Preken downloaden

[./Ds. C. Stelwagen/(.) Nieuwe Preken 2012 - 2019]
downloadplay(2012-07-08 Scherpenisse) Lukas 21 vs 34-36 Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen.mp3downloadplay(2012-07-08 Scherpenisse) Rom. 3 vs 24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus.mp3downloadplay(2013-06-30 Scherpenisse) Richteren 2 vs 4-5 Daarom noemden zij den naam dier plaats Bochim; en zij offerden aldaar den HEERE.mp3downloadplay(2014-04-16 Hilversum) Joh. 19 vs 17-18 Alwaar zij Hem kruisten, en met Hem twee anderen, aan elke zijde een, en Jezus in het midden.mp3downloadplay(2014-08-24 Scherpenisse) 1 Petrus 1 vs 10-12 Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade, aan u geschied.mp3downloadplay(2014-08-24 Scherpenisse) 1 Petrus 1 vs 13 Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade.mp3downloadplay(2015-04-08 Hilversum) Lukas 24 vs 34 Welke zeiden; De Heere is waarlijk opgestaan, en is van Simon gezien.mp3downloadplay(2015-12-31 oudjaar) Psalm 48 vs 10 O God! wij gedenken Uwer weldadigheid, in het midden Uws tempels.mp3downloadplay(2016-02-07) Lukas 22 vs 54-62 Simon Petrus verloochent zijn dierbare Zaligmaker.mp3downloadplay(2016-02-07) Mattheus 26 vs 46-47 Het valselijk verraad van Judas Iskariot.mp3downloadplay(2016-02-14) Mattheus 26 vs 34-50 Al moest ik ook met U sterven, zo zal ik U geenszins verloochenen. Desgelijks zeiden ook al de discipelen.mp3downloadplay(2016-03-23 Hilversum) Matth. 27 vs 45 En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.mp3downloadplay(2016-03-27) Markus 16 vs 1-16 Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.mp3downloadplay(2016-03-27) Rom. 6 vs 1-14 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.mp3downloadplay(2016-04-17) Efeze 1 vs 19-22 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht.mp3downloadplay(2016-05-08) Lukas 12 vs 16-21 De gelijkenis over de rijke dwaas en zijn onvoorbereid sterven.mp3downloadplay(2016-05-16) Hand. 18 vs 24 - Hand. 19 vs 7 En als hem Aquila en Priscilla gehoord hadden, namen zij hem tot zich, en legden hem den weg Gods bescheidenlijker uit.mp3downloadplay(2016-07-31 Scherpenisse) Psalm 32 vs 1-2 Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.mp3downloadplay(2016-07-31 Scherpenisse) Rom. 8 vs 28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede.mp3downloadplay(2016-08-21 Valburg) Rom. 1 vs 16-17 (a) Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid.mp3downloadplay(2016-08-21 Valburg) Rom. 1 vs 16-17 (b) Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof.mp3downloadplay(2016-11-06 Driesum) Jesaja 63 vs 1-6 Wie is Deze, Die van Edom komt met besprenkelde klederen, van Bozra.mp3downloadplay(2016-11-06 Driesum) Joh. 4 vs 43-54 Heere, kom af, eer mijn kind sterft.mp3downloadplay(2016-11-27 Vriezenveen) Joh. 4 vs 49-50 Heere, kom af, eer mijn kind sterft.mp3downloadplay(2017-04-16 Hedel) Kol. 2 vs 13 En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem.mp3downloadplay(2017-05-21 Driesum) 1 Petrus 3 vs 8-32 Want de ogen des Heeren zijn over de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun gebed.mp3downloadplay(2017-05-25 Driesum) 1 Petrus 3 vs 22 - Welke is aan de rechter hand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen, en machten, en krachten Hem onderdanig gemaakt zijnde.mp3downloadplay(2017-07-23 Scherpenisse) Efeze 1 vs 3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening.mp3downloadplay(2017-07-23 Scherpenisse) Hand. 19 vs 1-7 Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, als gij geloofd hebt. En zij zeiden tot hem; Wij hebben zelfs niet gehoord, of er een Heiligen Geest is.mp3downloadplay(2017-09-06 Hilversum) Filip. 3 vs 9b-10a Maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof.mp3downloadplay(2017-12-03 Driesum) Filippenzen 3 vs 10 - Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende.mp3downloadplay(2017-12-03 Driesum) Lukas 1 vs 8-9 En het geschiedde, dat, als hij het priesterambt bediende voor God, in de beurt zijner dagorde.mp3downloadplay(2018-02-18 Driesum) Jesaja 53 vs 3 Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten.mp3downloadplay(2018-02-18 Driesum) Lukas 7 vs 44a En Hij, Zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon; Ziet gij deze vrouw.mp3downloadplay(2018-02-25 Harskamp) Lev. 1 vs 3 Indien zijn offerande een brandoffer van runderen is, zo zal hij een volkomen mannetje offeren.mp3downloadplay(2018-02-25 Harskamp) Lev. 1 vs 4 En hij zal zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen, opdat het voor hem aangenaam zij, om hem te verzoenen.mp3downloadplay(2018-03-18 Vriezenveen) HC zondag 38, over het 4e gebod - Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.mp3downloadplay(2018-03-25 Wouterswoude) Lukas 22 vs 61a En de Heere, Zich omkerende, zag Petrus aan.mp3downloadplay(2018-03-25 Wouterswoude) Matth. 27 vs 46 En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende; ....Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten.mp3downloadplay(2018-03-28 Hilversum) Matth. 27 vs 46 Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten.mp3downloadplay(2018-04-01 Horst) Joh. 20 vs 15 De Heere Jezus met Maria Magdalena bij het graf.mp3downloadplay(2018-04-01 Horst) Joh. 20 vs 16-18 Jezus zeide tot haar; Maria! Zij, zich omkerende, zeide; tot Hem Rabbouni, hetwelk is gezegd Meester.mp3downloadplay(2018-04-02 Elspeet) Joh. 20 vs 16-17 De Heere Jezus met Maria Magdalena bij het graf.mp3downloadplay(2018-04-15 Valburg) Gen 3 vs 1-17 en Joh 20 vs 17-18.mp3downloadplay(2018-04-22 Hedel) Lukas 7 vs 36-50 En staande achter aan Zijn voeten, wenende, begon zij Zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en kuste Zijn voeten, en zalfde ze met de zalf.mp3downloadplay(2018-04-29 Elspeet) Efeze 1 vs 3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.mp3downloadplay(2018-05-02 Hilversum) Efeze 1 vs 3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening.mp3downloadplay(2018-05-10 Horst) 1 Petrus 3 vs 22 Welke is aan de rechter hand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen, en machten, en krachten Hem onderdanig gemaakt zijnde.mp3downloadplay(2018-05-20 Doornspijk) Hand. 2 vs 4a En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen.mp3downloadplay(2018-05-27 Nieuwe Tonge) Lukas 7 vs 44a En Hij, Zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon; Ziet gij deze vrouw.mp3downloadplay(2018-05-27 Ouddorp) Lukas 7 vs 44a En Hij, Zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon; Ziet gij deze vrouw.mp3downloadplay(2018-06-03 Lienden) Lukas 7 vs 44a En Hij, Zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon; Ziet gij deze vrouw.mp3downloadplay(2018-07-01 Oude Pekela) Lukas 7 vs 50 Maar Hij zeide tot de vrouw; Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede.mp3downloadplay(2018-07-15 Elspeet) 1 Thess. 1 vs 9-10 Want zij zelven verkondigen van ons, hoedanigen ingang wij tot u hebben.mp3downloadplay(2018-07-29 Montfoort) 1 Thess. 1 vs 9-10 Want zij zelven verkondigen van ons, hoedanigen ingang wij tot u hebben.mp3downloadplay(2018-07-29 Montfoort) Efeze 1 vs 3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus.mp3downloadplay(2018-08-12 Scherpenisse) Efeze 1 vs 4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde.mp3downloadplay(2018-08-12 Scherpenisse) Lukas 7 vs 44a - En Hij, Zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon; Ziet gij deze vrouw.mp3downloadplay(2018-08-19 Valburg) Efeze 1 vs 3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.mp3downloadplay(2018-08-19 Valburg) Lukas 7 vs 48 En Hij zeide tot haar; Uw zonden zijn u vergeven.mp3downloadplay(2018-10-07 Nederlangbroek) Psalm 23 - deel 1.mp3downloadplay(2018-10-07 Nederlangbroek) Psalm 23 - deel 2.mp3downloadplay(2018-10-31 Valburg) Herdenking kerkhervorming o.l.v. ds B. Van Leeuwen en ds C. Stelwagen.mp3downloadplay(2018-11-04 Elspeet) Efeze 1 vs 4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde.mp3downloadplay(2018-11-04 Elspeet) Rom. 8 vs 32 Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven.mp3downloadplay(2018-11-18 Valburg) Efeze 1 vs 5 Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus.mp3downloadplay(2018-11-18 Valburg) Psalm 23 vs 1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.mp3downloadplay(2018-12-12 Hilversum) Hebr. 2 vs 14-15 En verlossen zou al degenen, die met vreze des doods, door al hun leven, der dienstbaarheid onderworpen waren.mp3downloadplay(2018-12-31 Gortel) Psalm 48 vs 10 O God! wij gedenken Uwer weldadigheid, in het midden Uws tempels.mp3downloadplay(2019-01-06 Montfoort) Lukas 2 vs 39-45 De twaalfjarige Heere Jezus in de tempel.mp3downloadplay(2019-01-06 Valburg) Lukas 2 vs 41-43 De twaalfjarige Heere Jezus in de tempel.mp3downloadplay(2019-01-20 Montfoort) Lukas 2 vs 48-49 Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders.mp3downloadplay(2019-01-27 Elspeet) Rom. 8 vs 34 - Wie is het, die verdoemt Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is.mp3downloadplay(2019-02-03 Oude Pekela) Lukas 2 vs 48-49 En Hij zeide tot hen; Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt.mp3downloadplay(2019-02-24 Gortel) 1 Thess. 1 vs 9-10 Want zijzelf verkondigen van ons, hoedanigen ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden.mp3downloadplay(2019-03-03 Vriezenveen) Filip. 3 vs 10 Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende.mp3downloadplay(2019-03-03 Vriezenveen) Jesaja 53 vs 3 Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid.mp3downloadplay(2019-03-20 Veenendaal) Matth. 27 vs 45 En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.mp3downloadplay(2019-03-31 Valburg) Lukas 2 vs 49 Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders.mp3downloadplay(2019-04-07 Oude Pekela) Joh. 19 vs 17a En Hij, dragende Zijn kruis.mp3downloadplay(2019-04-10 Hilversum) Joh. 19 vs 17-18 En Hij, dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats.mp3downloadplay(2019-04-14 Hedel) Joh. 19 vs 17-18 En Hij, dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats.mp3downloadplay(2019-04-21 Gortel) Joh. 20 vs 15-16 Jezus zeide tot haar; Maria! Zij, zich omkerende, zeide tot Hem; Rabbouni.mp3downloadplay(2019-04-28 Harskamp) Efeze 1 vs 19-20 Welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht.mp3downloadplay(2019-05-05 Vriezenveen) Genesis 3 vs 10 Over de vreze des Heeren.mp3downloadplay(2019-05-05 Vriezenveen) Kol. 3 vs 1-3 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.mp3downloadplay(2019-05-26 Nieuwe Tonge) Matth. 28 vs 18-19 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende; Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.mp3downloadplay(2019-05-26 Ouddorp) Matth. 28 vs 18-19 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende; Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.mp3downloadplay(2019-06-02 Scherpenisse) Matth. 11 vs 28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.mp3downloadplay(2019-06-02 Scherpenisse) Psalm 2 vs 11 Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving.mp3downloadplay(2019-06-10 Oude Pekela) Gal. 4 vs 6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten.mp3downloadplay(2019-06-16 Elspeet) Galaten 4 vs 6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten.mp3downloadplay(2019-06-23 Valburg) 1 Kor. 1 vs 26 (Bed. HA) Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees.mp3downloadplay(2019-07-07 Vriezenveen) Gal. 4 vs 6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten.mp3downloadplay(2019-07-07 Vriezenveen) Spr. 1 vs 7 (2e deel) De vreze des HEEREN is het beginsel der wetenschap; de dwazen verachten wijsheid en tucht.mp3downloadplay(2019-07-14 Valburg) Gal. 4 vs 6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten.mp3downloadplay(2019-07-14 Valburg) Psalm 34 vs 12 Komt, gij, kinderen! hoort naar mij! ik zal u des HEEREN vreze leren.mp3downloadplay(2019-07-28 Elspeet) Joh. 4 vs 13-14 Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal.mp3downloadplay(2019-07-28 Montfoort) Joh. 4 vs 13-14 Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal.mp3downloadplay(2019-08-04 Doornspijk) Joh. 4 vs 13-14 Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal.mp3downloadplay(2019-08-04 Driesum) Joh. 4 vs 13-14 Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal.mp3downloadplay(2019-08-11 Scherpenisse) Joh. 4 vs 13-14 Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal.mp3downloadplay(2019-08-11 Scherpenisse) Spr. 1 vs 7 De vreze des HEEREN is het beginsel der wetenschap; de dwazen verachten wijsheid en tucht.mp3downloadplay(2019-08-18 Sint Anthoniepolder) Joh. 4 vs 13-14 Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal.mp3downloadplay(2019-08-18 Valburg) Spr. 1 vs 7 De vreze des HEEREN is het beginsel der wetenschap; de dwazen verachten wijsheid en tucht.mp3downloadplay(2019-08-25 Valburg) Matth. 6 vs 9a - Gij dan bidt aldus; Onze Vader, Die in de hemelen zijt.mp3downloadplay(2019-09-08 Vriezenveen) Matth. 6 vs 9a - Gij dan bidt aldus; Onze Vader, Die in de hemelen zijt.mp3downloadplay(2019-09-08 Vriezenveen) Matth. 6 vs 9b - Gij dan bidt aldus; Onze Vader, Die in de hemelen zijt.mp3downloadplay(2019-10-06 Harskamp) 1 Thess. 1 vs 9-10 Want zijzelf verkondigen van ons, hoedanigen ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden.mp3up..