Preken downloaden

[./Ds. B. Van Leeuwen]
(.) Uitnodigingen (.) William Gadsby over aanbod van genade en prediking van het Evangelie downloadplay(2017-02-05) Hebr. 3 vs 15-19 Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, gelijk in de verbittering geschied is.mp3downloadplay(2017-02-12) Hebr. 4 vs 1 - Laat ons dan vrezen, dat niet te eniger tijd, de belofte van in Zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijne achtergebleven te zijn.mp3downloadplay(2017-02-19) Hebr. 4 vs 1-2 Want ook ons is het Evangelie verkondigd, gelijk als hun; maar het woord der prediking deed hun geen nut.mp3downloadplay(2017-02-26) Hebr. 4 vs 3-11 Er blijft dan een rust over voor het volk Gods.mp3downloadplay(2017-03-05) NGB artikel 7 - Openb. 22 - De volkomenheid van de Heilige Schrift.mp3downloadplay(2017-03-08) Ezra 8 vs 21-23 -biddag- Toen riep ik aldaar een vasten uit aan de rivier Ahava, opdat wij ons verootmoedigden voor het aangezicht onzes Gods.mp3downloadplay(2017-03-08) Ezra 8 vs 22 -biddag- De hand onzes Gods is ten goede over allen, die Hem zoeken, maar Zijn sterkte en Zijn toorn over allen, die Hem verlaten.mp3downloadplay(2017-03-12) Hebr. 4 vs 12-13 Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel.mp3downloadplay(2017-03-19) Hebr 4 vs 15 -HA- Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest.mp3downloadplay(2017-03-19) Hebr. 4 vs 16 -Nabetr HA- Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen.mp3downloadplay(2017-04-14) Hebr. 5 vs 7-9 Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft geleden.mp3downloadplay(2017-04-16) 1 Korinthe 15 vs 19-20 Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen.mp3downloadplay(2017-04-30) Hebr. 5 vs 11-14 Want gij, daar gij leraars behoordet te zijn vanwege den tijd, hebt wederom van node, dat men u lere.mp3downloadplay(2017-04-30) Hebr. 6 vs 1-3 Daarom, nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren.mp3downloadplay(2017-05-07) Hebr. 6 vs 9-12 Opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt dergenen, die door geloof en lankmoedigheid de beloftenissen beerven.mp3downloadplay(2017-05-21) Hebr. 6 vs 16-18 Waarin God, willende den erfgenamen der beloftenis overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van Zijn raad.mp3downloadplay(2017-05-21) NGB artikel 8 - De Heilige Drie-eenheid van het Wezen Gods.mp3downloadplay(2017-05-25) Hebr. 6 vs 16-20 Welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is, en ingaat in het binnenste van het voorhangsel.mp3downloadplay(2017-06-04) Joh. 16 vs 13 - Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden.mp3downloadplay(2017-06-05) Joh. 16 vs 14-15 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.mp3downloadplay(2017-06-18) Gen. 14 vs 18-21 en Hebr. 7 vs 1-3, Want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester des Allerhoogsten Gods.mp3downloadplay(2017-06-25) Gen. 14 vs 18 -HA- En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn; en hij was een priester des allerhoogsten Gods.mp3downloadplay(2017-06-25) Gen. 14 vs 19-20 -Nabetr HA- En hij zegende hem, en zeide; Gezegend zij Abram Gode, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit.mp3downloadplay(2017-07-09) Hebr. 7 vs 18-19 Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken.mp3downloadplay(2017-07-16) 1 Thess. 5 vs 24 - Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal.mp3downloadplay(2017-07-16) NGB artikel 10 - De Godheid van de Heere Jezus Christus.mp3downloadplay(2017-07-23) Hebr. 7 vs 20-25 Van een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden.mp3downloadplay(2017-09-03) NGB artikel 11 - Dat de Heilige Geest waarachtig en eeuwig God is.mp3downloadplay(2017-09-10) Hebr. 7 vs 25 - Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden.mp3downloadplay(2017-09-10) Psalm 81 - Zingt vrolijk Gode, onze Sterkte; juicht den God van Jakob.mp3downloadplay(2017-09-17) Hebr. 7 vs 26 -Nabetr. HA- Want zodanig een Hogepriester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, en hoger dan de hemelen geworden.mp3downloadplay(2017-09-17) Hebr. 7 vs 26a -HA- Want zodanig een Hogepriester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren.mp3downloadplay(2017-09-24) NGB artikel 11 en Joh. 16 - Dat de Heilige Geest waarachtig en eeuwig God is.mp3downloadplay(2017-10-08) NGB artikel 12 en Hebr. 11 vs 1-3, Van de schepping aller dingen en met name der engelen.mp3downloadplay(2017-10-15) NGB artikel 12 en Psalm 19 - De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk.mp3downloadplay(2017-12-10) Psalm 12 vs 6 - Om de verwoesting der ellendigen, om het kermen der nooddruftigen, zal Ik nu opstaan, zegt de HEERE; Ik zal in behoudenis zetten, dien hij aanblaast.mp3downloadplay(2017-12-17) Lukas 1 vs 77 -HA- Om Zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden.mp3downloadplay(2017-12-17) Psalm 68 vs 20-21 -Nabetr. HA- Die God is ons een God van volkomene Zaligheid; en bij den HEERE, den Heere, zijn uitkomsten tegen den dood.mp3downloadplay(2017-12-25) Joh. 3 vs 16 - Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.mp3downloadplay(2017-12-26) Joh. 1 vs 11-12 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.mp3downloadplay(2017-12-31) 1 Petrus 4 vs 18 -oudjaar- En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen.mp3downloadplay(2018-01-01) Hebr. 13 vs 8 -nieuwjaar- Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.mp3downloadplay(2018-01-21) NGB artikel 12 - Van de schepping aller dingen en met name der engelen.mp3downloadplay(2018-01-28) NGB artikel 12 - Over de duivelen.mp3downloadplay(2018-02-04) NGB artikel 13 - Van de voorzienigheid Gods en regering aller dingen.mp3downloadplay(2018-10-31) Herdenking kerkhervorming o.l.v. ds B. Van Leeuwen en ds C. Stelwagen.mp3up..