Preken downloaden

[./Ds. D.Chr. Overduin/Heilig Evangelie naar Mattheus]
up.. downloadplayMatth. 01 vs 20-21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken.mp3downloadplayMatth. 01 vs 23c En gij zult Zijn naam heten Emmanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.mp3downloadplayMatth. 01 vs 24-25 Jozef dan, opgewekt zijnde van den slaap, deed, gelijk de engel des Heeren hem bevolen had.mp3downloadplayMatth. 02 vs 02 Waar is de geboren Koning der Joden, want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten.mp3downloadplayMatth. 02 vs 10-11 Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.mp3downloadplayMatth. 02 vs 11 En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder.mp3downloadplayMatth. 03 vs 13 Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden.mp3downloadplayMatth. 04 vs 07 Jezus zeide tot hem Er is wederom geschreven; Gij zult den Heere, uw God, niet verzoeken.mp3downloadplayMatth. 04 vs 10-11 Toen liet de duivel van Hem af; en ziet, de engelen zijn toegekomen, en dienden Hem.mp3downloadplayMatth. 05 vs 05 Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beerven.mp3downloadplayMatth. 06 vs 34 (biddag) Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen.mp3downloadplayMatth. 07 vs 05 (a) Werp eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit uws broeders oog uit te doen.mp3downloadplayMatth. 07 vs 05 (b) Werp eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit uws broeders oog uit te doen.mp3downloadplayMatth. 07 vs 07a Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden.mp3downloadplayMatth. 07 vs 13-14 Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt.mp3downloadplayMatth. 09 vs 02 Zoon! wees welgemoed; uw zonden zijn u vergeven.mp3downloadplayMatth. 09 vs 09 En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Mattheus.mp3downloadplayMatth. 09 vs 12-13 Maar Jezus, zulks horende, zeide tot hen; Die gezond zijn hebben den medicijnmeester niet van node.mp3downloadplayMatth. 10 vs 34 (a) Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; .....maar het zwaard.mp3downloadplayMatth. 10 vs 34 (b) Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; .....maar het zwaard.mp3downloadplayMatth. 10 vs 34-35 Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder.mp3downloadplayMatth. 11 vs 19b Ziet daar, een Mens, Die een vraat en wijnzuiper is, een Vriend van tollenaren en zondaren.mp3downloadplayMatth. 11 vs 28 (a) Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.mp3downloadplayMatth. 11 vs 28 (b) Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.mp3downloadplayMatth. 11 vs 30 Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.mp3downloadplayMatth. 12 vs 19-20 Hij zal niet twisten, noch roepen, noch zal er iemand Zijn stem op de straten horen.mp3downloadplayMatth. 13 vs 09 Wie oren heeft om te horen, die hore.mp3downloadplayMatth. 13 vs 10-11 Omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te weten.mp3downloadplayMatth. 13 vs 18 Gij dan, hoort de gelijkenis van den zaaier.mp3downloadplayMatth. 13 vs 19 Als iemand dat Woord des Koninkrijks hoort, en niet verstaat, zo komt de boze, en rukt weg.mp3downloadplayMatth. 13 vs 20-21 Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, is die het Woord hoort, en dat terstond met vreugde ontvangt.mp3downloadplayMatth. 13 vs 22 En die in de doornen bezaaid is, is die het Woord hoort; en de zorgvuldigheid dezer wereld.mp3downloadplayMatth. 14 vs 27 Maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggende; Zijt goedsmoeds, Ik ben het, vreest niet.mp3downloadplayMatth. 16 vs 04b En hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jona, den profeet.mp3downloadplayMatth. 16 vs 24-25 Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij.mp3downloadplayMatth. 18 vs 03 Voorwaar zeg Ik u; Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens.mp3downloadplayMatth. 18 vs 27 En de heer van dezen dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen.mp3downloadplayMatth. 18 vs 33 Behoordet gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb.mp3downloadplayMatth. 18 vs 35 Alzo zal ook Mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een iegelijk zijn broeder zijn misdaden.mp3downloadplayMatth. 20 vs 18 De Zoon des mensen zal den overpriesteren en Schriftgeleerden overgeleverd worden.mp3downloadplayMatth. 20 vs 27-28 En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht.mp3downloadplayMatth. 21 vs 31b Voorwaar, Ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk Gods.mp3downloadplayMatth. 21 vs 37 En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende; Zij zullen mijn zoon ontzien.mp3downloadplayMatth. 24 vs 28 Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden.mp3downloadplayMatth. 25 vs 10b En die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten.mp3downloadplayMatth. 25 vs 40 Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.mp3downloadplayMatth. 25 vs 46 En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.mp3downloadplayMatth. 26 vs 15 En Judas zeide; Wat wilt gij mij geven, en ik zal Hem u overleveren.mp3downloadplayMatth. 26 vs 26 En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij het, en gaf het den discipelen.mp3downloadplayMatth. 26 vs 29 En Ik zeg u, dat Ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks, tot op dien dag.mp3downloadplayMatth. 26 vs 39 Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan.mp3downloadplayMatth. 26 vs 45-46 Staat op, laat ons gaan; ziet, hij is nabij, die Mij verraadt.mp3downloadplayMatth. 26 vs 47-50 En als Hij nog sprak, ziet, Judas, een van de twaalven, kwam, en met hem een grote schare.mp3downloadplayMatth. 26 vs 49-50 En terstond komende tot Jezus, zeide Judas; Wees gegroet, Rabbi! en hij kuste Hem.mp3downloadplayMatth. 26 vs 49-50a En terstond komende tot Jezus, zeide Judas; Wees gegroet, Rabbi! en hij kuste Hem.mp3downloadplayMatth. 26 vs 65-66 (a) Toen verscheurde de hogepriester zijn klederen, zeggende; Hij heeft God gelasterd.mp3downloadplayMatth. 26 vs 65-66 (b) Toen verscheurde de hogepriester zijn klederen, zeggende; Hij heeft God gelasterd.mp3downloadplayMatth. 26 vs 66 Wat dunkt ulieden En zij, antwoordende, zeiden; Hij is des doods schuldig.mp3downloadplayMatth. 27 vs 26 Toen liet hij hun Bar-abbas los, maar Jezus gegeseld hebbende, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden.mp3downloadplayMatth. 27 vs 51 En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeen, van boven tot beneden; en de aarde beefde.mp3downloadplayMatth. 27 vs 52-53 En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt.mp3downloadplayMatth. 28 vs 01-07 Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was.mp3downloadplayMatth. 28 vs 04 En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden, en werden als doden.mp3downloadplayMatth. 28 vs 04-06a En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden, en werden als doden.mp3downloadplayMatth. 28 vs 05-06 Maar de engel antwoorde, zei tot de vrouwen; Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus.mp3downloadplayMatth. 28 vs 05-07 En gaat haastelijk heen, en zegt Zijn discipelen, dat Hij opgestaan is van de doden.mp3downloadplayMatth. 28 vs 05b-06a Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft.mp3downloadplayMatth. 28 vs 06 Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats.mp3downloadplayMatth. 28 vs 06b Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft.mp3downloadplayMatth. 28 vs 09 En als zij heengingen, om Zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet.mp3downloadplayMatth. 28 vs 09 Weest gegroet! En zij, tot Hem komende, grepen Zijn voeten, en aanbaden Hem.mp3downloadplayMatth. 28 vs 09-10 Vreest niet; gaat henen, boodschapt Mijn broederen, dat zij heengaan naar Galilea, en aldaar zullen zij Mij zien.mp3downloadplayMatth. 28 vs 15 En zij, het geld genomen hebbende, deden, gelijk zij geleerd waren.mp3downloadplayMatth. 28 vs 18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende; Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.mp3downloadplayMatth. 28 vs 20 En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.mp3