Preken downloaden

[./Ds. K. Veldman/Alblasserdam - Heidelberger Catechismus]
up.. downloadplayH.C. Zondag 01 - (vraag 1) Wat is uw enige Troost.mp3downloadplayH.C. Zondag 01 - (vraag 2) Hoeveel stukken zijn u nodig.mp3downloadplayH.C. Zondag 02 - Waaruit kent gij uw ellende.mp3downloadplayH.C. Zondag 03 - Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen.mp3downloadplayH.C. Zondag 04 - Is dan God ook niet barmhartig.mp3downloadplayH.C. Zondag 05 - Is er dan nog enig Middel.mp3downloadplayH.C. Zondag 06 - Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn.mp3downloadplayH.C. Zondag 07 - Wat is een waar geloof.mp3downloadplayH.C. Zondag 08 - Hoe worden deze Artikelen gedeeld.mp3downloadplayH.C. Zondag 09 - Wat gelooft gij van den Vader.mp3downloadplayH.C. Zondag 10 - Wat gelooft gij van de voorzienigheid Gods.mp3downloadplayH.C. Zondag 11 - Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker, genoemd.mp3downloadplayH.C. Zondag 12 - Waarom is Hij Christus, dat is Gezalfde, genaamd.mp3downloadplayH.C. Zondag 13 (vr. 33-34) Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd.mp3downloadplayH.C. Zondag 14 (vr. 35-36) Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus.mp3downloadplayH.C. Zondag 15 (vr. 37-39) Wat verstaat gij door het woordje geleden.mp3downloadplayH.C. Zondag 16 (vr. 40-44) Waarom heeft Christus Zich tot in den dood moeten vernederen.mp3downloadplayH.C. Zondag 17 - Wat nut ons de opstanding van Christus uit de doden.mp3downloadplayH.C. Zondag 18 - Wat verstaat gij daarmee, opgevaren ten hemel.mp3downloadplayH.C. Zondag 19 (vr. 50-51) Waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods.mp3downloadplayH.C. Zondag 19 (vr. 52) Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden.mp3downloadplayH.C. Zondag 20 - Wat gelooft gij van de Heilige Geest.mp3downloadplayH.C. Zondag 21 - Wat gelooft gij van de gemeenschap der heiligen.mp3downloadplayH.C. Zondag 21 - Wat gelooft gij van de heilige algemene Christelijk Kerk.mp3downloadplayH.C. Zondag 21 - Wat gelooft gij van de vergeving der zonden.mp3downloadplayH.C. Zondag 22 - Wat troost geeft u de opstanding des vleses.mp3downloadplayH.C. Zondag 23 - Over de baten des geloofs.mp3downloadplayH.C. Zondag 24 - Over de goede werken.mp3downloadplayH.C. Zondag 25 - Over de Sacramenten des geloofs.mp3downloadplayH.C. Zondag 26 - Wat is dat, met het bloed en den Geest van Christus gewassen te zijn.mp3downloadplayH.C. Zondag 27 - Waarom noemt dan de Heilige Geest den Doop het bad der wedergeboorte.mp3downloadplayH.C. Zondag 28 - Over het Heilig Avondmaal des Heeren.mp3downloadplayH.C. Zondag 29 - Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus.mp3downloadplayH.C. Zondag 30 - Wat onderscheid is er tussen het Avondmaal des Heeren en de paapse Mis.mp3downloadplayH.C. Zondag 31 vr. 83-85 Wat zijn de sleutelen des hemelrijks.mp3downloadplayH.C. Zondag 32 - Over het stuk der dankbaarheid.mp3downloadplayH.C. Zondag 33 - In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen.mp3downloadplayH.C. Zondag 34 (1e gebod) - Over de heilige wet Gods.mp3downloadplayH.C. Zondag 35 (2e gebod) - Over de beeldendienst.mp3downloadplayH.C. Zondag 36 (3e gebod) - Over het vloeken en valselijk zweren.mp3downloadplayH.C. Zondag 38 (4e gebod) - Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.mp3downloadplayH.C. Zondag 39 (5e gebod) - Eert uw vader en uw moeder.mp3downloadplayH.C. Zondag 40 (6e gebod) - Gij zult niet doodslaan.mp3downloadplayH.C. Zondag 41 (7e gebod) Gij zult niet echtbreken.mp3downloadplayH.C. Zondag 42 (8e gebod) - Gij zult niet stelen.mp3downloadplayH.C. Zondag 43 (9e gebod) - Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.mp3downloadplayH.C. Zondag 44 (10e gebod) - Gij zult niet begeren.mp3downloadplayH.C. Zondag 45 - Waarom is het gebed den Christenen van node.mp3downloadplayH.C. Zondag 46 - Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken, Onze Vader.mp3downloadplayH.C. Zondag 47 - Uw Naam worde geheiligd.mp3downloadplayH.C. Zondag 48 - Uw Koninkrijk kome.mp3downloadplayH.C. Zondag 49 - Uw wil geschiede gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.mp3downloadplayH.C. Zondag 50 - Geef ons heden ons dagelijks brood.mp3downloadplayH.C. Zondag 51 - Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.mp3downloadplayH.C. Zondag 52 (vr. 127) Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.mp3downloadplayH.C. Zondag 52 - Over de volharding der heiligen, en het woordje amen.mp3