Preken downloaden

[./Ds. D.Chr. Overduin/BBL over de profeet Elia en Elisa]
up.. downloadplayKoningen (1) 16 vs 30 En Achab, den zoon van Omri, deed wat kwaad was in de ogen des HEEREN, meer dan allen, die voor hem geweest waren.mp3downloadplayKoningen (1) 17 vs 01 Zo waarachtig als de HEERE, de God Israels, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord.mp3downloadplayKoningen (1) 17 vs 05 Hij ging dan heen, en deed naar het woord des HEEREN; want hij ging en woonde bij de beek Krith, die voor aan de Jordaan is.mp3downloadplayKoningen (1) 17 vs 13-14 Het meel van de kruik zal niet verteerd worden, en de olie der fles zal niet ontbreken, tot op den dag, dat de HEERE regen op den aardbodem geven zal.mp3downloadplayKoningen (1) 17 vs 24 Toen zeide de vrouw tot Elia; Nu weet ik, dat gij een man Gods zijt, en dat het woord des HEEREN in uw mond waarheid is.mp3downloadplayKoningen (1) 18 vs 01 Ga heen, vertoon u aan Achab; want Ik zal regen geven op den aardbodem.mp3downloadplayKoningen (1) 18 vs 15-16 Zo waarachtig als de HEERE der heirscharen leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, ik zal voorzeker mij heden aan hem vertonen.mp3downloadplayKoningen (1) 18 vs 17-18 Ik heb Israel niet beroerd, maar gij en uws vaders huis, daarmede, dat gijlieden de geboden des HEEREN verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt.mp3downloadplayKoningen (1) 18 vs 21 Hoe lang hinkt gij op twee gedachten! Zo de HEERE God is, volgt Hem na, en zo het Baal is, volgt hem na.mp3downloadplayKoningen (1) 18 vs 29 Het geschiedde nu, als de middag voorbij was, dat zij profeteerden totdat men het spijsoffer zou offeren; maar er was geen stem.mp3downloadplayKoningen (1) 18 vs 37 Antwoord mij, HEERE, antwoord mij; opdat dit volk erkenne, dat Gij, o HEERE, die God zijt, en dat Gij hun hart achterwaarts omgewend hebt.mp3downloadplayKoningen (1) 18 vs 38 Toen viel het vuur des HEEREN, en verteerde dat brandoffer, en dat hout, en die stenen, en dat stof, ja, lekte dat water op, hetwelk in de groeve was.mp3downloadplayKoningen (1) 18 vs 46 En de hand des HEEREN was over Elia, en hij gordde zijn lenden, en liep voor het aangezicht van Achab henen, tot daar men te Jizreel komt.mp3downloadplayKoningen (1) 19 vs 08 Zo stond hij op, en at, en dronk; en hij ging, door de kracht derzelver spijs, veertig dagen en veertig nachten, tot aan den berg Gods, Horeb.mp3downloadplayKoningen (1) 19 vs 18 Ook heb Ik in Israel doen overblijven zeven duizend, alle knieen, die zich niet gebogen hebben voor Baal, en allen mond, die hem niet gekust heeft.mp3downloadplayKoningen (1) 19 vs 21 Zo keerde hij weder van achter hem af, en nam een juk runderen, en slachtte het, en met het gereedschap der runderen zood hij hun vlees.mp3downloadplayKoningen (1) 21 vs 20 Ik heb u gevonden, overmits gij uzelven verkocht hebt, om te doen dat kwaad is in de ogen des HEEREN.mp3downloadplayKoningen (2) 01 vs 17a Alzo stierf hij, naar het woord des HEEREN, dat Elia gesproken had; en Joram werd koning in zijn plaats, in het tweede jaar van Joram.mp3downloadplayKoningen (2) 02 vs 11 En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende, ziet, zo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding maakten.mp3downloadplayKoningen (2) 02 vs 11-13 Hij hief ook Elias mantel op, die van hem afgevallen was, en keerde weder, en stond aan den oever van de Jordaan.mp3downloadplayKoningen (2) 02 vs 24 En hij keerde zich achterom, en hij zag ze, en vloekte hen, in den Naam des HEEREN. Toen kwamen twee beren uit het woud, en verscheurden 42 kinderen.mp3downloadplayKoningen (2) 03 vs 15-16 (slecht) Nu dan, brengt mij een speelman. En het geschiedde, als de speelman op de snaren speelde, dat de hand des HEEREN op hem kwam.mp3downloadplayKoningen (2) 05 vs 19-27 En Elisa zeide tot Naaman; Ga in vrede. En hij ging van hem een kleine streek lands.mp3downloadplayKoningen (2) 06 vs 06-07 En toen hij hem de plaats gewezen had, sneed hij een hout af, en wierp het daarhenen, en deed het ijzer boven zwemmen.mp3downloadplayKoningen (2) 06 vs 22-23 En hij bereidde hun een groten maaltijd, dat zij aten en dronken; daarna liet hij hen gaan, en zij trokken tot hun heer.mp3downloadplayKoningen (2) 07 vs 02b En hij zeide; Zie, gij zult het met uw ogen zien, doch daarvan niet eten.mp3downloadplayKoningen (2) 07 vs 20 Even alzo geschiedde hem, want het volk vertrad hem in de poort, dat hij stierf.mp3downloadplayKoningen (2) 08 vs 11 En hij hield zijn gezicht staande, en zette het vast tot schamens toe; en de man Gods weende.mp3downloadplayKoningen (2) 13 vs 20-21 Daarna stierf Elisa, en zij begroeven hem. De benden nu der Moabieten kwamen in het land met het ingaan des jaars.mp3