Preken downloaden

[./Ds. K. Veldman/Alblasserdam - Serie over het boek Koningen]
up.. downloadplay1 Kon. 03 vs 01-15 Geef dan Uw knecht een verstandig hart, om Uw volk te richten, verstandelijk onderscheidende tussen goed en kwaad.mp3downloadplay1 Kon. 03 vs 16-28 Toen kwamen er twee vrouwen, die hoeren waren, tot den koning; en zij stonden voor zijn aangezicht.mp3downloadplay1 Kon. 06 vs 7 - Het huis nu, als het gebouwd werd, werd met volmaakten steen, zoals dezelve toegevoerd was.mp3downloadplay1 Kon. 08 vs 51 Want zij zijn Uw volk en Uw erfdeel, die Gij uitgevoerd hebt uit Egypteland, uit het midden des ijzeren ovens.mp3downloadplay1 Kon. 08 vs 54-66 Zo stond Salomo, en zegende de ganse gemeente van Israel.mp3downloadplay1 Kon. 09 vs 1-9 En de HEERE zeide tot Salomo; Ik heb uw gebed en uw smeking gehoord.mp3downloadplay1 Kon. 10 vs 1-14 De koningin van Scheba kom te Jeruzalem Salomo bezoeken.mp3downloadplay1 Kon. 11 vs 1-13 Ook Salomo deden de vreemde vrouwen zondigen.mp3downloadplay1 Kon. 12 vs 1-19 De scheuring van het twaalfstammenrijk.mp3downloadplay1 Kon. 12 vs 20-33 Jerobeam koning van Israel en leidt Israel tot de afgodendienst.mp3downloadplay1 Kon. 13 - Een profeet profeteert tegen het altaar in Beth-el.mp3downloadplay1 Kon. 14 - Jerobeam zendt zijn vrouw tot Ahia om te vragen, hoe het met zijn kranken zoon zou aflopen.mp3downloadplay1 Kon. 15 vs 11 - En Asa deed wat recht was in de ogen des HEEREN, gelijk zijn vader David.mp3downloadplay1 Kon. 16 vs 29-34 En Achab, den zoon van Omri, deed wat kwaad was in de ogen des HEEREN.mp3downloadplay1 Kon. 17 - Elia vlucht voor Achab, woont bij de beek Krith, en bij de weduwe te Sarfath.mp3downloadplay1 Kon. 18 vs 01-29 Hoe lang hinkt gij op twee gedachten. Zo de HEERE God is, volgt Hem na, en zo het Baal is, volgt hem na.mp3downloadplay1 Kon. 18 vs 30-46 Opdat dit volk erkenne, dat Gij, o HEERE, die God zijt.mp3downloadplay1 Kon. 19 vs 01-18 Een moedeloze Elia op de vlucht voor de wraak van koningin Izebel.mp3downloadplay1 Kon. 19 vs 19-21 De roeping van Elisa, ...dat ik toch mijn vader en mijn moeder kusse, daarna zal ik u navolgen.mp3downloadplay1 Kon. 20 vs 23-43 Doe de koningen weg, elkeen uit zijn plaats, en stel landvoogden in hun plaats.mp3downloadplay1 Kon. 21 vs 01-23 Dat Achab sprak tot Naboth, zeggende; Geef mij uw wijngaard, opdat hij mij zij tot een kruidhof.mp3downloadplay1 Kon. 22 vs 01-29 Alzo toog de koning van Israel en Josafat, de koning van Juda, op naar Ramoth in Gilead.mp3downloadplay2 Kon. 01 vs 1-8 En Moab viel van Israel af, na Achabs dood.mp3downloadplay2 Kon. 02 vs 01-11 Het geschiedde nu, als de HEERE Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal.mp3downloadplay2 Kon. 02 vs 11-25 Mijn vader, mijn vader, wagen Israels en zijn ruiteren.mp3downloadplay2 Kon. 03 vs 1-27 Evenwel hing Joram de zonden van Jerobeam, den zoon van Nebat, aan, die Israel deed zondigen.mp3downloadplay2 Kon. 04 vs 01-07 Ga heen, verkoop de olie, en betaal uw schuldheer; gij dan met uw zonen, leef bij het overige.mp3downloadplay2 Kon. 04 vs 08-37 Het geschiedde ook op een dag, als Elisa naar Sunem doortrok.mp3downloadplay2 Kon. 04 vs 38-44 Zet den groten pot aan, en zied moes voor de zonen der profeten.mp3downloadplay2 Kon. 05 vs 1-19 - Over de bekering van Naaman de Syrier.mp3downloadplay2 Kon. 05 vs 20-27 En Elisa zeide tot hem; Van waar, Gehazi.mp3downloadplay2 Kon. 06 vs 01-07 Ach, mijn heer, want het was geleend.mp3downloadplay2 Kon. 06 vs 08-23 Mijn legering zal zijn in de plaats van zulk een.mp3downloadplay2 Kon. 06 vs 24-29 En er werd grote honger in Samaria; want ziet, zij belegerden ze, totdat een ezelskop voor tachtig zilverlingen was verkocht.mp3downloadplay2 Kon. 09 vs 01-13 Gord uw lenden, en neem deze oliekruik in uw hand, en ga heen naar Ramoth in Gilead.mp3downloadplay2 Kon. 11 - Toen nu Athalia, de moeder van Ahazia, zag, dat haar zoon dood was, zo maakte zij zich op, en bracht al het koninklijke zaad om.mp3downloadplay2 Kon. 12 - En Joas deed dat recht was in de ogen des HEEREN, al zijn dagen, in dewelke de priester Jojada hem onderwees.mp3downloadplay2 Kon. 14 vs 1-20 In het tweede jaar van Joas, den zoon van Joahaz, den koning van Israel, werd Amazia koning.mp3downloadplay2 Kon. 15 vs 32-38 Alzo versterkte zich Jotham; want hij richtte zijn wegen voor het aangezicht des HEEREN, zijns Gods.mp3downloadplay2014-06-05 BBL over 2 Kon. 12 vs 11-21 - Rev. K. Veldman.mp3downloadplay2014-07-10 BBL over 2 Kon. 13 vs 1-21 - Rev. K. Veldman.mp3downloadplay2014-08-07 BBL over 2 Kon. 14 vs 1-20 - Rev. K. Veldman.mp3