Preken downloaden

[./Ds. J. Catsburg/Predicaties - Oude Testament]
up.. downloadplayDaniel 06 vers 11 En hij knielde drie tijden 's daags op zijn knieen, en hij bad, en deed belijdenis voor zijn God.mp3downloadplayEsther 08 vers 3-8 Esther krijgt de gouden scepter toegereikt.mp3downloadplayEsther 08 vers 9-17 Bij de Joden was licht, en blijdschap, en vreugde, en eer.mp3downloadplayExodus 17 vers 08-16 Toen kwam Amalek en streed tegen Israel in Rafidim.mp3downloadplayGen. 28 vs 12 En hij droomde; en ziet, een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan de hemel raakte.mp3downloadplayGen. 49 vers 10b En Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn.mp3downloadplayGenesis 07 vers 16b En de HEERE sloot achter hem toe.mp3downloadplayGenesis 12 vers 10-20 En er was honger in dat land; zo toog Abram af naar Egypte, om daar als een vreemdeling te verkeren.mp3downloadplayGenesis 22 vers 08 En Abraham zeide; God zal Zichzelven een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon.mp3downloadplayGenesis 24 vers 63-67 En Izak was uitgegaan om te bidden in het veld, tegen het naken van den avond.mp3downloadplayGenesis 28 vers 12 En hij droomde; en ziet, een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan de hemel raakte.mp3downloadplayGenesis 32 vers 01-21 Jakob toog ook zijns weegs; en de engelen Gods ontmoetten hem.mp3downloadplayGenesis 32 vers 22-32 En hij stond op in dienzelfden nacht, en hij nam zijn twee vrouwen, en zijn twee dienstmaagden.mp3downloadplayGenesis 37 vers 01-11 En Jakob woonde in het land der vreemdelingschappen zijns vaders, in het land Kanaan.mp3downloadplayGenesis 37 vers 12-22 En zijn broeders gingen heen, om de kudde van hun vader te weiden bij Sichem.mp3downloadplayGenesis 37 vers 23-28 En het geschiedde, als Jozef tot zijn broederen kwam, zo togen zij Jozef zijn rok uit.mp3downloadplayGenesis 37 vers 29-36 Als nu Ruben tot den kuil wederkeerde, ziet, zo was Jozef niet in den kuil.mp3downloadplayGenesis 39 vers 01-06 Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd, en komt in het huis van Potifar.mp3downloadplayGenesis 39 vers 07-18 En het geschiedde na deze dingen, dat de huisvrouw zijns heren haar ogen op Jozef wierp.mp3downloadplayGenesis 48 vers 15 En hij zegende Jozef, en zeide; De God, voor Wiens aangezicht mijn vaders, Abraham en Izak.mp3downloadplayGenesis 49 vers 08 Juda! gij zijt het, u zullen uw broeders loven; uw hand zal zijn op den nek uwer vijanden.mp3downloadplayGenesis 49 vers 09 Juda is een leeuwenwelp! gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon.mp3downloadplayGenesis 49 vers 10 De schepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten.mp3downloadplayHooglied 1 vers 2a (HD) Hij kusse mij met de kussen Zijns monds.mp3downloadplayHosea 02 vers 01 Twist tegen ulieder moeder, twist, omdat zij Mijn vrouw niet is, en Ik haar Man niet ben.mp3downloadplayHosea 02 vers 02 Opdat Ik ze niet naakt uitstrope, en zette ze als ten dage, toen zij geboren werd.mp3downloadplayHosea 11 vers 03a Ik nochtans leerde Efraim gaan; Hij nam ze op Zijn armen.mp3downloadplayJeremia 05 vers 03 Gij hebt hen geslagen, maar zij hebben geen pijn gevoeld.mp3downloadplayJeremia 08 vers 7 - Zelfs een ooievaar aan den hemel weet zijn gezette tijden, maar Mijn volk weet het recht des HEEREN niet.mp3downloadplayJesaja 07 vers 14 Ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten.mp3downloadplayJesaja 09 vers 05a Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.mp3downloadplayJesaja 09 vers 05b En de heerschappij is op Zijn schouder.mp3downloadplayJesaja 09 vers 05c Men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.mp3downloadplayJesaja 09 vers 5 - Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.mp3downloadplayJesaja 28 vers 23-29 Neemt ter ore en hoort mijn stem, merkt op en hoort mijn rede.mp3downloadplayJesaja 38 vers 01 (a) In die dagen werd Hizkia krank tot stervens toe.mp3downloadplayJesaja 38 vers 01 (b) In die dagen werd Hizkia krank tot stervens toe.mp3downloadplayJesaja 38 vers 14b O HEERE! ik word onderdrukt, wees Gij mijn Borg.mp3downloadplayJesaja 38 vers 17 Zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest; maar Gij hebt mijn ziel liefelijk omhelsd.mp3downloadplayJesaja 40 vers 31a Maar dien den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen.mp3downloadplayJesaja 45 vers 19 .mp3downloadplayJesaja 53 vers 12 Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als een roof delen.mp3downloadplayJesaja 55 vers 06 Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.mp3downloadplayJesaja 55 vs 1 O alle gij dorstigen komt tot de wateren.mp3downloadplayJesaja 59 vers 20 En er zal een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen, die zich bekeren van de overtreding in Jakob.mp3downloadplayJesaja 60 vers 01 Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op.mp3downloadplayJesaja 61 vers 05 En uitlanders zullen staan, en uw kudden weiden.mp3downloadplayJob 09 vers 15b Mijn Rechter zal ik om genade bidden.mp3downloadplayJob 13 vers 9a - Zal het goed zijn, als Hij u zal onderzoeken.mp3downloadplayJob 22 vers 25-26 Ja, de Almachtige zal uw overvloedig goud zijn, en uw krachtig zilver zijn.mp3downloadplayJob 39 vers 30-33 Is het naar uw bevel, dat de arend zich omhoog verheft, en dat hij zijn nest in de hoogte maakt.mp3downloadplayJona 1 vers 04-05 Maar de HEERE wierp een groten wind op de zee; en er werd een grote storm in de zee.mp3downloadplayJona 1 vers 06-07 Wat is u, gij hardslapende. Sta op, roep tot uw God, misschien zal die God aan ons gedenken.mp3downloadplayJona 1 vers 08-09 Verklaar ons nu, om wiens wil ons dit kwaad overkomt.mp3downloadplayJona 1 vers 10-12 Toen vreesden die mannen met grote vreze, en zeiden tot hem; Wat hebt gij dit gedaan.mp3downloadplayJona 1 vers 13-14 Maar de mannen roeiden, om het schip weder te brengen aan het droge, doch zij konden niet.mp3downloadplayJona 1 vers 15-17 En zij namen Jona op, en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid.mp3downloadplayJona 2 vers 01-02 En Jona bad tot den HEERE, zijn God, uit het ingewand van den vis.mp3downloadplayJona 2 vers 03-04 Want Gij hadt mij geworpen in de diepte, in het hart der zeeen, en de stroom omving mij.mp3downloadplayJona 2 vers 05-06 De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe, de afgrond omving mij.mp3downloadplayJona 2 vers 07-08 Als mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan den HEERE, en mijn gebed kwam tot U.mp3downloadplayJona 2 vers 09-10 Maar ik zal U offeren met de stem der dankzegging; wat ik beloofd heb, zal ik betalen.mp3downloadplayJona 3 vers 01-03a Toen maakte zich Jona op, en ging naar Nineve, naar het woord des HEEREN.mp3downloadplayJona 3 vers 03b Nineve nu was een grote stad Gods, van drie dagreizen.mp3downloadplayJona 3 vers 04 Nog veertig dagen, dan zal Nineve worden omgekeerd.mp3downloadplayJona 3 vers 05-06 En de lieden van Nineve geloofden aan God; en zij riepen een vasten uit.mp3downloadplayJona 3 vers 07-08 Laat mens noch beest, rund noch schaap, iets smaken, laat ze niet weiden, noch water drinken.mp3downloadplayJona 3 vers 09-10 Wie weet, God mocht Zich wenden, en berouw hebben.mp3downloadplayJona 3 vers 3 - Toen maakte zich Jona op, en ging naar Nineve .mp3downloadplayJona 4 vers 01-02 Dit verdroot Jona met groot verdriet, en zijn toorn ontstak.mp3downloadplayJona 4 vers 03-04 n de HEERE zeide; Is uw toorn billijk ontstoken.mp3downloadplayJona 4 vers 05 Jona nu ging ter stad uit, en zette zich tegen het oosten der stad.mp3downloadplayJona 4 vers 06-07 En God, de HEERE, beschikte een wonderboom, en deed hem opschieten boven Jona.mp3downloadplayJona 4 vers 08 Het is mij beter te sterven dan te leven.mp3downloadplayJona 4 vers 09-11 Toen zeide God tot Jona; Is uw toorn billijk ontstoken over den wonderboom.mp3downloadplayKoningen (1) 14 vers 14b Die het huis van Jerobeam ten zelfden dage uitroeien zal; maar wat zal het ook nu zijn.mp3downloadplayKoningen (1) 17 vers 04-07 En het zal geschieden, dat gij uit de beek drinken zult; en Ik heb de raven geboden.mp3downloadplayKoningen (1) 18 vers 12b Ik, uw knecht, nu vrees den HEERE van mijn jonkheid af.mp3downloadplayKoningen (1) 19 vers 05-06 En hij legde zich neder, en sliep onder een jeneverboom.mp3downloadplayKoningen (1) 21 vers 03 Maar Naboth zeide tot Achab; Dat late de HEERE verre van mij zijn.mp3downloadplayKoningen (1) 22 vers 36b-37a Alzo stierf de koning, en werd naar Samaria gebracht.mp3downloadplayKoningen (2) 02 vers 09-10 Begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen worde.mp3downloadplayKoningen (2) 02 vers 14-25 En hij nam den mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water,.mp3downloadplayKoningen (2) 13 vers 20-21 Daarna stierf Elisa, en zij begroeven hem.mp3downloadplayMaleachi 4 vers 2 Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan.mp3downloadplayPsalm 001 vers 1-3 Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen.mp3downloadplayPsalm 027 vs 14 Wacht op den HEERE, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken, ja, wacht op den HEERE.mp3downloadplayPsalm 046 vers 5 (deel 1) De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods.mp3downloadplayPsalm 046 vers 5 (deel 2) Het heiligdom der woningen des Allerhoogsten.mp3downloadplayPsalm 046 vers 6 - God is in het midden van haar, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen in het aanbreken van den morgenstond.mp3downloadplayPsalm 103 vers 1 - Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam.mp3downloadplaySamuel (1) 07 vers 17 - Doch hij keerde weder naar Rama; want daar was zijn huis, en daar richtte hij Israel; en hij bouwde aldaar den HEERE een altaar.mp3downloadplaySamuel (1) 25 vers 28 - Vergeef toch aan uw dienstmaagd de overtreding, want de HEERE zal zekerlijk mijn heer een bestendig huis maken.mp3