Preken downloaden

[./Ds. K. Veldman/Harskamp 1999 - H. Catechismus]
up.. downloadplayH.C. Zondag 01 - (vraag 1) Wat is uw enige Troost.mp3downloadplayH.C. Zondag 02 - Waaruit kent gij uw ellende.mp3downloadplayH.C. Zondag 03 - Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen.mp3downloadplayH.C. Zondag 04 - Is dan God ook niet barmhartig.mp3downloadplayH.C. Zondag 05 - Is er dan nog enig Middel.mp3downloadplayH.C. Zondag 06 - Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn.mp3downloadplayH.C. Zondag 07 - Wat is een waar geloof.mp3downloadplayH.C. Zondag 08 - Over de drie Goddelijke Personen.mp3downloadplayH.C. Zondag 09 - Ik geloof in God den Vader.mp3downloadplayH.C. Zondag 10 (vr. 27-28) Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods.mp3downloadplayH.C. Zondag 11 (vr. 29-30) Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker, genoemd.mp3downloadplayH.C. Zondag 12 (vr. 31-32) Waarom is Hij Christus, dat is Gezalfde, genaamd.mp3downloadplayH.C. Zondag 13 (vr. 33-34) Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd.mp3downloadplayH.C. Zondag 14 (vr. 35-36) Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus.mp3downloadplayH.C. Zondag 15 (vr. 37-39) Wat verstaat gij door het woordje geleden.mp3downloadplayH.C. Zondag 16 (vr. 40-44) Waarom heeft Christus Zich tot in den dood moeten vernederen.mp3downloadplayH.C. Zondag 17 (vr. 45) Wat nut ons de opstanding van Christus.mp3downloadplayH.C. Zondag 18 (vr. 46-48) Wat nut ons de hemelvaart van Christus.mp3downloadplayH.C. Zondag 19 - Waarom wordt daarbij gezet - zittende ter rechterhand Gods.mp3downloadplayH.C. Zondag 20 - Wat gelooft gij van den Heiligen Geest.mp3downloadplayH.C. Zondag 21 - Wat gelooft gij van de heilige algemene Christelijk Kerk.mp3downloadplayH.C. Zondag 21 - Wat gelooft gij van de vergeving der zonden.mp3downloadplayH.C. Zondag 22 - Wat troost schept gij uit de opstanding des vleses, en het artikel van het eeuwige leven.mp3downloadplayH.C. Zondag 23 (vr. 59-61) Over de baten des geloofs.mp3downloadplayH.C. Zondag 23-24 (vr. 61-62) Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt.mp3downloadplayH.C. Zondag 24 (vr. 63-64) Over de goede werken des geloofs.mp3downloadplayH.C. Zondag 25 (vr. 65-68) Wat zijn heilige Sacramenten.mp3downloadplayH.C. Zondag 26 - Wat is dat, met het bloed en den Geest van Christus gewassen te zijn.mp3downloadplayH.C. Zondag 27 (vr. 73-74) Waarom noemt dan de Heilige Geest den Doop het bad der wedergeboorte.mp3downloadplayH.C. Zondag 28 (vr. 75-77) Over het Heilig Avondmaal.mp3downloadplayH.C. Zondag 29 - Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus.mp3downloadplayH.C. Zondag 30 - Wat onderscheid is er tussen het Avondmaal des Heeren en de paapse Mis.mp3downloadplayH.C. Zondag 31 (vr. 83-85) Wat zijn de sleutelen des hemelrijks.mp3downloadplayH.C. Zondag 32 - Over het stuk der dankbaarheid.mp3downloadplayH.C. Zondag 33 - In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen.mp3downloadplayH.C. Zondag 34 (1e gebod) - Over de heilige wet Gods.mp3downloadplayH.C. Zondag 35 (2e gebod) - Over de beeldendienst.mp3downloadplayH.C. Zondag 36 (3e gebod) - Over het vloeken en valselijk zweren.mp3downloadplayH.C. Zondag 38 (4e gebod) - Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.mp3downloadplayH.C. Zondag 39 (5e gebod) - Eert uw vader en uw moeder.mp3downloadplayH.C. Zondag 40 (6e gebod) - Gij zult niet doodslaan.mp3downloadplayH.C. Zondag 41 (7e gebod) - Gij zult niet echtbreken.mp3downloadplayH.C. Zondag 42 (8e gebod) - Gij zult niet stelen.mp3downloadplayH.C. Zondag 43 (9e gebod) - Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.mp3downloadplayH.C. Zondag 44 (10e gebod) - Gij zult niet begeren.mp3downloadplayH.C. Zondag 44 - Waarom laat ons dan God alzo scherpelijk de tien geboden prediken.mp3downloadplayH.C. Zondag 45 (vr.116-118) Waarom is het gebed den christenen van node.mp3downloadplayH.C. Zondag 46 (vr. 120-121) Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken Onze Vader.mp3downloadplayH.C. Zondag 47 (vr. 112) Uw Naam worde geheiligd.mp3downloadplayH.C. Zondag 48 (vr.123) Uw Koninkrijk kome.mp3downloadplayH.C. Zondag 49 (vr. 124) Uw wil geschiede gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.mp3downloadplayH.C. Zondag 50 (vr.125) Geef ons heden ons dagelijks brood.mp3downloadplayH.C. Zondag 51 (vr. 126) Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.mp3downloadplayH.C. Zondag 52 (vr. 127) Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.mp3downloadplayH.C. Zondag 52 - Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.mp3