Preken downloaden

[./Ds. A.J. Britstra/(.) Doornspijk 2010]
up.. Bijlage downloadplayEfeze 1 vs 13-14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid.mp3downloadplayGen. 25 vs 11-34 Toen zeide Jakob; Zweer mij op dezen dag! en hij zwoer hem; en hij verkocht aan Jakob zijn eerstgeboorte.mp3downloadplayGen. 32 vs 10 (dankdag) Ik ben geringer dan al deze weldadigheden, en dan al deze trouw, die Gij aan Uw knecht gedaan hebt.mp3downloadplayGen. 50 vs 24-26 En Jozef zeide tot zijn broederen; Ik sterf, maar God zal u gewisselijk bezoeken, en Hij zal u doen optrekken uit dit land.mp3downloadplayHand. 2 vs 4 (pinksteren) En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen.mp3downloadplayHooglied 4 (Nabetr. HA) Zie, gij zijt schoon, Mijn vriendin! zie, gij zijt schoon; uw ogen zijn duiven ogen tussen uw vlechten.mp3downloadplayJes. 11 vs 1-10 En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands.mp3downloadplayJes. 53 (Bed. HA) Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen.mp3downloadplayJes. 53 vs 3-4 Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid.mp3downloadplayJob 1 vs 20-22 (dankdag) Naakt ben ik uit mijner moeders buik gekomen, en naakt zal ik daarhenen wederkeren.mp3downloadplayJoh. 13 vs 1-30 (Nabetr. HA) Daarna goot Hij water in het bekken, en begon de voeten der discipelen te wassen.mp3downloadplayLuk. 02 vs 07 (kerst) En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe.mp3downloadplayLuk. 02 vs 22-40 (kerst) En als de dagen harer reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij Hem te Jeruzalem.mp3downloadplayLuk. 03 vs 1-20 En hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden.mp3downloadplayLuk. 04 vs 1-15 De Heere Jezus in de woestijn verzocht door de duivel.mp3downloadplayLuk. 07 vs 4-9 Heere, neem de moeite niet; want ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn dak zoudt inkomen.mp3downloadplayLuk. 08 vs 26-39 Wat heb ik met U te doen, Jezus, Gij Zone Gods, des Allerhoogsten, ik bid U, dat Gij mij niet pijnigt.mp3downloadplayLuk. 11 vs 1-13 (biddag) Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.mp3downloadplayLuk. 18 vs 31-43 En Jezus zeide tot hem; Wordt ziende, uw geloof heeft u behouden.mp3downloadplayLuk. 22 vs 31-34 En de Heere zeide; Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe.mp3downloadplayLuk. 23 vs 28-31 Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden.mp3downloadplayLuk. 23 vs 34a (goede vrijdag) En Jezus zeide; Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen.mp3downloadplayLuk. 23 vs 39-43 (goede vrijdag) En de moordenaar zeide tot Jezus; Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn.mp3downloadplayLuk. 24 vs 06a (pasen) Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan.mp3downloadplayLuk. 24 vs 13-35 (pasen) O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben.mp3downloadplayLuk. 24 vs 51-53 (hemelvaart) En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel.mp3downloadplayMark. 7 vs 31-37 Hij heeft alles wel gedaan, en Hij maakt, dat de doven horen, en de stommen spreken.mp3downloadplayMath. 02 vs 1-12 (kerst) Waar is de geboren Koning der Joden, want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten.mp3downloadplayMath. 02 vs 13-16 (kerst) Sta op, en neem tot u het Kindeken en Zijn moeder, en vlied in Egypte, en wees aldaar.mp3downloadplayMath. 06 vs 19-34 (biddag) Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.mp3downloadplayMath. 13 vs 45-46 Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone parelen zoekt.mp3downloadplayMath. 15 vs 21-31 Heere! Gij Zone Davids, ontferm U mijner! mijn dochter is deerlijk van den duivel bezeten.mp3downloadplayPetrus (1) 1 vs 3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren.mp3downloadplayPsalm 130 - Een lied Hammaaloth. Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE.mp3downloadplayRicht. 16 vs 1-3 Simson nu ging heen naar Gaza; en hij zag aldaar een vrouw, die een hoer was; en hij ging tot haar in.mp3downloadplaySpr. 1 vs 20-33 (oudjaar) Keert u tot Mijn bestraffing; ziet, Ik zal Mijn Geest ulieden overvloediglijk uitstorten.mp3downloadplayTim. (1) 1 vs 1-17 (Bed. HA) Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken.mp3downloadplayTitus 2 vs 14 (Nabetr. HA) Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid.mp3