Preken downloaden

[./Ds. D.Chr. Overduin/(.) Oefenaar vader G. Overduin]
up.. downloadplayDaniel 2 vs 45 - Daarom hebt gij gezien, dat uit den berg een steen zonder handen afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde.mp3downloadplayDaniel 5 vs 23-30 Dit nu is het schrift, dat daar getekend is; MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN.mp3downloadplayDaniel 6 vs 17-23 Mijn God heeft Zijn engel gezonden, en Hij heeft den muil der leeuwen toegesloten, dat zij mij niet beschadigd hebben.mp3downloadplayEsther 7 vs 9-10 Alzo hingen zij Haman aan de galg, die hij voor Mordechai had doen bereiden; en de grimmigheid des konings werd gestild.mp3downloadplayExodus 14 vs 15 - Toen zeide de HEERE tot Mozes; Wat roept gij tot Mij! Zeg den kinderen Israels, dat zij voorttrekken.mp3downloadplayEzechiel 34 vs 31 - Gij nu, o Mijn schapen, schapen Mijner weide! gij zijt mensen; maar Ik ben uw God, spreekt de Heere HEERE.mp3downloadplayFilippensen 1 vs 06 - Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus.mp3downloadplayFilippensen 1 vs 16 - Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen.mp3downloadplayGalaten 3 vs 13 - Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons.mp3downloadplayGalaten 5 vs 22 - Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.mp3downloadplayGenesis 49 vs 18-33 Als Jakob voleind had aan zijn zonen bevelen te geven, zo legde hij zijn voeten samen op het bed, en hij gaf den geest.mp3downloadplayGenesis 15 vs 1 - Vrees niet, Abram! Ik ben u een Schild, uw Loon zeer groot.mp3downloadplayGenesis 32 vs 29b - Waarom is het, dat gij naar Mijn naam vraagt; En Hij zegende hem aldaar.mp3downloadplayHooglied 2 vs 16 - Ik ben de Zijne en Hij is de Mijne die weidt onder de lelien.mp3downloadplayHooglied 2 vs 8 - Dat is de stem mijns Liefsten, ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen.mp3downloadplayHooglied 5 vs 10 - Mijn Liefste is blank en rood, Hij draagt de banier boven tien duizend.mp3downloadplayJeremia 30 vs 21-22 En gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn.mp3downloadplayJeremia 31 vs 11 - Want de HEERE heeft Jakob vrijgekocht, en Hij heeft hem verlost uit de hand desgenen, die sterker was dan hij.mp3downloadplayJesaja 46 vs 4 - En tot de ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal Ik ulieden dragen; Ik heb het gedaan.mp3downloadplayJesaja 49 vs 14-16 Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontferme over den zoon haars buiks.mp3downloadplayJesaja 54 vs 9b ....alzo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal.mp3downloadplayJesaja 55 vs 7 - De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot den HEERE.mp3downloadplayJob 19 vs 25-27 Want ik weet mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan.mp3downloadplayJohannes (1) 3 vs 1a - Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden.mp3downloadplayJohannes 06 vs 44 - Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.mp3downloadplayJohannes 14 vs 1-3 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.mp3downloadplayJohannes 14 vs 6 - Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.mp3downloadplayJohannes 17 vs 24 - Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen.mp3downloadplayJohannes 18 vs 38b - ....en Pilatus zeide tot hen; Ik vind geen schuld in Hem.mp3downloadplayJona 3 vs 10 - En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun bozen weg; en het berouwde God over het kwaad.mp3downloadplayKlaagliederen 3 vs 21-23 Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben.mp3downloadplayKoningen (2) 7 vs 17-20 Even alzo geschiedde hem, want het volk vertrad hem in de poort, dat hij stierf.mp3downloadplayKorinthe (1) 01 vs 30 - Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing.mp3downloadplayKorinthe (1) 07 vs 29a - Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is.mp3downloadplayKorinthe (1) 15 vs 55-57 De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet.mp3downloadplayKorinthe (2) 5 vs 1 - Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben.mp3downloadplayKorinthe (2) 5 vs 8 - Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, en bij den Heere in te wonen.mp3downloadplayLukas 12 vs 19-21 Maar God zeide tot hem; Gij dwaas! in dezen nacht zal men uw ziel van u afeisen; en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn.mp3downloadplayLukas 12 vs 32 - Vreest niet, gij klein kuddeken, want het is uws Vaders welbehagen, ulieden het Koninkrijk te geven.mp3downloadplayLukas 13 vs 6-9 Een zeker man had een vijgeboom, geplant in zijn wijngaard; en hij kwam en zocht vrucht daarop, en vond ze niet.mp3downloadplayLukas 15 vs 18-20 Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen; Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u.mp3downloadplayLukas 18 vs 9-14 Twee mensen gingen op in den tempel om te bidden, de een was een Farizeer, en de ander een tollenaar.mp3downloadplayMattheus 11 vs 6 - En zalig is hij, die aan Mij niet zal geergerd worden.mp3downloadplayMattheus 15 vs 28 - Toen antwoordde Jezus, en zeide tot haar; O vrouw! groot is uw geloof; u geschiede, gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde ure.mp3downloadplayNahum 1 vs 7 - De HEERE is goed, Hij is ter sterkte in den dag der benauwdheid, en Hij kent hen, die op Hem betrouwen.mp3downloadplayOpenb. 22 vs 10 - En hij zeide tot mij; Verzegel de woorden der profetie dezes boeks niet; want de tijd is nabij.mp3downloadplayOpenb. 22 vs 20 - Die deze dingen getuigt, zegt; Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus.mp3downloadplayOpenbaringen 1 vs 5b-6 Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.mp3downloadplayPetrus (1) 4 vs 7 - En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchteren, en waakt in de gebeden.mp3downloadplayPetrus (2) 3 vs 07 - Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd.mp3downloadplayPetrus (2) 3 vs 13 - Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.mp3downloadplayPrediker 12 vs 1 - En gedenk aan de Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen.mp3downloadplayPsalm 025 vs 11 - Om Uws Naams wil, HEERE! zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot.mp3downloadplayPsalm 025 vs 3 (a) Ja, allen, die U verwachten, zullen niet beschaamd worden; zij zullen beschaamd worden, die trouwelooslijk handelen zonder oorzaak.mp3downloadplayPsalm 025 vs 3 (b) Ja, allen, die U verwachten, zullen niet beschaamd worden; zij zullen beschaamd worden, die trouwelooslijk handelen zonder oorzaak.mp3downloadplayPsalm 032 vs 5 - Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den HEERE; en Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde.mp3downloadplayPsalm 040 vs 18 - Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de HEERE denkt aan mij; Gij zijt mijn Hulp en mijn Bevrijder.mp3downloadplayPsalm 042 vs 10-11 Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als zij den gansen dag tot mij zeggen; Waar is uw God.mp3downloadplayPsalm 048 vs 15 - Want deze God is onze God eeuwiglijk en altoos; Hij zal ons geleiden tot den dood toe.mp3downloadplayPsalm 049 vs 6 - Maar God zal mijn ziel van het geweld des grafs verlossen, want Hij zal mij opnemen.mp3downloadplayPsalm 068 vs 19b - Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen; ja, ook de wederhorigen om bij U te wonen, o HEERE God.mp3downloadplayPsalm 068 vs 20-21 Geloofd zij de HEERE; dag bij dag overlaadt Hij ons. Die God is onze Zaligheid.mp3downloadplayPsalm 116 vs 6-7 De HEERE bewaart de eenvoudigen; ik was uitgeteerd, doch Hij heeft mij verlost.mp3downloadplayPsalm 119 vs 59-60 (a) Ik heb mijn wegen bedacht, en heb mijn voeten gekeerd tot Uw getuigenissen.mp3downloadplayPsalm 119 vs 59-60 (b) Ik heb mijn wegen bedacht, en heb mijn voeten gekeerd tot Uw getuigenissen.mp3downloadplayPsalm 143 vs 9b - Red mij, HEERE! van mijn vijanden; bij U schuil ik.mp3downloadplayRichteren 16 vs 28 - Toen riep Simson tot den HEERE, en zeide; Heere, HEERE! gedenk toch mijner, en sterk mij toch alleenlijk ditmaal, o God.mp3downloadplayRomeinen 4 vs 25 - Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.mp3downloadplayRomeinen 8 vs 1 - Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.mp3downloadplayRomeinen 8 vs 38-39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.mp3downloadplaySamuel (1) 2 vs 30b - Dat zij verre van Mij; want die Mij eren, zal Ik eren, maar die Mij versmaden, zullen licht geacht worden.mp3downloadplaySamuel (2) 19 vs 39 - Toen nu al het volk over de Jordaan gegaan was, en de koning ook was overgegaan, kuste de koning Barzillai.mp3downloadplayThessalonicensen (1) 4 vs 17-18 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet.mp3downloadplayTimotheus (2) 2 vs 08 - Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit den zade Davids, naar mijn Evangelie.mp3downloadplayTimotheus (2) 2 vs 19 - De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn; en Een iegelijk, die den Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid.mp3downloadplayZefanja 3 vs 12 (a) Maar Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk; die zullen op den Naam des HEEREN betrouwen.mp3downloadplayZefanja 3 vs 12 (b) Maar Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk; die zullen op den Naam des HEEREN betrouwen.mp3