Preken downloaden

[./Ds. Joh. Van der Poel/Predicaties - Oude Testament]
up.. downloadplayGenesis 03 vs 21 En de HEERE God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, en toog ze hun aan.mp3downloadplayGenesis 15 vs 1-6 En hij geloofde in den HEERE; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid.mp3downloadplayGenesis 32 vs 9 (a) Voorts zeide Jakob; O, God mijns vaders Abrahams, en God mijns vaders Izaks, o HEERE.mp3downloadplayGenesis 32 vs 9 (b) Die tot mij gezegd hebt; Keer weder tot uw land, en tot uw maagschap, en Ik zal wel bij u doen.mp3downloadplayGenesis 49 vs 08-12 Juda! gij zijt het, u zullen uw broeders loven; uw hand zal zijn op den nek uwer vijanden.mp3downloadplayGenesis 49 vs 13 Zebulon zal aan de haven der zeeen wonen, en hij zal aan de haven der schepen wezen.mp3downloadplayGenesis 49 vs 14-15 Issaschar is een sterk gebeende ezel, nederliggende tussen twee pakken.mp3downloadplayGenesis 49 vs 16-17 Dan zal zijn volk richten, als een der stammen Israels.mp3downloadplayGenesis 49 vs 19 Aangaande Gad, een bende zal hem aanvallen; maar hij zal haar aanvallen in het einde.mp3downloadplayGenesis 49 vs 21 Nafthali is een losgelaten hinde; hij geeft schone woorden.mp3downloadplayGenesis 49 vs 22-26 Jozef is een vruchtbare tak, een vruchtbare tak aan een fontein; elk der takken loopt over den muur.mp3downloadplayGenesis 49 vs 27 Benjamin zal als een wolf verscheuren; des morgens zal hij roof eten, en des avonds zal hij buit uitdelen.mp3downloadplayGenesis 49 vs 33 Als Jakob voleind had aan zijn zonen bevelen te geven, zo legde hij zijn voeten samen op het bed, en hij gaf den geest.mp3downloadplayHooglied 8 vs 1 Och, dat Gij mij als een Broeder waart, zuigende de borsten mijner moeder.mp3downloadplayHosea 13 vs 12-14 Efraims ongerechtigheid is samengebonden, zijn zonde is opgelegd.mp3downloadplayJeremia 14 vs 7 Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, o HEERE! doe het om Uws Naams wil.mp3downloadplayJeremia 31 vs 1-3 (a) Ter zelfder tijd, spreekt de HEERE, zal Ik allen geslachten Israels tot een God zijn; en zij zullen Mij tot een volk zijn.mp3downloadplayJeremia 31 vs 1-3 (b) De HEERE is mij verschenen van verre tijden! Ja, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde.mp3downloadplayJesaja 06 vs 1-6 Toen zeide ik; Wee mij, want ik verga! dewijl ik een man van onreine lippen ben.mp3downloadplayJesaja 07 vs 14 Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden.mp3downloadplayJesaja 14 vs 32 (Nabetr. HA) Dat de HEERE Sion gegrond heeft, opdat de bedrukten Zijns volks een toevlucht daarin hebben zouden.mp3downloadplayJesaja 53 vs 12 - Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als een roof delen.mp3downloadplayJesaja 55 vs 6 Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.mp3downloadplayKoningen (2) 2 vs 13 - Hij hief ook Elia's mantel op, die van hem afgevallen was, en keerde weder, en stond aan den oever van de Jordaan.mp3downloadplayKoningen (2) 2 vs 14 - En hij nam den mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water.mp3downloadplayKoningen (2) 2 vs 19-25 Zo zegt de HEERE; Ik heb dit water gezond gemaakt, er zal geen dood noch onvruchtbaarheid meer van worden.mp3downloadplayKronieken (2) 33 vs 10-13 En als hij hem benauwde, bad hij het aangezicht des HEEREN, zijns Gods, ernstelijk aan.mp3downloadplayPsalm 034 vs 6 Zij hebben op Hem gezien, ja, Hem als een waterstroom aangelopen; en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden.mp3downloadplayPsalm 051 vs 07-09 Ontzondig mij met hysop, en ik zal rein zijn; was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw.mp3downloadplayPsalm 051 vs 13-14 Verwerp mij niet van Uw aangezicht, en neem Uw Heiligen Geest niet van mij.mp3downloadplayPsalm 071 vs 9 Verwerp mij niet in den tijd des ouderdoms; verlaat mij niet, terwijl mijn kracht vergaat.mp3downloadplayPsalm 072 - Voor Salomo. O God! geef den koning Uw rechten, en Uw gerechtigheid den zoon des konings.mp3downloadplayPsalm 090 vs 12 Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.mp3downloadplayPsalm 094 vs 6 De weduwe en den vreemdeling doden zij, en zij vermoorden de wezen.mp3downloadplayPsalm 117 vs 1 Looft den HEERE, alle heidenen; prijst Hem, alle natien.mp3downloadplayPsalm 143 vs 2 (oudjaar) En ga niet in het gericht met Uw knecht; want niemand, die leeft, zal voor Uw aangezicht rechtvaardig zijn.mp3downloadplaySamuel (1) 30 vers 6 - Doch David sterkte zich in den HEERE, zijn God.mp3downloadplaySamuel (2) 09 vs 7-8 Wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een doden hond, als ik ben.mp3downloadplaySamuel (2) 23 vs 5 - Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld.mp3downloadplaySamuel (2) 24 vs 17-18 Davids' berouw over zijn volkstelling.mp3downloadplaySpreuken 22 vs 9 Die goed van oog is, die zal gezegend worden; want hij heeft van zijn brood den armen gegeven.mp3