Preken downloaden

[./Ds. K. Veldman/Alblasserdam 2011 - 2012 ]
up.. Avondmaal des Heeren - 2011 dec Avondmaal des Heeren - 2011 mei Avondmaal des Heeren - 2012 dec Avondmaal des Heeren - 2012 mei downloadplayDaniel 6 vers 11-12 (biddag) Toen kwamen die mannen met hopen, en zij vonden Daniel biddende en smekende voor zijn God.mp3downloadplayEfeze 2 vs 1-10 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden.mp3downloadplayEfeze 4 vs 9-11 Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen.mp3downloadplayEfeze 6 vs 10-19 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.mp3downloadplayExodus 16 vs 1-5 (biddag) Zie, Ik zal voor ulieden brood uit den hemel regenen; en het volk zal uitgaan, en verzamelen.mp3downloadplayEzech. 37 vs 11 Mensenkind! deze beenderen zijn het ganse huis Israels; ziet, zij zeggen; Onze beenderen zijn verdord.mp3downloadplayGal. 4 vs 4-5 (2011) Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden.mp3downloadplayGal. 4 vs 4-5 (2012) Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden.mp3downloadplayGenesis 13 vers 10 (biddag) De keuze van Lot, en de keuze van God.mp3downloadplayHand. 2 vs 01-14 En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen.mp3downloadplayHand. 2 vs 37-41 (2011) Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen.mp3downloadplayHand. 2 vs 37-45 (2012) Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden.mp3downloadplayHand. 9 vs 1-20 Over de krachtdadige bekering van Saulus van Tarsen.mp3downloadplayHebr. 06 vs 18-20 Welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is, en ingaat in het binnenste van het voorhangsel.mp3downloadplayHebr. 11 vs 23 Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, drie maanden lang van zijn ouders verborgen.mp3downloadplayHebr. 11 vs 24-26 Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Faraos dochter genoemd te worden.mp3downloadplayHebr. 11 vs 27-28 Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende den toorn des konings.mp3downloadplayHebr. 11 vs 29 - Door het geloof zijn zij de Rode zee doorgegaan, als door het droge.mp3downloadplayHebr. 12 vs 1-3 Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende.mp3downloadplayHosea 5 vs 12 - Daarom zal Ik Efraim zijn als een mot, en den huize van Juda als een verrotting.mp3downloadplayJes. 53 vs 01-05 Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm des HEEREN geopenbaard.mp3downloadplayJes. 53 vs 06-09 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg, doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.mp3downloadplayJes. 53 vs 10 - Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt.mp3downloadplayJes. 53 vs 11 - Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden.mp3downloadplayJes. 53 vs 12 - Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als een roof delen.mp3downloadplayJoh. 06 vs 01-13 (biddag) Hier is een jongsken, dat vijf gerstebroden heeft, en twee visjes.mp3downloadplayJoh. 11 vs 4 - Deze krankheid is niet tot den dood, maar ter heerlijkheid Gods; opdat de Zone Gods door dezelve verheerlijkt worde.mp3downloadplayJoh. 19 vs 30,34 - Maar een der krijgsknechten doorstak Zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit.mp3downloadplayJoh. 20 vs 24-27 Breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig.mp3downloadplayJoh. 21 vs 01-12 (GBS dienst) Werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden.mp3downloadplayJoh. 21 vs 15-18 Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem; Weidt Mijn lammeren.mp3downloadplayKoningen (2) vs 1-8 En Moab viel van Israel af, na Achabs dood.mp3downloadplayKorinthe (2) 5 vs 20-21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt.mp3downloadplayLukas 01 vers 06-22 Vrees niet, Zacharias! want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren.mp3downloadplayLukas 01 vs 50,53 - En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen, die Hem vrezen.mp3downloadplayLukas 01 vs 70-75 Opdat Hij barmhartigheid deed aan onze vaderen, en gedachtig ware aan Zijn heilig verbond.mp3downloadplayLukas 02 vs 08-20 En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld.mp3downloadplayLukas 02 vs 09-18 En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde.mp3downloadplayLukas 05 vs 27-32 Levi de tollenaar geroepen door de Heere Jezus.mp3downloadplayLukas 05 vs 36-39 Niemand zet een lap van een nieuw kleed op een oud kleed.mp3downloadplayLukas 08 vs 49-56 En haar geest keerde weder, en zij is terstond opgestaan.mp3downloadplayLukas 10 vs 25-37 De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.mp3downloadplayLukas 18 vs 09-14 Ik zeg ulieden; Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die.mp3downloadplayLukas 22 vs 55-62 De verloochening van Simon Petrus.mp3downloadplayLukas 24 13-35 En wij hoopten, dat Hij was Degene, Die Israel verlossen zou.mp3downloadplayMarkus 16 vs 01-08 En zeiden tot elkander; Wie zal ons den steen van de deur des grafs afwentelen.mp3downloadplayMarkus 16 vs 09-14 En als dezen hoorden, dat Hij leefde, en van haar gezien was, geloofden zij het niet.mp3downloadplayMarkus 16 vs 15-20 Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen.mp3downloadplayMatth. 08 vs 22 - Doch Jezus zeide tot hem; Volg Mij, en laat de doden hun doden begraven.mp3downloadplayMatth. 12 vs 33-37 Want uit de vrucht wordt de boom gekend.mp3downloadplayMatth. 13 vs 10-17 Omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te weten.mp3downloadplayMatth. 26 vs 39-42 Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan.mp3downloadplayMatth. 26 vs 48-53 De Heere Jezus verraden met een kus door Zijn discipel Judas.mp3downloadplayMatth. 26 vs 57-68 De Heere Jezus voor Kajafas en het sanhedrin geleid.mp3downloadplayMatth. 27 vs 03-05 Het berouw van Judas Iskariot.mp3downloadplayMatth. 27 vs 35-38 Toen zij nu Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn klederen, het lot werpende.mp3downloadplayMatth. 28 vs 05-07 (Pasen) Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was.mp3downloadplayMatth. 28 vs 18-20 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes.mp3downloadplayOpenb. 22 vs 12-15 En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.mp3downloadplayPsalm 118 vs 19-21 Dit is de poort des HEEREN, door dewelke de rechtvaardigen zullen ingaan.mp3downloadplayPsalm 16 vs 6 - De snoeren zijn mij in liefelijke plaatsen gevallen; ja, een schone erfenis is mij geworden.mp3downloadplayRicht. 16 vs 22-31 Heere, HEERE! gedenk toch mijner, en sterk mij toch alleenlijk ditmaal, o God.mp3downloadplayRom. 11 vs 01-15 En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid.mp3downloadplayRom. 11 vs 16-24 Zo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij draagt den wortel niet, maar de wortel u.mp3downloadplayRom. 11 vs 25-36 De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.mp3downloadplayRom. 11 vs 5 - Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel geworden, naar de verkiezing der genade.mp3downloadplayRom. 7 vs 1-6 (Pasen) Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren.mp3downloadplayRom. 8 vs 14-16 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze, maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen.mp3downloadplaySamuel (1) 7 vs 12 En hij noemde diens naam Eben-Haezer; Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen.mp3downloadplayThess. (2) 1 vs 11-12 Waarom wij ook altijd bidden voor u, dat onze God u waardig achte der roeping.mp3downloadplayThess. (2) 2 vs 13-14 Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt.mp3downloadplayZach. 4 vs 6-7 Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen.mp3