Preken downloaden

[./Ds. C. Stelwagen/(.) Uitleg Romeinen en Galatenbrief]
downloadplay(2006-01-22) Rom. 5 vs 15 Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien, door de misdaad van een, velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods, en de gave door de genade, die daar is van een mens Jezus Christus.mp3downloadplay(2006-07-02) Rom. 5 vs 20 Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest.mp3downloadplay(2006-07-09) Rom. 5 vs 21 Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere.mp3downloadplay(2006-08-27) Rom. 6 vs 1-3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn.mp3downloadplay(2006-10-15) Rom. 6 vs 6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.mp3downloadplay(2006-11-19) Rom. 6 vs 8-11 Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode.mp3downloadplay(2007-02-25) Rom 6. vs 12-14 Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.mp3downloadplay(2007-04-22) Rom. 6 vs 14-15 Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade. Dat zij verre.mp3downloadplay(2007-04-29) Rom. 6 vs 17-18 En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid.mp3downloadplay(2007-08-26) Rom. 7 vs 1-4 Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen, namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden.mp3downloadplay(2007-09-16) Rom. 5 vs 6-8 Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven.mp3downloadplay(2007-09-30) Rom. 7 vs 5-6 Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter.mp3downloadplay(2007-10-28) Rom. 7 vs 7-13 En zonder de wet, zo leefde ik eertijds; maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven.mp3downloadplay(2008-01-27) Rom. 7 vs 14-26 Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde (.....) Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.mp3downloadplay(2008-03-23) Rom. 4 vs 24-25 Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.mp3downloadplay(2008-04-20) Rom. 8 vs 1-2 Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.mp3downloadplay(2008-07-06) Rom. 8 vs 3-4 Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees.mp3downloadplay(2008-10-26) Rom. 8 vs 5-6 Want die naar het vlees zijn, bedenken, dat des vleses is; maar die naar den Geest zijn, bedenken, dat des Geestes is.mp3downloadplay(2008-11-16) Rom. 8 vs 9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.mp3downloadplay(2009-01-01) Rom. 8 vs 31 -nieuwjaar- Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn.mp3downloadplay(2009-01-14) Galaten 4 vs 1-6 Doch ik zeg, zo langen tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles.mp3downloadplay(2009-01-25) Rom. 8 vs 10-11 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.mp3downloadplay(2009-02-11) Galaten 4 vs 1-6 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet.mp3downloadplay(2009-03-19) Galaten 4 vs 6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept; Abba, Vader.mp3downloadplay(2009-04-05) Rom. 8 vs 12-13 Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.mp3downloadplay(2009-06-10) Galaten 4 vs 7 - Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon; en indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus.mp3downloadplay(2009-07-12) Rom. 8 vs 34 Wie is het, die verdoemt. Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt.mp3downloadplay(2010-01-24) Rom. 8 vs 15a Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze.mp3downloadplay(2010-01-24) Rom. 8 vs 15b Maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen; Abba, Vader.mp3downloadplay(2011-04-24) Rom. 4 vs 8-25 Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk, dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs.mp3downloadplay(2011-11-06) Gal. 2 vs 20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God.mp3downloadplay(2012-07-08) Rom. 3 vs 24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is.mp3downloadplay(2012-10-07) Rom. 3 vs 24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is.mp3downloadplay(2013-06-23) Galaten 3 vs 2 - Dit alleen wil ik van u leren; hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs.mp3downloadplay(2014-04-27) Rom. 3 vs 24-26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.mp3downloadplay(2014-04-27) Rom. 8 vs 23 En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen.mp3downloadplay(2014-07-06) Rom. 8 vs 24-25 Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid.mp3downloadplay(2015-11-08) Rom. 8 vs 26-27 En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt.mp3downloadplay(2016-01-10) Rom. 8 vs 31 Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn.mp3downloadplay(2016-03-27) Rom. 6 vs 1-14 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.mp3downloadplay(2016-07-24) Rom. 8 vs 28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.mp3downloadplay(2016-08-21) Rom. 1 vs 16-17a Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid.mp3downloadplay(2016-08-21) Rom. 1 vs 16-17b Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof.mp3downloadplay(2017-05-14) Rom. 5 vs 6-7 Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; want voor den goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven.mp3downloadplay(2017-09-17) Rom. 8 vs 29 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen.mp3downloadplay(2018-06-17) Galaten 3 vs 2 - Dit alleen wil ik van u leren; hebt gij de Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs.mp3downloadplay(2018-11-04) Rom. 8 vs 32 Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven.mp3downloadplay(2019-01-27) Rom. 8 vs 34 - Wie is het, die verdoemt Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is.mp3downloadplay(2019-06-16 Elspeet) Galaten 4 vs 6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten.mp3downloadplay(2019-07-14 Valburg) Galaten 4 vs 6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten.mp3up..