Preken downloaden

[./Ds. J. Lohuis/(.) Zendbrieven der Apostelen]
up.. downloadplay2011-10-30 HG Scherpenisse - Rom. 5 vs 1-2 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus.mp3downloadplay2013-03-03 HG Scherpenisse - Hebr. 9 vs 14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levende God te dienen.mp3downloadplay2013-04-01 HG Scherpenisse - Gal. 2 vs 20a Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij.mp3downloadplay2013-04-07 HG Scherpenisse - Hebr. 11 vs 35 De vrouwen hebben hare doden uit de opstanding weder gekregen; en anderen zijn uitgerekt geworden, de aangeboden verlossing niet aannemende, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden.mp3downloadplay2013-06-09 HG Scherpenisse - Gal. 5 vs 22a Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.mp3downloadplay2013-12-26 HG Scherpenisse - 2 Kor. 8 vs 9 Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was.mp3downloadplay2014-03-18 HG Scherpenisse - 2 Thess. 2 vs 8 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds.mp3downloadplay2014-06-15 HG Scherpenisse - Rom. 12 vs 2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds.mp3downloadplay2014-06-29 HG Scherpenisse - Rom. 8 vs 35-39 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus. Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard.mp3downloadplay2014-11-19 HG Scherpenisse - 1 Kor. 4 vs 7 Want wie onderscheidt u. En wat hebt gij, dat gij niet hebt ontvangen. En zo gij het ook ontvangen hebt, wat roemt gij, alsof gij het niet ontvangen hadt.mp3downloadplay2014-12-31 HG Scherpenisse - Zendbrief van Judas vers 24-25 (oudjaar) Hem nu, Die machtig is u van struikelen te bewaren, en onstraffelijk te stellen voor Zijn heerlijkheid, in vreugde.mp3downloadplay2015-01-18 HG Scherpenisse - 2 Kor. 4 vs 4 In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus.mp3downloadplay2015-02-25 HG Scherpenisse - Rom. 8 vs 26 En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort.mp3downloadplay2015-04-19 HG Scherpenisse - 1 Kor. 15 vs 20-23 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn.mp3downloadplay2015-04-26 HG Scherpenisse - 1 Kor. 15 vs 24-26 Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben.mp3downloadplay2015-06-07 HG Scherpenisse - 1 Joh. 2 vs 15-17 Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.mp3downloadplay2015-06-07 HG Scherpenisse - 1 Petrus 1 vs 8b In Denwelken gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde.mp3downloadplay2015-07-19 HG Scherpenisse - Hebr. 11 vs 24-26 Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Faraos dochter genoemd te worden.mp3downloadplay2015-08-02 HG Scherpenisse - 1 Kor. 15 vs 45 De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.mp3downloadplay2015-08-02 HG Scherpenisse - Jacobus 1 vs 5-7 En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt.mp3downloadplay2015-08-16 HG Scherpenisse - Jakobus 1 vs 13-15 Niemand, als hij verzocht wordt, zegge; Ik word van God verzocht; want God kan niet verzocht worden met het kwade.mp3downloadplay2015-08-16 HG Scherpenisse - Jakobus 1 vs 18 Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen Zijner schepselen.mp3downloadplay2015-09-13 HG Scherpenisse - Gal. 6 vs 14 Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus.mp3downloadplay2015-10-04 HG Scherpenisse - Hebr. 1 vs 1-4 Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid.mp3downloadplay2015-11-18 HG Scherpenisse - 1 Thess. 5 vs 18 Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.mp3downloadplay2016-02-14 HG Scherpenisse - Hebr. 12 vs 1-2 Alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt.mp3downloadplay2016-04-17 ds. J. Lohuis over 1 Kor. 6 vs 20 Want gij zijt duur gekocht; zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.mp3downloadplay2016-07-17 HG Scherpenisse - Jakobus 1 vs 2-4 Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt.mp3downloadplay2016-09-04 ds. J. Lohuis over Fil. 1 vers 9-11 En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worde in erkentenis en alle gevoelen.mp3downloadplay2016-09-11 ds. J. Lohuis over 2 Kor. 7 vs 10 Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid; maar de droefheid der wereld werkt den dood.mp3downloadplay2016-09-18 ds. J. Lohuis over Kol. 1 vers 19-20 Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou.mp3downloadplay2016-10-09 ds. J. Lohuis over 2 Petrus 2 vs 7-8 En den rechtvaardigen Lot, die vermoeid was van den ontuchtigen wandel der gruwelijken mensen, daaruit verlost heeft.mp3downloadplay2016-12-26 ds. J. Lohuis over 1 Joh. 4 vers 9, 10 en 14 Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.mp3downloadplay2017-02-19 ds. J. Lohuis over 1 Joh. 3 vers 1-2 Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden.mp3downloadplay2017-04-30 ds. J. Lohuis over 2 Tim. 1 vs 10 Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onzen Zaligmaker Jezus Christus, Die den dood heeft te niet gedaan.mp3downloadplay2017-05-14 ds. J. Lohuis over Rom. 6 vs 21-22 Wat vrucht dan hadt gij toen van die dingen, waarover gij u nu schaamt. Want het einde derzelve is de dood.mp3downloadplay2017-05-25 HG Scherpenisse - Efeze 1 vers 20b-23 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd.mp3downloadplay2017-05-28 HG Scherpenisse - Efeze 2 vs 10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.mp3downloadplay2017-06-11 HG Valburg-Homoet Rom. 6 vs 15-23 En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid.mp3downloadplay2017-06-11 HG Valburg-Homoet Rom. 7 vs 1-13 Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen.mp3downloadplay2017-07-16 ds. J. Lohuis over Hebr. 11 vs 13-16 Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien, en geloofd, en omhelsd.mp3downloadplayEfeze 1 vs 13-14 Nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der beloftenis.mp3downloadplayEfeze 3 vs 17-19 Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt.mp3downloadplayKorinthe (2) 5 vs 1 Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.mp3downloadplayTimotheus (2) 4 vs 16-18 Maar de Heere heeft mij bijgestaan, en heeft mij bekrachtigd; opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking.mp3