Preken downloaden

[./Ds. K. Veldman/Canada Ontario 2014 - 2023 NL/BBL over het Bijbelboek Psalmen]
downloadplay(2019-03-14) BBL over Psalm 1 - Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen.mp3downloadplay(2019-03-28) BBL over Psalm 2 - Strijd en zegepraal van den Messias.mp3downloadplay(2019-04-11) BBL over Psalm 3 - Het heil is des HEEREN; Uw zegen is over Uw volk.mp3downloadplay(2019-05-02) BBL over Psalm 4 - Want Gij, o HEERE! alleen zult mij doen zeker wonen.mp3downloadplay(2019-05-16) BBL over Psalm 5 - O Heere, neem mijn redenen ter ore.mp3downloadplay(2019-06-06) BBL over Psalm 6 - Wees mij genadig, O Heere.mp3downloadplay(2019-08-01) BBL over Psalm 7 - God is in Christus goed voor de kwade.mp3downloadplay(2019-08-15) BBL over Psalm 8 - Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt.mp3downloadplay(2019-09-12) BBL over Psalm 9 - Verheuge in Uw Heil.mp3downloadplay(2019-09-26) BBL over Psalm 10 - Volkomen uitkomst geven.mp3.mp3downloadplay(2019-10-10) BBL over Psalm 11 - Want ziet, de goddelozen spannen den boog, zij schikken hun pijlen op de pees.mp3downloadplay(2019-10-24) BBL over Psalm 12 - Behoud, o HEERE; want de goedertierene ontbreekt.mp3downloadplay(2019-12-12) BBL over Psalm 13 - Klachten en vertrouwen.mp3downloadplay(2019-12-19) BBL over Psalm 14 - De dwaas zegt in zijn hart.mp3downloadplay(2020-01-16) BBL over Psalm 15 - Den Heere zij eeuwig lof.mp3downloadplay(2020-01-30) BBL over Psalm 16 - Daarom is mijn hart verblijd.mp3downloadplay(2020-02-27) BBL over Psalm 17 - HEERE! hoor de gerechtigheid, merk op mijn geschrei, neem ter ore mijn gebed.mp3downloadplay(2020-03-12) BBL over Psalm 18 - Uw Naam zal ik psalm zingen.mp3downloadplay(2020-04-02) BBL over Psalm 19 - De Zonne der Gerechtigheid.mp3downloadplay(2020-04-16) BBL over Psalm 20 - O Heere Behoud Ons.mp3downloadplay(2020-04-30) BBL over Psalm 21 - Uw macht met psalmen loven.mp3downloadplay(2020-05-14) BBL over Psalm 22 - En Grote Daden.mp3downloadplay(2020-05-28) BBL over Psalm 23 - De zeer Goede Herder.mp3downloadplay(2020-06-11) BBL over Psalm 24 - Verheft U, Gij Eeuwige Deuren.mp3downloadplay(2020-07-16) BBL over Psalm 25 - Tot U, o HEERE! hef ik mijn ziel op.mp3downloadplay(2020-07-30) BBL over Psalm 25 - HEERE! maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden.mp3downloadplay(2020-08-13) BBL over Psalm 26 - Doe Mij Recht.mp3downloadplay(2020-08-27) BBL over Psalm 27 - De HEERE is mijn Licht en mijn Heil, voor wien zou ik vrezen.mp3downloadplay(2020-09-17) BBL over Psalm 30 - Ik zal U verhogen, HEERE, want Gij hebt mij opgetrokken, en mijn vijanden over mij niet verblijd.mp3downloadplay(2020-09-24) BBL over Psalm 29 - Geeft den HEERE, gij kinderen der machtigen! geeft den HEERE eer en sterkte.mp3downloadplay(2020-10-01) BBL over Psalm 31 - Op U, o HEERE! betrouw ik, laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid; help mij uit door Uw gerechtigheid.mp3downloadplay(2020-10-08) BBL over Psalm 32 - Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.mp3downloadplay(2020-10-15) BBL over Psalm 33 - Gij rechtvaardigen! zingt vrolijk in den HEERE; lof betaamt den oprechten.mp3downloadplay(2020-10-22) BBL over Psalm 34 - Ik zal den HEERE loven te aller tijd; Zijn lof zal geduriglijk in mijn mond zijn.mp3downloadplay(2020-10-29) BBL over Psalm 35 - Twist, HEERE! met mijn twisters; strijd met mijn bestrijders.mp3downloadplay(2020-11-04) BBL over Psalm 36 - O HEERE! Uw goedertierenheid is tot in de hemelen; Uw waarheid tot de bovenste wolken toe.mp3downloadplay(2020-11-18) BBL over Psalm 37 - Het weinige, dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de overvloed veler goddelozen.mp3downloadplay(2021-01-21) BBL over Psalm 38 - O HEERE! straf mij niet in Uw groten toorn, en kastijd mij niet in Uw grimmigheid.mp3downloadplay(2021-01-28) BBL over Psalm 39 - Ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong; ik zal mijn mond met een breidel bewaren.mp3downloadplay(2021-02-04) BBL over Psalm 40 - Ik heb lust, o mijn God! om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden mijns ingewands.mp3downloadplay(2021-02-11) BBL over Psalm 41 - Welgelukzalig is hij, die zich verstandiglijk gedraagt jegens een ellendige; de HEERE zal hem bevrijden ten dage des kwaads.mp3downloadplay(2021-02-18) BBL over Psalm 42 - Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God.mp3downloadplay(2021-02-25) BBL over Psalm 43 - Doe mij recht, o God! en twist Gij mijn twistzaak; bevrijd mij van het ongoedertieren volk.mp3downloadplay(2021-03-04) BBL over Psalm 44 - Door U zullen wij onze wederpartijders met hoornen stoten; in Uw Naam zullen wij vertreden, die tegen ons opstaan.mp3downloadplay(2021-03-18) BBL over Psalm 45 - Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen; genade is uitgestort in Uw lippen; daarom heeft U God gezegend in eeuwigheid.mp3downloadplay(2021-03-25) BBL over Psalm 46 - God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden.mp3downloadplay(2021-04-29) BBL over Psalm 47 - Al gij volken, klapt in de hand; juicht Gode met een stem van vreugdegezang.mp3downloadplay(2021-05-20) BBL over Psalm 48 - De HEERE is groot en zeer te prijzen, in de stad onzes Gods, op den berg Zijner heiligheid.mp3downloadplay(2021-06-03) BBL over Psalm 49 - Hoort dit, alle gij volken! neemt ter ore, alle inwoners der wereld, zowel slechten als aanzienlijken, te zamen rijk en arm.mp3downloadplay(2021-06-24) BBL over Psalm 50 - De God der goden, de HEERE spreekt, en roept de aarde, van den opgang der zon tot aan haar ondergang.mp3downloadplay(2021-07-01) BBL over Psalm 51 - Wees mij genadig, o God! naar Uw goedertierenheid; delg mijn overtreding uit, naar de grootheid Uwer barmhartigheden.mp3downloadplay(2021-07-08) BBL over Psalm 52 - Gij hebt het kwade liever dan het goede, de leugen, dan gerechtigheid te spreken.mp3downloadplay(2021-07-15) BBL over Psalm 53 - De dwaas zegt in zijn hart; Er is geen God; zij verderven het, en zij bedrijven gruwelijk onrecht; er is niemand, die goed doet.mp3downloadplay(2022-01-02) BBL over Psalm 55 - thuis - O God! neem mijn gebed ter oren, en verberg U niet voor mijn smeking.mp3downloadplay(2022-01-08) BBL over Psalm 56 - thuis - Wees mij genadig, o God! want de mens zoekt mij op te slokken; den gansen dag dringt mij de bestrijder.mp3downloadplay(2022-06-16) BBL over Psalm 59 - Red mij van mijn vijanden, o mijn God! stel mij in een hoog vertrek voor degenen, die tegen mij opstaan.mp3downloadplay(2022-07-07) BBL over Psalm 60 - O God! Gij hadt ons verstoten, Gij hadt ons gescheurd, Gij zijt toornig geweest; keer weder tot ons.mp3downloadplay(2022-07-14) BBL over Psalm 61 - Van het einde des lands roep ik tot U als mijn hart overstelpt is; leid mij op een rotssteen, die mij te hoog zou zijn.mp3downloadplay(2022-07-21) BBL over Psalm 62 - Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil. Immers is Hij mijn Rotssteen en mijn Heil, mijn Hoog Vertrek.mp3downloadplay(2022-08-04) BBL over Psalm 63 - O God! Gij zijt mijn God! ik zoek U in den dageraad; mijn ziel dorst naar U; mijn vlees verlangt naar U, in een land, dor en mat, zonder water.mp3downloadplay(2022-08-17) BBL over Psalm 65 - De lofzang is in stilheid tot U, o God! in Sion; en U zal de gelofte betaald worden.mp3downloadplay(2022-08-18) BBL over Psalm 65 - Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij; maar onze overtredingen, die verzoent Gij.mp3downloadplay(2022-09-01) BBL over Psalm 66 - Komt, hoort toe, o allen gij, die God vreest, en ik zal vertellen, wat Hij aan mijn ziel gedaan heeft.mp3downloadplay(2023-04-04) BBL over Psalm 69 - Verhoor mij, o HEERE, want Uw goedertierenheid is goed.mp3downloadplay(2023-04-11) BBL over Psalm 70 - Laat in U vrolijk en verblijd zijn allen die U zoeken.mp3downloadplay(2023-04-18) BBL over Psalm 71 - Wees mij tot een Rotssteen om daarin te wonen, om geduriglijk daarin te gaan.mp3downloadplay(2023-05-02) BBL over Psalm 72 - Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben.mp3downloadplay(2023-05-09) BBL over Psalm 73 - Wien heb ik nevens U omhoog.mp3downloadplay(2023-05-16) BBL over Psalm 74 - O God, waarom verstoot Gij in eeuwigheid. Waarom zou Uw toorn roken tegen de schapen Uwer weide.mp3downloadplay(2023-05-30) BBL over Psalm 75 - Wij loven U, o God, wij loven, dat Uw Naam nabij is; men vertelt Uw wonderen.mp3downloadplay(2023-06-06) BBL over Psalm 76 - God is bekend in Juda, Zijn Naam is groot in Israel. En in Salem is Zijn hut, en Zijn woning in Sion.mp3downloadplay(2023-06-13) BBL over Psalm 77 - Mijn stem is tot God, en ik roep; mijn stem is tot God, en Hij zal het oor tot mij neigen.mp3downloadplay(2023-06-20) BBL over Psalm 78 - O mijn volk, neem mijn leer ter ore, neigt ulieder oor tot de redenen mijns monds.mp3downloadplay(2023-07-18) BBL over Psalm 79 - O God, heidenen zijn gekomen in Uw erfenis, zij hebben den tempel Uwer heiligheid verontreinigd.mp3downloadplay(2023-07-25) BBL over Psalm 80 - O Herder Israels, neem ter ore, Die Jozef als schapen leidt; Die tussen de cherubs zit, verschijn blinkende.mp3downloadplay(2023-08-08) BBL over Psalm 81 - Zingt vrolijk Gode, onze Sterkte; juicht den God Jakobs. Heft een psalm op en geeft den trommel, de lieflijke harp met de luit.mp3downloadplay(2023-08-15) BBL over Psalm 82 - God staat in de vergadering Godes, Hij oordeelt in het midden der goden.mp3downloadplay(2023-08-22) BBL over Psalm 83 - O God, zwijg niet, houd U niet als doof, en zijt niet stil, o God. Want zie, Uw vijanden maken getier.mp3downloadplay(2023-09-05) BBL over Psalm 84 - Hoe lieflijk zijn Uw woningen, o HEERE der heirscharen.mp3downloadplay(2023-10-25) BBL over Psalm 85 - Gij zijt Uw land gunstig geweest, HEERE; de gevangenis van Jakob hebt Gij gewend.mp3downloadplay(2023-11-01) BBL over Psalm 86 - HEERE, neig Uw oor, verhoor mij; want ik ben ellendig en nooddruftig.mp3downloadplay(2023-11-08) BBL over Psalm 87 - De HEERE bemint de poorten Sions, boven alle woningen Jakobs.mp3downloadplay(2023-11-15) BBL over Psalm 88 - O HEERE, God mijns heils! bij dag, bij nacht roep ik voor U.mp3downloadplay(2023-11-22) BBL over Psalm 89 - Ik zal de goedertierenheid des HEEREN eeuwiglijk zingen; ik zal Uw waarheid met mijn mond bekend maken.mp3downloadplay(2023-11-29) BBL over Psalm 90 - Eer de bergen geboren waren, en Gij de aarde en de wereld voortgebracht hadt, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.mp3downloadplay(2023-12-06) BBL over Psalm 91 - Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.mp3downloadplay(2023-12-13) BBL over Psalm 92 - Het is goed, dat men den HEERE love, en Uw Naam psalmzinge, o Allerhoogste.mp3downloadplay(2023-12-24) BBL over Psalm 93 - De HEERE regeert, Hij is met hoogheid bekleed; de HEERE is bekleed met sterkte, Hij heeft Zich omgord.mp3downloadplay(2024-01-04) BBL over Psalm 94 - O God der wraken! o HEERE, God der wraken! verschijn blinkende.mp3downloadplay(2024-01-19) BBL over Psalm 95 - Komt, laat ons den HEERE vrolijk zingen; laat ons juichen den Rotssteen onzes heils.mp3downloadplay(2024-02-01) BBL over Psalm 96 - Zingt den HEERE, looft Zijn Naam; boodschapt Zijn heil van dag tot dag.mp3downloadplay(2024-02-15) BBL over Psalm 97 - De HEERE regeert, de aarde verheuge zich; dat veel eilanden zich verblijden.mp3downloadplay(2024-02-29) BBL over Psalm 98 - Zingt den HEERE een nieuw lied; want Hij heeft wonderen gedaan; Zijn rechterhand, en de arm Zijner heiligheid, heeft Hem.mp3downloadplay(2024-03-27) BBL over Psalm 99 - De HEERE regeert, dat de volken beven; Hij zit tussen de cherubim; de aarde bewege zich.mp3downloadplay(2024-04-02) BBL over Psalm 100 - Dient den HEERE met blijdschap, komt voor Zijn aanschijn met vrolijk gezang.mp3up..