Preken downloaden

[./Ds. D.Chr. Overduin/Heilig Evangelie naar Johannes]
up.. downloadplayJoh. 01 vs 16-18 En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade.mp3downloadplayJoh. 01 vs 18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard.mp3downloadplayJoh. 01 vs 29 Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide; Zie het Lam Gods.mp3downloadplayJoh. 01 vs 29 Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt.mp3downloadplayJoh. 01 vs 40b En het was omtrent de tiende ure.mp3downloadplayJoh. 02 vs 18-19 Jezus antwoordde en zeide tot hen; Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven oprichten.mp3downloadplayJoh. 02 vs 23a En als Hij te Jeruzalem was, op het pascha, in het feest, geloofden velen in Zijn Naam.mp3downloadplayJoh. 02 vs 24-25 Maar Jezus Zelf betrouwde hun Zichzelven niet, omdat Hij hen allen kende.mp3downloadplayJoh. 03 vs 01-05 En er was een mens uit de Farizeen, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden.mp3downloadplayJoh. 03 vs 05 Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.mp3downloadplayJoh. 03 vs 18 (a) Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld.mp3downloadplayJoh. 03 vs 18 (b) Dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.mp3downloadplayJoh. 04 vs 05-07 Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar; Geef Mij te drinken.mp3downloadplayJoh. 04 vs 10 Jezus antwoordde en zeide; tot haar Indien gij de gave Gods kendet, en Wie Hij is.mp3downloadplayJoh. 04 vs 16 Jezus zeide tot haar; Ga heen, roep uw man, en kom hier.mp3downloadplayJoh. 04 vs 26 Jezus zeide tot haar; Ik ben het, Die met u spreek.mp3downloadplayJoh. 04 vs 26-29 Komt, ziet een Mens, Die mij gezegd heeft alles, wat ik gedaan heb; is Deze niet de Christus.mp3downloadplayJoh. 04 vs 29 (a) Komt, ziet een Mens, Die mij gezegd heeft alles, wat ik gedaan heb; is Deze niet de Christus.mp3downloadplayJoh. 04 vs 29 (b) Komt, ziet een Mens, Die mij gezegd heeft alles, wat ik gedaan heb; is Deze niet de Christus.mp3downloadplayJoh. 04 vs 50 (HA) Jezus zeide tot hem; Ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde het woord, dat Jezus tot hem zeide.mp3downloadplayJoh. 06 vs 27 Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven.mp3downloadplayJoh. 06 vs 27b Welke de Zoon des mensen ulieden geven zal; want Dezen heeft God de Vader verzegeld.mp3downloadplayJoh. 06 vs 53-54 (HA) Tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven.mp3downloadplayJoh. 06 vs 68-69 En wij hebben geloofd en bekend, dat Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.mp3downloadplayJoh. 07 vs 53 En een iegelijk ging heen naar zijn huis, maar Jezus ging naar de Olijfberg.mp3downloadplayJoh. 08 vs 11b Zo veroordeel Ik u ook niet; ga heen, en zondig niet meer.mp3downloadplayJoh. 08 vs 30 Als Hij deze dingen sprak, geloofden velen in Hem.mp3downloadplayJoh. 08 vs 56 Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij Mijn dag zien zou.mp3downloadplayJoh. 10 vs 11 (a) Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.mp3downloadplayJoh. 10 vs 11 (b) Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.mp3downloadplayJoh. 10 vs 11 (c) Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.mp3downloadplayJoh. 10 vs 11 Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.mp3downloadplayJoh. 10 vs 15 Gelijkerwijs de Vader Mij kent, alzo ken Ik ook den Vader; en Ik stel Mijn leven voor de schapen.mp3downloadplayJoh. 10 vs 17-18 Daarom heeft mij de Vader lief, overmits Ik Mijn leven afleg, opdat Ik hetzelve wederom neme.mp3downloadplayJoh. 10 vs 27-28 Mijne schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.mp3downloadplayJoh. 11 vs 12 Zijn discipelen dan zeiden; Heere, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden.mp3downloadplayJoh. 11 vs 25-26 Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven.mp3downloadplayJoh. 11 vs 43-44 En de gestorven Lazarus kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken.mp3downloadplayJoh. 11 vs 51-52 En niet alleen voor dat volk, maar opdat Hij ook de kinderen Gods, die verstrooid waren, tot een zou vergaderen.mp3downloadplayJoh. 12 vs 26 Zo iemand Mij dient, die volge Mij; en waar Ik ben, aldaar zal ook Mijn dienaar zijn.mp3downloadplayJoh. 12 vs 27 Nu is Mijn ziel ontroerd; en wat zal Ik zeggen; Vader, verlos Mij uit deze ure.mp3downloadplayJoh. 13 vs 38 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u; De haan zal niet kraaien, totdat gij Mij driemaal verloochend zult hebben.mp3downloadplayJoh. 13 vs 38a Jezus antwoordde hem; Zult gij uw leven voor Mij zetten.mp3downloadplayJoh. 14 vs 01-03 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben.mp3downloadplayJoh. 14 vs 02-03 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen.mp3downloadplayJoh. 14 vs 03 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen.mp3downloadplayJoh. 14 vs 04-06 En waar Ik heenga, weet gij, en den weg weet gij.mp3downloadplayJoh. 14 vs 06 Jezus zeide tot hem; Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven.mp3downloadplayJoh. 14 vs 06b Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.mp3downloadplayJoh. 14 vs 18-19 Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u.mp3downloadplayJoh. 14 vs 19 Nog een kleinen tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien; maar gij zult Mij zien; want Ik leef, en gij zult leven.mp3downloadplayJoh. 14 vs 19b maar gij zult Mij zien; want Ik leef, en gij zult leven.mp3downloadplayJoh. 15 vs 05 Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht.mp3downloadplayJoh. 15 vs 05-06 Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht.mp3downloadplayJoh. 15 vs 13 Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden.mp3downloadplayJoh. 15 vs 16 Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen.mp3downloadplayJoh. 15 vs 16a Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren.mp3downloadplayJoh. 16 vs 05 En nu ga Ik heen tot Dengene, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij; Waar gaat Gij henen.mp3downloadplayJoh. 16 vs 14 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.mp3downloadplayJoh. 16 vs 22 En gij dan hebt nu wel droefheid; maar Ik zal u wederom zien, en uw hart zal zich verblijden.mp3downloadplayJoh. 16 vs 31 Jezus antwoordde hun; Gelooft gij nu.mp3downloadplayJoh. 16 vs 33 In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen.mp3downloadplayJoh. 17 vs 01 Vader, de ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke.mp3downloadplayJoh. 17 vs 04 Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen.mp3downloadplayJoh. 17 vs 11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige Vader.mp3downloadplayJoh. 17 vs 13 (HA) Maar nu kom Ik tot U, en spreek dit in de wereld, opdat zij Mijn blijdschap vervuld mogen hebben.mp3downloadplayJoh. 18 vs 04 (HA) Jezus dan, wetende alles, wat over Hem komen zou, ging uit, en zeide tot hen; Wien zoekt gij.mp3downloadplayJoh. 18 vs 08-09 Ik heb u gezegd, dat Ik het ben. Indien gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heengaan.mp3downloadplayJoh. 18 vs 11b Den drinkbeker, dien Mij de Vader gegeven heeft, zal Ik dien niet drinken.mp3downloadplayJoh. 19 vs 15b Pilatus zeide tot hen; Zal ik uw Koning kruisigen.mp3downloadplayJoh. 19 vs 16 Toen gaf hij Hem dan hun over, opdat Hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus, en leidden Hem weg.mp3downloadplayJoh. 19 vs 17-18 Alwaar zij Hem kruisten, en met Hem twee anderen, aan elke zijde een, en Jezus in het midden.mp3downloadplayJoh. 19 vs 28 (a) Hierna Jezus, wetende, dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden, zeide; Mij dorst.mp3downloadplayJoh. 19 vs 28 (b) Hierna Jezus, wetende, dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden, zeide; Mij dorst.mp3downloadplayJoh. 19 vs 30a Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij; Het is volbracht.mp3downloadplayJoh. 19 vs 36-37 En wederom zegt een andere Schrift; Zij zullen zien, in Welken zij gestoken hebben.mp3downloadplayJoh. 19 vs 42a Aldaar dan legden zij Jezus, om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was.mp3downloadplayJoh. 20 vs 06-07 Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging in het graf, en zag de doeken liggen.mp3downloadplayJoh. 20 vs 13 Omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet, waar zij Hem gelegd hebben.mp3downloadplayJoh. 20 vs 16 (a) Jezus zeide tot haar; Maria! Zij, zich omkerende, zeide tot Hem; Rabbouni, hetwelk is gezegd; Meester.mp3downloadplayJoh. 20 vs 16 (b) Jezus zeide tot haar; Maria! Zij, zich omkerende, zeide tot Hem; Rabbouni, hetwelk is gezegd; Meester.mp3downloadplayJoh. 20 vs 16 (c) Jezus zeide tot haar; Maria! Zij, zich omkerende, zeide tot Hem; Rabbouni, hetwelk is gezegd; Meester.mp3downloadplayJoh. 20 vs 16-17 Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God.mp3downloadplayJoh. 20 vs 17 (a) Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders.mp3downloadplayJoh. 20 vs 17 (b) Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders.mp3downloadplayJoh. 20 vs 17 Jezus zeide tot haar; Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader.mp3downloadplayJoh. 20 vs 19-20 Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week, en als de deuren gesloten waren.mp3downloadplayJoh. 20 vs 20 (a) En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde.mp3downloadplayJoh. 20 vs 20 (b) De discipelen dan werden verblijd, als zij den Heere zagen.mp3downloadplayJoh. 20 vs 21 Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zende Ik ook ulieden.mp3downloadplayJoh. 20 vs 28 (a) En Thomas antwoordde en zeide tot Hem; Mijn Heere en mijn God.mp3downloadplayJoh. 20 vs 28 (b) En Thomas antwoordde en zeide tot Hem; Mijn Heere en mijn God.mp3downloadplayJoh. 20 vs 28 (c) En Thomas antwoordde en zeide tot Hem; Mijn Heere en mijn God.mp3downloadplayJoh. 20 vs 28-29 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem; Mijn Heere en mijn God.mp3downloadplayJoh. 20 vs 28-29 Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloven.mp3downloadplayJoh. 21 vs 03-04 (a) Wij gaan ook met u. Zij gingen uit, en traden terstond in het schip; en in dien nacht vingen zij niets.mp3downloadplayJoh. 21 vs 03-04 (b) Wij gaan ook met u. Zij gingen uit, en traden terstond in het schip; en in dien nacht vingen zij niets.mp3downloadplayJoh. 21 vs 04a En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op den oever.mp3downloadplayJoh. 21 vs 12 Jezus zeide tot hen; Komt herwaarts, houdt het middagmaal.mp3downloadplayJoh. 21 vs 13 Jezus dan kwam, en nam het brood, en gaf het hun, en den vis desgelijks.mp3downloadplayJoh. 21 vs 14 (a) Dit was nu de derde maal, dat Jezus Zijn discipelen geopenbaard is, nadat Hij van de doden opgewekt was.mp3downloadplayJoh. 21 vs 14 (b) Dit was nu de derde maal, dat Jezus Zijn discipelen geopenbaard is, nadat Hij van de doden opgewekt was.mp3downloadplayJoh. 21 vs 17 (a) Hij zeide tot hem ten derden maal; Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief.mp3downloadplayJoh. 21 vs 17 (b) Hij zeide tot hem ten derden maal; Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief.mp3downloadplayJoh. 21 vs 18-19 (a) Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u; Toen gij jonger waart, gorddet gij uzelven.mp3downloadplayJoh. 21 vs 18-19 (b) Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u; Toen gij jonger waart, gorddet gij uzelven.mp3