees niet, gij zult niet sterven.mp3downloadplayRicht. 7 vs 1-15 Maakt u op (Gideon), want de HEERE heeft het leger der Midianieten in ulieder hand gegeven.mp3downloadplayRom. 09 vs 20 - Maar toch, o mens, wie zijt gij, die tegen God antwoordt.mp3downloadplayRom. 09 vs 22-24 Welke Hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen.mp3downloadplayRom. 10 vs 10 - Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid.mp3downloadplayRom. 10 vs 14-15 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben.mp3downloadplayRom. 11 vs 17-18 Zo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij draagt den wortel niet, maar de wortel u.mp3downloadplayRom. 11 vs 25-26 De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.mp3downloadplayRom. 11 vs 32-36 Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn.mp3downloadplayRom. 11 vs 7 - Hetgeen Israel zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden.mp3downloadplayRom. 12 vs 1-2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds.mp3