Preken downloaden

[./Ds. D.Chr. Overduin/BBL over de profeet Hosea]
up.. downloadplayHosea 01 vs 12 Zegt tot uw broederen; Ammi, en tot uw zusteren; Ruchama.mp3downloadplayHosea 02 vs 15-22 En Ik zal de namen der Baals van haar mond wegdoen; zij zullen niet meer bij hun namen gedacht worden.mp3downloadplayHosea 03 vs 4-5 Want de kinderen Israels zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning, en zonder vorst, en zonder offer, en zonder opgericht beeld, en zonder efod en terafim.mp3downloadplayHosea 04 vs 06 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen.mp3downloadplayHosea 04 vs 11 Hoererij, en wijn, en most neemt het hart weg.mp3downloadplayHosea 04 vs 14 Ik zal over uw dochteren geen bezoeking doen, omdat zij hoereren, en over uw bruiden, omdat zij overspel doen.mp3downloadplayHosea 04 vs 19 Een wind heeft hen gebonden in zijn vleugelen, en zij zullen beschaamd worden vanwege hun offeranden.mp3downloadplayHosea 05 vs 04b Want de geest der hoererijen is in het midden van hen, en den HEERE kennen zij niet.mp3downloadplayHosea 05 vs 05 Dies zal Israel hovaardij in zijn aangezicht getuigen; en Israel en Efraim zullen vallen door hun ongerechtigheid; ook zal Juda met hen vallen.mp3downloadplayHosea 05 vs 15 (a) Ik zal henengaan en keren weder tot Mijn plaats, totdat zij zichzelven schuldig kennen en Mijn aangezicht zoeken.mp3downloadplayHosea 05 vs 15 (b) ....als hun bange zal zijn, zullen zij Mij vroeg zoeken.mp3downloadplayHosea 06 vs 1-2 Komt en laat ons wederkeren tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, en Hij zal ons verbinden.mp3downloadplayHosea 06 vs 3 Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen, om den HEERE te kennen; Zijn uitgang is bereid als de dageraad.mp3downloadplayHosea 06 vs 6 Want Ik heb lust tot weldadigheid, en niet tot offer; en tot de kennis Gods, meer dan tot brandofferen.mp3downloadplayHosea 06 vs 7-11 Maar zij hebben het verbond overtreden als Adam; daar hebben zij trouwelooslijk tegen Mij gehandeld.mp3downloadplayHosea 07 vs 06-07 Zij zijn allen te zamen verhit als een bakoven, en zij verteren hun rechters; al hun koningen vallen; er is niemand onder hen, die tot Mij roept.mp3downloadplayHosea 07 vs 14 Zij roepen ook niet tot Mij met hun hart, wanneer zij huilen op hun legers; om koren en most verzamelen zij zich, maar zij wederstreven tegen Mij.mp3downloadplayHosea 08 vs 5 Uw kalf, o Samaria! heeft u verstoten; Mijn toorn is tegen hen ontstoken; hoe lang zullen zij de reinigheid niet verdragen.mp3downloadplayHosea 08 vs 7 Want zij hebben wind gezaaid, en zullen een wervelwind maaien; het zal geen staande koren hebben, het uitspruitsel zal geen meel maken.mp3downloadplayHosea 09 vs 05 Wat zult gijlieden dan doen op een gezetten hoogtijdsdag, en op een feestdag des HEEREN.mp3downloadplayHosea 09 vs 07-09 Zij hebben zich zeer diep verdorven, als in de dagen van Gibea; Hij zal hunner ongerechtigheid gedenken, Hij zal hun zonden bezoeken.mp3downloadplayHosea 09 vs 17 Mijn God zal ze verwerpen, omdat zij naar Hem niet horen; en zij zullen omzwervende zijn onder de heidenen.mp3downloadplayHosea 10 vs 8b En zij zullen zeggen tot de bergen; Bedekt ons! en tot de heuvelen; Valt op ons.mp3downloadplayHosea 14 vs 4 (slecht) Gij zijt onze God. Immers zal een wees bij U ontfermd worden.mp3