Preken downloaden

[./Ds. D.Chr. Overduin/Heilig Evangelie naar Markus]
up.. downloadplayMarkus 01 vs 04 Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden.mp3downloadplayMarkus 01 vs 07-08 Ik heb ulieden wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met den Heilige Geest.mp3downloadplayMarkus 02 vs 11 Ik zeg u; Sta op, en neem uw beddeken op, en ga heen naar uw huis.mp3downloadplayMarkus 04 vs 26 (a) En Hij zeide; Alzo is het Koninkrijk Gods, gelijk of een mens het zaad in de aarde wierp.mp3downloadplayMarkus 04 vs 26 (b) En Hij zeide; Alzo is het Koninkrijk Gods, gelijk of een mens het zaad in de aarde wierp.mp3downloadplayMarkus 05 vs 04b En de ketenen waren van hem in stukken getrokken, .....en niemand was machtig om hem te temmen.mp3downloadplayMarkus 05 vs 20 En hij ging heen, en begon te verkondigen in het land van Dekapolis, wat grote dingen hem Jezus gedaan had.mp3downloadplayMarkus 05 vs 28 Want zij zeide; Indien ik maar Zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden.mp3downloadplayMarkus 06 vs 48b En omtrent de vierde wake des nachts, kwam Hij tot hen, wandelende op de zee.mp3downloadplayMarkus 07 vs 34-35 En terstond werden zijn oren geopend, en de band zijner tong werd los, en hij sprak recht.mp3downloadplayMarkus 08 vs 06 En Hij gebood de schare neder te zitten op de aarde, en Hij nam de zeven broden.mp3downloadplayMarkus 08 vs 25 Daarna legde Hij de handen wederom op zijn ogen, en deed hem opzien. En hij werd hersteld.mp3downloadplayMarkus 09 vs 23-24 En Jezus zeide tot hem; Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk dengene, die gelooft.mp3downloadplayMarkus 09 vs 24 En terstond de vader des kinds, roepende met tranen, zeide; Ik geloof, Heere.mp3downloadplayMarkus 10 vs 14-15 (a) Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.mp3downloadplayMarkus 10 vs 14-15 (b) Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kindeken, die zal in hetzelve geenszins ingaan.mp3downloadplayMarkus 10 vs 16 En Hij omving ze met Zijn armen, en de handen op hen gelegd hebbende, zegende Hij dezelve.mp3downloadplayMarkus 10 vs 26-27 En zij werden nog meer verslagen, zeggende tot elkander; Wie kan dan zalig worden.mp3downloadplayMarkus 10 vs 32 (a) En zij waren op den weg, gaande op naar Jeruzalem; en Jezus ging voor hen; en zij waren verbaasd.mp3downloadplayMarkus 10 vs 32 (b) En de twaalven wederom tot Zich nemende, begon Hij hun te zeggen de dingen, die Hem overkomen zouden.mp3downloadplayMarkus 10 vs 32 En de twaalven wederom tot Zich nemende, begon Hij hun te zeggen de dingen, die Hem overkomen zouden.mp3downloadplayMarkus 10 vs 45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen, om gediend te worden, maar om te dienen.mp3downloadplayMarkus 10 vs 49 En Jezus, stil staande, zeide, dat men hem roepen zou; en zij riepen den blinde.mp3downloadplayMarkus 12 vs 34 Gij zijt niet verre van het Koninkrijk Gods. En niemand durfde Hem meer vragen.mp3downloadplayMarkus 12 vs 43-44 Voorwaar, Ik zeg u, dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft, dan allen, die in de schatkist geworpen hebben.mp3downloadplayMarkus 14 vs 09 (a) Voorwaar zeg Ik u; Alwaar dit Evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld.mp3downloadplayMarkus 14 vs 09 (b) Voorwaar zeg Ik u; Alwaar dit Evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld.mp3downloadplayMarkus 14 vs 11a En zij, dat horende, waren verblijd, en beloofden hem geld te geven.mp3downloadplayMarkus 14 vs 22-24 Dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt.mp3downloadplayMarkus 14 vs 32b En Hij zeide tot Zijn discipelen; Zit hier neder, totdat Ik gebeden zal hebben.mp3downloadplayMarkus 14 vs 33-34 En Jezus zeide tot hen; Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier, en waakt.mp3downloadplayMarkus 14 vs 40a En wedergekeerd zijnde, vond Hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard.mp3downloadplayMarkus 14 vs 42 Staat op, laat ons gaan; ziet, die Mij verraadt, is nabij.mp3downloadplayMarkus 14 vs 50 En zij, Hem verlatende, zijn allen gevloden.mp3downloadplayMarkus 14 vs 63-64 En de hogepriester, verscheurende zijn klederen, zeide; Wat hebben wij nog getuigen van node.mp3downloadplayMarkus 14 vs 65 En sommigen begonnen Hem te bespuwen, en Zijn aangezicht te bedekken, en met vuisten te slaan.mp3downloadplayMarkus 15 vs 21 En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbijging, komende van den akker.mp3downloadplayMarkus 15 vs 27-28 En zij kruisigden met Hem twee moordenaars, een aan Zijn rechter zijde, en een aan Zijn linker zijde.mp3downloadplayMarkus 15 vs 38 (a) En het voorhangsel des tempels scheurde in tweeen, van boven tot beneden.mp3downloadplayMarkus 15 vs 38 (b) En het voorhangsel des tempels scheurde in tweeen, van boven tot beneden.mp3downloadplayMarkus 15 vs 39 (a) En de hoofdman over honderd, die daarbij tegenover Hem stond....zeide; Waarlijk, deze Mens was Gods Zoon.mp3downloadplayMarkus 15 vs 39 (b) En de hoofdman over honderd, die daarbij tegenover Hem stond....zeide; Waarlijk, deze Mens was Gods Zoon.mp3downloadplayMarkus 16 vs 02 En zeer vroeg op den eersten dag der week, kwamen zij tot het graf, als de zon opging.mp3downloadplayMarkus 16 vs 04 En opziende zagen zij, dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot.mp3downloadplayMarkus 16 vs 06 (1e paasdag) Maar hij zeide tot haar; Zijt niet verbaasd; gij zoekt Jezus den Nazarener, Die gekruist was.mp3downloadplayMarkus 16 vs 06 (2e paasdag) Maar hij zeide tot haar; Zijt niet verbaasd; gij zoekt Jezus den Nazarener, Die gekruist was.mp3downloadplayMarkus 16 vs 06 (3e paasdag) Hij is opgestaan; Hij is hier niet; ziet de plaats, waar zij Hem gelegd hadden.mp3downloadplayMarkus 16 vs 06 Zijt niet verbaasd; gij zoekt Jezus den Nazarener, Die gekruist was; Hij is opgestaan.mp3downloadplayMarkus 16 vs 06b Hij is hier niet; ziet de plaats, waar zij Hem gelegd hadden.mp3