Preken downloaden

[./Ds. A. Kort/(.) Krimpen a-d IJssel 2020]
downloadplay(2019-12-31) Johannes 15 vs 5 - Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht.mp3downloadplay(2020-01-01) Lukas 14 vs 10 - Maar wanneer gij genood zult zijn, ga heen en zet u in de laatste plaats.mp3downloadplay(2020-01-12) HC zondag 22, vraag 58 - Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven.mp3downloadplay(2020-01-12) Johannes 1 vs 16 - En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade.mp3downloadplay(2020-01-15) Mattheus 10 vs 30 - En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld.mp3downloadplay(2020-01-19) HC zondag 23, vraag 59-60 Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft.mp3downloadplay(2020-01-19) Matth. 10 vs 38 - En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig.mp3downloadplay(2020-01-26) HC zondag 23, vraag 61 - Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt.mp3downloadplay(2020-02-09) Efeze 5 vers 11 - En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer.mp3downloadplay(2020-02-09) HC zondag 24 - Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn.mp3downloadplay(2020-02-12) Matth. 8 vs 19-20 De vossen hebben holen, en de vogelen des hemels nesten; maar de Zoon des mensen heeft niet, waar Hij het hoofd nederlegge.mp3downloadplay(2020-02-16) 1 Korinthe 10 vs 16 - De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus.mp3downloadplay(2020-02-16) Openb. 19 vs 9 - Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams.mp3downloadplay(2020-02-23) HC zondag 25 - Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, vanwaar komt zulk geloof.mp3downloadplay(2020-03-08) HC zondag 25 - Hoeveel Sacramenten heeft Christus in het nieuwe Verbond of Testament ingezet.mp3downloadplay(2020-03-11) Genesis 4 vs 26 - En denzelven Seth werd ook een zoon geboren, en hij noemde zijn naam Enos.mp3downloadplay(2020-03-11) Lukas 10 vs 2 - Hij zeide dan tot hen; De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige.mp3downloadplay(2020-03-11) Psalm 46 vs 12 - De HEERE der heirscharen is met ons; de God van Jakob is ons een Hoog Vertrek.mp3downloadplay(2020-03-15) HC zondag 26 - Hoe wordt gij door de HD vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus, aan het kruis geschied, u ten goede komt.mp3downloadplay(2020-03-15) Johannes 19 vs 19 - Het opschrift boven het kruis; JEZUS DE NAZARENER DE KONING DER JODEN.mp3downloadplay(2020-03-22) HC zondag 26 - Wat is dat, met het bloed en den Geest van Christus gewassen te zijn.mp3downloadplay(2020-03-22) Lukas 23 vs 34 - En Jezus zeide; Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen.mp3downloadplay(2020-03-29) Lukas 23 vs 33 - En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedel plaats, kruisigden zij Hem aldaar.mp3downloadplay(2020-03-29) Psalm 119 vs 155 - Het heil is verre van de goddelozen, want zij zoeken Uw inzettingen niet.mp3downloadplay(2020-04-05) Hosea 4 vs 5-6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt.mp3downloadplay(2020-04-05) Jesaja 53 vs 5 - Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld.mp3downloadplay(2020-04-10) Joh. 19 vs 30 - Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij; Het is volbracht! En het hoofd buigende, gaf den geest.mp3downloadplay(2020-04-12) Markus 16 vs 6 - Zijt niet verbaasd; gij zoekt Jezus den Nazarener, Die gekruist was; Hij is opgestaan.mp3downloadplay(2020-04-12) Mattheus 28 vs 5-6 Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was.mp3downloadplay(2020-04-13) Openb. 1 vs 18 - En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen.mp3downloadplay(2020-04-19) Hooglied 1 vs 2 - Hij kusse mij met de kussen Zijns monds; want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn.mp3downloadplay(2020-04-19) Jeremia 34 vs 17 - Gijlieden hebt naar Mij niet gehoord, om vrijheid uit te roepen, een iegelijk voor zijn broeder.mp3downloadplay(2020-04-26) 2 Kron. 14 vs 2 - En Asa deed dat goed en dat recht was in de ogen des HEEREN, zijns Gods.mp3downloadplay(2020-04-26) Ezechiel 33 vs 22 - Nu was de hand des HEEREN op mij geweest des avonds, eer die ontkomene kwam.mp3downloadplay(2020-05-03) 2 Kron. 15 vs 2 - Hoort mij, Asa, en gans Juda, en Benjamin! De HEERE is met ulieden, terwijl gij met Hem zijt; en zo gij Hem zoekt.mp3downloadplay(2020-05-03) Rom. 11 vs 25-26 De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.mp3downloadplay(2020-05-10) 2 Kron. 16 vs 9 - Want den HEERE aangaande, Zijn ogen doorlopen de ganse aarde.mp3downloadplay(2020-05-10) Spreuken 4 vs 18 - Maar het pad der rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot den vollen dag toe.mp3downloadplay(2020-05-12) Psalm 2 vers 1 - Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid.mp3downloadplay(2020-05-13) Psalm 2 vers 2 - De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde.mp3downloadplay(2020-05-14) Psalm 2 vers 3 - Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen.mp3downloadplay(2020-05-17) Openb. 22 vs 17 - Kom! En die het hoort, zegge, Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.mp3downloadplay(2020-05-17) Zacharia 11 vs 2 - Huilt, gij dennen! dewijl de cederen gevallen zijn, dewijl die heerlijke bomen verwoest zijn.mp3downloadplay(2020-05-19) Psalm 2 vers 4 - Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten.mp3downloadplay(2020-05-20) Psalm 2 vers 5 - Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken.mp3downloadplay(2020-05-21) Hand. 1 vs 9 - En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.mp3downloadplay(2020-05-24) Johannes 16 vs 13 (a) Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden.mp3downloadplay(2020-05-24) Johannes 16 vs 13 (b) Want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken.mp3downloadplay(2020-05-26) Psalm 2 vers 6 - Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid.mp3downloadplay(2020-05-28) Psalm 2 vers 7 - Ik zal van het besluit verhalen de HEERE heeft tot Mij gezegd; Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.mp3downloadplay(2020-05-31) Hand. 2 vers 4 - En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen.mp3downloadplay(2020-05-31) Psalm 68 vs 2 - God zal opstaan, Zijn vijanden zullen verstrooid worden, en Zijn haters zullen van Zijn aangezicht vlieden.mp3downloadplay(2020-06-07) 1 Thess. 4 vers 7 - Want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking.mp3downloadplay(2020-06-14) Openb. 18 vers 4 - Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt.mp3downloadplay(2020-06-25) 2 Korinthe 3 vers 17 - De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.mp3downloadplay(2020-07-02) Spreuken 27 vs 1 - Beroem u niet over de dag van morgen, want gij weet niet wat de dag zal baren.mp3downloadplay(2020-07-05) 2 Korinthe 5 vers 18 - En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus.mp3downloadplay(2020-07-08) Joh. 14 vs 27 - Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd.mp3downloadplay(2020-07-12) 1 Korinthe 7 vers 16 - Want wat weet gij, vrouw, of gij den man zult zalig maken. Of wat weet gij, man, of gij de vrouw zult zalig maken.mp3downloadplay(2020-07-12) 1 Korinthe 9 vs 10 - Want om onzentwil is dat geschreven; overmits die ploegt, op hoop moet ploegen, en die op hoop dorst, moet zijn hoop deelachtig worden.mp3downloadplay(2020-07-15) Joh. 15 vs 16 - Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen.mp3downloadplay(2020-07-19) Nahum 1 vers 3 - De HEERE is lankmoedig, doch van grote kracht, en Hij houdt den schuldige geenszins onschuldig.mp3downloadplay(2020-07-22) 1 Korinthe 6 vs 11 - Maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus.mp3downloadplay(2020-07-26) Maleachi 3 vers 2 - Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt.mp3downloadplay(2020-08-02) 1 Thess. 5 vers 6 - Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn.mp3downloadplay(2020-08-05) Daniel 5 vs 25 - Dit nu is het schrift, dat daar getekend is MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN.mp3downloadplay(2020-08-09) 1 Samuel 30 vs 13 Toen zeide de Egyptische jongen; Ik ben de knecht van een Amalekitischen man, en mijn heer heeft mij verlaten.mp3downloadplay(2020-08-09) Psalm 84 vs 12b - Hij zal het goede niet onthouden dengenen, die in oprechtheid wandelen.mp3downloadplay(2020-08-12) 2 Korinthe 13 vers 5 - Onderzoekt uzelven, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet, dat Jezus Christus in u is.mp3downloadplay(2020-08-16) Genesis 8 vs 9 - Maar de duif vond geen rust voor het hol van haar voet; zo keerde zij weder tot hem in de ark.mp3downloadplay(2020-08-16) Hosea 14 vs 9 - Efraim! wat heb Ik meer met de afgoden te doen Ik heb hem verhoord, en zal op hem zien; Ik zal hem zijn als een groenende den.mp3downloadplay(2020-08-19) Mattheus 22 vs 5 - Maar zij, zulks niet achtende, zijn heengegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap.mp3downloadplay(2020-08-23) Jeremia 7 vs 12 - Want gaat nu henen naar Mijn plaats, die te Silo was, alwaar Ik Mijn Naam in het eerst had doen wonen.mp3downloadplay(2020-08-23) Openb. 19 vers 7 - Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen.mp3downloadplay(2020-08-26) 2 Korinthe 1 vers 5 - Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig.mp3downloadplay(2020-08-30) Exodus 28 vs 38 - En zij zal op het voorhoofd van Aaron zijn, opdat Aaron drage de ongerechtigheid der heilige dingen.mp3downloadplay(2020-08-30) Jesaja 44 vs 2-3 Vreest niet, ...want Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge; Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten.mp3downloadplay(2020-09-02) Zach. 4 vs 6 - Dit is het woord des HEEREN tot Zerubbabel, zeggende; niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschied.mp3downloadplay(2020-09-09) Maleachi 3 vs 6 - Want Ik, de HEERE, word niet veranderd; daarom zijt gij, o kinderen Jakobs! niet verteerd.mp3downloadplay(2020-09-13) 2 Kon. 6 vers 5 En het geschiedde, als een het timmerhout velde, dat het ijzer in het water viel.mp3downloadplay(2020-09-13) HC zondag 27, vraag 72-73 Waarom noemt dan de Heilige Geest den Doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden.mp3downloadplay(2020-09-20) Mattheus 14 vs 30 - Maar ziende den sterken wind, werd hij bevreesd, en als hij begon neder te zinken.mp3downloadplay(2020-10-18) HC zondag 28, vraag 75 - Hoe wordt gij in het HA vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus, aan het kruis volbracht, en aan al Zijn goed gemeenschap hebt.mp3downloadplay(2020-10-18) Openb. 19 vers 11 - En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig.mp3downloadplay(2020-10-21) Openb. 10 vers 1-2 En ik zag een anderen sterken engel, afkomende van den hemel, die bekleed was met een wolk; en een regenboog was boven zijn hoofd.mp3downloadplay(2020-10-25) HC zondag 28, vraag 76 - Wat is dat te zeggen, het gekruisigde lichaam van Christus eten en Zijn vergoten bloed drinken.mp3downloadplay(2020-10-28) Openb. 10 vers 2-3 En hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult; en als hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen.mp3downloadplay(2020-11-04) Dankdagpredicatie over 1 Kron. 16 vs 2 - Als David het brandoffer en de dankofferen ge-eindigd had te offeren, zo zegende hij het volk in den Naam des HEEREN.mp3downloadplay(2020-11-04) Dankdagpredicatie over 1 Kron. 16 vs 4-6 Hij stelde voor de ark des HEEREN sommigen uit de Levieten tot dienaars, en dat, om den HEERE, den God Israƫls.mp3downloadplay(2020-11-04) Dankdagpredicatie over 1 Kron. 16 vs 7 - Te dienzelven dage gaf David ten eerste dezen psalm, om den HEERE te loven, door den dienst van Asaf, en zijn broederen.mp3downloadplay(2020-11-08) Job 10 vs 1-2 Mijn ziel is verdrietig over mijn leven; ik zal mijn klacht op mij laten; ik zal spreken in bitterheid mijner ziel.mp3downloadplay(2020-11-11) Openb. 10 vers 8 - Ga henen, neem het boeksken, dat geopend en in de hand des engels is, die op de zee en op de aarde staat.mp3downloadplay(2020-11-15) 2 Timotheus 2 vs 8 - Schaam u dan niet der getuigenis onzes Heeren, noch mijns, die Zijn gevangene ben; maar lijd verdrukkingen met het Evangelie, naar de kracht Gods.mp3downloadplay(2020-11-15) HC zondag 29, vraag 78-79 Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam lichaam en bloed van Christus.mp3downloadplay(2020-11-22) Genesis 3 vs 15 - En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad.mp3downloadplay(2020-11-22) HC zondag 30, vraag 80 - Wat onderscheid is er tussen het Avondmaal des Heeren en de paapse mis.mp3downloadplay(2020-11-25) Openb. 5 vers 12 - Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging.mp3downloadplay(2020-11-29) HC zondag 30, vraag 80-81 Wat onderscheid is er tussen het Avondmaal des Heeren en de paapse mis, en voor wie is het HA ingesteld.mp3downloadplay(2020-11-29) Jeremia 31 vs 22 - Hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter Want de HEERE heeft wat nieuws op de aarde geschapen.mp3downloadplay(2020-12-02) Openb. 6 vers 9 - En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het Woord Gods.mp3downloadplay(2020-12-09) Openb. 6 vers 12-13 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak.mp3downloadplay(2020-12-13) HC zondag 30, vraag 82 - Zal men ook diegenen tot dit Avondmaal laten komen, die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen.mp3downloadplay(2020-12-13) Lukas 1 vs 46-48 En Maria zeide; Mijn ziel maakt groot den Heere; En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker.mp3downloadplay(2020-12-16) Galaten 6 vers 17 - Voorts, niemand doe mij moeite aan; want ik draag de littekenen van den Heere Jezus in mijn lichaam.mp3downloadplay(2020-12-20) 1 Joh. 4 vs 2-3 Hieraan kent gij den Geest van God alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God.mp3downloadplay(2020-12-20) HC zondag 31, vraag 83 - Wat zijn de sleutelen des hemelrijks.mp3downloadplay(2020-12-25) Johannes 1 vers 14a - En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond.mp3downloadplay(2020-12-25) Mattheus 11 vers 8a - De geboorte van Jezus Christus was nu aldus.mp3downloadplay(2020-12-25) Mattheus 2 vers 8 - En hen naar Bethlehem zendende, zeide; Reist heen, en onderzoekt naarstiglijk naar dat Kindeken.mp3downloadplay(2020-12-31) Psalm 138 vs 5 - En zij zullen zingen van de wegen des HEEREN, want de heerlijkheid des HEEREN is groot.mp3up..