Preken downloaden

[./Ds. Joh. Van der Poel/Predicaties - Nieuwe Testament]
up.. downloadplayHand. 1 vers 10-11 Hemelvaart van Jezus Christus.mp3downloadplayHand. 2 vers 4 - En zij werden alle vervuld met den Heilige Geest.mp3downloadplayHand. 2 vs 14-28 Prediking van Petrus op de pinksterdag.mp3downloadplayHand. 2 vs 16-17 Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees .mp3downloadplayHand. 2 vs 37-41 De bekering van omtrent 3000 zielen.mp3downloadplayHand. 3 - Het handelen van Petrus en Johannes.mp3downloadplayHand. 3 vs 9 - De genezing van een kreupele.mp3downloadplayHand. 4 vs 12 - Toen keerden de dicipelen terug naar Jeruzalem.mp3downloadplayHand. 4 vs 29-31 Het vrijmoedig spreken der apostelen.mp3downloadplayJoh. (1) 2 vs 1 Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen.mp3downloadplayJoh. 04 vs 16-18 (deel 1) Jezus schenkt de kananeese vrouw het levende water, om niet..mp3downloadplayJoh. 04 vs 16-18 (deel 2) Jezus schenkt de kananeese vrouw het levende water, om niet..mp3downloadplayJoh. 16 vs 20-22 Maar uw droefheid zal tot blijdschap worden.mp3downloadplayJoh. 16 vs 33 (deel 1) Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt.mp3downloadplayJoh. 16 vs 33 (deel 2) In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen.mp3downloadplayJoh. 17 vs 1-2 Vader, de ure is gekomen.mp3downloadplayJoh. 17 vs 3 - En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen.mp3downloadplayJoh. 17 vs 3-4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde.mp3downloadplayJoh. 17 vs 4-5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader.mp3downloadplayJoh. 17 vs 6 - Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt.mp3downloadplayJoh. 20 vs 24-29 De Heere Jezus met Thomas.mp3downloadplayJoh. 20 vs 28 - Mijn Heere en mijn God.mp3downloadplayJoh. 21 vs 07a - De discipel dan, welken Jezus liefhad, zeide tot Petrus; Het is de Heere.mp3downloadplayJoh. 21 vs 17 - Petrus door de Heere Jezus in zijn ambt hersteld.mp3downloadplayKol. 1 vs 20 En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises .mp3downloadplayLukas 01 vs 37-38 Mij geschiedde naar uw woord.mp3downloadplayLukas 02 vs 06-07 En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe.mp3downloadplayLukas 02 vs 1-7 (deel 1) De nederige geboorte van de Heere Jezus Christus.mp3downloadplayLukas 02 vs 1-7 (deel 2) De nederige geboorte van de Heere Jezus Christus.mp3downloadplayLukas 02 vs 15-16 En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe.mp3downloadplayLukas 02 vs 16-20 En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders.mp3downloadplayLukas 02 vs 25-30 (deel 1) De lofzang van Simeon.mp3downloadplayLukas 02 vs 25-30 (deel 2) De lofzang van Simeon.mp3downloadplayLukas 02 vs 28-29 Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord.mp3downloadplayLukas 02 vs 36-38 En er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuel, uit den stam van Aser.mp3downloadplayLukas 07 vs 36-50 En zij verstonden het woord niet, dat Hij tot hen sprak.mp3downloadplayLukas 10 vs 25 En ziet, een zeker wetgeleerde stond op, Hem verzoekende, en zeggende; Meester, wat zal ik doen.mp3downloadplayLukas 19 vs 01-10 En zie, er was een man, met name geheten Zacheus; en deze was een overste der tollenaren .mp3downloadplayLukas 19 vs 10 Want de zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zaligen dat verloren was .mp3downloadplayLukas 22 vs 31-34 De verloochening van Petrus voorzegd.mp3downloadplayLukas 22 vs 41-42 En Hij scheidde Zich van hen af, omtrent een steenworp; en knielde neder en bad.mp3downloadplayLukas 22 vs 60-61 Maar Petrus zeide Mens, ik weet niet, wat gij zegt. En terstond, als hij nog sprak, kraaide de haan.mp3downloadplayLukas 22 vs 61-62 De verloochening van Christus door Simon Petrus.mp3downloadplayLukas 22 vs 62 - En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk.mp3downloadplayLukas 22 vs 63-71 En de mannen, die Jezus hielden, bespotten Hem, en sloegen Hem .mp3downloadplayLukas 23 vs 32-34a Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.mp3downloadplayLukas 23 vs 39-43 (deel 1) De Heere Jezus naast de moordenaar aan het kruis.mp3downloadplayLukas 23 vs 39-43 (deel 2) De Heere Jezus naast de moordenaar aan het kruis.mp3downloadplayLukas 23 vs 39-43 (deel 3) De Heere Jezus naast de moordenaar aan het kruis.mp3downloadplayLukas 23 vs 44-46 En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde midden door.mp3downloadplayLukas 24 vs 50-53 (Hemelvaart) En zij aanbaden Hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap.mp3downloadplayLukas 24 vs 50-53 En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel.mp3downloadplayMarkus 01 vs 40-45 En tot Hem kwam een melaatse, biddende Hem, en vallende voor Hem op de knieen.mp3downloadplayMarkus 16 vs 15-18 Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen.mp3downloadplayMarkus 16 vs 19-20 De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel.mp3downloadplayMatth. 01 vs 12-23 Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuel.mp3downloadplayMatth. 01 vs 18a (deel 1) De geboorte van Jezus Christus was nu aldus.mp3downloadplayMatth. 01 vs 18a (deel 2) De geboorte van Jezus Christus was nu aldus.mp3downloadplayMatth. 01 vs 24-25 Jozef dan, opgewekt zijnde van den slaap, deed, gelijk de engel des Heeren hem bevolen had.mp3downloadplayMatth. 16 vs 21-23 (deel 1) En Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen.mp3downloadplayMatth. 16 vs 21-23 (deel 2) Maar Hij, Zich omkerende, zeide tot Petrus; Ga weg achter Mij, satanas.mp3downloadplayMatth. 18 vs 1-3 Voorwaar zeg Ik u; Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens.mp3downloadplayMatth. 26 vs 06b - Als nu Jezus te Bethanie was, ten huize van Simon, de melaatse.mp3downloadplayMatth. 26 vs 36-41 Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.mp3downloadplayMatth. 28 vs 01-10 En gaat haastelijk heen, en zegt Zijn discipelen, dat Hij opgestaan is van de doden.mp3downloadplayMatth. 28 vs 5-6 (Pasen) Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft.mp3downloadplayOpenb. 01 vs 1-6 (deel 1) De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen.mp3downloadplayOpenb. 01 vs 1-6 (deel 2) Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren.mp3downloadplayOpenb. 02 vs 10 Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen van ulieden in de gevangenis werpen.mp3downloadplayOpenb. 05 vs 1-5 En niemand in den hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen.mp3downloadplayOpenb. 06 vs 1-2 (deel 1) En ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had.mp3downloadplayOpenb. 06 vs 1-2 (deel 2) En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven .mp3downloadplayOpenb. 07 vs 13-15 Dezen, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij, en van waar zijn zij gekomen.mp3downloadplayOpenb. 11 vs 1 - Sta op, en meet den tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden.mp3downloadplayOpenb. 12 vs 10-11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis.mp3downloadplayOpenb. 12 vs 3-4 En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden.mp3downloadplayOpenb. 12 vs 5-6 En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede.mp3downloadplayOpenb. 14 vs 1 - En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend.mp3downloadplayOpenb. 14 vs 1-6 En ik hoorde een stem uit den hemel, als een stem veler wateren.mp3downloadplayOpenb. 14 vs 13 (deel 1) Schrijf, zalig zijn de doden, die in den Heere sterven, van nu aan.mp3downloadplayOpenb. 14 vs 13 (deel 2) Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen.mp3downloadplayOpenb. 19 vs 11-14 Die op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid.mp3downloadplayOpenb. 21 vs 4 - En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt.mp3downloadplayPetrus (1) 1 vs 18-19 Maar door het bloed van Christus, als van een onbestraffelijk .mp3downloadplayPetrus (1) 2 vs 18-20 Gij huisknechten, zijt met alle vreze onderdanig den heren.mp3downloadplayTimotheus (1) 1 vs 15 - Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is.mp3