Preken downloaden

[./Ds. D.Chr. Overduin/BBL over de zendbrief van Jakobus]
up.. downloadplayJakobus 1 vs 01 Jakobus, een dienstknecht van God en van den Heere Jezus Christus; aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn; zaligheid.mp3downloadplayJakobus 1 vs 02-04 Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt.mp3downloadplayJakobus 1 vs 05 En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt.mp3downloadplayJakobus 1 vs 08 Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen.mp3downloadplayJakobus 1 vs 09-10 Maar de broeder, die nederig is, roeme in zijn hoogheid.mp3downloadplayJakobus 1 vs 13 Ik word van God verzocht; want God kan niet verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand.mp3downloadplayJakobus 1 vs 18 Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen Zijner schepselen.mp3downloadplayJakobus 1 vs 22 En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende.mp3downloadplayJakobus 1 vs 25 (a) Maar die inziet in de volmaakte wet, die der vrijheid is, en daarbij blijft, deze, geen vergetelijk hoorder geworden zijnde.mp3downloadplayJakobus 1 vs 25 (b) Maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen.mp3downloadplayJakobus 3 vs 09 Door haar loven wij God en den Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn.mp3downloadplayJakobus 3 vs 10 Uit denzelfden mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden.mp3downloadplayJakobus 3 vs 13 Wie is wijs en verstandig onder u. die bewijze uit zijn goeden wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid.mp3downloadplayJakobus 4 vs 07-08 (a) Zo onderwerpt u dan Gode; wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden.mp3downloadplayJakobus 4 vs 07-08 (b) Naakt tot God, en Hij zal tot u naken. Reinigt de handen, gij zondaars, en zuivert de harten, gij dubbelhartigen.mp3downloadplayJakobus 4 vs 12 Er is een enig Wetgever, Die behouden kan en verderven. Doch wie zijt gij, die een anderen oordeelt.mp3downloadplayJakobus 4 vs 16-17 Maar nu roemt gij in uw hoogmoed; alle zodanige roem is boos. Wie dan weet goed te doen, en niet doet, dien is het zonde.mp3downloadplayJakobus 5 vs 04 Ziet, het loon der werklieden, die uw landen gemaaid hebben, welke van u verkort is, roept; en het geschrei dergenen, die geoogst hebben.mp3downloadplayJakobus 5 vs 08-09 Weest gij ook lankmoedig, versterkt uw harten; want de toekomst des Heeren genaakt.mp3downloadplayJakobus 5 vs 11 Ziet, wij houden hen gelukzalig, die verdragen; gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord, en gij hebt het einde des Heeren gezien.mp3downloadplayJakobus 5 vs 13 Is iemand onder u in lijden, dat hij bidde. Is iemand goedsmoeds, dat hij psalmzinge.mp3downloadplayJakobus 5 vs 16 Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt; een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel.mp3