Preken downloaden

[./Ds. C. Stelwagen/(.) Periode Elspeet 2006 - 2010]
up.. downloadplayGal. 2 vs 20a - Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij.mp3downloadplayHebr. 2 vs 14-15 En verlossen zou al degenen, die met vreze des doods, door al hun leven, der dienstbaarheid onderworpen waren.mp3downloadplayJoh. 21 vs 01-04 Na dezen openbaarde Jezus Zichzelven wederom den discipelen aan de zee van Tiberias.mp3downloadplayJoh. 21 vs 04-06 Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs. Zij antwoordden Hem; Neen.mp3downloadplayJoh. 21 vs 07-14 De ambtsherstelling van Simon Petrus door Christus bij de zee van Tiberias.mp3downloadplayPetrus (1) 1 vs 3a Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid.mp3downloadplayPetrus (1) 1 vs 3b Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.mp3downloadplayPsalm 32 vs 5b (biddag) Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den HEERE; en Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde.mp3downloadplayPsalm 42 vs 12 - Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! En wat zijt gij onrustig in mij. Hoop op God.mp3downloadplayPsalm 51 vs 1-6 Was mij wel van mijn ongerechtigheid, en reinig mij van mijn zonde.mp3downloadplayPsalm 51 vs 7-8 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.mp3downloadplayRom. 5 vs 06-08 Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven.mp3downloadplayRom. 5 vs 15 - Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift.mp3downloadplayRom. 5 vs 17-18 Want indien door de misdaad van een de dood geheerst heeft door dien enen.mp3downloadplayRom. 5 vs 20 - Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde.mp3downloadplayRom. 5 vs 21 - Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou heersen.mp3downloadplayRom. 6 vs 01-03 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn.mp3downloadplayRom. 6 vs 06-07 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is.mp3downloadplayRom. 6 vs 08-11 Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven.mp3downloadplayRom. 6 vs 12-14 Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.mp3downloadplayRom. 6 vs 14-15 Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade.mp3downloadplayRom. 7 vs 01-04 Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus.mp3downloadplayRom. 7 vs 05-06 Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn.mp3downloadplayRom. 7 vs 07-13 En het gebod, dat ten leven was, hetzelve is mij ten dood bevonden.mp3downloadplayRom. 7 vs 14-26 Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.mp3downloadplayRom. 8 vs 01-02 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn.mp3downloadplayRom. 8 vs 03-04 Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was.mp3downloadplayRom. 8 vs 05-06 Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede.mp3downloadplayRom. 8 vs 09 - Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont.mp3downloadplayRom. 8 vs 10-11 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil.mp3downloadplayRom. 8 vs 12-13 Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven.mp3downloadplayRom. 8 vs 14 - Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.mp3downloadplayRom. 8 vs 15a - Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze.mp3downloadplayRom. 8 vs 15b - Maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen; Abba, Vader.mp3downloadplayRom. 8 vs 18-22 Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods.mp3downloadplayRom. 8 vs 31 (nieuwjaar) Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn.mp3downloadplayRom. 8 vs 34 Wie is het, die verdoemt. Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is.mp3downloadplayTitus 2 vs 11-13 Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.mp3