Preken downloaden

[./Ds. J.J. Roodsant/(.) Nieuwe preken jaargang 2002 - 2018]
(.) Kanttekening bij sommige uitspraken in predicaties van ds. J.J. Roodsant downloadplay(2002-11-10 Wijk bij Heusden) Jesaja 57 vers 15 - Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien, die van een verbrijzelden en nederigen geest is, opdat Ik levend make den geest der nederigen, en opdat Ik levend make het hart der verbrijzelden.mp3downloadplay(2004-12-17 Katwijk) Jesaja 60 vers 20b - Want de HEERE zal u tot een eeuwig licht wezen, en de dagen uwer treuring zullen een einde nemen.mp3downloadplay(2005 Voorburg) Psalm 29 vers 11b - De HEERE zal Zijn volk sterkte geven; de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede.mp3downloadplay(2006 Voorburg) Psalm 50 vers 23 - Wie dankoffert, die zal Mij eren; en wie zijn weg wel aanstelt, dien zal Ik Gods heil doen zien.mp3downloadplay(2006-06-21 Gorinchem) Hosea 13 vs 12-14 Efraims ongerechtigheid is samengebonden, zijn zonde is opgelegd.mp3downloadplay(2007-05-17 Vianen) Markus 16 vers 19 - De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel, en is gezeten aan de rechter hand Gods.mp3downloadplay(2009-04-13 Vianen) Mattheus 28 vers 12-13 En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen, en te zamen raad genomen hebbende, gaven zij den krijgsknechten veel gelds.mp3downloadplay(2009-11-04 Vianen) Mattheus 7 vers 22-23 En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen; Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt.mp3downloadplay(2010-06-13 Voorburg) Mattheus 24 vers 37 - En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.mp3downloadplay(2010-10-03 Den Haag) Klaagliederen 3 vs 39 - Wat klaagt dan een levend mens! Een ieder klage vanwege zijn zonden.mp3downloadplay(2011-12-26 Vianen) Lukas 2 vers 7 - En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe.mp3downloadplay(2012 Sint Maartensdijk) Genesis 16 vers 8a - Hagar, gij, dienstmaagd van Sarai! van waar komt gij, en waar zult gij heengaan.mp3downloadplay(2012 Sint Maartensdijk) Jeremia 3 vers 22a - Keert weder, gij afkerige kinderen! Ik zal uw afkeringen genezen. Zie, hier zijn wij, wij komen tot U, want Gij zijt de HEERE, onze God.mp3downloadplay(2012-03-25 Papendrecht) Jeremia 45 vs 5b - Ik breng een kwaad over alle vlees, spreekt de HEERE; maar Ik zal u uw ziel tot een buit geven, in alle plaatsen, waar gij zult henentrekken.mp3downloadplay(2012-04-09 Vianen) Lukas 24 vers 34a - De Heere is waarlijk opgestaan, en is van Simon gezien.mp3downloadplay(2012-05-28 Vianen) Ezechiel 47 vs 1 - Daarna bracht hij mij weder tot de deur van het huis, en ziet, er vloten wateren uit, van onder den dorpel des huizes naar het oosten.mp3downloadplay(2013-03-24 Papendrecht) Lukas 23 vers 11 - En Herodes met zijn krijgslieden Hem veracht en bespot hebbende, deed Hem een blinkend kleed aan, en zond Hem weder tot Pilatus.mp3downloadplay(2013-04-28 Loon op Zand) Filippenzen 3 vs 10a - Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende.mp3downloadplay(2013-07-14 Heesbeen) Job 13 vers 9a - Zal het goed zijn, als Hij u zal onderzoeken. Zult gij met Hem spotten, gelijk men met een mens spot.mp3downloadplay(2014-12-25 Lekkerkerk) Lukas 2 vers 8-12 En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde.mp3downloadplay(2015-03-15 Den Haag) Psalm 73 vers 24a - Gij zult mij leiden door Uw raad; en daarna zult Gij mij in heerlijkheid opnemen.mp3downloadplay(2015-04-05 Kockengen) Lukas 24 vers 5c-6a Wat zoekt gij den Levende bij de doden. Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan.mp3downloadplay(2015-06-18 Lekkerkerk) Ezechiel 36 vs 26 - En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen.mp3downloadplay(2015-12-25 Lekkerkerk) Lukas 2 vers 10b - Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal.mp3downloadplay(2016-04-07 Lekkerkerk) 1 Petrus 2 vers 7a - U dan, die gelooft, is Hij dierbaar.mp3downloadplay(2016-11-06 Den Haag) Psalm 1 vers 6 - Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen; maar de weg der goddelozen zal vergaan.mp3downloadplay(2016-12-26 Lekkerkerk) Lukas 2 vers 20 - En de herders keerde wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles, wat zij gehoord en gezien hadden.mp3downloadplay(2017-08-27 Voorburg) Spreuken 8 vers 20-21 Ik doe wandelen op den weg der gerechtigheid, in het midden van de paden des rechts.mp3downloadplay(2017-11-05 Den Haag) Johannes 17 vers 3 - En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.mp3downloadplay(2017-12-25 Lekkerkerk) Mattheus 1 vers 21b - En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.mp3downloadplay(2018-06-24 Gameren) Spreuken 8 vers 35 - Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den HEERE.mp3up.. downloadplayJesaja 25 vers 9 - En men zal te dien dage zeggen; Ziet, Deze is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons zalig maken. Deze is de HEERE.mp3downloadplayJesaja 53 vers 5 - Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem.mp3