Preken downloaden

[./Ds. A. Kort/(.) Krimpen a-d IJssel 2022]
downloadplay(2022-01-05) Openb. 13 vers 4 - En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest.mp3downloadplay(2022-01-09) HC zondag 2 en 3, vraag 5-6 Heeft God de mens dan alzo boos en verkeerd geschapen.mp3downloadplay(2022-01-09) Micha 2 vers 13 - De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken; zij zullen doorbreken, en door de poort gaan, en door dezelve uittrekken.mp3downloadplay(2022-01-12) Openb. 13 vers 5-7 En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn tabernakel, en die in den hemel wonen.mp3downloadplay(2022-01-16) HC zondag 3, vraag 7-8 Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen.mp3downloadplay(2022-01-16) Mattheus 3 vers 1-2 Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.mp3downloadplay(2022-01-19) Openb. 13 vers 8-10 indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen.mp3downloadplay(2022-01-23) Efeze 6 vers 10 - Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht.mp3downloadplay(2022-01-23) HC zondag 4, vraag 9 - Doet dan God den mens niet onrecht, dat Hij in Zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan.mp3downloadplay(2022-01-26) Openb. 13 vers 11-12 En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak.mp3downloadplay(2022-01-30) HC zondag 4, vraag 10 - Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten.mp3downloadplay(2022-02-02) Openb. 13 vers 13-15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken.mp3downloadplay(2022-02-09) Openb. 13 vers 16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden.mp3downloadplay(2022-02-13) HC zondag 4, vraag 11 - Is dan God ook niet barmhartig.mp3downloadplay(2022-02-13) Matth. 5 vers 6 - Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.mp3downloadplay(2022-02-16) Openb. 13 vers 17-18 - Hier is de wijsheid die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is 666.mp3downloadplay(2022-02-20) HC zondag 5, vraag 12 - Is er dan enig middel, waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen.mp3downloadplay(2022-02-20) Jesaja 57 vers 15 - Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien, die van een verbrijzelden en nederigen geest is, opdat Ik levend make den geest der nederigen.mp3downloadplay(2022-02-23) Openb. 14 vers 1 - En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend, hebbende den Naam Zijns Vaders.mp3downloadplay(2022-02-27) HC zondag 5, vraag 13-14 Maar kunnen wij dan niet door onszelf betalen.mp3downloadplay(2022-02-27) Matth. 26 vers 13 - Alwaar dit Evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft.mp3downloadplay(2022-03-09) Biddagpredicatie over 1 Kor. 13 vers 5 - Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad.mp3downloadplay(2022-03-09) Biddagpredicatie over Galaten 6 vers 2 - Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus.mp3downloadplay(2022-03-09) Biddagpredicatie over Psalm 109 vers 4 - Voor mijn liefde, staan zij mij tegen; maar ik was steeds in het gebed.mp3downloadplay(2022-03-13) HC zondag 5, vraag 15 - Wat moeten wij dan voor een Middelaar en Verlosser zoeken.mp3downloadplay(2022-03-13) Lukas 22 vers 37 - Want Ik zeg u, dat nog dit, hetwelk geschreven is, in Mij moet volbracht worden, namelijk; En Hij is met de misdadigen gerekend.mp3downloadplay(2022-03-20) HC zondag 6, vraag 16-17 Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens, en tegelijk waarachtig God zijn.mp3downloadplay(2022-03-20) Lukas 22 vers 18 - Want Ik zeg u, dat Ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het Koninkrijk Gods zal gekomen zijn.mp3downloadplay(2022-03-27) HC zondag 6, vraag 18-19 Maar wie is deze Middelaar, Die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is.mp3downloadplay(2022-03-27) Matth. 26 vers 4 - En zij beraadslaagden te zamen, dat zij Jezus met listigheid vangen en doden zouden.mp3downloadplay(2022-03-30) Openb. 14 vers 2-3b En zij zongen als een nieuw gezang voor den troon, en voor de vier dieren, en de ouderlingen.mp3downloadplay(2022-04-10) HC zondag 7, vraag 20 - Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden.mp3downloadplay(2022-04-10) Lukas 23 vers 8 - En als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd; want hij was van over lang begerig geweest Hem te zien.mp3downloadplay(2022-04-15) Matth. 27 vers 46b - ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is; Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten.mp3downloadplay(2022-04-17) Lukas 24 vers 8 - En zij werden indachtig Zijner woorden.mp3downloadplay(2022-04-17) Lukas 24 vs 2-3 En zij vonden den steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van den Heere Jezus niet.mp3downloadplay(2022-04-24) HC zondag 7, vraag 21 - Wat is een waar zaligmakend geloof.mp3downloadplay(2022-05-08) Galaten 2 vers 19 - Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou.mp3downloadplay(2022-05-08) HC zondag 7, vraag 22-23 Wat is dan een christen nodig te geloven.mp3downloadplay(2022-05-15) HC zondag 8, vraag 24-25 Hoe worden deze twaalf geloofsartikelen gedeeld.mp3downloadplay(2022-05-15) Matth. 14 vers 25 - Maar ter vierde wake des nachts kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee.mp3downloadplay(2022-05-18) Openb. 14 vers 4-5 En in hun mond is geen bedrog gevonden; want zij zijn onberispelijk voor den troon van God.mp3downloadplay(2022-05-22) HC zondag 9, vraag 26 - Wat gelooft gij met deze woorden; Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.mp3downloadplay(2022-05-22) Markus 7 vers 33-34 En hem van de schare alleen genomen hebbende, stak Hij Zijn vingeren in zijn oren, en gespogen hebbende, raakte Hij zijn tong aan.mp3downloadplay(2022-05-26) Lukas 24 vers 50-51 En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel.mp3downloadplay(2022-05-29) HC zondag 10, vraag 27 - Wat verstaat gij door de voorzienigheids Gods.mp3downloadplay(2022-06-05) Hand. 2 vers 1 - En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen.mp3downloadplay(2022-06-05) Hand. 2 vers 4a - En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest.mp3downloadplay(2022-06-06) Hand. 2 vers 4b - En begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.mp3downloadplay(2022-06-15) Openb. 14 vers 6 - En ik zag een anderen engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwige Evangelie, om te verkondigen dengenen, die op de aarde wonen.mp3downloadplay(2022-06-19) HC zondag 10, vraag 28 - Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door Zijn voorzienigheid onderhoudt.mp3downloadplay(2022-06-19) Johannes 7 vers 37b - Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke.mp3downloadplay(2022-06-22) Openb. 14 vers 7 - Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem.mp3downloadplay(2022-06-26) HC zondag 11, vraag 29 - Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker genoemd.mp3downloadplay(2022-07-06) Openbaringen 14 vers 8 - Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt.mp3downloadplay(2022-07-10) HC zondag 11, vraag 30 - Geloven dan die ook aan den enigen Zaligmaker Jezus, die hun zaligheid bij de heiligen of bij zichzelf zoeken.mp3downloadplay(2022-07-10) Joh. 10 vers 1-3 Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden; die niet ingaat door de deur in den stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar.mp3downloadplay(2022-07-13) Openb. 14 vers 9-10 Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hands, die zal ook drinken.mp3downloadplay(2022-07-17) HC zondag 12, vraag 31 - Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd.mp3downloadplay(2022-07-17) Habakuk 3 vers 2 - HEERE! als ik Uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd; Uw werk, o HEERE! behoud dat in het leven in het midden der jaren.mp3downloadplay(2022-07-24) HC zondag 12, vraag 32 - Maar waarom wordt gij een christen genaamd.mp3downloadplay(2022-07-24) Psalm 25 vers 14 - De verborgenheid des HEEREN is voor degenen, die Hem vrezen; en Zijn verbond, om hun die bekend te maken.mp3downloadplay(2022-07-31) HC zondag 13, vraag 33 - Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn.mp3downloadplay(2022-07-31) Lukas 15 vers 1-2 En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende; Deze ontvangt de zondaars, en eet met hen.mp3downloadplay(2022-08-14) HC zondag 13, vraag 34 - Waarom noemt gij Hem onzen Heere.mp3downloadplay(2022-08-14) Titus 2 vers 11-12 Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.mp3downloadplay(2022-08-21) Genesis 18 vers 25 - Het zij verre van U, zulk een ding te doen, te doden den rechtvaardige met den goddeloze.mp3downloadplay(2022-08-21) HC zondag 14, vraag 35 - Wat is dat gezegd; Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria.mp3downloadplay(2022-08-24) Openb. 14 vers 10b-12 En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld.mp3downloadplay(2022-08-28) HC zondag 14, vraag 36 - Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus.mp3downloadplay(2022-08-31) Openb. 14 vers 12 - Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.mp3downloadplay(2022-09-07) Openb. 14 vers 13 - Schrijf, zalig zijn de doden, die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen.mp3downloadplay(2022-09-11) HC zondag 15, vraag 37 - Wat verstaat gij onder het woordje; geleden.mp3downloadplay(2022-09-11) Markus 11 vers 15 - En zij kwamen te Jeruzalem; en Jezus, in den tempel gegaan zijnde, begon degenen, die in den tempel verkochten en kochten, uit te drijven.mp3downloadplay(2022-09-14) Openb. 14 vers 14 - En ik zag, en ziet, een witte wolk, en op de wolk was Een gezeten, des mensen Zoon gelijk, hebbende op Zijn hoofd een gouden kroon; en in Zijn hand een scherpe sikkel.mp3downloadplay(2022-09-18) HC zondag 15, vraag 38 - Waarom heeft Hij onder de aardse rechter Pontius Pilatus geleden.mp3downloadplay(2022-09-18) Jesaja 51 vers 6 - Heft ulieder ogen op naar den hemel, en aanschouwt de aarde beneden; want de hemel zal als een rook verdwijnen, en de aarde zal als een kleed verouden, en haar inwoners zullen van gelijken sterven.mp3downloadplay(2022-09-21) Openb. 14 vers 15 - Zend Uw sikkel en maai; want de ure om te maaien is nu gekomen, dewijl de oogst der aarde rijp is geworden.mp3downloadplay(2022-09-25) HC zondag 15, vraag 39 - Heeft dat iets meer in, dat Hij gekruisigd is geweest, dan of Hij met een anderen dood gestorven ware.mp3downloadplay(2022-09-28) Openb. 14 vers 18 - Zend uw scherpe sikkel, en snijd af de druiftakken van den wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp.mp3downloadplay(2022-10-05) Openb. 15 vers 1-2 En ik zag een ander groot en wonderlijk teken in den hemel; namelijk zeven engelen, hebbende de zeven laatste plagen; want in deze is de toorn Gods geeindigd.mp3downloadplay(2022-10-09) 2 Petrus 3 vers 18 - Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid.mp3downloadplay(2022-10-09) HC zondag 16, vraag 40 - Waarom heeft Christus Zich tot in de dood moeten vernederen.mp3downloadplay(2022-10-16) HC zondag 16, vraag 41 - Waarom is Hij begraven geworden.mp3downloadplay(2022-10-16) Hooglied 2 vers 2 - Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is Mijn vriendin onder de dochteren.mp3downloadplay(2022-10-23) 1 Kor. 6 vers 20 - Want gij zijt duur gekocht; zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.mp3downloadplay(2022-10-23) HC zondag 16, vraag 42 - Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven.mp3downloadplay(2022-10-30) HC zondag 16, vraag 43 - Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en den dood van Christus aan het kruis.mp3downloadplay(2022-10-30) Toespraak ds. A. Kort bij traditionele formuliere kerkelijke herbevestiging van ouderlingen en diakenen.mp3downloadplay(2022-11-02) Dankdagpredicatie over Hooglied 7 vers 13 - De dudaim geven reuk, en aan onze deuren zijn allerlei edele vruchten, nieuwe en oude; o mijn Liefste! die heb ik voor U weggelegd.mp3downloadplay(2022-11-02) Dankdagpredicatie over Hosea 10 vers 12 - Zaait u tot gerechtigheid, maait tot weldadigheid; braakt u een braakland; dewijl het tijd is den HEERE te zoeken, totdat Hij kome.mp3downloadplay(2022-11-02) Dankdagpredicatie over Psalm 43 vers 4 - En dat ik inga tot Gods altaar, tot den God der blijdschap mijner verheuging, en U met de harp love, o God, mijn God.mp3downloadplay(2022-11-09) Openb. 15 vers 3a - En zij zongen het gezang van Mozes, den dienstknecht Gods, en het gezang des Lams.mp3downloadplay(2022-11-13) HC zondag 16, vraag 44 - Waarom volgt daarop, nedergedaald ter helle.mp3downloadplay(2022-11-13) Joh. 21 vers 19 - En dit zeide Hij, betekenende, met hoedanigen dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide Hij tot hem; Volg Mij.mp3downloadplay(2022-11-20) HC zondag 17, vraag 45 - Wat nut ons de opstanding van Jezus Christus.mp3downloadplay(2022-11-23) Openb. 15 vers 3-4 Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken Want Gij zijt alleen heilig; want alle volken zullen komen, en voor U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.mp3downloadplay(2022-11-27) HC zondag 18, vraag 46 - Wat verstaat gij daarmede; opgevaren ten hemel.mp3downloadplay(2022-11-30) Openb. 15 vers 5-6 En na dezen zag ik, en ziet, de tempel des tabernakels der getuigenis in den hemel werd geopend.mp3downloadplay(2022-12-07) Openb. 15 vers 7-8 En een van de vier dieren gaf den zeven engelen zeven gouden fiolen, vol van den toorn Gods, Die in alle eeuwigheid leeft.mp3downloadplay(2022-12-11) HC zondag 18, vraag 47 - Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk Hij ons beloofd heeft.mp3downloadplay(2022-12-11) Lukas 1 vers 5 - In de dagen van Herodes, den koning van Judea, was een zeker priester, met name Zacharias, van de dagorde van Abia; en zijn vrouw was uit de dochteren van Aaron, en haar naam Elizabeth.mp3downloadplay(2022-12-14) Openb. 16 vers 1 - En ik hoorde een grote stem uit den tempel, zeggende tot de zeven engelen; Gaat henen, en giet de zeven fiolen van den toorn Gods uit op de aarde.mp3downloadplay(2022-12-25) Lukas 1 vers 46 - En Maria zeide; Mijn ziel maakt groot den Heere.mp3downloadplay(2022-12-26) Lukas 1 vers 47-48 En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker; omdat Hij de nederheid Zijner dienstmaagd heeft aangezien.mp3downloadplay(2022-12-31) Psalm 138 vers 1 - Ik zal U loven met mijn gehele hart; in de tegenwoordigheid der goden zal ik U psalmzingen.mp3up..