Preken downloaden

[./Ds. D.Chr. Overduin/BBL over de zendbrief aan Filippensen]
up.. downloadplayFilippensen 1 vs 21-26 Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin.mp3downloadplayFilippensen 1 vs 27 Alleenlijk wandelt waardiglijk het Evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken moge horen, dat gij staat in een geest.mp3downloadplayFilippensen 2 vs 02 Zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van een gemoed en van een gevoelen zijnde.mp3downloadplayFilippensen 2 vs 05 Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was.mp3downloadplayFilippensen 2 vs 09 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is.mp3downloadplayFilippensen 2 vs 12-13 Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.mp3downloadplayFilippensen 2 vs 18 (a) En om datzelfde verblijdt gij u ook, en verblijdt ook ulieden met mij.mp3downloadplayFilippensen 2 vs 18 (b) En om datzelfde verblijdt gij u ook, en verblijdt ook ulieden met mij.mp3downloadplayFilippensen 2 vs 27b Maar God heeft Zich zijner ontfermd; en niet alleen zijner, maar ook mijner, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben.mp3downloadplayFilippensen 3 vs 01-02 Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding.mp3downloadplayFilippensen 3 vs 03 Want wij zijn de besnijding, wij, die God in den Geest dienen, en in Christus Jezus roemen, en niet in het vlees betrouwen.mp3downloadplayFilippensen 3 vs 07-08 Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht.mp3downloadplayFilippensen 3 vs 09 En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is.mp3downloadplayFilippensen 3 vs 10-11 Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende.mp3downloadplayFilippensen 3 vs 14 Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods.mp3downloadplayFilippensen 3 vs 20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus.mp3downloadplayFilippensen 4 vs 04 Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik; Verblijdt u.mp3downloadplayFilippensen 4 vs 06-07 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.mp3downloadplayFilippensen 4 vs 07 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.mp3downloadplayFilippensen 4 vs 08-09 Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn.mp3downloadplayFilippensen 4 vs 23 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.mp3