Preken downloaden

[./Ds. G. Van de Breevaart]
(.) Heidelberger Catechismus up.. downloadplayDeut. 32 vs 2 - Mijn leer druipe als een regen, mijn rede vloeie als een dauw.mp3downloadplayDeut. 32 vs 4 - Hij is de Rotssteen, Wiens werk volkomen is; want al Zijn wegen zijn gerichte.mp3downloadplayDeut. 33 vers 29a - Welgelukzalig zijt gij, o Israel! wie is u gelijk.mp3downloadplayEfeze 1 vs 17-19 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis.mp3downloadplayEfeze 2 vs 22 - Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.mp3downloadplayEfeze 3 vs 17-19 Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt.mp3downloadplayEfeze 4 vers 30 - En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet.mp3downloadplayExodus 3 vers 14 - De roeping van Mozes.mp3downloadplayEzech. 34 vers 23-24 En Ik zal een enigen Herder over hen verwekken, en Hij zal hen weiden, namelijk Mijn knecht David; die zal ze weiden, en Die zal hun tot een Herder zijn.mp3downloadplayEzechiel 34 vs 31- Gij nu, o Mijn schapen, schapen Mijner weide .mp3downloadplayEzechiel 36 vs 22-37 Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinigheden.mp3downloadplayFilemon vs 18-20 En indien hij u iets verongelijkt heeft, of schuldig is, reken dat mij toe.mp3downloadplayFilippenzen 3 vs 8 - Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus.mp3downloadplayGalaten 1 vs 11 - Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens.mp3downloadplayGalaten 3 vs 22 - Maar de Schrift heeft het alles onder de zonde besloten.mp3downloadplayGalaten 5 vs 1 - Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft.mp3downloadplayGalaten 6 vs 14 - Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus.mp3downloadplayGenesis 18 vers 19 - Want Ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zoude bevelen.mp3downloadplayGenesis 22 vs 01-14 Op den berg des HEEREN zal het voorzien worden.mp3downloadplayGenesis 32 vs 29b - En Hij zeide; Waarom is het, dat gij naar Mijn naam vraagt.mp3downloadplayHabakuk 3 vs 19 - De geloofsversterking in de tegenwoordige tijd.mp3downloadplayHandelingen 02 vers 01-04 En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen.mp3downloadplayHandelingen 02 vers 05-13 En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen, en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken.mp3downloadplayHandelingen 02 vs 37-40 Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn.mp3downloadplayHandelingen 03 vs 6-8 Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u.mp3downloadplayHandelingen 08 vers 27 En hij stond op en ging heen; en ziet, een Moorman, een kamerling, en een machtig heer van Candacé.mp3downloadplayHandelingen 09 vs 20 - En hij predikte terstond Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is.mp3downloadplayHandelingen 24 vs 24-25 Voor ditmaal ga heen; en als ik gelegenen tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen.mp3downloadplayHebreeen 02 vs 10 - Want het betaamde Hem, om Welken alle dingen zijn, en door Welken alle dingen zijn.mp3downloadplayHebreeen 07 vers 22 Van een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden.mp3downloadplayHebreeen 09 vs 13-14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, uw geweten reinigen van dode werken.mp3downloadplayHebreeen 10 vs 9b - Hij neemt het eerste weg, om het tweede te stellen.mp3downloadplayHooglied 2 vers 3 - Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn Liefste onder de zonen.mp3downloadplayHooglied 2 vers 9 - Mijn Liefste is gelijk een ree, of een welp der herten.mp3downloadplayJer. 23 vers 06b en dit zal Zijn naam zijn, waarmede men Hem zal noemen; De HEERE ONZE GERECHTIGHEID.mp3downloadplayJer. 45 vers 02-05 Zo zegt de HEERE Zie, dat Ik gebouwd heb, breek Ik af, en dat Ik geplant heb, ruk Ik uit, zelfs dit ganse land.mp3downloadplayJes. 45 vers 17b - En gijlieden zult niet beschaamd noch tot schande worden, tot in alle eeuwigheden.mp3downloadplayJes. 49 vers 14-16 Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontferme over den zoon haars buiks.mp3downloadplayJoh. 03 vers 14-15 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden.mp3downloadplayJoh. 03 vers 36b - Maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.mp3downloadplayJohannes (1) 5 vers 1 Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren.mp3downloadplayJohannes 01 vs 36 - En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij; Ziet, het Lam Gods.mp3downloadplayJohannes 01 vs 41-43 Wij hebben gevonden den Messias, hetwelk is, overgezet zijnde, de Christus.mp3downloadplayJohannes 14 vers 9 - Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien.mp3downloadplayJohannes 14 vs 6 - Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.mp3downloadplayJohannes 17 vs 19 - En Ik heilige Mijzelven voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.mp3downloadplayJohannes 21 vers 15-17 De Heere Jezus met Petrus aan de zee van Tibirias.mp3downloadplayKoningen (1) 17 vers 23-24 Toen zeide de vrouw tot Elia: Nu weet ik, dat gij een man Gods zijt, en dat het woord des HEEREN in uw mond waarheid is.mp3downloadplayKoningen (1) 19 vers 18 - Ook heb Ik in Israel doen overblijven zeven duizend, alle knieen, die zich niet gebogen hebben voor Baal, en allen mond, die hem niet gekust heeft.mp3downloadplayKoningen (2) 06 vers 17 - En Elisa bad, en zeide HEERE, open toch zijn ogen, dat hij zie.mp3downloadplayKorinthe (1) 16 vs 13 - En wanneer ik daar zal gekomen zijn, zal ik hen, die gij zult bekwaam achten door brieven.mp3downloadplayLukas 04 vs 21-22 En Hij begon tot hen te zeggen; Heden is deze Schrift in uw oren vervuld.mp3downloadplayLukas 05 vs 27-29 En hij, alles verlatende, stond op en volgde Hem.mp3downloadplayLukas 12 vs 31 - Maar zoekt het Koninkrijk Gods, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.mp3downloadplayLukas 18 vers 42-43 - De genezing van de blinde Barthimeus.mp3downloadplayLukas 23 vs 10-12 En de overpriesters en de Schriftgeleerden stonden, en beschuldigden Hem heftiglijk.mp3downloadplayLukas 23 vs 33 - En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedel plaats.mp3downloadplayMarkus 02 vers 05-12 - De genezing van de geraakte.mp3downloadplayPsalm 09 vs 11 - En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, HEERE, niet hebt verlaten degenen, die U zoeken.mp3downloadplayPsalm 25 vs 21 - Laat oprechtigheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht U.mp3downloadplayPsalm 37 vers 39 - Doch het heil der rechtvaardigen is van den HEERE; hun Sterkte ter tijd van benauwdheid.mp3downloadplayPsalm 84 vs 6-8 Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn.mp3downloadplayPsalm 89 vs 15 - Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid Uws troons; goedertierenheid en waarheid gaan voor Uw aanschijn henen.mp3downloadplaySamuel (1) 01 vers 16 - Acht toch uw dienstmaagd niet voor een dochter Belials.mp3