Preken downloaden

[./Ds. D.Chr. Overduin/Heidelberger Catechismus 1979 - 1981]
up.. downloadplayHC zondag 01 (vraag 1) Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven.mp3downloadplayHC zondag 01 (vraag 2a) Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in dezen troost zaliglijk leven en sterven moogt.mp3downloadplayHC zondag 01 (vraag 2b) Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in dezen troost zaliglijk leven en sterven moogt.mp3downloadplayHC zondag 01 (vraag 2c) Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in dezen troost zaliglijk leven en sterven moogt.mp3downloadplayHC zondag 02 (vraag 2-3) Kunt gij dit alles volkomenlijk houden.mp3downloadplayHC zondag 03 (vraag 6-8) Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen.mp3downloadplayHC zondag 03 (vraag 6-8) Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen.mp3downloadplayHC zondag 04 (vraag 11) Is dan God ook niet barmhartig.mp3downloadplayHC zondag 04 (vraag 9-11) Doet dan God den mens niet onrecht, dat Hij in Zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan.mp3downloadplayHC zondag 05 (vraag 12-13) Maar kunnen wij door onszelven betalen.mp3downloadplayHC zondag 05 (vraag 13-15) Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden, dat voor ons betale.mp3downloadplayHC zondag 06 (vraag 15-17) Wat moeten wij dan voor een Middelaar en Verlosser zoeken.mp3downloadplayHC zondag 06 (vraag 18a) Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn.mp3downloadplayHC zondag 06 (vraag 18b) Waarom moet Hij tegelijk waarachtig God zijn.mp3downloadplayHC zondag 06 (vraag 18c) Maar wie is deze Middelaar, Die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is.mp3downloadplayHC zondag 06 (vraag 18d) Maar wie is deze Middelaar, Die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is.mp3downloadplayHC zondag 06 (vraag 19) Waaruit weet gij dat.mp3downloadplayHC zondag 07 (vraag 20) Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden.mp3downloadplayHC zondag 07 (vraag 20-21) Wat is een waar geloof, en wat is dan een christen nodig te geloven.mp3downloadplayHC zondag 07 (vraag 21-22) Wat is een waar geloof, en wat is dan een christen nodig te geloven.mp3downloadplayHC zondag 08 (vraag 24-25) Aangezien er maar een enig Goddelijk Wezen is, waarom noemt gij den Vader, den Zoon en den Heilige Geest.mp3downloadplayHC zondag 10 (vraag 27) Wat verstaat gij door de voorzienigheids Gods.mp3downloadplayHC zondag 10 (vraag 28a) Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door Zijn voorzienigheid onderhoudt.mp3downloadplayHC zondag 10 (vraag 28b) Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door Zijn voorzienigheid onderhoudt.mp3downloadplayHC zondag 11 (vraag 29-30) Geloven dan die ook aan de enigen Zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelven, of elders.mp3downloadplayHC zondag 11 (vraag 29-30) Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker genoemd.mp3downloadplayHC zondag 12 (vraag 31a) Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd.mp3downloadplayHC zondag 12 (vraag 31b) Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd.mp3downloadplayHC zondag 12 (vraag 32) Maar waarom wordt gij een christen genaamd.mp3downloadplayHC zondag 15 (vraag 37) Wat verstaat gij door het woordje; geleden.mp3downloadplayHC zondag 15 (vraag 38) Waarom heeft Hij onder den rechter Pontius Pilatus geleden.mp3downloadplayHC zondag 15 (vraag 39) Heeft dat iets meer in, dat Hij gekruisigd is geweest, dan of Hij met een anderen dood gestorven ware.mp3downloadplayHC zondag 16 (vraag 40) Waarom heeft Christus Zich tot in den dood moeten vernederen.mp3downloadplayHC zondag 16 (vraag 41-42) Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven.mp3downloadplayHC zondag 16 (vraag 43) Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en den dood van Christus aan het kruis.mp3downloadplayHC zondag 16 (vraag 44) Waarom volgt daar; nedergedaald ter helle.mp3downloadplayHC zondag 17 (vraag 45a) Wat nut ons de opstanding van Christus uit de doden.mp3downloadplayHC zondag 17 (vraag 45b) Wat nut ons de opstanding van Christus uit de doden.mp3downloadplayHC zondag 23 (vraag 59-60) Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft, en hoe zijt gij rechtvaardig voor God.mp3downloadplayHC zondag 23 (vraag 60-61) Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt.mp3downloadplayHC zondag 24 (vraag 62-64) Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn.mp3downloadplayHC zondag 25 (vraag 65-66) Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig maakt, vanwaar komt zulk geloof.mp3downloadplayHC zondag 25 (vraag 67-68) Hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe Verbond of Testament ingezet.mp3downloadplayHC zondag 26 (vraag 69-71) Hoe wordt gij in den Heiligen Doop verzekerd dat de enige offerande van Christus, aan het kruis geschied, u ten goede komt.mp3downloadplayHC zondag 26 (vraag 71) Waar heeft ons Christus toegezegd dat Hij ons zo zekerlijk met Zijn bloed en Geest wassen wil, als wij met het doopwater gewassen.mp3downloadplayHC zondag 27 (vraag 72-73) Is dan het uiterlijke waterbad de afwassing der zonden zelve.mp3downloadplayHC zondag 27 (vraag 73) Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden.mp3downloadplayHC zondag 27 (vraag 74) Zal men ook de jonge kinderen dopen.mp3downloadplayHC zondag 28 (vraag 75-76) Hoe wordt gij in het HA vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus, aan het kruis volbracht.mp3downloadplayHC zondag 28 (vraag 76-77) Wat is dat te zeggen, het gekruisigde lichaam van Christus eten en Zijn vergoten bloed drinken.mp3downloadplayHC zondag 29 (vraag 78-79) Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam lichaam en bloed van Christus.mp3downloadplayHC zondag 31 (vraag 83) Wat zijn de sleutelen des hemelrijks.mp3downloadplayHC zondag 31 (vraag 84) Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heiligen Evangeliums ontsloten en toegesloten.mp3downloadplayHC zondag 31 (vraag 85) Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door den Christelijken ban.mp3downloadplayHC zondag 32 (vraag 86) Waarom moeten wij dan nog goede werken doen, aangezien wij zonder verdienste onzerzijds, alleen door Jezus Christus zijn verlost.mp3downloadplayHC zondag 32 (vraag 87) Kunnen dan niet zalig worden, die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende, zich tot God niet bekeren.mp3downloadplayHC zondag 36 (vraag 99-100) Is het dan zo grote zonde, Gods Naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God Zich ook over diegenen vertoornt.mp3downloadplayHC zondag 37 (vraag 101-102) Maar mag men ook godzaliglijk bij den Naam Gods een eed zweren.mp3downloadplayHC zondag 38 (vraag 103) Wat gebiedt God in het vierde gebod.mp3downloadplayHC zondag 39 (vraag 104) Wat wil God in het vijfde gebod.mp3downloadplayHC zondag 40 (105-107) Maar dit zesde gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken.mp3downloadplayHC zondag 41 (vraag 108) Wat leert ons het zevende gebod.mp3downloadplayHC zondag 41 (vraag 108-109) Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden.mp3downloadplayHC zondag 41 (vraag 109) Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden.mp3downloadplayHC zondag 44 (vraag 113-115) Wat eist God van ons in het tiende gebod.mp3downloadplayHC zondag 45 (vraag 116-117) Waarom is het gebed de christenen van node.mp3downloadplayHC zondag 45 (vraag 116-117) Wat behoort tot zulk een gebed, dat Gode aangenaam is en van Hem verhoord wordt.mp3downloadplayHC zondag 45 (vraag 118-119) Wat heeft ons God bevolen van Hem te bidden.mp3downloadplayHC zondag 46 (vraag 120-121) Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken; Onze Vader.mp3downloadplayHC zondag 47 (vraag 122) Over de eerste bede, Uw Naam worde geheiligd.mp3downloadplayHC zondag 48 (vraag 123) Over de tweede bede, Uw Koninkrijk kome.mp3downloadplayHC zondag 49 (vraag 124) Over de derde bede, Uw wil geschiede.mp3downloadplayHC zondag 50 (vraag 125a) Over de vierde bede, geef ons heden ons dagelijks brood.mp3downloadplayHC zondag 50 (vraag 125b) Over de vierde bede, geef ons heden ons dagelijks brood.mp3downloadplayHC zondag 51 (vraag 126) Over de vijfde bede, vergeef ons onze schulden.mp3