Preken downloaden

[./Ds. A. Kort/(.) Krimpen a-d IJssel 2023]
downloadplay(2023-01-01) Psalm 39 vers 2 - Ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong; ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is.mp3downloadplay(2023-01-01) Rom. 8 vers 29 - Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen.mp3downloadplay(2023-01-04) Openb. 16 vs 2 - En er werd een kwaad en boos gezweer aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden, en die zijn beeld aanbaden.mp3downloadplay(2023-01-15) HC zondag 18, vraag 48 - Worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden.mp3downloadplay(2023-01-15) Hand. 10 vs 33 - Wij zijn dan allen nu hier tegenwoordig voor God, om te horen al hetgeen u van God bevolen is.mp3downloadplay(2023-01-18) Openb. 16 vs 3 - En de tweede engel goot zijn fiool uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode; en alle levende ziel is gestorven in de zee.mp3downloadplay(2023-01-22) HC zondag 18, vraag 49 - Wat nut ons de hemelvaart van de Heere Jezus Christus.mp3downloadplay(2023-01-22) Hand. 16 vs 25 - En omtrent den middernacht baden Paulus en Silas, en zongen Gode lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen.mp3downloadplay(2023-01-25) Openb. 16 vs 4-7 En ik hoorde den engel der wateren zeggen; Gij zijt rechtvaardig, Heere! Die is, en Die was, en Die zijn zal, dat Gij dit geoordeeld hebt.mp3downloadplay(2023-01-29) HC zondag 19, vraag 50 - Waarom wordt daarbij gezet; zittende ter rechterhand Gods.mp3downloadplay(2023-02-01) Openb. 16 vs 8-9 En de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden den Naam Gods, Die macht heeft over deze plagen.mp3downloadplay(2023-02-12) HC zondag 19, vraag 51 - Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons Hoofd Christus.mp3downloadplay(2023-02-12) Jozua 2 vs 21 - Toen liet zij hen gaan; en zij gingen heen; en zij bond het scharlakensnoer aan het venster.mp3downloadplay(2023-02-15) Openb. 16 vs 10-11 En de vijfde engel goot zijn fiool uit op den troon van het beest; en zijn rijk is verduisterd geworden; en zij kauwden hun tongen van pijn.mp3downloadplay(2023-02-19) Hebr. 12 vs 24 - En tot den Middelaar des nieuwen testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel.mp3downloadplay(2023-02-19) Openb. 19 vs 9 - En hij zeide tot mij; Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams.mp3downloadplay(2023-02-22) Openb. 16 vs 12 - De zesde engel goot zijn fiool uit op de grote rivier, den Eufraat; en zijn water is uitgedroogd, opdat bereid zou worden de weg der koningen.mp3downloadplay(2023-02-26) HC zondag 19, vraag 52 - Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden.mp3downloadplay(2023-03-01) Openb. 16 vs 13-14 Ik zag uit de mond des draaks, en uit de mond van het beest, en uit de mond des valsen profeets, drie onreine geesten gaan, de vorsen gelijk.mp3downloadplay(2023-03-08) Biddagpreek over Rom. 8 vs 26 - En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort.mp3downloadplay(2023-03-08) Biddagpreek over Rom. 8 vs 27 - En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt.mp3downloadplay(2023-03-08) Biddagpreek over Rom. 8 vs 31-32 Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven.mp3downloadplay(2023-03-12) HC zondag 20, vraag 53 - Wat gelooft gij van den Heiligen Geest.mp3downloadplay(2023-03-12) Lukas 19 vs 41 - En als Hij nabij kwam, en de stad Kapernaum zag, weende Hij over haar.mp3downloadplay(2023-03-14) Lukas 10 vs 22 - Alle dingen zijn Mij van Mijn Vader overgegeven; en niemand weet, wie de Zoon is, dan de Vader.mp3downloadplay(2023-03-19) HC zondag 21, vraag 54 - Wat gelooft gij van de heilige algemene Christelijke Kerk.mp3downloadplay(2023-03-19) Joh. 19 vs 16 - Toen gaf hij Hem dan hun over, opdat Hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus, en leidden Hem weg.mp3downloadplay(2023-03-26) HC zondag 21, vraag 55 - Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen.mp3downloadplay(2023-03-29) Openb. 16 vs 15 - Zie, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie.mp3downloadplay(2023-04-07) Lukas 23 vs 33 - En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedel plaats, kruisigden zij Hem aldaar, en de kwaaddoeners ter rechter en linker zijde.mp3downloadplay(2023-04-09) Joh. 20 vs 19a - Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week, en als de deuren gesloten waren.mp3downloadplay(2023-04-09) Joh. 20 vs 19b - En als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden.mp3downloadplay(2023-04-16) HC zondag 21, vraag 56 - Wat gelooft gij van de vergeving der zonden.mp3downloadplay(2023-04-16) Joh. 20 vs 20 - En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij den Heere zagen.mp3downloadplay(2023-04-23) HC zondag 22, vraag 57 - Wat troost geeft u de opstanding des vleses.mp3downloadplay(2023-04-23) Kol. 3 vs 2-3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.mp3downloadplay(2023-04-30) HC zondag 22, vraag 58 - Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven.mp3downloadplay(2023-05-03) Openb. 16 vs 16 - En zij hebben hen vergaderd in de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon.mp3downloadplay(2023-05-10) Openb. 16 vs 17-18 En er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen; en er geschiedde een grote aardbeving.mp3downloadplay(2023-05-14) HC zondag 23, vraag 59 - Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft.mp3downloadplay(2023-05-14) Openb. 11 vs 12 - Komt herwaarts op. En zij voeren op naar den hemel in de wolk; en hun vijanden aanschouwden hen.mp3downloadplay(2023-05-18) Hand. 1 vs 3 - Aan welke Hij ook, nadat Hij geleden had, Zichzelven levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, veertig dagen lang.mp3downloadplay(2023-05-21) HC zondag 23, vraag 60 - Hoe zijt gij rechtvaardig voor God.mp3downloadplay(2023-05-21) Psalm 119 vs 49 - Gedenk des woords, tot Uw knecht gesproken, op hetwelk Gij mij hebt doen hopen.mp3downloadplay(2023-05-24) Openb. 16 vs 19 - En de grote stad is in drie delen gescheurd, en de steden der heidenen zijn gevallen; en het grote Babylon is gedacht geworden voor God.mp3downloadplay(2023-05-28) Hand. 2 vs 1 - En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen.mp3downloadplay(2023-05-29) Hebr. 10 vs 15 -- En de Heilige Geest getuigt het ons ook.mp3downloadplay(2023-06-11) HC zondag 23, vraag 61 - Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt.mp3downloadplay(2023-06-11) Rom. 8 vs 16 - Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.mp3downloadplay(2023-06-14) Openb. 16 vs 19b - En het grote Babylon is gedacht geworden voor God, om haar te geven de drinkbeker van den wijn des toorns Zijner gramschap.mp3downloadplay(2023-06-18) 1 Tim. 3 vs 15 - Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren.mp3downloadplay(2023-06-18) HC zondag 24, vraag 62 - Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn.mp3downloadplay(2023-06-25) HC zondag 24, vraag 63 - Verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen.mp3downloadplay(2023-06-25) Psalm 87 vers 1 - Een psalm, een lied voor de kinderen van Korach.mp3downloadplay(2023-07-05) Openb. 16 vs 20-21 En een grote hagel, elk als een talentpond zwaar, viel neder uit den hemel op de mensen.mp3downloadplay(2023-07-09) HC zondag 24, vraag 64 - Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen.mp3downloadplay(2023-07-09) Jona 3 vs 5 - En de lieden van Nineve geloofden aan God; en zij riepen een vasten uit en bekleedden zich met zakken.mp3downloadplay(2023-07-16) HC zondag 25, vraag 65 - Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig maakt, vanwaar komt zulk geloof.mp3downloadplay(2023-07-16) Matth. 12 vs 41 - De mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen hetzelve veroordelen.mp3downloadplay(2023-07-23) HC zondag 25, vraag 66 - Wat zijn sacramenten.mp3downloadplay(2023-07-23) Jeremia 3 vers 22 - Keert weder, gij afkerige kinderen; Ik zal uw afkeringen genezen.mp3downloadplay(2023-07-30) HC zondag 25, vraag 67-68 Hoeveel sacramenten heeft Christus in het Nieuwe Verbond of Testament ingezet.mp3downloadplay(2023-07-30) Hand. 20 vs 21 - Betuigende beide Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onzen Heere Jezus Christus.mp3downloadplay(2023-08-06) 1 Kon. 17 vs 9-12 Maak u op, ga heen naar Zarfath, dat bij Sidon is, en woon aldaar.mp3downloadplay(2023-08-06) HC zondag 26, vraag 69 - Hoe wordt gij door de heilige doop vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus, aan het kruis geschied, u ten goede komt.mp3downloadplay(2023-08-13) HC zondag 26, vraag 70 - Wat is dat, met het bloed en den Geest van Christus gewassen te zijn.mp3downloadplay(2023-08-13) Matth. 10 vs 16 - Zie, Ik zend u als schapen in het midden der wolven; zijt dan voorzichtig gelijk de slangen.mp3downloadplay(2023-08-20) HC zondag 26, vraag 71 - Waar heeft ons Christus toegezegd, dat Hij ons zo zekerlijk met Zijn bloed en Geest wassen wil, als wij met doopwater zijn gewassen.mp3downloadplay(2023-08-20) Klaagl. 5 vers 21 - Waarom zoudt Gij ons steeds vergeten. Waarom zoudt Gij ons zo langen tijd verlaten.mp3downloadplay(2023-08-23) Openb. 17 vers 1-2 Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren.mp3downloadplay(2023-08-27) 1 Kor. 11 vers 31 - Want indien wij onszelven oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden.mp3downloadplay(2023-08-27) HC zondag 27, vraag 72-73 Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden.mp3downloadplay(2023-08-30) Openb. 17 vers 3 - En ik zag een vrouw, zittende op een scharlakenrood beest, dat vol was van namen der godslastering.mp3downloadplay(2023-09-03) Richt. 15 vs 1 - En het geschiedde na sommige dagen, in de dagen van den tarwe oogst, dat Simson zijn huisvrouw bezocht met een geitenbokje.mp3downloadplay(2023-09-06) Openb. 17 vers 4 - En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud en kostelijk gesteente en parelen.mp3downloadplay(2023-09-10) 2 Sam. 7 vs 25 - Nu dan, HEERE God, doe dit woord dat Gij over Uw knecht en over zijn huis gesproken hebt, bestaan tot in eeuwigheid.mp3downloadplay(2023-09-10) HC zondag 28, vraag 75 - Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus gemeenschap hebt.mp3downloadplay(2023-09-13) Openb. 17 vers 5 - En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid, het grote Babylon.mp3downloadplay(2023-09-17) HC zondag 28, vraag 76 - Wat is dat te zeggen, het gekruisigd lichaam van Christus eten en Zijn vergoten bloed drinken.mp3downloadplay(2023-09-17) Jozua 20 vers 3 - Opdat deze vrijsteden ulieden zijn tot een toevlucht voor den bloedwreker.mp3downloadplay(2023-09-20) Psalm 100 vers 4 - Gaat in tot Zijn poorten met lof, in Zijn voorhoven met lofzang; looft Hem, prijst Zijn Naam.mp3downloadplay(2023-09-24) HC zondag 28, vraag 77 - Waar heeft Christus beloofd dat Hij de gelovigen zo zekerlijk alzo met Zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven.mp3downloadplay(2023-09-27) Openb. 17 vers 6-8 En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus.mp3downloadplay(2023-10-04) Openb. 17 vers 9-14 Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de vrouw zit.mp3downloadplay(2023-10-08) HC zondag 29, vraag 78 - Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus.mp3downloadplay(2023-10-08) Openb. 11 vers 12 - Komt herwaarts op. En zij voeren op naar den hemel in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen.mp3downloadplay(2023-10-11) Openb. 17 vers 15-18 En de vrouw die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde.mp3downloadplay(2023-10-15) HC zondag 29, vraag 79 - Waarom noemt dan Christus het brood Zijn lichaam en den drinkbeker Zijn bloed.mp3downloadplay(2023-10-15) Zach 1 vs 8 - Ik zag des nachts, en ziet, een Man rijdende op een rood paard, en Hij stond tussen de mirten, die in de diepte waren; en achter Hem waren rode, bruine en witte paarden.mp3downloadplay(2023-10-22) HC zondag 30, vraag 80 - Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heeren en de paapse mis.mp3downloadplay(2023-10-22) Openb. 2 vers 4 - Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten.mp3downloadplay(2023-10-25) Openb. 18 vs 1 - En na dezen zag ik een anderen engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid.mp3downloadplay(2023-10-29) HC zondag 30, vraag 81 - Voor wie is het avondmaal des Heeren ingesteld.mp3downloadplay(2023-10-29) Numeri 21 vers 17 - Toen zong Israel dit lied; Spring op, gij put, zingt daarvan bij beurte.mp3downloadplay(2023-11-01) Dankdagpreek over Filip. 4 vers 11 - Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek; want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben.mp3downloadplay(2023-11-01) Dankdagpreek over Lukas 10 vs 40 - Doch Martha was zeer bezig met veel dienens, en daarbij komende, zeide zij; Heere, trekt Gij U dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen.mp3downloadplay(2023-11-01) Dankdagpreek over Spreuken 1 vs 33 - Maar die naar Mij hoort, zal zeker wonen, en hij zal gerust zijn van de vreze des kwaads.mp3downloadplay(2023-11-08) Psalm 33 vers 11 - Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.mp3downloadplay(2023-11-12) HC zondag 30, vraag 82 - Zal men ook diegenen tot dit Avondmaal laten komen, die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen.mp3downloadplay(2023-11-12) Ruth 2 vers 3 - Zo ging zij heen, en kwam en las op in het veld, achter de maaiers; en haar viel bij geval voor, een deel van het veld van Boaz, die van het geslacht van Elimelech was.mp3downloadplay(2023-11-19) 2 Sam. 23 vs 5 - Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is.mp3downloadplay(2023-11-19) HC zondag 31, vraag 83 - Wat zijn de sleutelen des hemelrijks.mp3downloadplay(2023-11-22) Johannes 5 vers 17 - En Jezus antwoordde hun; Mijn Vader werkt tot nu toe, en Ik werk ook.mp3downloadplay(2023-12-03) HC zondag 31, vraag 84 - Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heiligen evangelies ontsloten en toegesloten.mp3downloadplay(2023-12-03) Lukas 1 vers 18 - En Zacharias zeide tot den engel; Waarbij zal ik dat weten, want ik ben oud, en mijn vrouw is verre op haar dagen gekomen.mp3downloadplay(2023-12-10) HC zondag 31, vraag 85 - Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door den christelijken ban.mp3downloadplay(2023-12-10) Lukas 1 vers 34 - En Maria zeide tot den engel; Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man bekenne.mp3downloadplay(2023-12-13) Openb. 18 vers 3 - Dewijl uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben.mp3downloadplay(2023-12-17) HC zondag 32, vraag 86 - Aangezien wij uit onze ellende door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen.mp3downloadplay(2023-12-17) Lukas 1 vers 46 - En Maria zeide; Mijn ziel maakt groot den Heere.mp3downloadplay(2023-12-25) Lukas 2 vers 7 - En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe.mp3downloadplay(2023-12-25) Matth. 1 vers 21 - En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.mp3downloadplay(2023-12-31) Psalm 74 vers 16 - De dag is Uwe, ook is de nacht Uwe; Gij hebt het licht en de zon bereid.mp3up..