Preken downloaden

[./Ds. K. Veldman/(.) KV Nederland 2022]
(.) DJK -- Waarom de doop niet in plaats van de besnijdenis is gekomen downloadplay(2022-03-23 HHG Groenekan) Openb. 13 vers 8 – Zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten.mp3downloadplay(2022-03-27 HHG Harskamp) 1 Joh. 2 vers 15-17 En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid.mp3downloadplay(2022-03-31 VHG Driedorp) Lukas 22 vers 31-34 Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe.mp3downloadplay(2022-04-10 HHG Staphorst) Lukas 23 vers 26 - En als zij Hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van den akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg.mp3downloadplay(2022-04-10 HHG Staphorst) Lukas 23 vers 40 - Maar de andere moordenaar, antwoordende, bestrafte hem, zeggende; Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt.mp3downloadplay(2022-04-20 HHG Groenekan) Lukas 24 vers 36-45 En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in het midden van hen, en zeide tot hen; Vrede zij ulieden.mp3downloadplay(2022-05-11 OGG Terneuzen) Joh. 20 vers 24-29 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem; Mijn Heere en mijn God.mp3downloadplay(2022-05-15 HHG Vianen) Joh. 21 vers 1-14 En Hij zeide tot hen; Werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden.mp3downloadplay(2022-05-18 OGG Veenwouden) Kol. 2 vs 10-11 In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses.mp3downloadplay(2022-05-19 VHG Driedorp) Kol. 2 vers 6 - Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem.mp3up..